Bạn cần biết

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊM TIẾT

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số:32 /BC-THLT

Liêm Tiết, ngày 16 tháng 4  năm 2019      

 

 

BÁO CÁO

Tự đánh giá công tác quản lý và việc thực hiện nhiệm vụ của CB-GV-NV

Năm học 2018-2019

 

 

Kính gửi: Đoàn kiểm tra chuyên đề phòng GD&ĐT TP Phủ Lý.

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-ĐKTr  ngày 29/3/2018 của đoàn kiểm tra Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Phủ Lý về kiểm tra chuyên đề học kì II cấp Tiểu học năm học 2018-2019;

Căn cứ vào kết quả đạt được, trường tiểu học Liêm Tiết báo cáo tự đánh giá công tác quản lý và việc thực hiện nhiệm vụ của CB-GV-NV của nhà trường trong năm học 2018-2019 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Học sinh

Khối

Số lớp

Số học sinh

Số lượng tăng giảm so với đầu năm

Số HS bỏ học

Số HS

khuyết tật

Ghi chú

Tăng

Giảm

1

4

145

3

0

0

0

Chuyển đến: 3

2

4

136

2

0

0

3

Chuyển đến: 2

3

4

113

1

0

0

0

Chuyển đến: 1

4

3

102

0

0

0

0

 

5

3

86

0

0

0

0

 

Cộng

18

582

6

0

0

3

Chuyển đến: 6

2.  Đội ngũ giáo viên   

 

TS

Cán bộ QL

Số giáo viên

TPT  Đội

Nhân viên

TS

Trình độ đào tạo

TS

BC

Trình độ đào tạo

TS

Trình độ đào tạo

 

 

TS

Trình độ đào tạo

ĐH

ĐH

TC

ĐH

ĐH

29

2

2

0

24

24

0

18

6

0

0

0

0

3

3

0

 

3. Cơ sở vật chất

- Khối phòng học: 18 phòng. Trong đó: Cao tầng, mái bằng: 18 phòng.

- Khối phòng phục vụ học tập: 7 phòng. Trong đó: Cao tầng, mái bằng: 06 phòng.

- Phòng hành chính, quản trị: 6 phòng. Trong đó: Cao tầng, mái bằng: 5 phòng; Cấp 4: 01 phòng

- Bàn, ghế học sinh hai chỗ ngồi: 324 bộ = 648 chỗ ngồi.

- Bàn, ghế học sinh bốn chỗ ngồi: 20 bộ = 80 chỗ ngồi.

- Thư viện: Đã được công nhận là thư viện Tiên Tiến năm 2018.

II. NỘI DUNG TỰ ĐÁNH GIÁ

3. Nâng cao chất lượng dạy học Tin học, Ngoại ngữ (đặc biệt là tiếng Anh); Có giải pháp phù hợp để nâng tỉ lệ  học sinh lớp 3,4,5 được học Tiếng Anh, tin học; nâng tỷ lệ học sinh lớp 1,2 được học tự chọn tiếng Anh Phonics và Tin học.

3.1. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ Tiếng Anh đối với học sinh lớp 3, 4, 5 và tiếng Anh tăng cường đối với học sinh lớp 1,2:

- Căn cứ vào thực tế của đơn vị, trường tiểu học Liêm Tiết xây dựng kế hoạch thực hiện đề án ngoại ngữ Quốc gia và đã triển khai thực hiện nghiêm túc. Cụ thể đối với khối lớp 3, 4, 5 học 4 tiết/tuần và bố trí 2 giáo viên có trình độ B2 đáp ứng đúng yêu cầu để giảng dạy. Đối với học sinh lớp 1,2 nhà trường đã tổ chức cho học sinh được học chương trình tiếng Anh Phonics trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện của cha mẹ học sinh. Kết quả 100% HS lớp 1,2 đăng kí học và nhà trường đã sắp xếp thời khóa biểu để 2 GV có trình độ B2 của trường dạy tiếng Anh Phonics cho học sinh khối lớp 1, 2.

+ Nhà trường đã bố trí 02 phòng dạy Tiếng Anh dành cho khối 3,4,5 và 6 lớp 1,2 tại khu trung tâm; 2 màn hình trên lớp học để dạy tiếng Anh Phonics cho 2 lớp (1 lớp 1 và 1 lớp 2) ở khu lẻ. 2 giáo viên Tiếng Anh của trường đều đã sử dụng thành thạo các thiết bị dạy học Tiếng Anh, đảm bảo hầu hết các giờ dạy đều được dạy trên màn chiếu.

- Kết quả, chất lượng giảng dạy Tiếng Anh ở các khối lớp (Điểm kiểm tra HK1),

Khối lớp

K1

K2

      K3

K4

K5

Toàn trường

Số lượng

143

135

112

102

86

578

       Điểm dưới 5

0

0

0

0

0

0

Điểm trên 5

143

135

112

102

86

578

 

3.2. Nâng cao chất lượng dạy học Tin học

 - Trường đã phân công 1 đ/c giáo viên văn hóa (đã có chứng chỉ dạy môn Tin học để giảng dạy chương trình Tin học cho học sinh khối lớp 3,4,5 (10 lớp). Cả 3 khối lớp cùng học chương trình năm đầu tiên của môn Tin học (Chương trình Tin lớp 3).

- Do điều kiện về cơ sở vật chất: Mặc dù trường đã được công nhận là đơn vị đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 từ tháng 6 năm 2018 nhưng đến nay vẫn chưa có bàn ghế, máy tính cho phòng học Tin (Do ách tắc của mua sắm tập trung) nên trường mới chỉ triển khai giảng dạy cơ bản được phần lý thuyết cho học sinh. Phần thực hành trên máy còn gặp rất nhiều khó khăn.

5. Phát triển đội ngũ, tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giáo viên, cán bộ quản lý ; Đảm bảo đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và tỉ lệ giáo viên/lớp; Có kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất  đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học

5.1. Phát triển đội ngũ, tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giáo viên, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học

- Nhà trường thường xuyên chú trọng bồi dưỡng năng lực cho cán bộ quản lý và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên theo Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học. Kết quả: 100% CBGV đã xây dựng kế hoạch cá nhân và thực hiện nghiêm túc kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên mà bản thân đã xây dựng.

- Trong năm học 2018-2019, nhà trường có 1 giáo viên văn hóa, 1 giáo viên âm nhạc, 1 giáo viên Mỹ thuật tham gia thi GV giỏi thành phố và cả 3 giáo viên đều được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố.

- Trường không có GV đủ điều kiện tham gia thi GV giỏi  cấp Tỉnh .

5.2. Đảm bảo đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và tỉ lệ giáo viên/lớp.

- Hiện tại trường có 24 giáo viên biên chế, đã bố trí 01GV làm tổng phụ trách Đội, còn 23 giáo viên dạy 18 lớp  đạt tỉ lệ: 1,28 đảm bảo đủ về số lượng và hợp lý về cơ cấu.

5.3. Có kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học.

-  Trong năm học 2018-2019, nhà trường đã tích cực tham mưu với các cấp tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Kết quả:

Nhà trường đã được làm thêm 1 lán để xe cho học sinh, bổ sung (thay thế)  12 bộ cửa sổ lớp học đã hỏng, không đảm bảo về ánh sáng và hỗ trợ một số hạng mực phục vụ cho xây dựng thư viện thân thiện với tổng kinh phí 190 000 000đ.

 - Trường có 18 phòng học văn hóa đảm bảo cho 18 lớp học 2 buổi/ngày.

- Có đủ số phòng làm việc, phòng chức năng theo quy định của trường chuẩn quốc gia theo mức độ 2.

          6. Đổi mới công tác quản lý, đẩy mạnh phân cấp, giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục; Tăng cường và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục.

6.1. Đối với công tác quản lý, Ban lãnh đạo đã tích cực học hỏi, sáng tạo đổi mới công tác quản lý. Chính vì vậy trong năm học qua Ban lãnh đạo đã lãnh đạo, chỉ đạo nhà trường hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Chế độ thông tin báo cáo đối với các cấp, các ban ngành luôn kịp thời, chính xác.

6.2. Trong năm học, nhà trường đã tích cực tăng cường và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có. Hoạt động của thư viện thường xuyên được duy trì đặc biệt nhà trường đang triển khai 2 nội dung xây dựng Thư viện Thư viện thân thiện đã được tập huấn (Trang trí, sắp xếp sách thư viện theo mã màu và triển khai tiết đoc thư viện).

6.3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục.

-  Trong điều hành và quản lý các hoạt động của đơn vị, CBGV,NV đã ứng dụng CNTT một cách hiệu quả. Cụ thể: Nhà trường có trang website riêng và đăng tin bài theo quy định. Ngoài ra trường có mail của trường và một mail riêng về chuyên môn. 100% CBGVNV có mail riêng thuận tiện cho việc trao đổi thông tin. 100%  máy tính của nhà trường được kết nối mạng và sử dụng có hiệu quả.

- Sử dụng các phần mềm, phương tiện, thiết bị CNTT (phòng họp trực tuyến) một cách hiệu quả, tiết kiệm để dạy học. Trường có đủ máy tính để phục vụ công tác quản lý. Trường đã có 1 GV dạy tin học cho học sinh khối lớp 1, 3, 4.  

- Nhà trường chỉ đạo hoàn thành xây dựng 2 bài giảng Elearning và nộp về Phòng giáo dục và Đào tạo.

7. Duy trì, nâng cao chất lượng, mức độ đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục Tiểu học, hạn chế tối đa học sinh bỏ học; phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia; nâng cao chất lượng và tỉ lệ học sinh học 2 buổi/ngày

7.1. Duy trì, nâng cao chất lượng, mức độ đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục Tiểu học, hạn chế tối đa học sinh bỏ học.

- Đã duy trì, nâng cao chất lượng, mức độ chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục Tiểu học. Kết quả về PCGD: Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, Xóa mù chữ mức độ 2.

 - Trong năm học 2018-2019 trường không có HS bỏ học .

7.2. Trong năm học 2018-2019, trường đã phát huy hiệu quả và nâng cao chất lượng trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

7.3. Có giải pháp nâng cao chất lượng và tỉ lệ học sinh học 2 buổi/ngày

- Đầu năm học, trường xây dựng kế hoạch dạy 2 buổi/ngày, trong kế hoạch đã xây dựng cụ thể các biện pháp để thực hiện tốt kế hoạch. Đặc biệt đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền tới CMHS hiểu rõ được nội dung, bản chất và tác dụng tích cực của học 2 buổi trên ngày. Kết quả năm học 2018-2019, số lượng học sinh được học 2 buổi/ ngày là 582/582= 100%

8. Thực hiện đúng, nghiêm túc các quy định trong công tác thi đua, khen thưởng, kiểm tra đánh giá học sinh, kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục, trường chuẩn Quốc gia và các công tác khác đảm bảo đúng thực chất không chạy theo thành tích; thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục Tiểu học theo quy định.                                      

8.1. Trong năm học 2018-2019, nhà trường luôn thực hiện đúng, nghiêm các quy định trong công tác thi đua, khen thưởng chính vì vậy không có hiện tượng khen nhầm đối tượng. Ban lãnh đạo đã chỉ đạo sát sao giáo viên kiểm tra đánh giá học sinh theo đúng Thông tư 22/2016. Đặc biệt tổ chức nghiêm túc kiểm tra định kì các kì theo quy định đảm bảo đúng thực chất không chạy theo thành tích.

- Nhà trường đã thực hiện đúng, nghiêm các quy định trong công tác phổ cập giáo dục như điều tra chính xác, hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ, nhập phần mềm đúng, kịp thời, chính xác theo yêu cầu của các cấp.

8.2. Thực hiện Kiểm định chất lượng giáo dục Tiểu học và trường chuẩn Quốc gia                                                                 

Năm 2016, nhà trường đã được công nhận trường tiểu học đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3. Tháng 6 năm 2018, nhà trường đã được công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và thư viện Tiên Tiến. Để duy trì, củng cố vững chắc các tiêu chuẩn, nhà trường đã xây dựng kế hoạch duy trì trường chuẩn mức độ 1 và phấn đấu trường chuẩn mức độ 2 giai đoạn 2018-2020 theo thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ GD ĐT Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học. Trường đang hoàn thiện danh mục minh chứng và thu thập minh chứng theo quy định và chuẩn bị cho việc sắp xếp minh chứng vào các tiêu chuẩn sau khi kết thúc năm học.

III.  ĐÁNH GIÁ CHUNG

1.  Ưu điểm

- Nhà trường thực hiện nghiêm túc chương, kế hoạch giáo dục theo Quyết định số 16/2006/QĐ- BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tích cực đánh giá HS theo Thông tư 22/2016/TT- BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tích cực đổi mới, đa dạng hóa hình thức dạy học. Thực hiện giảng dạy lồng ghép chương trình giáo dục Quốc phòng, an ninh vào các môn học.

- Thực hiện nghiêm túc việc dạy Tiếng Anh cho khối lớp 3,4,5(4 tiết/tuần/lớp).  Khối  lớp 1, 2 (Học 2 tiết/tuần) 100% HS học 2 buổi/ngày.

- Tích cực đổi mới công tác quản lý; Tăng cường và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục.

- Thực hiện tốt công tác thi đua, phổ cập-XMC; giáo dục trẻ khuyết tật...

2.  Tồn tại

- Trường thuộc vùng nông thôn, thu nhập chính là làm ruộng, cha mẹ ít đầu tư, quan tâm đến hoạt động giáo dục của con em nên việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm, các câu lạc bộ của nhà trường hiệu quả chưa cao, chưa được cha mẹ HS quan tâm nhiều.

3.  Đề xuất kiến nghị với các cấp

- Phòng giáo dục tích cực đôn đốc, đề nghị để nhà trường  nhanh chóng nhận được thiết bị đã mua sắm tập trung từ năm học 2017-2018 để nhà trường có thể hoàn thành nội dung môn học Tin theo yêu cầu đồng thời góp phần tích cực hơn nữa vào việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động Dạy và Học.

- Tuyển dụng, bổ sung đội ngũ giáo viên cho các nhà trường đủ về chủng loại và đảm bảo về tỷ lệ GV/lớp theo quy định của trường đạt chuẩn Quốc gia. Cụ thể bổ sung thêm 01 GV làm Tổng phụ trách Đội, 03 GV dạy dạy văn hóa

Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG

- Đoàn kiểm tra (để b/c);                                                 

- Lưu: VT.

  

                                     

                                                                                                  Trần Thị Hồng Thắm

 

 

Các tin khác
https://youtu.be/gnp5BcNx9dg
Mủa trung thu
DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯƠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH
Vũ điệu rửa tay
Hoa nắng bục giảng
  • Ba công khai
  • Thông báo

chất lượng giáo dục cuối năm học 2018-2019

Báo cáo kết quả giáo dục của nhà trường năm học 2018-2019

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 2018-2019- TH LIÊM TIẾT

Thực hiện kế hoạch số 297/KH-PGDĐT về kế hoạch công tác tuyển sinh các trường Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 2018-2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý, trường TH Liêm Tiết xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019.

Dự toán ngân sách 2018

Dự toán ngân sách 2018

Mới 5 tuổi đã cao 1,73 m

Mới chỉ 5 tuổi nhưng sở hữu chiều cao lên đến 1,73m, cậu bé Karan Singh, sống tại thành phố Meerut (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) được xem là cậu bé 5 tuổi cao nhất thế giới hiện nay.

Giả danh Ban tổ chức Hoa hậu để lừa đảo

Không liên quan gì đến việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 nhưng người của Công ty TNHH cho thuê Quảng cáo Việt Nam, văn phòng tại 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TPHCM, ngang nhiên giới thiệu mình là người của ban tổ chức.
Xem thêm...