Bạn cần biết

Quy chế chuyên môn

PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG TH LIÊM TIẾT

 

               Số...../QĐ-THLT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Liêm Tiết, ngày 09 tháng 09 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế về công tác chuyên môn

tại trường Tiểu học Liêm Tiết

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊM TIẾT

 

Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 48/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành quy chế đánh giá, xếp loại chuyên môn – nghiệp vụ giáo viên tiểu học;

Căn cứ Thông tư số 20/2018/TT-BGD&ĐT, ngày 22/08/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo, về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 28/2009/TT-BGD&ĐT, ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo, về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 22/TT-BGDĐT, ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về sửa đổi bổ sung một số điều quy định đánh giá học sinh tiểu học.

Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng ngày 06 tháng 9 năm 2019

Căn cứ tình hình thực tế tại đợn vị;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế về công tác chuyên môn tại trường Tiểu học liêm Tiết."

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày kí.

Điều 3: Các tổ chuyên môn, các cán bộ, giáo viên, nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

-          Lãnh đạo trường;

-          Các tổ chuyên môn;

-          Ban TĐ-KT;

-          Lưu VT.

 
 


                                                                                                    

 

                                                                             Nguyễn Thúy Hòa

 

PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG TH LIÊM TIẾT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Liêm Tiết, ngày 09 tháng 09 năm 2019

 

QUY CHẾ

về công tác chuyên môn tại trường Tiểu học Liêm Tiết

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số.../QĐ-THLT ngày tháng năm của Hiệu trưởng trường Tiểu học Liêm Tiết

PHẦN I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Quy chế này ban hành dựa trên vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, tổ trưởng, giáo viên và học sinh theo Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào;

Phạm vi áp dụng trong trường Tiểu học Liêm Tiết.

 

PHẦN II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

I. Đối với Ban lãnh đạo :

- Chỉ đạo giáo viên thực hiện đúng nhiệm vụ năm học. Đúng thời khóa biểu . Đúng phân phối chương trình theo khối lớp.

- Nghiên cứu kỹ chương trình các lớp, chỉ đạo đúng kế hoạch .

- Phân công chuyên môn cho từng GV sao cho phù hợp, giao chỉ tiêu thi đua cho các tổ khối, lớp.

- Dự đủ số tiết theo quy định. Duyệt Giáo án chiều thứ tư hàng tuần.

- Kiểm tra hồ sơ của giáo viên có nhận xét đánh giá xếp loại

- Chỉ đạo kiểm tra định kỳ đúng lịch, đúng quy chế. Báo cáo đúng chất lượng ,đúng thời gian.

- Kiểm tra chuyên đề 70%, HĐSPGV 30% tổng số giáo viên.

- Triển khai đầy đủ các chuyên đề, các cuộc thi, cuộc giao lưu đối với giáo viên và học sinh.

- Giao nhiệm vụ cho tổ trưởng xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch chuyên môn của tổ mình.

- Chỉ đạo, hướng dẫn giáo viên đánh giá HS theo đúng Thông tư số 22/TT-BGDĐT, ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về sửa đổi bổ sung một số điều quy định đánh giá học sinh tiểu học.

- Sinh hoạt chuyên môn toàn trường đúng lịch 1 lần/tháng vào chiều thứ tư tuần thứ 2 của tháng.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn sinh hoạt chuyên môn đúng lịch 2 lần/tháng vào chiều thứ tư 2 tuần sau.

              - Duyệt giáo án của giáo viên 1 lần/tuần. 

* Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó hiệu trưởng chuyên môn

- Tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo đúng quyết định 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học và đánh giá xếp loại các môn học ở tiểu học theo Thông tư số 22/TT-BGDĐT, ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về sửa đổi bổ sung một số điều quy định đánh giá học sinh tiểu học.

- Lập kế hoạch hoạt động trong giờ lên lớp, xây dựng quy chế chuyên môn, phê duyệt và kiểm tra hồ sơ của chuyên môn.

- Bố trí thời khoá biểu, sắp xếp các ca dạy, phân công giờ dạy cho GV.

- Xây dựng ngân hàng đề trong năm học.

- Lên kế hoạch và tổ chức các chuyên đề cấp trường.

- Tham gia dự giờ, kiểm tra chuyên môn, tay nghề; đánh giá xếp loại giáo viên cuối năm.

- Duyệt kế hoạch dạy học của giáo viên 1 lần/tuần.

- Kiểm tra khu lẻ Văn Lâm .

II. Tổ chuyên môn

                        Tổ chuyên môn là đầu mối mà Ban giám hiệu nhà trường dựa vào đó để quản lý các hoạt động của tổ, cơ bản nhất là hoạt động dạy của giáo viên. Tổ chuyên môn có chức năng giúp Ban giám hiệu nhà trường điều hành các hoạt động sư phạm, trực tiếp quản lý lao động của giáo viên trong tổ.

1. Nhiệm vụ của Tổ chuyên môn

          Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chư­ơng trình, kế hoạch dạy học và các hoạt động giáo dục khác.

Thực hiện bồi d­ưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy, giáo dục và quản lý sử dụng sách, thiết bị của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường; chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục.

Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và giới thiệu tổ trưởng, tổ phó. Tham gia đánh giá xếp loại giáo viên, Bình xét thi đua khen thưởng trong tổ.

2. Đối với tổ trưởng:

- Chấp hành sự phân công, điều động của BGH, giúp BGH hoàn thành nhiệm vụ năm học.

- Có trách nhiệm lên kế hoạch hoạt động, kế hoạch chuyên môn của tổ, thống nhất chỉ tiêu phấn đấu cho các lớp.

- Báo cáo chất lượng học sinh chính xác, đúng thời gian.

- Phân công giáo viên dạy thao giảng, dạy chuyên đề, các tiết của tổ mình phụ trách.

        - Duy trì sinh hoạt chuyên môn tổ đúng theo Điều lệ trường TH quy định. (2 tuần/ 1 lần)

- Kết hợp với chuyên môn ra đề Kiểm tra định kì đối với môn Toán, Tiếng Việt, (khối 1-5), Khoa học, Lịch sử & Địa lý (khối 4,5)

- Kiểm tra hồ sơ của giáo viên 1 lần/HK, có nhận xét, đánh giá xếp loại.

- Dạy đúng, đủ chương trình và đổi mới phương pháp dạy - học theo hướng tích cực.

- Dự đầy đủ các chuyên đề của phòng tổ chức, mở thêm các chuyên đề khác khi tổ có đề nghị.

- Dự đủ số tiết theo quy định. (35 tiết/ năm)

- Chấm VSCĐ của khối.

3.Đối với giáo viên:

Thực hiện tất cả mọi nhiệm vụ do BGH, tổ trưởng điều hành. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của học sinh trong giờ đến trường.

3.1. Thực hiện quy chế chuyên môn:

- Soạn bài đầy đủ, đúng phân phối chương trình, có hệ thống câu hỏi phù hợp đặc trưng bộ môn chú ý phát triển phầm chất và năng lực học sinh. Thể hiện rõ hoạt động cuả thầy – trò, những thiết bị đồ dùng dạy học sẽ sử dụng, bám sát yêu cầu cơ bản về kiến thức kĩ năng của từng bài. Soạn bài trên cỡ giấy A4, cỡ chữ  14, phong chữ Times New Roman.

        - Giáo viên không chủ nhiệm: Dạy đúng đủ số tiết quy định, đảm  bảo  thông tin 2 chiều  với  GVCN, có ý thức trách  nhiệm  với  lớp  mình  dạy.

- Có ý thức cao trong giảng dạy, dạy đúng, đủ số tiết, đủ môn, đủ thời gian quy định.

- Nắm chắc nội dung chương trình sách giáo khoa, sách giáo viên.

- Mỗi giáo viên phải có sách giáo khoa và sách giáo viên, bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng các môn học; TT 22/2016 về đánh giá xếp loại học sinh; văn bản số 896/BGD&ĐT-GDTH ngày 13/2/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tài liệu tích hợp nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tài liệu tích hợp nội dung giáo dục kỹ năng sống, phòng tránh tai nạn thương tích, môi trường và biển đảo, ứng phó biến đổi khí hậu...theo chỉ đạo chuyên môn của Sở, Phòng, tài liệu đổi mới phương pháp dạy học.

- Không ngồi giảng bài, không dạy chay, phải có đồ dùng lên lớp theo yêu cầu của bài, không làm việc riêng, không sử dụng điện thoại trong giờ dạy.

- Giảng dạy, kiểm tra, xếp loại học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học. Quy trình đánh giá phải chính xác, công bằng, khách quan. Tuyệt đối không được chê bai, nhận xét thiếu tính hướng dẫn. Thực hiện nghiêm túc việc thực hiện đánh gái học sinh theo Thông tư 22/2016.

- Cùng với tổ trưởng ra đề kiểm tra định kì môn Toán, Tiếng Việt (Khối 1 đén 5); Khoa học, Lịch sử & Địa lý (khối 4,5);

- Nghiên cứu và sử dụng tốt các thiết bị dạy học, khuyến khích giáo viên tự làm đồ dùng dạy học.

- Quan tâm đặc biệt tới từng đối tượng học sinh yếu kém ở trong lớp, đặc biệt là học sinh yếu kém về môn Toán, Tiếng Việt, có kế hoạch và biện pháp cụ thể để giúp đỡ học sinh đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng.

- Dự đủ số tiết theo quy định (35 tiết/năm). Đối với giáo viên bộ môn 9 tiết/năm, tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn cụm, phòng.

- Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn: Hằng năm, mỗi giáo viên tham gia các Hội thi GVDG, GVCN giỏi cấp trường và tham gia hội thi do cấp trên tổ chức.

- Giáo dục tập thể mỗi tuần 2 tiết: tiết 1 chào cờ đầu tuần do Tổng phụ trách Đội điều khiển, giáo viên có mặt dự và quản lý học sinh. Tiết 2 sinh hoạt lớp cuối tuần do giáo viên chủ nhiệm lớp tổ chức.

- Phòng học phải sạch sẽ, thoáng mát, đủ ánh sáng, không màng nhện. Tường phòng học, bàn học sinh không bị viết vẽ bậy. Trang trí lớp đúng quy định trường Xanh – Sạch – Đẹp.

- Tham gia tích cực công tác Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi ở địa phương. Duy trì sĩ số học sinh trên lớp, không có học sinh bỏ học.

- Nắm bắt thông tin kịp thời, báo cáo chính xác, đúng thời gian quy định của chuyên môn, của trường khi có yêu cầu.

- Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh và cộng đồng xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

- Nhận xét, đánh giá xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học, đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh, đề nghị danh sách học sinh hoàn thành lớp học, danh sách học sinh phải kiểm tra lại và rèn luyện trong hè, hoàn chỉnh việc ghi sổ chủ nhiệm, phiếu liên lạc và học bạ học sinh.

- Có kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

- Có kế hoạch BD sau chuẩn.

- Quan tâm phụ đạo học sinh chưa tích cực tham gia vào hoạt động học tập, bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Có kế hoạch giảng dạy, giáo dục học sinh hòa nhập (nếu có).

- Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát với đối tượng nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của từng học sinh và của lớp.

- Được h­ưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần và được chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ theo chế độ, chính sách quy định đối với nhà giáo.

3.2. Quy định thời gian làm việc:

- Đảm bảo ngày công làm việc trong năm học. Lên lớp đúng giờ, đúng tiết, không tuỳ tiện tự ý đổi tiết, bỏ lớp học, bỏ tiết dạy, đi muộn về sớm. Thời gian mỗi tiết dạy trong khoảng 35 phút đến 40 phút.

 

* Thời gian ra vào lớp:

 

Tiết/Buổi

Sáng

Chiều

Ghi chú

Vào lớp

7 giờ

14 giờ 00

 Buổi sáng 15’ truy bài đầu giờ

Tiết 1

7 giờ 15 – 7 giờ 55

14 giờ 00 – 14 giờ 40

Nghỉ giữa tiết 5’

Tiết 2

8 giờ  – 8 giờ 40

14 giờ 45 – 15 giờ 25

 

Ra chơi

8 giờ 40 – 9 giờ 5

15 giờ 25 – 15 giờ 50

 

Tiết 3

9 giờ 5 – 9 giờ 45

15 giờ 50 – 16 giờ 30

 

Tiết 4

9 giờ 50 – 10 giờ 30

 

 

 

3.3. Thực hiện chương trình:

- Thực  hiện chương trình TKB dưới sự chỉ đạo của ban giám hiệu, tổ trưởng, không cắt xén chương trình, sử dụng các tài liệu liên quan đến điều chỉnh nội dung dạy học.

- Thời gian trong năm học: Tựu trường vào ngày 02/8/2019  và khai giảng vào ngày 05/9/2019.

- Ngày bắt đầu học kỳ I - 19/8/2019 (đối với lớp 1), các lớp 2-5 sau ngày khai giảng và kết thúc học kỳ I (hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập) muộn nhất vào ngày 8/1/2019. Kết thúc học kỳ II muộn nhất vào ngày 25/5/2020.

        - Ngày HTCT: ngày 25/5/2020.

3.4. Hồ sơ:

a. Hồ sơ giáo viên và tổ (Theo Điều lệ trường Tiểu học) gồm:

 

- Kế hoạch bài dạy

- Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn, công tác

- Sổ dự giờ.

- Sổ chủ nhiệm.

- Học bạ.

- Sổ liên lạc.

- Lịch báo giảng.

- Bảng tổng hợp kết quả giáo dục.

Kế hoạch BDTX cá nhân.

- Chuẩn KTKN, GDKNS,GDMT…

* Tổ trưởng:

- Sổ kế hoạch

- Biên bản sinh hoạt tổ

- Kế hoạch giảng dạy (lịch báo giảng)

- Hồ sơ các chuyên đề của tổ.

 

 

b. Sách vở học sinh:

* Sách: Thực hiện theo quy đinh của Bộ giáo dục

Ngoài ra các lớp 3,4,5 còn có sách Tiếng Anh, kĩ năng sống, tin học.

* Vở học sinh:Có đủ các loại vở theo quy định.

3.5. Các hoạt động Chuyên môn:

- Mỗi tổ giảng dạy 2 chuyên đề /1 năm học.

- Mỗi giáo viên ít nhất 01 đồ dùng tự làm /năm. Tích cực trang trí, vệ sinh lớp học.

- Giáo viên trang trí lớp học theo yêu cầu đổi mới giáo dục..

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề, thi giáo viên dạy giỏi,  giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường; cấp thành phố (nếu được chọn) và các cuộc thi khác do cấp trên tổ chức.

- Viết SKKN.

3.6. Quản lí học sinh:

- Thực hiện tốt nội quy của lớp, trường đề ra.

- Đi học đúng giờ, không nghỉ học tuỳ tiện.

- Có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp, nơi công cộng.

- Chăm chỉ học hành tham gia các hoạt động đầy đủ. Có đủ đồ dùng học tập.

- Ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng, mặc đồng phục đúng quy định .

- Tham gia tích cực các hội thi do trường và PGD tổ chức...

3.7. Chế độ báo cáo:

Báo cáo hàng tháng, đầu năm, giữa học kì, cuối kì và các báo cáo khác khi cần có yêu cầu. Báo cáo phải chính xác tuyệt đối, đúng biểu mẫu và nộp đúng thời gian quy định.

III. Tổ chức thực hiện:

Trên đây là quy chế chuyên môn năm học 2019 – 2020 của trường Tiểu học Liêm Tiết. Các tổ, giáo viên nghiêm túc thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học đề ra.

Quy chế này là căn cứ để bình bầu thi đua cuối năm.

 

 

Nơi nhận:

- Ban lãnh đạo trường;

- Các tổ CM;

- Lưu: VT.

 
                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

    Nguyễn Thúy Hòa

 

 

Tải tệp đính kèm
Các tin khác
https://youtu.be/gnp5BcNx9dg
Mủa trung thu
DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯƠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH
Vũ điệu rửa tay
Hoa nắng bục giảng
  • Ba công khai
  • Thông báo

chất lượng giáo dục cuối năm học 2018-2019

Báo cáo kết quả giáo dục của nhà trường năm học 2018-2019

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 2018-2019- TH LIÊM TIẾT

Thực hiện kế hoạch số 297/KH-PGDĐT về kế hoạch công tác tuyển sinh các trường Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 2018-2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý, trường TH Liêm Tiết xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019.

Dự toán ngân sách 2018

Dự toán ngân sách 2018

Mới 5 tuổi đã cao 1,73 m

Mới chỉ 5 tuổi nhưng sở hữu chiều cao lên đến 1,73m, cậu bé Karan Singh, sống tại thành phố Meerut (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) được xem là cậu bé 5 tuổi cao nhất thế giới hiện nay.

Giả danh Ban tổ chức Hoa hậu để lừa đảo

Không liên quan gì đến việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 nhưng người của Công ty TNHH cho thuê Quảng cáo Việt Nam, văn phòng tại 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TPHCM, ngang nhiên giới thiệu mình là người của ban tổ chức.
Xem thêm...