Bạn cần biết

Thông báo công khai Chất lượng
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TP. PHỦ LÝ
TRƯỜNG TIỂU HỌC LAM HẠ
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2014 - 2015
Đơn vị: học sinh
STT Nội dung Tổng số Chia ra theo khối lớp
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
I Tổng số học sinh 389 89 87 71 67 75
II Số học sinh học 2 buổi/ngày 389 89 87 71 67 75
(tỷ lệ so với tổng số) 100% 100% 100% 100% 100% 100%
III Xếp loại năng lực 389 89 87 71 67 75
1 - Đạt 389 89 87 71 67 75
(tỷ lệ so với tổng số)  100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 - Chưa đạt            
(tỷ lệ so với tổng số)            
IV Xếp loại phẩm chất 389 89 87 71 67 75
1 - Đạt 389 89 87 71 67 75
(tỷ lệ so với tổng số)  100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 - Chưa đạt            
(tỷ lệ so với tổng số)            
V Kết quả học tập 389 89 87 71 67 75
1 Tiếng Việt 389 89 87 71 67 75
a Hoàn thành 389 89 87 71 67 75
(tỷ lệ so với tổng số) 100% 100% 100% 100% 100% 100%
b Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
2 Toán 389 89 87 71 67 75
a Hoàn thành 389 89 87 71 67 75
(tỷ lệ so với tổng số) 100% 100% 100% 100% 100% 100%
b Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
3 Khoa  học 142       67 75
a Hoàn thành 142       67 75
(tỷ lệ so với tổng số) 100%       100% 100%
b Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
4 Lịch sử và Địa lí 142       67 75
a Hoàn thành 142       67 75
(tỷ lệ so với tổng số) 100%       100% 100%
b Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
5 Tiếng nước ngoài 389 89 87 71 67 75
a Hoàn thành 389 89 78 71 67 75
(tỷ lệ so với tổng số) 100% 100% 89,66% 100% 100% 100%
b Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
6 Tiếng dân tộc            
a Hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
b Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
7 Tin học            
a Hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
b Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
8 Đạo đức 389 89 87 71 67 75
a Hoàn thành 389 89 87 71 67 75
(tỷ lệ so với tổng số) 100% 100% 100% 100% 100% 100%
b Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
9 Tự nhiên và Xã hội 247 89 87 71    
a Hoàn thành 247 89 87 71    
(tỷ lệ so với tổng số) 100% 100% 100% 100%    
b Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
10 Âm nhạc 389 89 87 71 67 75
a Hoàn thành 389 89 87 71 67 75
(tỷ lệ so với tổng số) 100% 100% 100% 100% 100% 100%
b Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
11 Mĩ thuật 389 89 87 71 67 75
a Hoàn thành 389 89 87 71 67 75
(tỷ lệ so với tổng số) 100% 100% 100% 100% 100% 100%
b Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
12 Thủ công (Kỹ thuật) 389 89 87 71 67 75
a Hoàn thành 389 89 87 71 67 75
(tỷ lệ so với tổng số) 100% 100% 100% 100% 100% 100%
b Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
13 Thể dục 389 89 87 71 67 75
a Hoàn thành 389 89 87 71 67 75
(tỷ lệ so với tổng số) 100% 100% 100% 100% 100% 100%
b Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
VI Tổng hợp kết quả cuối năm            
1 Khen thưởng 278 69 63 49 45 52
a Giấy khen cấp trường 278 69 63 49 45 52
(tỷ lệ so với tổng số) 71.47% 77.53% 72.41% 69.01% 67.16% 69.33%
b Giấy khen cấp trên            
(tỷ lệ so với tổng số)            
2 Hoàn thành chương trình lớp học 314 89 87 71 67  
a Hoàn thành 389 89 78 71 67  
(tỷ lệ so với tổng số) 100% 100% 89,66% 100% 100%  
b Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
3 Lên lớp 314 89 87 71 67  
1 Lên lớp 389 89 78 71 67  
(tỷ lệ so với tổng số) 100% 100% 89,66% 100% 100%  
2 Kiểm tra lại     9      
(tỷ lệ so với tổng số)     10,34%      
3 Lưu ban            
(tỷ lệ so với tổng số)            
VII Số học sinh đã HTCT cấp tiểu học           75
(tỷ lệ so với tổng số)           100%
               
Lam Hạ, ngày 31 tháng 5 năm 2015
Thủ trưởng đơn vị
Trần Thị Thanh Minh

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : Ngày hội 'Thiếu nhi vui khoẻ - Tiến bước lên Đoàn'(2018-03-27)
Album : Khai giảng năm học 2017-2018(2018-03-27)
Album : Hình ảnh(2015-11-11)
Album : THI VIOLYMPIC TOÁN CẤP TRƯỜNG(2018-01-25)