Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
26/2015/TT/BGDĐT
Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ... Chi tiết
2015-10-30
21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo... Chi tiết
2015-09-16
6373/BGDĐT-GDTH
V/v: Điều chỉnh một số nội dung hướng dẫn học sinh... Chi tiết
2014-11-06
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học... Chi tiết
2014-09-17
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở GD&ĐT... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt động... Chi tiết
2014-08-29
30/2014/TT-BGDĐT
Về việc Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học Chi tiết
2014-08-28
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 2014-2015 Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông tin của... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho năm học... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá... Chi tiết
2014-08-07
20/2014/NĐ-CP
Về Phổ cập Giáo dục-Xóa mù chữ. Chi tiết
2014-03-24
03/VBHN-BGDĐT
BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC Chi tiết
2014-01-22
28 /2009/TT-BGDĐT
Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên... Chi tiết
2009-10-21

Thư viện ảnh

Album : Ngày hội 'Thiếu nhi vui khoẻ - Tiến bước lên Đoàn'(2018-03-27)
Album : Khai giảng năm học 2017-2018(2018-03-27)
Album : Hình ảnh(2015-11-11)
Album : THI VIOLYMPIC TOÁN CẤP TRƯỜNG(2018-01-25)