Bạn cần biết

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGUỒN NSNN NĂM 2018

Đơn vị: Trường TH Lê Hồng Phong

Mã số ĐVSDNS: 1051289

Chương 622 Loại 490 Khoản 492

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

ĐƯỢC GIAO

GHI CHÚ

 

SỐ DƯ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

0

 

A

DỰ TOÁN THU

-

 

I

TỔNG SỐ THU

-

 

1

Thu học phí

-

 

2

Thu sự nghệp khác

 

 

B

DỰ TOÁN CHI NSNN CẤP NĂM 2018

6,264,177,000

 

1

CHI THƯỜNG XUYÊN CHO NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

6,264,177,000

 

 

Tiểu nhóm 0129: Chi thanh toán cá nhân

5,691,090,000

 

 

Mục 6000 - Tiền lương

3,046,270,000

 

 

Mục 6050 - Tiền công

51,012,000

 

 

Mục 6100 - Phụ cấp lương

1,662,504,000

 

 

Mục 6200 - Tiền thưởng

25,500,000

 

 

Mục 6250 - Phúc lợi tập thể

28,000,000

 

 

Mục 6300 - Các khoản đóng góp

859,804,000

 

 

Mục 6400 - Các khoản thanh toán khác cho cá nhân

18,000,000

 

 

TiÓu nhãm 0130: Chi hµng ho¸, dÞch vô

529,300,000

 

 

Mục 6500 - Thanh toán dịch vụ công cộng

52,000,000

 

 

Mục 6550 - Vật tư văn phòng

54,400,000

 

 

Mục 6600 - Thông tin, tuyên truyền, liên lạc

21,700,000

 

 

Mục 6650 - Hội nghị

20,000,000

 

 

Mục 6700 - Công tác phí

13,200,000

 

 

Mục 6750 - Chi phí thuê, mướn

76,500,000

 

 

Mục 6900 - Sửa chữa thường xuyên TSCĐ dùng cho Cmôn

131,500,000

 

 

Mục 7950 - Mua sắm tà sản phục vụ công tác CM

67,500,000

 

 

Mục 7000 - Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành

86,500,000

 

 

Mục 7050 - Mua sắm tài sản vô hình

6,000,000

 

 

Tiểu nhóm 0132: Các khoản chi khác

43,787,000

 

 

Mục 7750 - Chi khác

40,787,000

 

 

Mục 7750 - Chi cho công tác Đảng...

3,000,000

 

 

P. Lê Hồng Phong, ngày 9 tháng 01 năm 2018

Hiệu trưởng

 

Phạm Thị Thanh Hương

Văn bản mới

Múa Lân vui tết trung thu 2019 2020 Tiểu học Lê Hồng Phong Phủ Lý
Lễ Khai giảng năm học 2017-2018
TIẾT MỤC CÔ GIÁO HOÀNG BÍCH LIÊN TẠI HỘI THI GVCNG TOÀN THÀNH PHỐ
HÀ NAM QUÊ MẸ -BIỂU DIỄN TUYẾT NHUNG CÙNG TỐP MÚA TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018- 2019

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018- 2019

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2016-2017

CÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ SUNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

ÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ sUNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
Xem thêm...