Giờ học theo Phương pháp Đan Mạch
Giờ học theo Phương pháp Đan Mạch
Bốn ngàn năm rực rỡ gấm hoa
Giới thiệu sách tháng 5/2018
Khai giảng năm học 2016-2017
Vui sau lễ khai giảng
  

Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
32/QĐ-THXLH
Quyết định phê duyệt danh mục SGK lớp 1 năm h... Chi tiết
2020-04-27
28/KH-THXLH
Kế hoạch lựa chọn SGK lớp 1 năm học 2019-2020... Chi tiết
2020-04-09
21/KH-THXLH
Kế hoạch dạy học qua internet, trên truyền hình ... Chi tiết
2020-03-18
107/KH-THXLH
Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học... Chi tiết
2019-10-01
88/KH-THXLH
Kế hoạch chuyên môn năm học 2019-2020... Chi tiết
2019-09-30
91/KH-THXLH
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ ... Chi tiết
2019-09-24
80/KH-THXLH
Kế hoạch năm học 2019-2020... Chi tiết
2019-09-19
77/KH-THXLH
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính t... Chi tiết
2019-09-19
55/KH-THXLH
Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2019-2020... Chi tiết
2019-06-28
74/KH-THXLH
Kế hoạch năm học 2018-2019... Chi tiết
2018-09-18
49/KH-THXLH
Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019... Chi tiết
2018-07-03
52/KH-THXLH
Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2017-2018... Chi tiết
2017-06-02
05/THXLH
Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2017... Chi tiết
2017-01-10
Kế hoạch ứng dụng CNTT
Kế hoạch ứng dụng CNTT... Chi tiết
2015-10-15
Số: 130/KH-THXLH/Kế hoạch công tác pháp chế
Công tác pháp chế 2015-2016... Chi tiết
2015-10-10
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở... Chi tiết
2014-09-17
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm họ... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên,... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt ... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 201... Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm ... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung ... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông t... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho n... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh g... Chi tiết
2014-08-07