Bạn cần biết

Thông báo công khai Chất lượng
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TP. PHỦ LÝ
TRƯỜNG TIỂU HỌC LAM HẠ
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2014 - 2015
Đơn vị: học sinh
STT Nội dung Tổng số Chia ra theo khối lớp
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
I Tổng số học sinh 389 89 87 71 67 75
II Số học sinh học 2 buổi/ngày 389 89 87 71 67 75
(tỷ lệ so với tổng số) 100% 100% 100% 100% 100% 100%
III Xếp loại năng lực 389 89 87 71 67 75
1 - Đạt 389 89 87 71 67 75
(tỷ lệ so với tổng số)  100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 - Chưa đạt            
(tỷ lệ so với tổng số)            
IV Xếp loại phẩm chất 389 89 87 71 67 75
1 - Đạt 389 89 87 71 67 75
(tỷ lệ so với tổng số)  100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 - Chưa đạt            
(tỷ lệ so với tổng số)            
V Kết quả học tập 389 89 87 71 67 75
1 Tiếng Việt 389 89 87 71 67 75
a Hoàn thành 389 89 87 71 67 75
(tỷ lệ so với tổng số) 100% 100% 100% 100% 100% 100%
b Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
2 Toán 389 89 87 71 67 75
a Hoàn thành 389 89 87 71 67 75
(tỷ lệ so với tổng số) 100% 100% 100% 100% 100% 100%
b Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
3 Khoa  học 142       67 75
a Hoàn thành 142       67 75
(tỷ lệ so với tổng số) 100%       100% 100%
b Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
4 Lịch sử và Địa lí 142       67 75
a Hoàn thành 142       67 75
(tỷ lệ so với tổng số) 100%       100% 100%
b Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
5 Tiếng nước ngoài 389 89 87 71 67 75
a Hoàn thành 389 89 78 71 67 75
(tỷ lệ so với tổng số) 100% 100% 89,66% 100% 100% 100%
b Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
6 Tiếng dân tộc            
a Hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
b Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
7 Tin học            
a Hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
b Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
8 Đạo đức 389 89 87 71 67 75
a Hoàn thành 389 89 87 71 67 75
(tỷ lệ so với tổng số) 100% 100% 100% 100% 100% 100%
b Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
9 Tự nhiên và Xã hội 247 89 87 71    
a Hoàn thành 247 89 87 71    
(tỷ lệ so với tổng số) 100% 100% 100% 100%    
b Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
10 Âm nhạc 389 89 87 71 67 75
a Hoàn thành 389 89 87 71 67 75
(tỷ lệ so với tổng số) 100% 100% 100% 100% 100% 100%
b Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
11 Mĩ thuật 389 89 87 71 67 75
a Hoàn thành 389 89 87 71 67 75
(tỷ lệ so với tổng số) 100% 100% 100% 100% 100% 100%
b Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
12 Thủ công (Kỹ thuật) 389 89 87 71 67 75
a Hoàn thành 389 89 87 71 67 75
(tỷ lệ so với tổng số) 100% 100% 100% 100% 100% 100%
b Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
13 Thể dục 389 89 87 71 67 75
a Hoàn thành 389 89 87 71 67 75
(tỷ lệ so với tổng số) 100% 100% 100% 100% 100% 100%
b Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
VI Tổng hợp kết quả cuối năm            
1 Khen thưởng 278 69 63 49 45 52
a Giấy khen cấp trường 278 69 63 49 45 52
(tỷ lệ so với tổng số) 71.47% 77.53% 72.41% 69.01% 67.16% 69.33%
b Giấy khen cấp trên            
(tỷ lệ so với tổng số)            
2 Hoàn thành chương trình lớp học 314 89 87 71 67  
a Hoàn thành 389 89 78 71 67  
(tỷ lệ so với tổng số) 100% 100% 89,66% 100% 100%  
b Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
3 Lên lớp 314 89 87 71 67  
1 Lên lớp 389 89 78 71 67  
(tỷ lệ so với tổng số) 100% 100% 89,66% 100% 100%  
2 Kiểm tra lại     9      
(tỷ lệ so với tổng số)     10,34%      
3 Lưu ban            
(tỷ lệ so với tổng số)            
VII Số học sinh đã HTCT cấp tiểu học           75
(tỷ lệ so với tổng số)           100%
               
Lam Hạ, ngày 31 tháng 5 năm 2015
Thủ trưởng đơn vị
Trần Thị Thanh Minh

Văn bản mới

Trận bóng giữa TH Lam Hạ với TH Lương Khánh Thiện
Phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý tổ chức văn nghệ
Khai mạc Giao lưu Olympic Tiếng Anh
Giao lưu Olympic Tiếng Anh tỉnh Hà Nam
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2018 - 2019

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2018 - 2019

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017 – 2018

Công khai cam kết chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019

Công khai cam kết chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên Năm học 2018 – 2019

Công khai cơ sở vật chất năm học 2015 - 2016

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Tiểu học Lam Hạ công bố cơ sở vật chất năm học 2015-2016 của trường.
Xem thêm...
Website Đơn vị