Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
Số 67/SGDĐT-VP
Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp... Chi tiết
2020-01-31
Số 88/UBND-YT
Về việc chủ động phòng chống dịch bệnh viêm... Chi tiết
2020-01-31
26/2015/TT/BGDĐT
Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ... Chi tiết
2015-10-30
21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo... Chi tiết
2015-09-16
6373/BGDĐT-GDTH
V/v: Điều chỉnh một số nội dung hướng dẫn học sinh... Chi tiết
2014-11-06
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học... Chi tiết
2014-09-17
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở GD&ĐT... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt động... Chi tiết
2014-08-29
30/2014/TT-BGDĐT
Về việc Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học Chi tiết
2014-08-28
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 2014-2015 Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông tin của... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho năm học... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá... Chi tiết
2014-08-07
20/2014/NĐ-CP
Về Phổ cập Giáo dục-Xóa mù chữ. Chi tiết
2014-03-24
03/VBHN-BGDĐT
BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC Chi tiết
2014-01-22
28 /2009/TT-BGDĐT
Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên... Chi tiết
2009-10-21
Trường Tiểu học Lam Hạ tổ chức hội thi tuyên truyền giới thiệu sách
Khai mạc Giao lưu Olympic Tiếng Anh
Giao lưu Olympic Tiếng Anh tỉnh Hà Nam
Hoa nắng bục giảng
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2019-2020

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, Năm học 2019-2020

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học,

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2019-2020

Thông báo công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học

Thông báo công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2018-2019

Công khai thông tin chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019

Công khai thông tin chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019
Xem thêm...
Website Đơn vị