Bạn cần biết

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017-2018

Biểu mẫu 06

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017-2018

Môn học

Tổng số

Chia ra

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

1. Xếp loại học tập

 

 

 

 

 

 

Toán

1305

281

258

253

263

250

Chia ra: - Hoàn thành tốt

1035

226

173

179

219

238

 - Hoàn thành

265

53

83

73

44

12

 - Chưa hoàn thành

5

2

2

1

 

 

Tiếng Việt

1305

281

258

253

263

250

Chia ra: - Hoàn thành tốt

1071

245

191

189

215

231

 - Hoàn thành

227

31

66

63

48

19

 - Chưa hoàn thành

7

5

1

1

 

 

Đạo đức

1305

281

258

253

263

250

Chia ra: - Hoàn thành tốt

1001

246

181

177

187

210

 - Hoàn thành

304

35

77

76

76

40

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

Tự nhiên - Xã hội

792

281

258

253

x

x

Chia ra: - Hoàn thành tốt

583

239

182

162

x

x

 - Hoàn thành

209

42

76

91

x

x

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

x

x

Khoa học

513

x

x

x

263

250

Chia ra: - Hoàn thành tốt

439

x

x

x

210

229

 - Hoàn thành

74

x

x

x

53

21

 - Chưa hoàn thành

 

x

x

x

 

 

Lịch sử & Địa lí

513

x

x

x

263

250

Chia ra: - Hoàn thành tốt

440

x

x

x

219

221

 - Hoàn thành

73

x

x

x

44

29

 - Chưa hoàn thành

 

x

x

x

 

 

Âm nhạc

1305

281

258

253

263

250

Chia ra: - Hoàn thành tốt

818

205

152

143

154

164

 - Hoàn thành

487

76

106

110

109

86

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

Mĩ thuật

1305

281

258

253

263

250

Chia ra: - Hoàn thành tốt

790

186

147

156

148

153

 - Hoàn thành

515

95

111

97

115

97

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

Thủ công, Kĩ thuật

1305

281

258

253

263

250

Chia ra: - Hoàn thành tốt

959

242

180

166

185

186

 - Hoàn thành

346

39

78

87

78

64

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

Thể dục

1305

281

258

253

263

250

Chia ra: - Hoàn thành tốt

912

237

190

162

167

156

 - Hoàn thành

393

44

68

91

96

94

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

Ngoại ngữ

766

 

 

253

263

250

Chia ra: - Hoàn thành tốt

270

 

 

66

90

114

 - Hoàn thành

496

 

 

187

173

136

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

Tiếng dân tộc

 

 

 

 

 

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

 

 

 

 

 

 

 - Hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

Tin học

513

 

 

 

263

250

Chia ra: - Hoàn thành tốt

438

 

 

 

203

235

 - Hoàn thành

75

 

 

 

60

15

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

2. Về năng lực

 

 

 

 

 

 

Tự phục vụ

1305

281

258

253

263

250

Chia ra: - Tốt

1008

256

171

177

199

205

 - Đạt

297

25

87

76

64

45

 - Cần cố gắng

 

 

 

 

 

 

Hợp tác

1305

281

258

253

263

250

Chia ra: - Tốt

1004

256

171

172

199

206

 - Đạt

301

25

87

81

64

44

 - Cần cố gắng

 

 

 

 

 

 

Tự học giải quyết vấn đề

1305

281

258

253

263

250

Chia ra: - Tốt

1001

256

171

173

199

202

 - Đạt

304

25

87

80

64

48

 - Cần cố gắng

 

 

 

 

 

 

3. Về phẩm chất

 

 

 

 

 

 

Chăm học chăm làm

1305

281

258

253

263

250

Chia ra: - Tốt

1078

256

199

192

220

211

 - Đạt

227

25

59

61

43

39

 - Cần cố gắng

 

 

 

 

 

 

Tự tin trách nhiệm

1305

281

258

253

263

250

Chia ra: - Tốt

1083

256

199

190

228

210

 - Đạt

222

25

59

63

35

40

 - Cần cố gắng

 

 

 

 

 

 

Trung thực, kỷ luật

1305

281

258

253

263

250

Chia ra: - Tốt

1091

256

199

196

228

212

 - Đạt

214

25

59

57

35

38

 - Cần cố gắng

 

 

 

 

 

 

Đoàn kết, yêu thương

1305

281

258

253

263

250

Chia ra: - Tốt

1090

256

199

195

228

212

 - Đạt

215

25

59

58

35

38

 - Cần cố gắng

 

 

 

 

 

 

4. Số học sinh không đánh giá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng hợp kết quả cuối năm

1305

281

258

253

263

250

Chia ra:  - Hoàn thành chương trình lớp học

1297

276

256

252

263

250

 - Chưa hoàn thành chương trình lớp học

8

5

2

1

 

 

Trong đó: + Chưa hoàn thành nhưng được lên lớp

 

 

 

 

 

 

+ Ở lại lớp

 

 

 

 

 

 

+ Rèn luyện trong hè

8

5

2

1

 

 

Khen thưởng

991

219

194

192

198

188

- Giấy khen cấp trường

991

219

194

192

198

188

 - Giấy khen cấp trên

59

 

12

 

1

46

                                                                                  P. Lê Hồng Phong, ngày 25 tháng 5 năm 2018

          Hiệu trưởng

 

           Phạm Thị Thanh Hương

Văn bản mới

HÀ NAM QUÊ MẸ -BIỂU DIỄN TUYẾT NHUNG CÙNG TỐP MÚA TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
Lễ Khai giảng năm học 2017-2018
TIẾT MỤC CÔ GIÁO HOÀNG BÍCH LIÊN TẠI HỘI THI GVCNG TOÀN THÀNH PHỐ
GIỜ RA CHƠI - TH LÊ HỒNG PHONG - PHỦ LÝ HÀ NAM
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2016-2017

CÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ SUNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

ÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ sUNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2017-2018

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017-2018
Xem thêm...