Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
CHỈ THỊ SỐ 2669/CT-BGDĐT
CHỈ THỊ VỀ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM HỌC 2017 - 2018... Chi tiết
2017-08-08
Nghị định 91/2017-NĐ-CP
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng... Chi tiết
2017-07-31
Chỉ thị số 05-CT/TW
CHỈ THỊ VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ... Chi tiết
2016-05-15
QUYẾT ĐỊNH SỐ 1479/QĐ-BG ĐT
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG... Chi tiết
2016-05-10
Số 07/2016/TT-BGDĐT
Thông tư quy định về điều kiện đảm bảo và nội... Chi tiết
2016-03-22
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học... Chi tiết
2014-09-17
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở GD&ĐT... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt... Chi tiết
2014-09-15
Số 1229/SGDĐT-PC
KẾ HOẠCH SỐ 1229/SGDĐT-PC NGÀY 09/9/2014 VỀ CÔNG TÁC... Chi tiết
2014-09-09
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt động... Chi tiết
2014-08-29
Số: 30/2014/TT-BGDĐT
Thong-tu-30_2014_TT-BGDDT-Quy-dinh-danh-gia-hoc-sinh-tieu-hoc Chi tiết
2014-08-28
30/2014/TT-BGD ĐT
Ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học Chi tiết
2014-08-28
Số 30/2014/TT-BGDĐT
Thông tư ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học... Chi tiết
2014-08-28
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 2014-2015 Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học... Chi tiết
2014-08-25
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông tin của... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho năm học... Chi tiết
2014-08-19
20/2014/NĐ-CP
Nghị định về phổ cập giáo dục, xoá mù chữ Chi tiết
2014-03-24
Số 86/GPE-VNEN
Công văn số 86/GPE-VNEN ngày 18/3/2014 về việc Hướng... Chi tiết
2014-03-18
THÔNG TƯ SỐ 01/2014/TT-BGDĐT
THÔNG TƯ BAN HÀNH KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÀNH... Chi tiết
2014-01-24
Nghị định số 72/2013/NĐ-CP
Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông... Chi tiết
2013-07-15
Số 59/2012/TT-BGD ĐT
Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 Ban hành quy... Chi tiết
2012-12-28
Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT
quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện... Chi tiết
2012-12-20
Chỉ thị số 15/CT-TTg
Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong... Chi tiết
2012-05-22
Số: 55/ 2011/TT-BGDĐT
Thông tư số 55/2011/TT-BGD ĐT Ban hành Điều lệ Ban đại... Chi tiết
2011-11-22
Số: 41/2010/TT-BGDĐT
THÔNG TƯ SỐ 41/2010/TT-BGD ĐT BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG... Chi tiết
2010-12-30
Số: 21/2010/TT-BGDĐT
THÔNG TƯ SỐ 21/2010/TT-BGD ĐT BAN HÀNH ĐIỀU LỆ HỘI THI... Chi tiết
2010-07-20
Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT
Quy định vê sử dụng phần mềm tự do mã nguồn... Chi tiết
2010-03-01
Số 36/2009/TT-BGD ĐT
Thông tư số 36/2009/TT-BGD ĐT ngày 4/12/2009 Ban hành quy... Chi tiết
2009-12-04
Nghị định số 102/2009/NĐ-CP
Về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử... Chi tiết
2009-11-06
Số 14/2007/QĐ-GD ĐT
Quyết định số 14/2007/QĐ-GDĐT ngày 4/5/2007 Ban hành quy... Chi tiết
2007-05-04

Thư viện ảnh

Album : ẢNH GIAO LƯU VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 2018-2019(2018-11-17)
Album : ẢNH KHAI GIẢNG 2012-2013(2014-12-07)
Album : ẢNH KHAI GIẢNG 2013-2014(2014-12-07)
Album : ẢNH ĐÓN ĐOÀN KIỂM TRA TRƯỜNG CHUẨN SAU 5 NĂM(2014-12-07)