Thông báo

Công khai chất lượng năm học 2014-2015

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TP. PHỦ LÝ
TRƯỜNG TIỂU HỌC LAM HẠ
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2014 - 2015
Đơn vị: học sinh
STT Nội dung Tổng số Chia ra theo khối lớp
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
I Tổng số học sinh 389 89 87 71 67 75
II Số học sinh học 2 buổi/ngày 389 89 87 71 67 75
(tỷ lệ so với tổng số) 100% 100% 100% 100% 100% 100%
III Xếp loại năng lực 389 89 87 71 67 75
1 - Đạt 389 89 87 71 67 75
(tỷ lệ so với tổng số)  100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 - Chưa đạt            
(tỷ lệ so với tổng số)            
IV Xếp loại phẩm chất 389 89 87 71 67 75
1 - Đạt 389 89 87 71 67 75
(tỷ lệ so với tổng số)  100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 - Chưa đạt            
(tỷ lệ so với tổng số)            
V Kết quả học tập 389 89 87 71 67 75
1 Tiếng Việt 389 89 87 71 67 75
a Hoàn thành 389 89 87 71 67 75
(tỷ lệ so với tổng số) 100% 100% 100% 100% 100% 100%
b Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
2 Toán 389 89 87 71 67 75
a Hoàn thành 389 89 87 71 67 75
(tỷ lệ so với tổng số) 100% 100% 100% 100% 100% 100%
b Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
3 Khoa  học 142       67 75
a Hoàn thành 142       67 75
(tỷ lệ so với tổng số) 100%       100% 100%
b Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
4 Lịch sử và Địa lí 142       67 75
a Hoàn thành 142       67 75
(tỷ lệ so với tổng số) 100%       100% 100%
b Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
5 Tiếng nước ngoài 389 89 87 71 67 75
a Hoàn thành 389 89 78 71 67 75
(tỷ lệ so với tổng số) 100% 100% 89,66% 100% 100% 100%
b Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
6 Tiếng dân tộc            
a Hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
b Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
7 Tin học            
a Hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
b Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
8 Đạo đức 389 89 87 71 67 75
a Hoàn thành 389 89 87 71 67 75
(tỷ lệ so với tổng số) 100% 100% 100% 100% 100% 100%
b Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
9 Tự nhiên và Xã hội 247 89 87 71    
a Hoàn thành 247 89 87 71    
(tỷ lệ so với tổng số) 100% 100% 100% 100%    
b Chưa hoàn thành       Tải về

Xem thêm...

Văn bản mới

Trường Tiểu học Lam Hạ tổ chức hội thi tuyên truyền giới thiệu sách
Khai mạc Giao lưu Olympic Tiếng Anh
Giao lưu Olympic Tiếng Anh tỉnh Hà Nam
Hoa nắng bục giảng
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2019-2020

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, Năm học 2019-2020

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học,

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2019-2020

Thông báo công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học

Thông báo công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2018-2019

Công khai thông tin chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019

Công khai thông tin chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019
Xem thêm...
Website Đơn vị