tin tức-sự kiện

Tập huấn hướng dẫn sử dụng chuẩn hiệu truởng - phó hiệu truởng cơ sở giáo dục phổ thông & huớng dẫn triển khai quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Ngày 4/5/2019 truờng TH Liêm Chính tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng chuẩn hiệu truởng - phó hiệu truởng cơ sở giáo dục phổ thông & huớng dẫn triển khai quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Một số hình ảnh buổi tập huấn.

Tác giả: thliemchinh

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường