Bạn cần biết

Kế hoạch năm học 2016-2017
PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊM TIẾT Số: 117 /KH- THLT CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Liêm Tiết, ngày 05 tháng 10 năm 2016 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 Phần thứ nhất KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016 I. Công tác phát triển trường lớp và phổ cập giáo dục: 1. ¬Ưu điểm: - Làm tốt công tác phổ cập, hồ sơ phổ cập đầy đủ, khoa học, sạch đẹp, được xếp loại Tốt. - Đã duy trì 100% sĩ số trong suốt năm học. - Hoàn thành tốt các tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. - Huy động 88/88 = 100% số trẻ em ở độ tuổi 6 tuổi vào lớp 1. - Số trẻ em ở độ tuổi 11 hoàn thành chương trình tiểu học: 78/78 đạt 100%. - 100% học sinh trong độ tuổi ra lớp, không có học sinh bỏ học. 2.Tồn tại : - Chất lượng Dạy-Học ở các khối lớp chưa thực sự đồng đều. - Quỹ thời gian dành cho công tác phổ cập còn hạn chế . II. Giáo dục toàn diện : 1. Ưu điểm : - Chỉ đạo thực hiện chư¬¬ơng trình theo đúng quy định của Bộ GD- ĐT. -Thực hiện đầy đủ các quy định về đổi mới phương pháp Dạy-Học, ch¬¬ương trình và sách giáo khoa ở tất cả các khối lớp (Đặc biệt là lớp 1, lớp 2). - Nắm vững thông tư 30/2014 về đánh giá xếp loại học sinh . Nâng cao chất l¬¬ượng giáo dục toàn diện trong nhà trư¬¬ờng. Do vậy mà số học sinh được khen toàn diện và từng mặt cao. - Kết quả cuối năm học : + 100% học sinh hoàn thành nội dung các môn học. + 100% học sinh Đạt về mức độ hình thành phát triển năng lực và phát triển về phẩm chất ở từng khối lớp. + Có nhiều học sinh đạt giải trong các cuộc giao lưu cấp Thành phố. Có 3 học sinh đạt giải cấp Tỉnh. - Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 99/99 em = 100% 2. Tồn tại : - Số học sinh đạt giải cấp Tỉnh trong cuộc giao lưu còn hạn chế. III. Xây dựng trường chuẩn quốc gia; xây dựng cơ sở vật chất; các phong trào thi đua. 1.¬ Ưu điểm: - Trường đã duy trì tốt các tiêu chuẩn của một trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. - Được Sở GD&ĐT kiểm tra, công nhận là cơ sở giáo dục đạt chất lượng cấp độ 3. - Thường xuyên duy trì cảnh quang trường, lớp “Xanh-Sạch-Đẹp” và thân thiện. - Phấn đấu đạt kết quả tốt chỉ tiêu mũi nhọn giáo viên giỏi trong năm học, nâng số giáo viên giỏi cấp thành phố của trường thêm 2 đồng chí. - Tích cực tham mưu, đầu tư kinh phí xây dựng, nâng cấp CSVC: Trong năm học trường đã huy động từ các nguồn ngân sách hơn 300 triệu đồng để nâng cấp, bổ sung CSVC phục vụ Dạy và Học. - Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do ngành phát động. - Có 2 giáo viên đạt danh hiệu “giáo viên giỏi”, 1 giáo viên đạt danh hiệu “Giáo viên tổng phụ trách Đội giỏi”, 1 giáo viên đạt danh hiệu “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi” cấp Thành phố. - Có 31 học sinh đạt giải cấp Thành phố: Trong đó 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 16 giải Ba, 13 giải Khuyến Khích; 3 học sinh đạt giải cấp Tỉnh. Trong đó: 1 giải Nhất, 2 giải Ba trong các cuộc giao lưu. 2.Tồn tại: Cơ sở vật chất của trường vẫn còn nhiều thiếu thốn: - Còn 3 phòng học cấp 4 chất lượng hạn chế. - Chưa đáp ứng đủ các phòng chức năng để hỗ trợ nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục. IV. Đội ngũ; công tác quản lí: 1.¬Ưu điểm: - Cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường luôn có tinh thần đoàn kết tốt, phối hợp cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. - Đội ngũ nhiệt tình, trách nhiệm, tỷ lệ đạt chuẩn và trên chuẩn cao, có năng lực khá đồng đều, có tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực nghề nghiệp khá vững vàng, có tinh thần cầu thị tốt. - Thường xuyên quản lý đội ngũ chặt chẽ, thực hiện quản lý đúng kế hoạch, hiệu quả. - Làm tốt công tác kiểm tra và bồi d¬¬ưỡng nâng cao chất l¬¬ượng đội ngũ nhà giáo. - Tham gia đầy đủ các hội thi cấp Thành phố đạt hiệu quả khá tốt . - Xây dựng tập thể S¬¬ư phạm đoàn kết nhất trí, cộng đồng trách nhiệm. 2. Tồn tại : - Chưa có nhiều học sinh đạt thành tích cao trong các cuộc thi. - Việc quan tâm đến học sinh và phối kết hợp ba môi trường giáo dục ở một số giáo viên nhiều khi chưa được kịp thời. V. Đánh giá chung: 1. Điểm mạnh nhất: -Thường xuyên duy trì tốt nề nếp chuyên môn, nề nếp công tác đội. Hoàn thành tốt các phong trào do Đội phát động. -Thường xuyên tích cực quan tâm nâng cac chất lượng giáo dục toàn diện. Chất lượng giảng dạy và giáo dục học sinh cao hơn so với năm học 2014-2015. Đặc biệt là chất lượng mũi nhọn học sinh tham gia các cuộc giao lưu: Đây là năm đầu tiên kể từ khi về Thành phố trường có nhiều học sinh đạt giải cấp Thành phố và cấp Tỉnh. - Chú trong xây dựng, bồi dưỡng mũi nhọn giáo viên giỏi. - Tập thể sư phạm nhà trường luôn đoàn kết, nhất trí cao. - Kết quả kiểm tra cuối năm học của trường khá đồng đều. Tỷ lệ học sinh đạt điểm khá và giỏi cao. 2. Điểm khó khăn nhất: - Cơ sở vật chất so với yêu cầu trường đạt chuẩn quốc gia mức 1 còn hạn chế: vẫn còn thiếu 1 số phòng học, phòng làm việc, phòng chức năng. Phần thứ hai: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017 NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH -Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giáo dục phổ thông năm học 2016-2017 và Chỉ thị số 3031CT/BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục; Công văn số 4304/BGDĐT-GDTH ngày 31/8/2016 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2016-2017; - Căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT ngày 3/6/2016 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo, Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; - Căn cứ 1341/SGDĐT-GDTH về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2016-2017 ngày 9/9/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nam. - Căn cứ vào công văn số 652/PGD ĐT-TH về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Phòng GD&ĐT Thành phố Phủ Lý; - Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016; Căn cứ vào tình hình thực tế địa phương và trường tiểu học Liêm Tiết; Trường Tiểu học Liêm Tiết xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học như sau: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: - Trường tiểu học Liêm Tiết là một đơn vị thuộc khu vực nông thôn, trường luôn được Đảng, chính quyền địa phương và phòng GD&ĐT Thành phố quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ trên các lĩnh vực. Trường có 2 khu: Khu trung tâm có 12 lớp tại thôn Đào, khu lẻ có 2 lớp tại thôn Văn Lâm với tổng số phòng học 14 phòng/14 lớp. - Năm học 2016-2017 trường có 474 học sinh với 14 lớp, cụ thể: + Khối lớp 1: Có 3 lớp với 112 học sinh. + Khối lớp 2: Có 3 lớp với 107 học sinh. + Khối lớp 3: Có 3 lớp với 90 học sinh. + Khối lớp 4: Có 3 lớp với 97 học sinh. + Khối lớp 5: Có 2 lớp với 68 học sinh. - Đội ngũ CBGV, NV: Tổng số có 24 đ/c. trong đó + CBQL: 2 Đ/c + Giáo viên: Có 19 đ/c (Biên chế: 17 đ/c; Hợp đồng: 2 đ/c) + Nhân viên hành chính: 3 đ/c (Hợp đồng 68: 3 đ/c) I. Thuận lợi : - Đội ngũ cán bộ, giáo viên đa số trẻ, nhiệt tình, trách nhiệm, tương đối ổn định. - Hàng năm trường luôn đ¬¬ược sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ sát sao của phòng GD- ĐT, mọi hoạt động của nhà trường đã đi vào nền nếp và ngày một tốt hơn. - Đảng, chính quyền địa phư¬¬ơng rất quan tâm đến sự nghiệp GD nói chung, trường tiểu học nói riêng. - Hội cha mẹ học sinh, các ban ngành đoàn thể, nhân dân địa phư¬¬ơng luôn ủng hộ nhà tr¬¬ường, tạo mọi điều kiện cùng nhà trường làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục. - Trường sắp xếp các phòng chức năng để học văn hóa 10 buổi/tuần nên có điều kiện để được nâng cao chất lượng Dạy và Học. II. Khó khăn : - Trường tiếp tục được công nhận lại danh hiệu “Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I” xong vẫn còn thiếu nhiều phòng học và phòng chức năng. Năm học này địa phương triển khai xây dựng thêm 12 phòng học mới nên tạm thời vẫn sử dụng 1 số phòng học cấp 4 thấp, chưa đảm bảo yêu cầu về diện tích và ánh sáng cho lớp học. Còn 2 phòng học sử dụng bàn ghế 4 chỗ ngồi nên còn khó khăn cho học sinh khi học tập theo nhóm. - Địa phương thuộc khu vực nông thôn, ng¬¬ười dân địa phương có thu nhập chính từ làm ruộng, trình độ và mức thu nhập thấp nên việc quan tâm đến con em còn hạn chế, ảnh h¬¬ưởng không ít đến chất l¬¬ượng và các phong trào thi đua của nhà trư¬¬ờng. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017: A. NHIỆM VỤ CHUNG: Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu qủa công tác trong các cơ sở giáo dục tiểu học, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị; thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương. Rà soát, quy hoạch mạng lưới trường lớp, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; chỉ đạo triển khai hiệu quả mô hình trường tiểu học mới, khuyến khích mở rộng áp dụng tại các trường có điều kiện; đổi mới phương pháp dạy và thực hiện tốt đổi mới đánh giá học sinh tiểu học; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; dạy học tốt Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục ở các huyện, thành phố có nhu cầu; bảo đảm các điều kiện và triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2; đẩy mạnh xây dựng CSVC và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Khuyến khích sự sáng tạo và đề cao trách nhiệm của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí theo hướng tăng cường phân cấp quản lí thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao quản lý nhà trường, trách nhiệm giải trình của đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ và chức năng giám sát của xã hội, kiểm tra của cấp trên. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí, khai thác hiệu quả “Trường học kết nối”. B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ: 1. Thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành: 1.1. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố kết quả các cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", tập trung các nhiệm vụ: a. Chỉ tiêu: - 100% cán bộ, giáo viên thực hiên tốt chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thường xuyên chú ý lồng ghép giáo dục học sinh thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng, nâng cao chất lượng giảng dạy môn đạo đức ở tất cả các khối lớp. Củng cố kết quả cuộc vận động chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục. - Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Thông tư số 17/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học; Công văn số 2449/BGD ĐT ngày 27/5/2016 về việc khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp. - Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục, không để học sinh "ngồi sai lớp", không để học sinh bỏ học; - Chất lượng giáo dục: Không để học sinh ngồi sai lớp, xét duyệt lên lớp đúng quy định, thường xuyên theo dõi chuyên cần, không để học sinh bỏ học; không tổ chức thi học sinh giỏi ở tất cả các khối lớp; không giao chỉ tiêu học sinh tham gia các cuộc thi khác. - Bàn giao chất lượng giáo dục: Thủ tục hồ sơ theo đúng quy định. - Thực hiện đúng các quy định về quản lý tài chính trong nhà trường; các quy định tại Công văn số 5584/BGDĐT ngày 23/8/2011 về việc tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục; tại Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục. b) Biện pháp: - Quản lý đơn vị thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo. - Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Kịp thời uốn nắn những tư tưởng, việc làm chưa đúng. Luôn duy trì thành quả: Nhà trường không có cán bộ giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo; Không có giáo viên vi phạm chế độ chính sách của Đảng Pháp luật của Nhà nước. - Tổ chức cho học sinh thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng, thực hiện đầy đủ các chương trình của Hội đồng đội các cấp. Kịp thời động viên, khích lệ những học sinh tiêu biểu trong việc thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng. + Tổ chức cho 100% đội ngũ cán bộ giáo viên của trường đăng ký, thường xuyên thực hiện tốt quy định về dạy thêm, học thêm. + Chỉ đạo bàn giao chất lượng học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào THCS một cách cụ thể vào tháng 6 năm 2017. + Chỉ đạo bàn giao chất lượng giữa các khối trong nhà trường vào tháng 8 năm 2017. - Đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá trong nhà trường và khu dân cư. - Xây dựng, thường xuyên duy trì tốt nề nếp kỷ cương. Thực hiện tốt phong trào “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. - Thường xuyên chỉ đạo thu chi tài chính theo đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời xử lý hiện tượng thu không đúng quy định. 1.2. Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của phong trào xây dựng “trường học thân thiện - Học sinh tích cực”, chủ động trong các hoạt động: a. Chỉ tiêu: • Nội dung 1: Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn. + Duy trường lớp sạch đẹp; trang trí lại chủ đề năm học ở các lớp. + 100% các lớp học được trang trí theo mô hình trường tiểu học mới tại Việt Nam. (Khối 1,4,5 mỗi lớp trang trí từ 4 đến 5 bảng biểu). + 100% học sinh lớp 4,5 lao động vệ sinh hàng ngày. Duy trì khuôn viên sạch đẹp. * Nội dung 2: Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh, giúp học sinh tự tin trong học tập. + Tổ chức "tuần làm quen" đầu năm đối với học sinh lớp 1. + 100% giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và phương pháp tối ưu tích cực của mô hình trường tiểu học mới tại Việt Nam và tích hợp. * Nội dung 3: Rèn kĩ năng sống cho học sinh. + 100% giáo viên giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học và hoạt động trải nghiệm. * Nội dung 4: Tổ chức hoạt động tập thể, đưa các hoạt động dân gian vào trong nhà trường. + 100% cán bộ, giáo viên, học sinh hát bài Quốc ca tại Lễ chào cờ. + 100% học sinh múa hát và tập thể dục giữa buổi học. * Nội dung 5: Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy các di tích lịch sử của 2 thôn (Thôn Trại và thôn Lương Tràng). + Lớp 4a chăm sóc Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ của xã. + Khối lớp 5, lớp 4b, 4c chăm sóc và bảo vệ các di tích lịch sử. b. Biện pháp: - Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học; Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 1510/QĐ-Tg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020 của ngành giáo dục. - Chỉ đạo làm tốt công tác thư viện pháp luật, kịp thời hướng dẫn tới đội ngũ CB, GV, NV nhà trường các nội dung tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phẩm chất nghề nghiệp. - Tích cực giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh. - Đẩy mạnh các giải pháp nhằm xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp: + Chỉ đạo mỗi lớp học tự trồng và chăm sóc từ 3 đến 5 cây cảnh sống. + Chỉ đạo toàn trường thường xuyên lao động, vệ sinh trường lớp Xanh - Sạch - Đẹp. + Trang trí và sử dụng hiệu quả các lớp học VNEN theo chỉ đạo. - Thường xuyên tổ chức cho học sinh hát Quốc ca tại Lễ chào Cờ Tổ quốc; thực hiện có nền nếp việc tập thể dục giữa giờ, bài Võ cổ truyền dân tộc, các bài tập thể dục tại chỗ trong học tập, sinh hoạt cho học sinh. - Tổ chức lễ khai giảng năm học mới (với cả phần lễ và phần hội) gọn nhẹ, vui tươi, tạo không khí phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới. Trong đó, dành thời gian tổ chức lễ đón học sinh lớp 1, tạo ấn tượng và cảm xúc tốt cho học sinh. - Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống, giáo dục thông qua di sản vào nhà trường. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. + Thường xuyên duy trì tốt các nề nếp trong nhà trường, nề nếp công tác Đội. Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống vào nhà trường thông qua các trò chơi dân gian, các bài hát dân ca. tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp, theo dõi và sơ kết thi đua một cách công bằng, kịp thời. + Chỉ đạo đội sao đỏ của Liên Đội nâng cao hiệu quả công tác Đội, theo dõi thực hiện tốt nội quy, điều lệ trường tiểủ học. + Tổ chức cho học sinh làm tốt công tác chữ thập đỏ, công tác Trần Quốc Toản với các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”. Vệ sinh, bảo vệ di tích lịch sử Đình làng ở 2 thôn (Lương Tràng và thôn Trại). + Giao cho lớp 4a thường xuyên chăm sóc và bảo vệ nghĩa trang liệt sĩ của xã. Giao cho học sinh lớp 5; 2 lớp 4 còn lại thường xuyên chăm sóc và bảo vệ Đình làng thôn Trại, thôn Lương Tràng (Đây là 2 cơ sở được công nhận di tích lịch sử cấp Tỉnh). - Tổ chức 2 tuần đầu năm học mới đối với lớp1, và tuần tổ chức lớp học đối các lớp học VNEN (từ 10/8/2016) nhằm giúp học sinh thích nghi với môi trường học tập mới, từng bước giúp học sinh quen dần với cách học ở tiểu học và cảm thấy vui thích khi được đi học. - Tuyên truyền để giáo viên, học sinh, phụ huynh nắm được, ủng hộ mô hình trường Việt Nam mới, hoàn thành trang trí không gian lớp học khối lớp 2, lớp 3; trang trí một số nội dung cần thiết với khối lớp 1, 4,5 hấp dẫn học sinh theo mô hình trường học kiểu mới, trường học luôn sạch sẽ, tổ chức các trò chơi dân gian, thực sự cuốn hút học sinh. 2. Quy mô phát triển trường lớp và phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi: Thực hiện đúng TT07/2016/TT-BGD ĐT và NĐ 20/2014/NĐ-CP. 2.1. Chỉ tiêu: * Quy mô phát triển: - Giữ vững quy mô phát triển trường lớp. - Số lớp, số học sinh 2016 - 2017: Khối lớp Số lớp Số HS HS nữ Bình quân HSKT HS hộ nghèo HS hộ cận nghèo HS khó khăn 1 3 112 56 37,3 4 4 1 2 3 107 65 35,7 3 7 3 3 3 90 37 30 2 4 2 4 3 97 48 32,3 0 5 2 5 3 68 33 34 0 2 1 Cộng 15 474 239 33,9 0 10 22 9 - Tuyển sinh lớp 1 trong địa bàn 88/88 đạt tỷ lệ 100 %. * Phổ cập giáo dục : - Phấn đấu duy trì và giữ vững các tiêu chí theo tiêu chuẩn Phổ cập GDTHĐ ĐT mức độ II. Đạt chuẩn PCGD xóa mù chữ mức độ 3. - Về học sinh : + Số học sinh 11 tuổi hoàn thành ch¬¬ương trình tiểu học 68/68= 100%. + 100% học sinh đúng độ tuổi ra lớp, không có học sinh bỏ học. - Về giáo viên: + Tỷ lệ giáo viên/lớp: Duy trì tỷ lệ giáo viên đã được đầu tư (17 GV/14 lớp = 1,21 giáo viên/lớp). - Về cơ sở vật chất : + Phấn đấu đảm bảo đủ các phòng học, có nguồn n¬ước và công trình vệ sinh sử dụng thuận tiện, đảm bảo vệ sinh. + Duy trì môi tr¬ường “Xanh- Sạch- Đẹp” và an toàn. + Hồ sơ phổ cập đầy đủ, khoa học, chính xác, phấn đấu xếp loại Tốt. - Duy trì kết quả đơn vị đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi mức độ 2. b. Biện pháp : - Tích cực chủ động tham mưu với các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương kiện toàn ban chỉ đạo PCGD và tổ chức kiểm tra công nhận, công nhận lại địa phương đã đạt chuẩn PCGDTH mức độ 2. - Chỉ đạo phối kết hợp với trường trung học cơ sở trên địa bàn làm tốt công tác thống kê, định kỳ mỗi năm 02 lần giáo viên xuống từng hộ gia đình để điều tra các đối tượng trong độ tuổi từ 0 đến 60. Đặc biệt rà soát trẻ em ở độ tuổi từ 6 đến 14, tạo mọi điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đi học; huy động hết học sinh 6 tuổi vào lớp 1. - Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu thập, quản lí số liệu về PCGDTH. Triển khai phần mềm phổ cập theo Công văn số 7475/BGDĐT-KHTC ngày 14/10/2013 về việc Hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC. - Xây dựng kế hoạch công tác phổ cập, báo cáo với Đảng, chính quyền địa phư¬¬ơng, tham m¬ưu với địa ph¬ương kiện toàn ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, cung cấp các văn bản chỉ đạo, cùng địa phương tuyên truyền để nhân dân hiểu, nắm đ¬¬ược Luật giáo dục và phổ cập giáo dục từ đó phối hợp với nhà trường để quản lý, giáo dục học sinh một cách tích cực nhất . - Phân công trách nhiệm cụ thể: Đ/c Nguyễn Thúy Hòa - Phó hiệu trưởng phụ trách công tác phổ cập, củng cố, bổ sung quản lý hồ sơ, sổ sách, lập thống kê báo cáo, theo dõi chuyển đi, chuyển đến, chỉ đạo theo lịch, kiểm tra đảm bảo độ chính xác và áp dụng phần mềm quản lý số liệu về PCGDTH. - Phân công giáo viên phụ trách các thôn phối kết hợp cùng giáo viên ở các trường Mầm non, THCS đến từng hộ gia đình để điều tra, quản lý chặt chẽ số học sinh của lớp, của tổ mình phụ trách, có giải pháp để đảm bảo chỉ tiêu, số liệu điều tra đảm bảo tính chính xác, có độ tin cậy cao. - Vận động các nguồn kinh phí xây dựng quỹ khuyến học, quỹ chữ thập đỏ, quan tâm động viên và hỗ trợ kinh phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Xét, miễn, giảm các khoản đóng góp để động viên, tạo điều kiện để các em có điều kiện thuận lợi để học tập cùng các bạn. `- Thường xuyên quan tâm, giúp đỡ học sinh yếu kém, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 3. Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia: a. Chỉ tiêu: - Duy trì tốt các tiêu chuẩn của trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 đã được công nhận lại năm 2015. - Hoàn thành việc xây dựng thêm 1 dãy nhà gồm 12 phòng học. - Từng bước xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. b. Biện pháp: - Thường xuyên rà soát các tiêu chuẩn, duy trì giữ vững các tiêu chuẩn của trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia đã đạt được. Đặc biệt chú ý nâng cao chất lượng giáo dục. - Tích cực tham mưu với chính quyền địa phương triển khai và hoàn thành xây dựng thêm cho nhà trường 12 phòng học trong năm học 2016-2017. - Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phối hợp cùng làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, góp phần thúc đẩy chất lượng giáo dục, tăng cường CSVC, trang thiết bị cần thiết cho các hoạt động giáo dục: + Lắp thêm cho mỗi lớp học 2 quạt tường cho học sinh. + Xây dựng quỹ hội cha mẹ học sinh, hỗ trợ khen thưởng, động viên những học sinh đạt kết quả tốt trong năm học. - Chỉ đạo quan tâm những học sinh có năng khiếu ở các môn học, tạo điều kiện tốt để các em tham gia các cuộc giao lưu trong năm học đạt kết quả tốt; Có phần thưởng xứng đánh cho những học sinh đạt giải trong các cuộc giao lưu từ cấp thành phố trở lên. 4. Chất lượng giáo dục toàn diện: 4.1. Giáo dục, hình thành phát triển năng lực. a. Chỉ tiêu: Phấn đấu Đạt: 473/474 HS = 99,8% Chưa đạt: 2/474 HS= 0,2% b. Biện pháp: - Nâng cao tinh thần trách nhiệm của GV chủ nhiệm lớp, phối kết hợp với GV bộ môn theo dõi, uốn nắn trẻ trong các tiết học cũng như trong các hoạt động. - Nâng cao vai trò của đội ngũ cán sự lớp, nâng cao ý thức tự quản của học sinh. - Tăng cường rèn kĩ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp để HS được vui chơi, giao tiếp, tự tin thể hiện mình trước đám đông .... - Tổ chức sân chơi trí tuệ nhằm khuyến khích các em tham gia, tăng cường tính hợp tác. 4.2. Giáo dục, hình thành phát triển phẩm chất: a. Chỉ tiêu: Phấn đấu: Đạt: 474/474 HS = 100% Chưa đạt: 0 b. Biện pháp: - Tăng cường nâng cao hiệu quả các môn học, đặc biệt môn Tiếng Việt, Đạo đức, Lịch sử - Địa lý .... Dạy tích hợp các nội dung giáo dục như: Bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; sử dụng năng lượng điện tiết kiệm hiệu quả; quyền, bổn phận của trẻ em ... một cách triệt để nhằm kích thích lòng yêu gia đình, yêu quê hương đất nước và ý thức, trách nhiệm đối với gia đình với Tổ quốc trong mỗi HS. - Tổ chức tốt các hoạt động bổ trợ trong nhà trường, trong đó chú trọng nâng cao vai trò của Đội TNTP Hồ Chí Minh, xác định đây là lực lượng quan trọng, nhân tố tích cực trong việc phát huy tốt vai trò xung kích, gương mẫu của đội viên trong học tập và rèn luyện. Tổ chức hoạt động theo các chủ điểm tháng một cách xinh động, phong phú để thu hút trẻ tham gia. - Tổ chức các câu lạc bộ trẻ ưa thích thể dục thể thao, văn nghệ để trẻ đăng kí tham gia học tập .... (vào buổi 2) 4.3. Dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng từng môn học và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học: * Yêu cầu: - Thực hiện đúng, đủ chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5/5/2006 của Bộ giáo dục và đào tạo. - Tổ chức hiệu quả các buổi sinh hoạt chuyên môn tại các tổ, khối chuyên môn trong trường. - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của bộ giáo dục và đào tạo về quy định đánh giá học sinh tiểu học sau khi có sửa đổi. - Triển khai có hiệu quả mô hình trường tiểu học mới Việt Nam theo hướng dẫn tại Công văn số 4068/BGDĐT- GDTrH ngày 18/8/2016 đối với lớp 2 và lớp 3. Đối với các khối lớp còn lại lựa chọn một số thành tố tích cực của mô hình trường học mới để bổ sung vào đổi mới phương thức giáo dục đang thực hiện, đảm bảo nguyên tắc lấy hoạt động của học sinh làm trung tâm, phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh. - Tiếp tục giảng dạy theo phương pháp "Bàn tay nặn bột" đối với môn TNXH (lớp 1;2;3) và môn Khoa Học (lớp 4;5); dạy học môn Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch. - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả dạy học Tiếng Việt lớp 1 - CGD. - Tiếp tục thực hiện tích hợp dạy học Tiếng Việt và các nội dung giáo dục (bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS...) vào các môn học và hoạt động giáo dục. - Tiếp tục thực hiện chương trình Tiếng Anh theo đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020" theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng chính phủ (đối với lớp 3,4,5) và chương trình Tiếng Anh Phonics đối với lớp 1,2. a. Chỉ tiêu: - 100% học sinh lớp 3,4,5 được học chương trình Tiếng Anh theo đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020". - Có 100% học sinh lớp 1,2 học chương trình Tiếng Anh Phonics. - Phấn đấu 474/474 = 100% học sinh được học 2 buổi / ngày. - Số học sinh hoàn thành chương trình lớp học: 405/406 = 99,8%. Trong đó: Đợt 1: 400/406 = 98,5% Đợt 2: 5/406 = 1,3% - Số học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học: 1/406 = 0,2%. - Số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học: 68/68 = 100%. - Số HS lớp 5 đạt bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam môn Tiếng Anh: 68/68 = 100% * Đối với các cuộc thi, các sân chơi trí tuệ: - Cấp trường: Tổ chức thi Violympic môn Toán, môn Tiếng Việt, môn Tiếng Anh(Đối với HS từ lớp 1 đến lớp 5); Tổ chức tốt Olimpic môn Tiếng Anh, môn Toán, môn Tiếng Việt và IOE (đối với HS lớp 3;4;5); Thi giải toán trên Internet. + Thi Toán; Tiếng Anh trên mạng Internet lớp 4;5: Khối lớp Môn thi CẤP THÀNH PHỐ CẤP TỈNH HS Thi HS đạt giải Chất lượng giải HS Thi HS đạt giải Chất lượng giải Nhất Nhì Ba KK Nhất Nhì Ba KK 4 Toán 7 4 2 2 4 2 1 1 T.A 5 3 1 2 1 3 2 1 1 0 5 Toán 7 5 2 2 5 3 2 1 T.A 9 5 2 2 1 5 3 1 2 0 + Thi Olimpics các môn học lớp 4;5: Khối lớp Môn thi CẤP THÀNH PHỐ CẤP TỈNH HS Thi HS đạt giải Chất lượng giải HS Thi HS đạt giải Chất lượng giải Nhất Nhì Ba KK Nhất Nhì Ba KK 4 Toán 7 4 2 2 4 2 1 1 T.V 5 3 2 1 3 3 2 1 T.A 5 3 1 2 1 3 2 1 1 0 5 Toán 7 5 2 2 5 3 2 1 T.V 8 6 1 4 1 5 3 2 1 T.A 9 5 2 2 1 5 3 1 2 0 + Đánh giá thường xuyên các môn học: Khối TSHS Hoàn thành Chưa hoàn thành Ghi chú Tổng số Tỷ lệ % Tổng số Tỷ lệ % 1 112 111 99,1% 1 0,9% 2 107 69 100% 0 3 90 76 100% 0 4 97 73 100% 0 5 68 57 100% 0 + 474 473 99,8% 1 0,2% * Kiểm tra cuối năm: Khối lớp Số HS Môn Toán Môn T.Việt Môn Tiếng Anh Môn khoa học Lịch sử-Địa lý HT CHT HT CHT HT CHT HT CHT HT CHT 1 112 111 1 111 1 112 1 2 107 107 0 107 0 107 1 3 90 90 0 90 0 90 0 4 97 96 0 97 0 97 1 97 0 97 0 5 68 68 0 68 0 68 0 68 0 68 0 Cộng 474 473 1 473 1 471 3 165 0 165 0 b. Biện pháp: - Tổ chức thực hiện nghiêm túc Chương trình giáo dục phổ thông (theo QĐ số 16/2006 của Bộ GD&ĐT). Day học theo chuẩn kiến thức kĩ năng các môn học. - Tiếp tục triển khai chương trình Tiếng Anh thực hiện đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân" - Đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Xây dựng thái độ học tập tích cực cho học sinh. - Kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường, giáo viên chủ nhiệm với cha mẹ học sinh, trong quá trình giáo dục học sinh, kịp thời liên hệ, thông tin việc thực hiện nề nếp, kết quả học tập của học sinh, đề nghị gia đình phối hợp trong việc giáo dục, uốn nắn kịp thời các biểu hiện, hành vi lệch lạc. Khích lệ phụ huynh cùng tham gia đánh học sinh. - Xây dựng và tổ chức các sân chơi trí tuệ cấp trường một cách hệu quả, khích lệ HS tham gia đông đảo, chất lượng để tìm ra HS có đủ điều kiện tham gia cấp thành phố. - Tổ chức tốt các kì kiểm tra cuối HKI và cuối năm để đánh giá HS một cách khách quan, chính xác từ đó GV có thể điều chỉnh phương pháp dạy học cho phù hợp. Xây dựng kế hoạch ôn tập và kiểm tra lại các môn học, tạo điều kiện cho học sinh hoàn thành chương trình lớp học. - Tạo điều kiện cho giáo viên Tiếng Anh được sinh hoạt, tập huấn, hội thảo chuyên môn đầy đủ. - Tuyên truyền tới phụ huynh HS về ý nghĩa, tác dụng, hiệu quả từ các cuộc thi trên mạng Internet như: Tiếng Anh, Toán, các sân chơi trí tuệ nhằm để phụ huynh HS tạo điều kiện cho trẻ tham gia. 4.4. Giáo dục thẩm mỹ, thể chất, y tế học đường: a. Chỉ tiêu: - 100% học sinh mặc đồng phục theo quy định vào ngày thứ 2,4,6 hàng tuần khi đến trường. - 100% học sinh thuộc bài thể dục, bài võ cổ truyền theo quy định. - Phấn đấu có 2 học sinh tham gia thi các môn thể thao cấp thành phố và đạt giải. - Có 100% học sinh tham gia mua bảo hiểm y tế. - 100% học sinh được khám sức khoẻ định kỳ. - 100% học sinh được uống thuốc giun theo kế hoạch của trung tâm y tế thành phố. - Nhà trường có tủ thuốc dùng chung theo quy định. - Có đủ nước sạch trong sinh hoạt cho học sinh. b. Biện pháp: - Tiếp tục vận động phụ huynh học sinh may đồng phục cho con em mình. - Dạy đầy đủ bài thể dục, bài hát, bài võ cổ truyền theo hướng dẫn. - Thành lập các câu lạc bộ thể dục, thể thao. - Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát phòng chống dịch bệnh tại đơn vị. Phối hợp với y tế xã làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong phụ huynh học sinh và học sinh. Phát hiện và sử lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra trong nhà trường. - Thực hiện tốt công tác khám sức khỏe định kỳ cho học sinh, theo dõi sức khỏe và thể lực của học sinh theo quy định. Mua sắm trang thiết bị thuốc men, dụng cụ y tế để sơ cứu ban đầu cho học sinh. - Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động để học sinh tham gia bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thân thể. Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí bảo hiểm để lại trường phục vụ cho công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh. - Tổ chức hưởng ứng tháng hành động về vệ sinh an toàn thực phẩm, tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường trong giáo viên và học sinh. 4.5. Lao động, vệ sinh: a. Chỉ tiêu: - Tr¬¬ường đạt tiêu chuẩn vệ sinh tr¬¬ường học “Xanh-Sạch-Đẹp” và an toàn. -100% các lớp trồng và chăm sóc tốt cây cảnh, bồn hoa, cây bóng mát đã phân công. - 100% học sinh thực hiện nghiêm túc lịch lao động, có kỹ năng lao động tự phục vụ bản thân, giữ vệ sinh cá nhân và vệ sinh nơi công cộng. b. Biện pháp : - Làm tốt công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ cây đã được phân công. - Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên chú ý giáo dục học sinh ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học và môi trường xung quanh. - Chỉ đạo đội sao đỏ nhà trường thường xuyên kiểm tra nề nếp, vệ sinh của tr¬¬ường. Đội sao đỏ trực tiếp theo dõi hằng ngày và đánh giá xếp loại thi đua tuần, tháng kịp thời chính xác. - Thuê quét dọn và dội rửa nhà vệ sinh hàng ngày, đảm bảo sạch sẽ, không để ô nhiễm môi trường xung quanh. - Thực hiện nghiêm túc ch¬¬ương trình lao động trong nhà trư¬¬ờng. Mỗi tuần phân công 1 khối lớp làm nhiệm vụ lao động vệ sinh tr¬¬ường lớp vào chiều thứ 6. - Phân công học sinh lớp 4,5 ở 2 thôn: Lương Tràng, Thôn Trại dưới sự chỉ đạo của giáo viên tại 2 thôn trên mỗi tháng 2 lần và các ngày tết, ngày lễ trong năm làm nhiệm vụ lao động vệ sinh Đình làng; Học sinh lớp 5a lao động chăm sóc và bảo vệ nghĩa trang liệt sĩ của xã. - Tổ chức cho cán bộ giáo viên, học sinh trồng bổ sung cây cảnh, cây hoa vào các bồn cây, vườn hoa mới làm; Tạo môi trường thêm xanh và mát. 4.6. Giáo dục học sinh cơ nhỡ, có hoàn cảnh khó khăn: a. Chỉ tiêu : - Phấn đấu giúp đỡ 2 học sinh cơ nhỡ có hoàn cảnh đặc biệt hiện đang được trung tậm bảo trợ tỉnh Hà Nam nuôi dưỡng được học hòa nhập cùng các bạn, có sự tiến bộ rõ rệt trong học tập. - Giúp đỡ 31 học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện để vượt khó, vươn lên trong học tập. b. Biện pháp : - Th¬¬ường xuyên quan tâm, động viên hỗ trợ các em sách vở, quần áo, đồ dùng học tập, có chế độ miễn giảm hợp lý, đúng quy định tiền học buổi 2 và các khoản đóng góp khác, tạo điều kiện để các em có hoàn cảnh khó khăn được học tập hòa nhập cùng các bạn. - Cử giáo viên có tinh thần trách nhiệm cao để giúp đỡ 2 học sinh có hoàn cảnh cơ nhỡ ở trung tâm công tác xã hội tỉnh Hà Nam gửi. + Em: Em Đinh Ngọc Đức - Sinh 2004- lớp 2- Giao cho đ/c The dạy + Em: Tống Vũ Họa My -Sinh 2006- lớp 5- Giao cho đ/c Vỹ dạy. - Chỉ đạo giáo viên thường xuyên gần gũi, quan tâm, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em luôn vui vẻ, phấn khởi học tập cùng các bạn. - Chỉ đạo thư viện nhà trường phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp cho học sinh khó khăn, học sinh hộ nghèo mượn SGK từ tủ sách dùng chung để các giảm bớt khó khăn về tài chính. - Chỉ đạo làm tốt công tác chữ thập đỏ trường học, tổ chức tặng quà cho những học sinh hoàn cảnh khó khăn vào dịp tết Nguyên Đán, kịp thời động viên các em phấn khởi, vui vẻ khi Tết đến, Xuân về. 5. Xây dựng cơ sở vật chất, thư viện, trang thiết bị trường học: a. Chỉ tiêu: - Duy trì tốt hiệu quả của thư viện đạt chuẩn đã được công nhận. - Mỗi lớp 2, 3 có 1 tủ thư viện riêng cho từng lớp. - Trong năm học vận động thu gớp ít nhất được 300 quyển sách giáo khoa để bổ sung cho tủ sách dùng chung. - Triển khai xây dựng 12 phòng học phục vụ dạy và học và nhà vệ sinh cho CBGV, NV nhà trường tại khu trung tâm. - Thực hiện ứng dụng CNTT trong quản lý thư viện. - Duy trì công tác giới thiệu sách mới vào các ngày chủ điểm của tháng. - Thực hiện công tác phát hành sách: Đạt 80% trở lên. b. Biện pháp: - Xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện; kế hoạch mua sắm thư viện, trang thiết bị trường học một cách khả thi phù hợp với điều kiện của đơn vị. - Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền với phụ huỳnh học sinh về mua các loại sách theo đúng luồng của Bộ giáo dục và đào tạo. - Trong năm học đầu tư khoảng 10 000đ để mưa bổ sung thêm sách cho thư viện của trường. - Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm vận động học sinh đóng góp sách chuyện thiếu nhi, cán bộ thư viện cho các lớp học vnen mượn tài liệu, sách để sắp xếp xây dựng tử sách thư viện của lớp. - Củng cố và duy trì hoạt động có hiệu quả hoạt động của thư viện trong nhà trường. - Thực hiện tốt công tác tham mưu; công tác xã hội hóa tăng cường CSVC góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. - Làm tốt công tác tham mưu với chính quyền địa phương triển khai xây dựng 1 nhà 2 tầng 12 phòng học và nhà vệ sinh cho nhà trường đáp ứng yêu cầu dạy và học. 6. Công tác quản lý giáo dục: 6.1. Đội ngũ : a. Chỉ tiêu : * Về phẩm chất đạo đức: 100% cán bộ, giáo viên có phẩm chất t¬¬ư cách đạo đức tốt, thực hiện nghiêm túc mọi chủ tr¬¬ương đ¬¬ường lối, chính sách của Đảng, của nhà nư¬¬ớc, của ngành và của địa phương; thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua do ngành phát động. * Về chuyên môn nghiệp vụ: - Xếp loại công chức viên chức: Có 24/24 đ/c được xếp loại từ Khá trở lên. Trong đó: Loại Xuất sắc đạt 8/24 = 33,3 %; Loại Khá đạt 16/24 = 66,7%. - Đánh giá CNNGVTH: 100% giáo viên đạt CNNGVTH. Trong đó loại Xuất sắc đạt 7/19=36,8%; Loại khá có 12/19 = 63,2%. Không có giáo viên xếp loại Trung bình. - Trong năm học tạo điều kiện để 2 giáo viên của trường học tập, nâng trình độ lên Đại học. - Có 1 giáo viên tham gia dự thi và được công nhận “Giáo viên giỏi” cấp Thành phố và cấp Tỉnh. - Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được đánh giá theo chuẩn Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng: Loại Xuất Sắc. - 100% cán bộ giáo viên thường xuyên tham gia “Trường học kết nối”. * Về chính trị: Trong năm học bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng từ 1 đến 2 đồng chí. * 100% cán bộ giáo viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. * 100% cán bộ giáo viên nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” cấp trường. Trong đó có 30% giáo viên đạt danh hiệu “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà cấp Thành phố. b. Biện pháp : - Xây dựng kế hoạch thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành, yêu cầu giáo viên ký cam kết và thực hiện nghiêm túc. - Làm tốt công tác quản lý và bồi d¬¬ưỡng đội ngũ, thường xuyên kiểm tra kịp thời phát hiện ngăn chặn và sử lý nghiêm minh những giáo viên vi phạm việc dạy thêm, học thêm, vi phạm đạo đức nhà giáo. - Bố trí, phân công lao động hợp lý, đảm bảo chế độ chính sách cho CBGV kịp thời đúng quy định. - Th¬¬ường xuyên kiểm tra, dự giờ, thăm lớp, thay đổi hình thức quản lý, quản lý chặt chẽ nền nếp, kỷ cương quy chế chuyên môn, kỷ luật lao động. - Phát huy vai trò của các cán bộ tổ, khối chuyên môn, tuyên d¬ương khen th¬¬ưởng kịp thời các đ/c CBGV và các em học sinh đạt thành tích. - Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ giáo viên nhà trường thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra, nghiệp vụ coi kiểm tra để 100% CBGV nhà trường không vi phạm quy chế hoặc khuyết điểm trong các kỳ kiểm tra. - Chỉ đạo giáo viên đăng ký và nghiêm túc thực hiện tốt quy định về “Dạy thêm- Học thêm” ngay từ đầu năm học. - Chỉ đạo tổ chức tốt hội thi giáo viên giỏi cấp trường, lựa chọn đúng đối tượng giáo viên tham gia dự thi GVG cấp Thành phố. - Chỉ đạo đầu tư, bỗi dưỡng tích cực nhất để đ/c giáo viên dự thi GVG cấp Thành phố đạt được chỉ tiêu kế hoạch đã xây dựng. - Tổ chức cho CBGV, nhân viên nhà trường đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng một cách nghiêm túc theo chuẩn Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đã được ban hành. - Tổ chức cho giáo viên của trường nghiên cứu lại văn bản hướng dẫn, đánh giá và xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học để lấy đó làm tiêu chí rèn luyện, tu dưỡng và đánh giá vào cuối năm học một cách khách quan, chính xác. - Xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, yêu nghề, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm việc tổ chức và thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành để kịp thời điều chỉnh các biện pháp cho phù hợp. 6.2 Công tác kiểm định chất lượng. a. Chỉ tiêu: - Duy trì tốt 5 tiêu chuẩn của đơn vị đạt chất lượng cơ sở giáo dục cấp độ 3 đã được công nhận 2016. - Bộ hồ sơ kiểm định được bố trí sắp xếp khoa học, hợp lý. b. Biện pháp : . - Thường xuyên thu thập các thông tin minh chứng tới từng thời điểm và hoàn thiện hồ sơ, thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng . - Phân công cán bộ văn thư chịu trách nhiệm thu thập và lưu trữ hồ sơ của trường đầy đủ, sắp xếp khoa học theo từng năm. - Thường xuyên chỉ đạo các bộ phận ban hành câc văn bản theo đúng thông tư 01. 6.3 Công tác xã hội hóa giáo dục: a. Chỉ tiêu : - 100% CBGV có ý thức trách nhiệm làm tốt công tác XHHGD. - Thường xuyên phối hợp chặt chẽ 3 môi trường giáo dục “Gia đình-Nhà trường- Xã hội” để giáo dục học sinh. - Vận động từ các nguồn xã hội hóa khoảng 30 000 000đ để khen thưởng, trang trí và sửa chữa hệ thống điện để phục vụ hoạt động Dạy và học. b. Biện pháp : - Quán triệt và triển khai đầy đủ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các Chỉ thị của Đảng, chính quyền địa phư¬¬ơng về công tác giáo dục về các cuộc vận động và phong trào thi đua trong toàn ngành. - Tuyên truyền, vận động hội cha mẹ học sinh xây dựng quỹ phụ huynh học sinh, trích một phần để khen thưởng giáo viên và học sinh đạt thành tích tốt trong hoạt động Dạy và Học. - Vận động nhân dân tự nguyện hỗ trợ ngân sách để trang trí các lớp học theo mô hình trường Việt Nam mới, từng bước triển khai Dạy - Học theo chương trình Vnen ở các khối lớp, năm học 2016-2016 thực hiện ở khối lớp 2 và khối lớp 3. - Tham m¬¬ưu để duy trì tốt các hoạt động của Hội khuyến học xã, các chi hội khuyến học ở các thôn và nhà tr¬¬ường để các tổ chức ra Nghị quyết chỉ đạo nhằm đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy, hỗ trợ sự phát triển giáo dục trong toàn xã. - Tổ chức tốt hội nghị cha mẹ học sinh đầu năm, tuyên truyền, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tạo sự đồng thuận của cha mẹ học sinh trong mọi lĩnh vực góp phần nâng cao chất lượng Dạy và Học. - Đẩy mạnh hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, tổ chức họp PHHS hai lần/năm; Ban chấp hành họp 4 lần/năm, định h¬ướng để Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động đúng Điều lệ, phối kết hợp cùng nhà trường quan tâm giáo dục học sinh. - Th¬¬ường xuyên tuyên truyền bằng nhiều hình thức nâng cao nhận thức và trách nhiệm của nhân dân với sự nghiệp giáo dục nói chung, giáo dục nhà trường nói riêng, ủng hộ nhà tr¬¬ường tạo điều kiện về vật chất, tinh thần để nhà trư¬¬ờng hoàn thành tốt nhiệm vụ. a. Chỉ tiêu : - 100% CBGV có ý thức trách nhiệm làm tốt công tác XHHGD. - Vận động từ các nguồn xã hội hóa khoảng 30 000 000đ để khen thưởng, trang trí và sửa chữa hệ thống điện để phục vụ hoạt động Dạy và học. b. Biện pháp : - Thường xuyên phối hợp chặt chẽ 3 môi trường giáo dục “Gia đình-Nhà trường- Xã hội” để giáo dục học sinh. - Tuyên truyền, vận động hội cha mẹ học sinh xây dụng quỹ phụ huynh học sinh, trích một phần để khen thưởng giáo viên và học sinh đạt thành tích tốt trong hoạt động Dạy và Học. - Vận động nhân dân tự nguyện hỗ trợ ngân sách để trang trí các lớp học theo mô hình trường Việt Nam mới, từng bước triển khai Dạy - Học theo chương trình Vnen ở các khối lớp, bắt đầu từ khối lớp 2 năm học 2015-2016. - Tham m¬¬ưu để duy trì tốt các hoạt động của Hội khuyến học xã, các chi hội khuyến học ở các thôn và nhà tr¬¬ường để các tổ chức ra Nghị quyết chỉ đạo nhằm đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy, hỗ trợ sự phát triển giáo dục trong toàn xã. - Tổ chức tốt hội nghị cha mẹ học sinh đầu năm, tuyên truyền, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tạo sự đồng thuận của cha mẹ học sinh trong mọi lĩnh vực góp phần nâng cao chất lượng Dạy và Học. - Đẩy mạnh hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, tổ chức họp PHHS hai lần/năm; Ban chấp hành họp 4 lần/năm, định h¬ướng để Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động đúng Điều lệ, phối kết hợp cùng nhà trường quan tâm giáo dục học sinh. 6.4 Công tác kiểm tra. a. Chỉ tiêu: - Tổ chức kiểm tra định kỳ 2 lần / năm học (cuối kì 1 và cuối năm học) các môn học, các khối lớp theo đúng hướng dẫn. + Môn Tiếng Anh lớp 3,4,5 kiểm tra theo đề của Sở GDĐT. + Môn Toán, Tiếng Việt và các môn học khác: Theo thông tư 30/2014. - Thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, có đủ hồ sơ kiểm tra theo quy định, quản lý l¬¬ưu trữ hồ sơ kiểm tra đạt loại tốt. - Kiểm tra nhiệm vụ của giáo viên 4/19 đ/c = 21,1 % . - Kiểm tra chuyên đề: 4 chuyên đề, gồm: + Đổi mới đánh giá HS theo TT30/2014/BGD&ĐT: 1/19 = 5,2% + Đổi mới Phương pháp dạy học: 4/19 = 21,1% + Thực hiện quy chế chuyên môn: 4/19 = 21,1% + Dạy học môn Tiếng Việt CGD lớp 1: 2/19 = 10,5% + Tự học tự bồi dưỡng: 2/19 = 10,5% + Dạy học theo mô hình trường học mới: 2/19 = 10,5% - Kiểm tra học sinh: 14/14 lớp = 100% - Báo cáo kết quả kiểm tra trung thực, đúng thời gian quy định. b. Biện pháp: - Chỉ đạo tổ chức coi, chấm kiểm tra cuối học kỳ 1, cuối năm học một cách nghiêm túc, đúng hướng dẫn của các cấp giáo dục. - Duy trì tốt các hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, ban kiểm tra trường học. - Phổ biến, h¬¬ướng dẫn các thành viên trong ban kiểm tra học tập các văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, đánh giá xếp loại tiết dạy…Thống nhất nền nếp quy chế chuyên môn, tích cực dự giờ thăm lớp, nâng cao hiệu quả giờ dạy. - Phối hợp với Ban chấp hành công đoàn h¬¬ướng dẫn hoạt động của Ban thanh tra nhân dân để Ban thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả. - Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học theo mẫu của Phòng GD&ĐT. Thành lập ban kiểm tra nội bộ trường học vào đầu năm học. Thông báo kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học, danh sách ban kiểm tra nội bộ nhà trường để tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cùng nắm được. - Chỉ đạo hoàn thiện đầy đủ hồ sơ quy định sau khi kiểm tra. - Theo dõi, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, giáo viên, nhân viên, công dân tại nhà tr¬¬ường kịp thời. (nếu có). 6.5. Công tác quản lí: a. Chỉ tiêu: - Quản lí đội ngũ, chuyên môn đúng luật không để có đơn thư khiếu kiện xảy ra. - Quản lí tốt về dạy thêm học thêm: Phấn đấu trường không có giáo viên vi phạm. - Quản lí tốt về cơ sở vật chất: Không để tình trạng thất thoát tài sản chung của nhà trường. b. Biện pháp: - Ban giám hiệu nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình trong công tác quản lý. - Nắm vững 4 tiêu chuẩn của chuẩn hiệu trưởng để đề ra kế hoạch hướng phấn đấu. - Không ngừng tu dưỡng và rèn luyện về đạo đức và chuyên môn. - Phân công rõ trách nhiệm trong Ban giám hiệu. - Nghiên cứu, cung cấp thông tin, báo cáo có chất lư¬¬ợng cao và đúng thời gian quy định. - Xây dựng các kế hoạch mang tính khả thi. - Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể tại địa phương. - Làm tốt công tác tham mưu, công tác xã hội hóa giáo dục … - Tích cực học hỏi, đổi mới sáng tạo trong công tác quản lí. 6.6. Công tác quản lí tài chính: a. Chỉ tiêu: - Thực hiện thu, chi đúng văn bản chỉ đạo của các cấp. - Hồ sơ tài chính: Đầy đủ, rõ ràng, hợp lệ. b. Biện pháp : - Chỉ đạo chi, trả lương và các chế độ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đảm bảo đủ, đúng, kịp thời theo chính sách nhà nước. - Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ tại đơn vị. - Chỉ đạo kế toán nhà trường thực hiện thu, chi theo đúng luật ngân sách của nhà nước quy định. - Thường xuyên kiểm tra việc thu, chi trong nhà trường để kịp thời uốn nắn, sửa chữa những vi phạm đáng tiếc sảy ra. 6.7 Công tác thi đua khen thưởng. a. Chỉ tiêu: - Đối với tập thể : + Chi bộ: Đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu . + Nhà trư¬¬ờng đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, được UBND Thành phố tặng giấy khen. . + Tổ giáo viên lớp 4,5 đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, được UBND Thành phố tặng giấy khen khen. + Công đoàn: Đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc. được liên đoàn lao thành phố Phủ Lý tặng Giấy khen. + Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đạt danh hiệu chi đoàn vững mạnh. + Đội TNTP Hồ Chí Minh đạt danh hiệu liên đội vững mạnh xuất sắc. Đề nghị Tỉnh đoàn tặng Bằng khen. - Đối với cá nhân cán bộ giáo viên: + Hoàn thành tốt nhiệm vụ 24/24 đ/c đạt tỷ lệ 100%. + Đạt danh hiệu lao động tiên tiến: 16đ/c = 66,7%. + đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở : 2 đ/c = 12,5%. b. Biện pháp : - Tổ chức để mọi CBGV học tập nhiệm vụ trọng tâm của năm học, các văn bản chỉ đạo của ngành và nhà trư¬¬ờng. Phát động các phong trào thi đua gối sóng theo chủ đề của các ngày sinh hoạt cao điểm của từng tháng . - Xây dựng các tiêu chí thi đua ngay từ đầu năm học và công khai các tiêu chi thi đua để mọi người cùng phấn đấu đạt kết quả tốt. - Triển khai thực hiện tốt công tác thi đua theo đúng luật thi đua khen th¬¬ưởng bổ sung và tổ chức cho CBGV, NV học tập các thông tư, nghị định, các công văn hướng dẫn công tác TĐKH của các cấp, nghiên cứu quyết định số 509 về quy chế công tác TĐKT trên địa bàn Thành phố. - Chỉ đạo các đoàn thể xây dựng kế hoạch thi đua phù hợp, thiết thực, theo dõi đánh giá đảm bảo kịp thời, khách quan và chính xác. - Chỉ đạo bình xét thi đua một cách nghiêm túc, công bằng và thực sự khách quan ngay từ tổ chuyên môn. C. KẾT LUẬN: Năm học 2016 - 2017 là năm học tiếp tục thực hiện nghị quyết của Đảng Bộ Xã Liêm Tiết, nghị quyết đại hội Đảng của Thành ủy Thành ủy Thành phố Phủ Lý, nghị quyết của Đại hội Tỉnh Đảng Bộ Hà Nam nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc khóa XII với sự nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể thầy và trò, với sự chỉ đạo chặt chẽ, sát sao của phòng GD&ĐT, ban ngành chuyên môn cấp trên, sự chăm lo chu đáo của Đảng ủy, UBND xã, các ban ngành, Đoàn thể tại địa phương tr¬¬ường Tiểu học Liêm Tiết quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kính mong sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp các ngành, của Phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý. TM BCH CÔNG ĐOÀN CHỦ TỊCH Nguyễn Thị The HIỆU TRƯỞNG Trần Thị Hồng Thắm TM. UBND Xà LIÊM TIẾT CHỦ TỊCH Hoàng Văn Hiến PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ Q. TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Ngà MỐC THỜI GIAN VÀ MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM CỦA NĂM HỌC 2016-2017 * Tháng 8 / 2016 : - Hoàn thành công tác tuyển sinh. - Ổn định đội ngũ thầy trò, dự kiến bố trí sắp xếp phân công chuyên môn, biên chế các lớp. - Vệ sinh tr¬ường lớp. Tu bổ sửa chữa cơ sở vật chất. Tập văn nghệ chuẩn bị cho khai giảng năm học mới . - Tập huấn chuyên môn môn Tiếng Việt Công nghệ lớp 1, vnen,Tập huấn tiếng Anh, bồi dưỡng chính trị hè 2016. - Xây dựng Hội đồng tự quản và trang trí lớp học theo mô hình Vnen. - Triển khai chương trình 2 tuần 0 (Với học sinh lớp 1); * Tháng 9/2016: - Chỉ đạo tổ chức tốt lễ khai giảng năm học mới 2016-2017 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. -Tập huấn phương pháp “Bàn tay nặn bột”. -Báo cáo số liệu đầu năm. - Kiểm tra chuyên đề 2 giáo viên (đ/c Thùy, đ/c Nga). - Điều tra phổ cập, cập nhật các số liệu đảm bảo chính xác, nhập số liệu phổ cập vào phần mềm phổ cập theo chỉ đạo. - Chuẩn bị tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức - viên chức đầu năm. - Kiện toàn tổ chức các chi đội, sao nhi đồng; tổ chức: Vui tết trung thu các em học sinh, thực hiện tốt chủ đề công tác Đội “Mùa thu ngày khai trường”. - Họp Phụ huynh học sinh, tuyên truyền Bảo hiểm y tế, hoàn thiện hồ sơ theo quy chế dân chủ. - Xây dựng, duyệt kế hoạch nhiệm vụ năm học với phòng GD&ĐT. - Đón đoàn kiểm tra nề nếp đầu năm. * Tháng 10/2016: - Thi “Giáo viên giỏi” cấp trường. - Làm báo cáo thống kê phổ cập nộp phòng GD&ĐT 15/10. - Hoàn thành xây dựng, duyệt kế hoạch nhà trường, các tổ, các bộ phận, kế hoạch cá nhân. -Tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2016-2017. - Đón đoàn kiểm tra của phòng, của sở GD&ĐT về kiểm tra công nhận PCGDTHĐĐT mức độ 2. -Kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ mức độ 3. - Tổ chức đại hội Liên Đội . - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ 1 giáo viên (đ/c Yến); kiểm tra chuyên đề 2 đ/c ( đ/c Tú, đ/c Lan). - Tập huấn môn Mỹ thuật theo phương pháp Đan Mạch. - Tham gia tập huấn chuyên môn toàn thành phố. - Thi “Giáo viên giỏi cấp trường”. - Thực hiện chủ đề công tác Đội “Xây dựng Đội vững mạnh.” * Tháng 11/2016: - Tổ chức kỷ niệm 20/11- “Ngày nhà giáo Việt Nam”. - Kiểm tra chuyên đề 2 đ/c (đ/c Thu, đ/c Thoại) . - Tham gia thi “Giáo viên giỏi” cấp thành phố. - Bình bầu “Giáo viên chủ nhiệm giỏi”cấp trường năm học 2016-2017. - Tham gia thi TDTT, bóng chuyền cấp Thành Phố. - Thực hiện chủ đề công tác Đội “Kính yêu thầy cô”. * Tháng 12/2016: - Tập huấn chuyên môn. - Đón kiểm tra mô hình vnen của Phòng GD&ĐT Thành phố. - Thi Tiếng Anh, Toán qua Internet, cấp trường. - Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Thành phố. - Kiểm tra chuyên đề 3 đ/c (đ/c Hương, đ/c Hằng, đ/c Nga). - Thực hiện chủ đề công tác Đội “Anh bộ đội của em”. * Tháng 1/2017: - Thi “Giáo viên giỏi” cấp Tỉnh. - Tổ chức kiểm tra kỳ I; Sơ kết kỳ I và triển khai tiếp kế hoạch kỳ II. -Thực hiện tốt chủ đề công tác đội “ Mừng Đảng , mừng xuân” - Kiểm tra nhiệm vụ giáo viên đ/c Cúc; kiểm tra hồ sơ giáo viên 20 đ/c. * Tháng 2/2017: - Kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2 và chuẩn bị đón Tết nguyên đán. - Giao lưu sân chơi trí tuệ cấp Trường. - Tập huấn chuyên môn. GD&ĐT Thành phố Phủ Lý. - Hội thảo VNEN cấp thành phố - Kiểm tra nhiệm vụ của 1 nhân viên (đ/c Thủy) . - Thực hiện chủ đề công tác đội: “ Em là mầm non của Đảng”. - Giao lưu học sinh giỏi cấp Thành phố (Sân chơi trí tuệ). * Tháng 3/2017: - Kỷ niệm ngày 8/3; 26/3. - Thi tiếng Anh, Toán qua Internet cấp Thành phố. - Giao lưu Olympic tiếng Anh qua mạng cấp tỉnh. - Thi Olimpic tiếng Anh, Toán, tiếng Việt cấp thành phố. - Kiểm tra nhiệm vụ giáo viên đ/c Thành; kiểm tra chuyên đề 2 đ/c (Tình, Vĩnh) . - Thực hiện chủ đề công tác Đội “Tiến bước lên Đoàn”. * Tháng 4/2017: - Thi Olympic tiếng Anh, Toán, tiếng Việt cấp Tỉnh. - Thi tiếng Anh, Toán qua mạng Internet cấp Quốc gia - Dạy kết hợp với ôn tập cuối năm cho học sinh. - Kiểm tra nhiệm vụ giáo viên đ/c Dương Thị Luyến; chuyên đề 2 đ/c (đ/c The, đ/c Tuấn). - Thực hiện chủ đề công tác Đội “Mừng ngày hội toàn thắng”. * Tháng 5/2017: - Kỷ niệm ngày thành lập đội 15/5 và ngày sinh nhật Bác 19/5. Thực hiện chủ đề công tác Đội “ Hoa thơm dâng Bác”. - Kiểm tra chuyên đề 2 đ/c: đ/c Lộc, đ/c Vỹ. - Tập trung ôn tập, tổ chức kiểm tra cuối năm. - Duyệt lên lớp cho các khối 1, 2, 3, 4. - Tổng kết cuối năm học, Bàn giao học sinh về lũy tre xanh. - Quyết toán tài chính, kiểm kê tài sản, hoàn thiện hồ sơ cuối năm, phân công giáo viên trực hè, phòng chống bão lụt; Tổng kết năm học 2016 – 2017. - Xây dựng kế hoạch triển khai bồi d¬ưỡng giáo viên hè 2017. * Tháng 6/ 2017: - Xét, duyệt danh sách học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, làm lễ ra trường cho học sinh lớp 5. - Hoàn thành các loại hồ sơ thi đua; báo cáo cuối năm học. -Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của nhân viên 2 đ/c: đ/c Hà a, đ/c Hà b. * Tháng 7/ 2017: - Tập huấn giáo viên hè 2017 - Tuyển sinh lớp 1 năm học 2018 – 2019. - Đẩy nhanh tiến độ xây dựng CSVC, chuẩn bị cho năm học mới. *Tháng 8/2017: - Làm tốt công tác tuyển sinh lớp 1. - Tổ chức tựu trường, triển khai ôn tập hè cho học sinh. PHÂN CÔNG NHIÊM VỤ CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÀ TRƯỜNG A. Lãnh đạo 1. Đồng chí: Trần Thị Hồng Thắm - Hiệu trư¬ởng - Phụ trách chung đơn vị - Phụ trách công tác tổ chức thầy, trò; phụ trách Đoàn thể. - Phụ trách cơ sở vật chất, tài chính, công tác kiểm định chất lượng. - Tổ tr¬ưởng tổ chủ nhiệm. - Phụ trách phong trào thi đua “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. - Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, công tác pháp chế. - Phụ trách công tác kiểm tra nội bộ trường học. - Ký giáo án giáo viên khối lớp 1, 2,3. 2. Đồng chí: Nguyễn Thúy Hòa - Phó hiệu tr¬ưởng - Phụ trách công tác phổ cập, phụ trách lao động, vệ sinh trường học. - Phụ trách công tác chuyên môn dạy và học trong nhà tr¬ường. - Hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động Đoàn, Đội. - Phụ trách công tác tổng hợp, thống kê báo cáo, công nghệ thông tin. - Phụ trách phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện- Học sinh tích cực”. - Ký giáo án giáo viên lớp 4,5; giáo viên chuyên. B. Tổ hành chính: 3. Đồng chí: Trần Thị Hà - Nhân viên hành chính - Là kế toán, y tế trường học . - Phụ trách tổ hành chính của đơn vị. 4. Đồng chí : Đào Thị Thu Thủy - Nhân viên hành chính - Làm thủ quỹ nhà trư¬ờng, lưu trữ văn thư, công tác Bảo Việt. - Phụ trách hồ sơ kiểm định 5. Đồng chí : Trần Thị Thu Hà - Nhân viên hành chính - Là cán bộ thiết bị thư viện. - Phụ trách công tác văn phòng, CSVC, công tác giáo dục pháp chế. C. Giáo viên: 6. Đồng chí: Lê Thị Yến - Tổ trư¬ởng tổ 1, chủ nhiệm và giảng dạy lớp 1A. 7. Đồng chí: Vũ Thị Nga - Giáo viên chủ nhiệm và giảng dạy lớp 1B 8. Đồng chí: Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 1C, 9. Đồng chí: Nguyễn Thị The - Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 2A; tổ phó tổ 2,3, CTCĐ trường. 10. Đồng chí: Lê Thị Thúy Hằng - Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 2B 11. Nguyễn Thị Lộc - phụ trách khu lẻ. - Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 2C. 12. Đồng chí: Lại Thị Cúc - Tổ trưởng tổ 2,3; Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3A. 13. Đồng chí: Đào Thị Thanh Tú - Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3B. 14. Đồng chí: Đoàn Ngọc Thùy - Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3C; Tổng phụ trách Đội. 15. Đồng chí: Phạm Thị Thoại - Tổ phó tổ 4,5 - Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 4A; Thư ký Hội đồng, phụ trách công tác Chữ thập đỏ trường học. 16. Đồng chí: Nguyễn Đình Thành - Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 4B, phụ trách loa đài cho các hoạt động. 17. Đồng chí: Nguyễn Thị Tình - Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 4C. 18. Đồng chí : Lại Thị Hư¬ơng -Tổ trưởng tổ 4,5. - Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 5A. 19. Đồng chí: Đào Văn Vỹ - Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 5B; Phụ trách công tác lao động. - Phụ trách công tác TDTT cán bộ giáo viên. 20. Nguyễn Anh Tuấn. - Giảng dạy môn mỹ thuật từ lớp 1 đến lớp 5. - Phụ trách khâu trang trí, thể dục thể thao học sinh. 21. Đồng chí : Hà Thị Ngọc Lan. - Giảng dạy môn Thể dục lớp 2a, 2b, 3, 4, 5. - Cùng đ/c Tuấn phụ trách hoạt động TDTT học sinh (Học kỳ 1). 22. Đồng chí: Nguyễn Thị Vĩnh - Dạy bù nữ học kỳ 1 - Dạy thể dục lớp 2a, 2b, khối 3,4,5 học kỳ 2 (thay đ/c Lan) 23. Đồng chí: Dương Thị Luyến -Giảng dạy môn tiếng Anh khối lớp 1, lớp 4 và lớp 5b. - Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 4, lớp 5. 24. Đồng chí: Đào Thị Thu - Giảng dạy môn tiếng Anh lớp 2,3, 5a - Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 3,5.
Các tin khác
https://youtu.be/gnp5BcNx9dg
Mủa trung thu
DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯƠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH
Vũ điệu rửa tay
Hoa nắng bục giảng
  • Ba công khai
  • Thông báo

chất lượng giáo dục cuối năm học 2018-2019

Báo cáo kết quả giáo dục của nhà trường năm học 2018-2019

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 2018-2019- TH LIÊM TIẾT

Thực hiện kế hoạch số 297/KH-PGDĐT về kế hoạch công tác tuyển sinh các trường Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 2018-2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý, trường TH Liêm Tiết xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019.

Dự toán ngân sách 2018

Dự toán ngân sách 2018

Mới 5 tuổi đã cao 1,73 m

Mới chỉ 5 tuổi nhưng sở hữu chiều cao lên đến 1,73m, cậu bé Karan Singh, sống tại thành phố Meerut (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) được xem là cậu bé 5 tuổi cao nhất thế giới hiện nay.

Giả danh Ban tổ chức Hoa hậu để lừa đảo

Không liên quan gì đến việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 nhưng người của Công ty TNHH cho thuê Quảng cáo Việt Nam, văn phòng tại 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TPHCM, ngang nhiên giới thiệu mình là người của ban tổ chức.
Xem thêm...