Các thủ tục hành chính

Công khai thu - chi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                   Biểu số 2

Đơn vị: Trường tiểu học Lam Hạ

Chương : 622. Khoản 492. Mã cấp NSNN: 1049252

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NĂM 2013

 

Số TT

Chỉ tiêu

Dự toán được giao

Ghi chú

A

I

Dự toán thu

Tổng số thu

 

 

1

Thu phí, lệ phí

 

 

2

Thu hoạt động sản xuất

 

 

3

Thu viện trợ

 

 

4

Thu sự nghiệp khác

2.720.047.000

 

II

Số thu nộp NSNN

 

 

1

Phí, lệ phí

 

 

2

Hoạt động SX, cung ứng

 

 

3

Hoạt động sự nghiệp

2.720.047.000

 

III

Số được đê lại chi theo chế độ

 

 

1

Phí, lệ phí

 

 

2

Hoạt động SX, cung ứng

 

 

3

Thu viện trợ

 

 

4

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

B

Dự toán chi NSNN

2.720.047.000

 

I

Loại, khoản 492

 

 

1

Chi thanh toán cá nhân

2.393.276.000

 

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

137.744.300

 

3

Chi mua sắm, sửa chữa lớn

81.690.000

 

4

Chi khác

101.936.700

 

II

Loại, khoản 492

 

 

C

Dự toán chi nguồn khác (nếu có)

 

 

1

Chi thanh toán cho cá nhân

 

 

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

 

3

Chi mua sắm, sửa chữa lớn

 

 

4

Chi khác

 

 

Xem thêm...

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : Ngày hội 'Thiếu nhi vui khoẻ - Tiến bước lên Đoàn'(2018-03-27)
Album : Khai giảng năm học 2017-2018(2018-03-27)
Album : Hình ảnh(2015-11-11)
Album : THI VIOLYMPIC TOÁN CẤP TRƯỜNG(2018-01-25)