Điểm báo

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 - 2019

PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG TH LIÊM CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


Số: 76/KH-THLC

Liêm Chính, ngày 12 tháng 6 năm 2018


KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

Năm học 2018 - 2019


Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học;

Căn cứ Công văn số 939/SGD-GDTH ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dãn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019;

Căn cứ Kế hoạch phát triển năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý;

Căn cứ Kế hoạch số 297/KH-PGDĐT ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Phòng GD&ĐT về công tác tuyển sinh vào các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở năm học 2018-2019;

Trường Tiểu học Liêm Chính xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019 của nhà trường như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh:

Trẻ sinh năm 2012 trở về trước, hiện đang cư trú tại địa bàn phường Liêm Chính

2. Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 15/6/2018 đến hết ngày 29/6/2018.

Hàng ngày, Hội đồng tuyển sinh nhà trường trực thu hồ sơ:

Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 đến 10 giờ 30.

3. Hồ sơ tuyển sinh gồm:

- Đơn xin học (theo mẫu của phòng GD&ĐT).

- 02 bản sao giấy khai sinh hợp lệ (Kèm bản chính để đối chiếu).

- Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục mầm non.

- Bản sao có công chứng sổ hộ khẩu.

Đối với các trường hợp nơi khác đến thuê nhà kinh doanh trên địa bàn có Hợp đồng thuê nhà, giấy phép kinh doanh ...

Lưu ý: Đơn xin học + túi hồ sơ (Mẫu chung của phòng GD&ĐT, có tại nhà trường).

4. Thành lập Hội đồng tuyển sinh: (Theo quy định của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý).

Các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm trực hè, thu nhận hồ sơ, kiểm tra đối chiếu, rà soát những trường hợp chưa rõ …

Từ ngày 15/6/2018 đến hết ngày 29/6/2018: Hội đồng tuyển sinh thu hồ sơ. Các trường hợp cần kiểm tra, thành viên trong Hội đồng tuyển sinh thực hiện theo phân công của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh.

Thư ký cập nhật, tổng hợp kết quả cho Chủ tịch Hội đồng; Hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh để duyệt tuyển sinh với phòng GD&ĐT thành phố.

5. Các khoản thu góp

Thực hiện theo Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam, UBND thành phố, HĐND-UBND phường Liêm Chính.

HiÖu tr­ëng

(Đã ký)

Trần Thị Kim Oanh

Tác giả:

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường