Bạn cần biết

Kế hoạch Công nghệ thông tin năm học 2015 - 2016
PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ TRƯỜNG TH LÊ HỒNG PHONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 09/KH-THLHP Phủ lý, ngày 25 tháng 10 năm 2015 KẾ HOẠCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Năm học: 2015 – 2016 Căn cứ Công văn số 1237/ CNTT-CTHSSV ngày 01/10/2015 của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nam về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2015-2016; Căn cứ Công văn số 709/PGDĐT ngày 19/10/2015 của Phòng Giáo dục và đào tạo Thành phố Phủ Lý về hướng dẫn nhiệm vụ CNTT năm học 2015 - 2016; Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016; Trường tiểu học Lê Hồng Phong xây dựng kế hoạch Công nghệ thông tin năm học 2015 - 2016 như sau: I. Mục đích, yêu cầu 1. Mục đích Tiếp tục tạo chuyển biến tích cực về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong toàn trường trên cơ sở tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị CNTT; nâng cao trình độ, kỹ năng sử dụng CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; thực hiện đồng bộ việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý và giáo dục trong nhà trường. 2. Yêu cầu Quán triệt và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ năm học, tập trung nguồn lực cho hoạt động ứng dụng CNTT; gắn kết chặt chẽ các hoạt động giáo dục với ứng dụng CNTT. 3. Các chỉ tiêu chính - Tăng cường sử dụng hệ thống e-mail@phuly.edu.vn (hòm thư điện tử) để trao đổi thông tin giữa nhà trường và Phòng giáo dục. - Xây dựng website riêng của trường nhằm tuyên truyền các hoạt động của ngành và trao đổi thông tin giữa Phòng – Trường, giữa nhà trường và Phụ huynh học sinh, có người quản trị, tổ chức quản lý, cập nhật thông tin thường xuyên. - Sử dụng hiệu quả các phần mềm P.MIS, phần mềm phổ cập giáo dục, phần mềm thống kê chất lượng giáo dục tiểu học, phần mềm quản lý điểm, … - Trang bị phòng thực hành tin học gồm 30 máy có tốc độ truy cập Internet cao nhằm phục vụ dạy và học tin học cho giáo viên và học sinh. Quản lý, khai thác một cách hợp lý, hiệu quả phòng máy tính. - 100% giáo viên dạy giỏi ứng dụng CNTT hiệu quả trong giảng dạy. Triển khai dạy môn tự chọn Tin học cho học sinh lớp từ lớp 4 và lớp 5. - Phổ cập trình độ và kỹ năng ứng dụng CNTT cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong nhà trường. Mỗi giáo viên tự xây dựng được ít nhất 2 bài giảng điển tử/ năm học, góp phần xây dựng kho học liệu điện tử của trường. II. Nhiệm vụ trọng tâm 1. Quán triệt văn bản quy phạm pháp luật về CNTT - Quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên về tinh thần và nội dung của nhiệm vụ CNTT, các văn bản hướng dẫn thực hiện của Phòng giáo dục. Đào tạo nguồn nhân lực CNTT là công tác thường xuyên và lâu dài của nhà trường và ngành giáo dục, tiếp tục phát huy các kết quả đạt được trong các năm qua. - Nâng cao nhận thức, trách nhiệm đến toàn thể cán bộ, giáo viên về tinh thần và nội dung của các văn bản quan trọng sau: a) Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước; b) Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; c) Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục; d) Thông tư 53/2012/TT-BGD&ĐT ngày 20/12/2012 của Bộ GD&ĐT về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên; e, Công văn số 1237/ CNTT-CTHSSV ngày 01/10/2015 của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nam về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2015-2016; g, Công văn số 709/PGDĐT ngày 19/10/2015 của Phòng Giáo dục và đào tạo Thành phố Phủ Lý về hướng dẫn nhiệm vụ CNTT năm học 2015 - 2016; 2. Khai thác dữ liệu từ các trang web của Bộ, Sở, Phòng: - Thường xuyên hướng dẫn, phổ biến cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh khai thác, sử dụng thông tin trên hệ thống website của Ngành tại địa chỉ www.hanam.edu.vn và www.phuly.edu.vn - Thực hiện nghiêm túc việc gửi, nhận thông tin văn bản giữa Phòng GD&ĐT và nhà trường qua thư điện tử (thlehongphong@phuly.edu.vn). Hàng ngày, mở hộp thư điện tử và truy nhập website của ngành để cập nhật thông tin thường xuyên. - Tham gia xây dựng các nguồn tài nguyên giáo dục, học liệu điện tử, các thư viện điện tử để chia sẻ dùng chung qua Website của Bộ tại địa chỉ www.moet.gov.vn, www.edu.net.vn; của ngành giáo dục Hà Nam tại địa chỉ www.hanam.edu.vn; của phòng GD&ĐT Phủ Lý tại địa chỉ www.phuly.edu.vn. Hướng dẫn giáo viên, nhân viên tải về các phần mềm thông dụng, miễn phí và các học liệu điện tử, đồng thời đóng góp tài nguyên giáo dục vào hệ thống dùng chung. 3. Xây dựng website trường học theo mô hình mới : - Triển khai xây dựng website của trường. Bố trí nhân sự để cập nhật thông tin, tài nguyên thường xuyên trên trang website. Mỗi giáo viên ít nhất có 2 bài giảng trên website, các bộ phận, đoàn thể có bài viết, hình ảnh phản ánh các hoạt động của nhà trường trên trang website hàng tháng. Trường tham gia hệ thống trang website của phòng và có quyền quản trị riêng trang web của mình. - Khai thác triệt để hệ thống cổng thông tin điện tử của trường; hướng dẫn để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh khai thác các thông tin từ trang thông tin điện tử hanam.edu.vn/thlehongphong. Xây dựng trang thông tin điện tử trở thành một kênh thông tin quan trọng nhằm thực hiện “3 công khai”. 4. Ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học - Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn cụ thể cho giáo viên các môn học tự triển khai việc tích hợp, lồng ghép việc sử dụng các công cụ CNTT vào quá trình dạy các môn học của mình nhằm tăng cường hiệu quả dạy học qua các phương tiện nghe nhìn, kích thích sự sáng tạo và độc lập suy nghĩ, tăng cường khả năng tự học, tự tìm tòi của người học. - Giáo viên cần tích cực, chủ động tham khảo và sử dụng các phần mềm ứng dụng tích hợp vào các môn học trên Internet để cùng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi học tập. Không dùng thuật ngữ “giáo án điện tử” cho các bài trình chiếu powerpoint. Tham khảo mẫu giáo án đã được đưa lên mạng giáo dục. - Quản lý chặt chẽ việc sử dụng giáo án in trong giảng dạy: Tổ chức kiểm tra kỹ năng sử dụng máy vi tính và ứng dụng CNTT của CBQL, giáo viên làm cơ sở duyệt cho giáo viên sử dụng giáo án in đồng thời ra văn bản quy định việc sử dụng giáo án in. Khuyến khích giáo viên ứng dụng CNTT trong soạn giảng. - Cán bộ , giáo viên phải nhận thức CNTT là phương tiện hỗ trợ, nhằm nâng cao hiệu quả dạy học. Tránh lạm dụng CNTT trong quá trình giảng dạy như: Nội dung trình chiếu không phù hợp, thời gian trình chiếu nhiều, âm thanh ồn ào, quá nhiều màu sắc, hiệu ứng chuyển động không cần thiết, kích thước chữ quá nhỏ… - Tích cực triển khai soạn bài giảng điện tử bằng các phần mềm công cụ e-Learning theo chuẩn quốc tế SCORM; - Tiếp tục triển khai cuộc thi “ Thiết kế hồ sơ bài giảng e-Learning” do Bộ GDĐT và Quỹ Laurence S. Ting tổ chức, với khẩu hiệu chung “ Trong mỗi học kỳ, mỗi giáo viên tự xây dựng ít nhất một bài giảng điện tử”. 5. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong điều hành và quản lý giáo dục - Xây dựng hệ thống quản lý trường học theo hướng trực tuyến (online), tập trung nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư và nhân lực quản trị hệ thống. Tổ chức đánh giá tính hiệu quả, tính khả thi và bền vững của tất cả các phần mềm quản lý. Cụ thể: - Phần mềm phổ cập giáo dục (theo chỉ đạo của Bộ); - Phần mềm quản lý nhân sự PMIS; - Quản lý, khai thác có hiệu quả hệ thống email @phuly.edu.vn trong gửi và nhận công văn, báo cáo; Cung cấp và hướng dẫn cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn trường sử dụng hòm thư điện tử chung thlehongphong@phuly.edu.vn hoặc lhp.phuly@gmail.com - Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất để triển khai hội nghị, giao ban, tập huấn tại phòng họp trực tuyến; - Công khai các thủ tục hành chính trên website của Trường. - Cập nhật kết quả học tập và rèn luyện của học sinh thông qua phần mềm quản lý điểm quanlysodiem.hanam.edu.vn 6. Công tác đào tạo, bồi dưỡng về ứng dụng CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. - Tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, học tập để có kỹ năng cơ bản và biết ứng dụng CNTT trong công tác, giảng dạy, soạn thảo văn bản, giáo án, khai thác Internet, sử dụng thư điện tử, phần mềm dạy học. - Nâng cao số lượng giáo viên nòng cốt ứng dụng CNTT trong dạy học. - Vận động giáo viên, CNV học thêm về Tin học và Ngoại ngữ để đào tạo trình độ nâng cao về tin học để có thể quản trị mạng máy tính của đơn vị, xây dựng, khai thác sử dụng phần mềm dạy học và quản lý. - Thực hiện sử dụng phần mềm và bài giảng điện tử trong việc đổi mới phương pháp dạy học. - Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng về CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục theo hướng hiện đại và thiết thực. 7. Tiếp tục triển khai dạy tin học trong nhà trường. - Nhà trường có phòng học tin học với 30 máy tính được kết nối Internet nhằm phục vụ công tác giảng dạy môn tin học và khai thác thông tin của giáo viên và học sinh. - Giáo viên và học sinh tích cực sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong và ngoài các giờ học tin học. - Cập nhật chương trình, nội dung giảng dạy theo hướng mô đun kiến thức hiện đại, thiết thực, linh hoạt thay vì chỉ dùng một bộ chương trình và sách tin học. Ưu tiên các phần mềm văn phòng mã nguồn mở, e-mail và khai thác Internet phục vụ cho học tập, giảng dạy - Dạy môn học tự chọn Tin học cho học sinh ở các khối 4, 5. 8. Tăng cường đầu tư hạ tầng cơ sở CNTT - Ngay từ đầu năm học nhà trường đã đầu tư mua sắm máy móc thiết bị phục vụ cho chương trình như máy vi tính, ti vi, máy chiếu,… Các máy tính của trường chủ yếu là phục vụ cho công tác dạy và học, quản lý, văn thư, PCGD. Số lượng máy so với đội ngũ CB – GV - NV tương đối ổn định. - Nhà trường đã tiến hành kết nối Internet cho tất cả các máy tính trong phòng tin học và các phòng của Ban giám hiệu, phòng văn thư. Ngoài ra, nhà trường còn có hệ thống wifi, D-Com 3G nhằm phục vụ cho các giáo viên sử dụng máy tính xách tay để cập nhật thông tin thường xuyên. Tính đến nay, 100% giáo viên trong trường đã sử dụng Internet tại nhà. - Hiện nay nhà trường đã có 38 máy tính để bàn và máy tính xách tay để phục vụ các hoạt động dạy – học và quản lý giáo dục. 9. Kiện toàn đội ngũ phụ trách CNTT trong trường học - Phân công cán bộ, viên chức có trình độ Cao đẳng sư phạm Tin học phụ trách CNTT; mỗi tổ nhóm chuyên môn đều có giáo viên nòng cốt ứng dụng CNTT trong giảng dạy. -Giáo viên nòng cốt về ứng dụng CNTT của trường phải có kiến thức và kĩ năng tối thiểu về CNTT đáp ứng yêu cầu công việc thực tế, không áp dụng theo hình thức kiểm tra việc có hay không có chứng chỉ tin học ứng dụng ABC. III. Lịch triển khai * Tháng 9/2015: - Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của ngành về nhiệm vụ CNTT năm học 2015 – 2016. - Tổ chức truyền thông cho cán bộ, giáo viên, NV về công tác Ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học. - Tạo địa chỉ email cho cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường dùng chung và hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng. * Tháng 10/2015: - Xây dựng kế hoạch Công nghệ thông tin năm học 2015 - 2016 của nhà trường gửi về Phòng GD&ĐT . - Quán triệt văn bản quy phạm pháp luật về CNTT. - Triển khai nhập thông tin học sinh và cán bộ, giáo viên vào hệ thống phần mềm quản lý điểm. - Triển khai hoàn thiện dữ liệu trên phần mềm quản lý nhân sự PMIS. - Chuẩn bị CSVC, hướng dẫn học sinh tham gia giải toán qua Internet. * Tháng 11, 12/2015: - Hướng dẫn giáo viên cách đánh giá học sinh theo thông tư 30 trên phần mềm quản lý điểm trực tuyến: quanlysodiem.hanam.edu.vn - Rà soát hiện trạng CSVC, đội ngũ phục vụ ứng dụng CNTT năm học 2015 - 2016 của nhà trường. - Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho toàn thể GV trong nhà trường. - Đầu tư trang thiết bị phục vụ ứng dụng CNTT theo chỉ tiêu đặt ra trong kế hoạch. - Hoàn tất và nộp dữ liệu PMIS của trường về phòng đúng kế hoạch. - Tiếp tục tổ chức cho học sinh tham gia giải toán, giải tiếng anh qua Internet. - Đầu tư trang thiết bị cho phòng họp trực tuyến. * Tháng 1, 2/2015: - Tích cực cho học sinh tham gia luyện thi giải toán, giải Tiếng Anh qua Internet. - Tổ chức cho học sinh thi giải Tiếng Anh qua mạng (IOE) cấp trường, cụm trường. * Tháng 3/2015: - Tiếp tục cho học sinh tham gia luyện thi giải toán, giải Tiếng Anh qua Internet chuẩn bị cho kì thi cấp Tỉnh. * Tháng 4, 5/2015: - Tổng kết việc ứng dụng CNTT tại trường, gửi báo cáo về phòng GD&ĐT đúng thời gian quy định. - Kiểm tra cơ sở vật chất phòng Tin học và phòng họp trực tuyến. * Tháng 6,7,8/2015: - Tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT do PGD quy định. - Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. - Có kế hoạch tu bổ, sửa chữa các trang thiết bị phòng Tin học, phòng họp trực tuyến và các máy móc, thiết bị phục vụ cho công tác quản lý. IV. Tổ chức thực hiện 1. Ban giám hiệu - Xây dựng kế hoạch CNTT trong nhà trường năm học 2015 – 2016. - Chỉ đạo CB, GV, NV các đoàn thể trong nhà trường triển khai thực hiện kế hoạch CNTT năm học 2015 - 2016; sơ kết, tổng kết để kịp thời tuyên dương khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc và tổng hợp kết quả báo cáo gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo đúng thời gian quy định. - Tổ chức quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về CNTT tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. - Làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh khai thác, sử dụng, đóng góp tài nguyên trên các website của Trường, Bộ, Sở, Phòng. - Ứng dụng có hiệu quả các phần mềm hỗ trợ hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập của nhà trường theo chỉ đạo của Phòng GD&ĐT. Chú trọng khai thác, sử dụng hệ thống phần mềm mã nguồn mở. - Quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thông tin điện tử của trường. - Tăng cường đầu tư trang thiết bị nhằm triển khai giao ban, tập huấn trực tuyến. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm việc ứng dụng CNTT vào các bài giảng của giáo viên trong nhà trường. - Quán triệt tới 100% giáo viên về định hướng ứng dụng CNTT trong hoạt động giảng dạy. - Chỉ đạo tốt các hoạt động của tổ chuyên môn để làm tốt công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng. Đưa các nội dung về kỹ năng ứng dụng CNTT vào sinh hoạt chuyên môn trong nhà trường. - Đầu tư thỏa đáng hệ thống máy tính, máy chiếu, máy in, hệ thống mạng và các thiết bị CNTT khác theo hướng thiết thực, hiệu quả. 2. Đối với giáo viên, nhân viên: - Thực hiện nghiêm túc chương trình Ứng dụng CNTT trong giảng dạy. Giáo viên, nhân viên sử dụng tốt hòm thư điện tử theo tên miền thlehongphong@phuly.edu.vn được cấp. - Tổ chức thảo luận trong tổ, nhóm chuyên môn để có giải pháp ứng dụng hiệu quả CNTT vào các hoạt động giảng dạy, giáo dục. - Tăng cường công tác tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ CNTT và trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục hiện nay. Trên đây là kế hoạch CNTT của Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, yêu cầu các bộ phận cùng toàn thể Cán bộ giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc. P.Lê Hồng Phong, ngày 20 tháng 10 năm 2015 Hiệu trưởng Đỗ Thị Thuận

Văn bản mới

Múa Lân vui tết trung thu 2019 2020 Tiểu học Lê Hồng Phong Phủ Lý
Lễ Khai giảng năm học 2017-2018
TIẾT MỤC CÔ GIÁO HOÀNG BÍCH LIÊN TẠI HỘI THI GVCNG TOÀN THÀNH PHỐ
HÀ NAM QUÊ MẸ -BIỂU DIỄN TUYẾT NHUNG CÙNG TỐP MÚA TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018- 2019

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018- 2019

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2016-2017

CÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ SUNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

ÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ sUNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2017-2018
Xem thêm...