Bạn cần biết

Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn
PHÒNG GIÁO DỤC TP PHỦ LÝ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊM TIẾT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 110 / KH-THLT Liêm Tiết, ngày 06 tháng 10 năm 2016 KẾ HOẠCH Chuyên môn năm học 2016 - 2017 PHẦN I ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2016 - 2017 I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM HỌC 2015-2016: 1. Thực hiện các quy định về chuyên môn của giáo viên và nền nếp học tập của học sinh. - 100% giáo viên thực hiện nghiêm túc các quy định chuyên môn của Bộ Giáo dục & Đào tạo,Phòng Giáo dục Đào tạo Thành phố Phủ Lý; thực hiện nghiêm túc có hiệu quả kế hoạch của nhà trường. Giáo viên thực hiện nghiêm túc ngày giờ công lao động. Kí duyệt giáo án đúng lịch, tích cực tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn của trường cũng như của cấp trên. Thực hiện dạy học lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tích cực tính chủ động sáng tạo của học sinh. - 100% học sinh các lớp thực hiện đúng nội quy, quy định về nhiệm vụ của học sinh: Có nền nếp, ý thức trong học tập cũng như các hoạt động của trường, lớp; không có hiện tượng học sinh bỏ học và mắc các tệ nạn xã hội. 2. Thực hiện các quy định về kiểm tra, đánh giá học sinh. - Trong đợt kiểm tra định kỳ và việc đánh giá học sinh, 100% giáo viên và học sinh thực hiện đúng theo tinh thần Thông tư 30/2014/TT-BDG&ĐT ban hành ngày 28/8/2014 về việc quy định đánh giá học sinh, đánh giá đúng kế hoạch, đúng lịch của nhà trường, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng, hợp lý và chính xác, không có hiện tượng giáo viên, học sinh vi phạm quy chế. - Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá học sinh, xét hoàn thành chương trình lớp học, xét hoàn thành chương trình tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT-BGD&ĐT ngày 28/8/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định đánh giá học sinh Tiểu học 3. Thực hiện sinh hoạt chuyên môn, các chuyên đề hội thảo, hội giảng, thao giảng và các hoạt động khác. - 100% giáo viên có ý thức trách nhiệm cao trong việc thực hiện sinh hoạt tổ chuyên môn theo quy định, qua các buổi sinh hoạt chuyên môn các đồng chí giáo viên có được sự thống nhất trong hoạt động giảng dạy của từng lớp, khối, môn học. - 100% giáo viên tham gia đầy đủ kế hoạch “Hội thảo - thao giảng" của nhà trường . - 100% giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn theo kế hoạch của Phòng Giáo dục, kế hoạch của nhà trường. - 100% giáo viên khai thác và sử dụng triệt để đồ dùng dạy học, nâng cao chất lượng giờ dạy, hướng dẫn học sinh sử dụng và bảo quản đồ dùng dạy học được lâu bền. - Giáo viên khối 1 thực hiện nghiêm túc giảng dạy Tiếng Việt công nghệ. - 3 giáo viên khối 2/ 3 lớp thực hiện nghiêm túc dạy học theo mô hình VNEN. - Đội ngũ giáo viên tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, dạy học theo hướng phát huy năng lực của học sinh, áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong giảng dạy các môn TNXH lớp 1,2,3 và khoa học lớp 4,5, dạy học tích hợp và rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh, dạy học mỹ thuật theo phương pháp Đan Mạch... - Có 11 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường. Có 2/2 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp thành phố; 1 giáo viên đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thành phố và 1 giáo viên đạt giáo viên làm tổng phụ trách giỏi cấp thành phố. 4. Kết quả giáo dục. Mức độ hình thành và phát triển năng lực: 464/464 em được đánh giá ĐẠT Mức độ hình thành và phát triển phẩm chất : 464/464 em được đánh giá ĐẠT Quá trình học tập từng môn học theo chuẩn kiến thức kĩ năng, hoạt động giáo dục: 464/464 em xếp loại HOÀN THÀNH 345/345 em học sinh hoàn thành chương trình lớp học. Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học: 99/99 em = 100% Học sinh các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 4 được lên lớp: 365/365 = 100% Học sinh được khen từng mặt và toàn diện: 345/364 = 74,35 Có 34 học sinh đạt giải trong các cuộc thi và giáo lưu cấp thành phố và cấp tỉnh. 5. Công tác quản lý: - Xây dựng kế hoạch chuyên môn dựa trên kế hoạch của nhà trường, kế hoạch của Phòng Giáo dục, bám sát với tình hình cụ thể của đơn vị. - Chỉ đạo các lớp thực hiện hoạt động chuyên môn theo đúng quy định hướng dẫn của ngành. Chỉ đạo dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng và phát triển năng lực cho học sinh. - Chỉ đạo lớp 1 thực hiện Dạy Môn Tiếng Việt công nghệ và đánh giá học sinh không cho điểm theo đúng chỉ đạo của cấp trên. - Chỉ đạo khối 2, 3 thực hiện trang trí lớp và dạy học theo mô hình VNEN. - Chỉ đạo các khối 1, 4,5 lựa chọn trang trí không gian lớp học theo mô hình VNEN ( yêu cầu không tốn kém, không cầu kì), - Chỉ đạo khối 1 và 4,5 soạn giáo án và dạy học theo VNEN ở một số bài ở một số môn học nhằm giúp học sinh và giáo viên làm quen dần với mô hình VNEN, các hoạt động Dạy-Học theo VNEN và cách sử dụng các lôgô. - Chỉ đạo các giáo viên áp dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học. Áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột vào giảng dạy các môn TNXH lớp 1,2,3; Khoa học lớp 4,5. Dạy học có nội dung tích hợp: yêu quê hương, tiết kiệm năng lượng, chú trọng phát triển năng lực cho học sinh. Dạy học Mỹ thuật theo phương pháp Đan Mạch. - Chỉ đạo giao viên thực hiện đánh giá học sinh đúng theo tinh thần Thông tư 30/2014 /TT-BGD ĐT. - Chỉ đạo giáo viên dạy học ngoại ngữ theo đề án ngoại ngữ 2008-2020 - Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học theo đúng kế hoạch. - Thực hiện đúng chỉ đạo của cấp trên và báo cáo kết quả đối với cấp trên đảm bảo tính kịp thời, chính xác. II. TỒN TẠI: - Việc thực hiện nền nếp, quy chế chuyên môn ở một số giáo viên đôi khi còn chưa thực sự tốt. Có giáo viên đôi khi soạn giáo án chất lượng chưa cao. Còn hiện tượng giáo viên kí duyệt giáo án không đúng lịch. - Một số giáo viên chưa tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy theo yêu cầu, còn có những hạn chế nhất định về nghệ thuật sư phạm cần có. - Về chất lượng các cuộc thi và giao lưu chưa bền vững. - Sinh hoạt tổ, khối chuyên môn đã đi vào nền nếp song chất lượng một số buổi chưa cao, còn hình thức. Việc tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên chưa đi vào nền nếp thường xuyên. III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ BÀI HỌC RÚT RA. - Cần phải theo sát và giúp đỡ giáo viên thường xuyên hơn nữa.Tích cực dự giờ thăm lớp đối với những giáo viên còn hạn chế về chuyên môn để tìm các biện pháp tháo gỡ và khắc phục những khó khăn mà giáo viên đó mắc phải. - Hàng tuần nhắc nhở những giáo viên chưa kí duyệt giáo án đúng lịch. - Có sự sắp xếp bố trí phân công chuyên môn thật hợp lý và ổn định ngay từ đầu năm học cho đến hết năm. - Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ nhằm đưa chất lượng giáo dục, giảng dạy có hiệu quả hơn. - Thực hiện đổi mới trong sinh hoạt chuyên môn, thành lập tổ tư vấn chuyên môn có thành phần là các tổ trưởng chuyên môn để kịp thời giúp giáo viên tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong chuyên môn. PHẦN II KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016- 2017 I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giáo dục phổ thông năm học 2016-2017 và Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục; công văn số 4304/BGDĐT-GDTH ngày 31tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2016-2017; Công văn số 1341/SGD ĐT-GDTH ngày 09/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tình Hà Nam về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2016-2017; Công văn số 652/PGD ĐT-TH ngày 22/9/2016 của Phòng Giáo dục Đào tạo Thành phố Phủ Lý về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017; - Căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT ngày 03/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, QĐ số 1041/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Liêm Tiết; - Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, trường Tiểu học Liêm Tiết xây dựng kế hoạch chuyên môn năm học 2016-2017 như sau: II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 1. Quy mô lớp học: Khối lớp Số lớp Số học sinh Nữ Khuyết tật Hộ Nghèo Một 3 112 56 0 2 Hai 3 107 65 0 1 Ba 3 90 37 0 3 Bốn 3 97 48 0 0 Năm 2 68 33 0 0 Tổng 14 474 239 0 6 2. Đội ngũ giáo viên. a) Số giáo viên trong biên chế dạy. - Tống số: 19 đ/c trong đó nữ là 16 đồng chí Trong tổng số : + Giáo viên dạy văn hoá: 15 đồng chí ( 1 đ/c hợp đồng) + Giáo viên dạy thể dục: 1 đồng chí + Giáo viên dạy hát nhạc: 0 đồng chí + Giáo viên dạy mỹ thuật: 1 đồng chí + Giáo viên dạy Anh văn: 2 đồng chí ( 1 đ/c Hợp đồng) Trình độ chuyên môn: + Trung cấp: 0 đồng chí + Cao đẳng sư phạm: 09 đồng chí + Đại học sư phạm: 09 đồng chí + Thạc sĩ : 01 đồng chí b) Số giáo viên hợp đồng. - Tổng số: 02 đ/c (Nữ: 2) dạy Anh văn và dạy văn hóa. - Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm: 02 đồng chí ; c) Cán bộ quản lý. - Tổng số: 2 đồng chí - nữ : 2 - Trình độ chuyên môn: Đại học: 02 đồng chí; d) Tổ hành chính: 3 đồng chí (Nữ: 3) HĐ 68; Trình độ: 3 Đại học 3. Cơ sở vật chất. - Toàn trường có 13 phòng học kiên cố và 2 phòng học cấp 4. Trong đó: + 12 phòng học văn hóa kiên cố và 2 phòng học văn hóa cấp 4. + 1 phòng học chức năng dạy Anh văn kiên cố. - Nhà trường có 1 phòng thư viện; 1 phòng Đội; 1 phòng y tế. - Có 270 bộ bàn ghế, Trong đó: 2 chỗ ngồi ghế đôi: 240 bộ ; 4 chỗ ngồi: 30 bộ - Có thiết bị đồ dùng giảng dạy được cấp phát đối với các khối lớp. 4. Thuận lợi - khó khăn. a) Thuận lợi: - Về cơ sở vật chất: Năm học 2016 - 2017, trường Tiểu học Liêm Tiết được sự quan tâm của chính quyền địa phương đã chuấn bị xây thêm 12 phòng học kiên cố, tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học của nhà trường. - Về đội ngũ: + Giáo viên: Đội ngũ giáo viên đứng lớp 100% đạt trên chuẩn , giáo viên có sức khoẻ, có điều kiện công tác tốt, có sức phấn đấu cao. Nhiều giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, hăng say chuyên môn. + Học sinh: Phần lớn các em là con em thuộc vùng nông nghiệp, nông thôn, tuy không có nhiều điều kiện thuận lợi về kinh tế, tài chính xong các em có ý thức phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, được phụ huynh và xã hội hết sức quan tâm. - Hội cha mẹ học sinh và các đoàn thể xã hội: Hội cha mẹ học sinh hoạt động thường xuyên và đạt hiệu quả cao trong công tác phối hợp với nhà trường tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động giảng dạy của giáo viên và hoạt động học tập của học sinh. b) Khó khăn + Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các đồng chí giáo viên không đồng đều, rất khó khăn trong việc phân công chuyên môn. + Trong năm học có 01 đồng chí xin nghỉ bảo hiểm đi chữa bệnh, không có giáo viên dạy thay. + Còn thiếu 02 phòng học, còn có phòng học mái ngói có diện tích nhỏ rất khó khăn trong việc tổ chức các hình thức dạy học mới. + Phòng học tiếng anh có thiết bị hỏng không đồng bộ. + Thiếu giáo viên dạy môn Hát nhạc, giáo viên làm tổng phụ trách kiêm nhiệm nên khó khăn trong hoạt động ngoài giờ lên lớp. + Tổng phụ trách là giáo viên kiêm nhiệm nên khó khăn trong hoạt động Đội. III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 - 2017. 1. Nhiệm vụ trọng tâm. Năm học 2016 - 2017, Bộ phận chuyên môn trường Tiểu học Liêm Tiết tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm.sau: Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu qủa công tác của từng giáo viên, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị; thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương. Xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiếp tục chỉ đạo việc tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; chỉ đạo triển khai hiệu quả mô hình trường tiểu học mới; đổi mới phương pháp dạy học và thực hiện tốt đổi mới đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014 và Thông tư 22/ 2016, tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; dạy học tốt Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục, áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột vào dạy các môn TNXH lớp 1,2,3 và khoa học lớp 4,5. Thực hiện tích hợp trong dạy học các môn học; bảo đảm các điều kiện và triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Khuyến khích sự sáng tạo và đề cao trách nhiệm của giáo viên. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí. Chỉ đạo quản lý chặt chẽ việc dạy thêm học thêm ngoài nhà trường. Không để hiện tượng giáo viên trong đơn vị dạy thêm ở nhà. Chỉ đạo triển khai hiệu quả mô hình trường tiểu học mới VNEN đối với khối 2 và 3 Chỉ đạo giáo viên dạy Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, bồi dưỡng giáo viên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý; chú trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên. Chỉ đạo giáo viên tham gia tích cực, có hiệu quả vào trang trường học kết nối. Bảng phân công chuyên môn năm học 2016-2017. (Có phụ lục kèm theo ) 2. Phương hướng, nhiệm vụ - chỉ tiêu và biện pháp cụ thể: 2.1) Thực hiện kế hoạch dạy học: - Chỉ tiêu: Năm học 2016 – 2017 giáo dục tiểu học thực hiện đúng theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo định hướng phát triển năng lực học sinh.. + Đối với lớp 1 : 22 tiết/tuần + Đối với lớp 2,3 : 23 tiết/tuần + Đối với lớp 4, 5 : 25 tiết/tuần - Hoạt động tập thể: 2 tiết/tuần, trong đó: + 01 tiết chào cờ đầu tuần + 01 tiết sinh hoạt cuối tuần - Biện pháp: Chỉ đạo các tổ khối trưởng lên lịch đúng theo quy định của Bộ Giáo dục . Chỉ đạo giáo viên thực hiện đúng theo thời khóa biểu , đúng nội dung chương trình, không cắt xén chương trình dạy theo chuẩn kiến thức, chú ý hình thành phát triển năng lực cho học sinh, Ban lãnh đạo nhà trường kiểm tra đột suất việc giáo viên thực hiện chương trình thời khóa biểu. 2.2 Tổ chức dạy 2 buổi/ngày. - Chỉ tiêu: + Duy trì 474/474 = 100% học sinh các lớp được học 2 buổi/ ngày + 100% các lớp thực hiện đúng hướng dẫn về nội dung chương trình giảng dạy buổi 2 theo đúng thời khóa biểu theo quy định của Sở Giáo dục Hà Nam. - Biện pháp: + Chỉ đạo giáo viên hực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Thông tư số 17/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học; Công văn số 2449/BGD ĐT ngày 27/5/2016 về việc khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp. + Tổ chức hội nghị họp phụ huynh học sinh ngay từ đầu năm học để tuyên truyền giúp cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương thấy được tác dụng của việc học 2 buổi/ngày. + Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục để xây dựng cơ sở vật chất phòng học để học buổi 2 đảm bảo chế độ dạy 2 buổi/ngày cho giáo viên theo quy định. + Ban lãnh đạo nhà trường chỉ đạo chặt chẽ nội dung chương trình, lên thời khóa biểu, duyệt giáo án buổi 2, kiểm tra việc dạy buổi 2 của giáo viên đảm bảo có hiệu quả và chất lượng đồng thời giúp học sinh tự giác học tập, rèn luyện kiến thức và kĩ năng sống, vui chơi... 2.3) Kế hoạch, thời gian năm học: - Chỉ tiêu : + 100% các lớp thực hiện theo đúng quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tình Hà Nam về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. +Thời lượng thực học từ khối 1 đến khối 5 là 35 tuần. - Biện pháp: + Nhà trường thường xuyên bán sát và thực hiện đúng theo lịch của Phòng giáo dục về kế hoạch giáo dục học sinh trong từng tháng, từng học kì, cả năm + Chỉ đạo giáo viên kết thúc mỗi học kỳ phải đảm bảo dạy đủ nội dung kiến thức đã quy định trong chương trình. 2.4) Chương trình và sách giáo khoa, thiết bị dạy học. a. Chương trình và sách giáo khoa: - Thực hiện theo hướng dẫn phân phối chương trình các môn học lớp 1, 2, 3, 4, 5 ban hành kèm theo Công văn số 9832/BGD&ĐT - GDTH ngày 01/9/2006 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo.và sách hướng dẫn học VNEN của khối 2,3. - Chỉ tiêu: + 100% giáo viên thực hiện đúng, đủ chương trình sách giáo khoa mới do Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định, dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng. + 100% học sinh có đủ số sách quy định (mỗi học sinh có 01 bộ sách). + 100% giáo viên có đủ sách giáo khoa, sách giáo viên, sách thiết kế, sách Hướng dẫn học ( Đối với khối 2+3) + Xây dựng 1 tủ sách dùng chung cho nhiều khối. + 100% lớp 1có đủ bộ sách Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục. + 100% học sinh lớp 2,3 có đủ bộ sách học theo mô hình trường tiểu học mới VNEN, sách Tiếng Anh. + 100 % có sách học rèn kĩ năng sống, thực hành an toàn giao thông. - Biện pháp: + Chỉ đạo các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5 thực hiện đúng theo phân phối chương trình các môn học một cách linh hoạt trong giảng dạy bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng. + Chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc chương trình theo thời khóa biểu đã được kí duyệt. + Ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chương trình của các giáo viên theo kế hoạch ( Kiểm tra qua hồ sơ hoặc trên lớp). + Kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập của học sinh từng lớp vào đầu năm và đầu học kì II, xếp loại thi đua. + Bổ sung các loại sách của các khối lớp và tủ sách dùng chung để sử dụng nhiều năm cho học sinh nghèo được mượn sách, không phải mua. Mỗi lớp quyên góp 5 bộ sách giáo khoa/ năm học để bổ sung vào tủ sách dùng chung. + Đầu năm cho giáo viên mượn các loại sách giáo khoa và tham khảo. + Khảo sát học sinh nếu em nào thiếu sách nhà trường có thể mua hộ sách cho các em. b. Thiết bị dạy học: - Chỉ tiêu: + 100% các khối lớp có đủ đồ dùng theo quy định, mỗi lớp có 01 bộ đồ dùng để tại lớp học. + 100% giáo viên, học sinh biết sử dụng và bảo quản đồ dùng có hiệu quả tốt. - Biện pháp: + Ngay từ đầu tháng 8 nhà trường tổ chức kiểm tra tất cả các tủ đồ dùng các khối lớp, rà soát cơ sở vật chất để có kế hoạch tu sửa, bổ sung trong năm học 2016 – 2017 và báo cáo về Phòng giáo dục. + Lập kế hoạch đề nghị bổ sung các thiết bị của khối 1, 2, 3, 4, 5 còn thiếu so với cấp phát ban đầu và do hư hỏng. + Ban lãnh đạo có kế hoạch thường xuyên kiểm tra việc sử dụng và bảo quản đồ dùng của từng lớp. + Chỉ đạo giáo viên, nhân viên văn phòng mua hộ học sinh và phụ huynh những đầu sách mà các em còn thiếu. 2.5) Sinh hoạt chuyên môn: - Chỉ tiêu: + 100% giáo viên tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn của tổ, trường, phòng, sở, một cách tích cực và đạt hiệu quả cao, đảm bảo 2 tuần có 1 buổi sinh hoạt tổ chuyên môn cấp trường với các chuyên đề về: VNEN, Tiếng Việt 1 công nghệ; áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột vào giảng dạy các môn khoa học lớp 4+ 5 và môn Tự nhiên xã hội lớp 1,2,3; dạy mỹ thuật theo phương pháp Đan Mạch; dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng và phát huy tính tích cực của học sinh; dạy học tích hợp; đánh giá thường xuyên học sinh theo Thông tư 30/2014 và Thông tư 22/2016. + 100% giáo viên tham gia học tập chuyên môn một cách tích cực. + 19/19 giáo viên = 100% giáo viên tham gia hội thảo, hội giảng có chất lượng. + 100% giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học, vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy để nâng cao chất lượng. - Biện pháp: + Tập trung thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn tập trung vào dự giờ về đổi mới phương pháp dạy học ở tất cả các khối lớp. Nâng cao hiệu quả giờ dạy, tạo hứng thú cho học sinh tiếp thu bài một cách chủ động. Thực hiện dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng. + Tăng cường dự giờ, rút kinh nghiệm tiết dạy, đa dạng hoá hình thức bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên một cách thiết thực, hiệu quả. Giáo viên tích cực áp dụng phương pháp mới vào dạy học: phương pháp Bàn tay nặn bột trong giảng dạy các môn khoa học lớp 4,5 và môn tự nhiên xã hội lớp 1,2,3 , dạy tốt môn Tiếng Việt lớp 1 theo công nghệ giáo dục. Triển khai có hiệu quả mô hình trường học mới Việt nam. Triển khai dạy học Mỹ thuật theo phương pháp của Đan Mạch. Sinh hoạt chuyên môn Tiếng Anh theo kế hoạch của Phòng Giáo dục Đào tạo Thành phố Phủ lý. + Tổ chức tốt sinh hoạt chuyên môn tổ khối 2 tuần/lần theo chuyên đề, tích cực đổi mới nội dung và cách thức sinh hoạt. Các buổi sinh hoạt chuyên môn đi sâu và việc dự giờ, xây dựng tiết dạy mẫu coi trong việc quan sát học sinh học tập. Các tổ chuyên môn lên kế hoạch sinh hoạt chuyên môn cả năm được ban lãnh đạo kí duyệt ngay từ đầu năm. + Sinh hoạt chuyên môn cấp trường 2 buổi/ tháng theo kế hoạch. Phân công những giáo viên có tay nghề vững dạy thể nghiệm để các giáo viên trong trường cùng học tập. + Hình thành thói quen trong mỗi buổi sinh hoạt, giáo viên trao đổi chuyên môn một cách tự giác, sôi nổi, mạnh dạn, thẳng thắn nói ra những quan điểm, những suy nghĩ của mình để giúp nhau cùng tiến bộ. +Trong mỗi buổi sinh hoạt chuyên môn tổ, khối thống nhất chương trình giảng dạy của tuần tới, trao đổi xem trong từng bài kiến thức nào là trọng tâm, phương pháp truyền thụ như thế nào cho nhẹ nhàng, tự nhiên và hiệu quả nhất, thảo luận nội dung giảm tải, nội dung tích hợp, thảo luận cách đánh giá học sinh theo thông tư 30/2014/ TTBGD ĐT; Thông tư 22/2016. Tăng cường sinh hoạt chuyên môn theo hướng dự giờ, đánh giá tiết dạy. + Tăng cường kiểm tra nền nếp sinh hoạt chuyên môn của từng tổ, nề nếp lên lớp của từng giáo viên, tiếp thu ý kiến đóng góp của các giáo viên. + Thành lập tổ tư vấn chuyên môn có các thành viên là cán bộ cốt cán của các tổ đi dự giờ thăm lớp kịp thời giúp đỡ giáo viên tháo gỡ những khó khăn thắc mắc ( Về phương pháp giảng dạy, về thực hiện Thông tư 30/2014, Thông Tư 22/2016, về dạy học theo mô hình VNEN...) + Tập huấn cho giáo viên tham gia trang trường học kết nối và khuyến khích giáo viên tham gia tích cực, coi hoạt động này là một trong các tiêu chí để cuối năm bình xét thi đua.s 2.6) Công tác hội giảng - hội học. - Chỉ tiêu: + 100% giáo viên tham gia phong trào hội giảng, hội học vào các đợt cao điểm như 15/10; 20/11…. - 60% - 80% giáo viên tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp trường đạt loại giỏi. - Phấn đấu có 1 giáo viên tham gia hội thi "Giáo viên giỏi cấp thành phố" đạt loại giỏi; 1 giáo viên tham gia Hội thi Giáo viên giỏi cấp Tỉnh đạt loại giỏi. - Biện pháp: + Chỉ đạo giáo viên đăng ký bài dạy với khối trưởng. + Thành lập ban giám khảo làm việc công bằng, khách quan, vô tư. + Khuyến khích, khen thưởng kịp thời đối với giáo viên có nhiều giờ dạy giỏi và đạt điểm cao. + Qua đợt hội giảng các cấp, các tổ chuyên môn tổ chức trao đổi rút kinh nghiệm, tuyên dương những tiết dạy hay và nhân rộng để các đồng chí khác học tập. + Động viên, tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên tham gia Hội thi giáo viên giỏi các cấp. 2.7) Chất lượng giáo dục toàn diện.a a) Mức độ hình thành và phát triển năng lực của học sinh - Chỉ tiêu: 474/474 em = 100% số học sinh có mức độ hình thành và phát triển năng lực được đánh giá ĐẠT. - Biện pháp: Các năng lực của học sinh được hình thành và phát triển trong quá trình học tập, rèn luyện, hoạt động trải nghiệm cuộc sống trong và ngoài nhà trường nên giáo viên chủ nhiệm các lớp thường xuyên yêu cầu và hướng dẫn học sinh cách vệ sinh thân thể sạch sẽ, ăn mặc gọn ngàng, ở nhà để quần áo, đồ dùng học tập, sinh hoạt đúng nơi quy định. Ở lớp khuyến khích động viên học sinh để đồ dùng học tập, sách vở ngăn nắp. Giáo viên hướng dẫn học sinh cách làm việc cá nhân, hoạt động nhóm tích cực trong mỗi giờ học. Giáo viên phối hợp với phụ huynh học sinh lên thời gian biểu ở nhà cho học sinh hướng dẫn cho các em biết cách tự chuẩn bị đồ dùng, sách vở theo thời khóa biểu. Đầu năm cho học sinh học thuộc nội quy lớp học, nội quy nhà trường và yêu cầu thực hiện nghiêm túc. Khuyến khích học sinh tự hoàn thành công việc không ỷ nại cho người khác. Giáo viên căn cứ vào đặc điểm tâm sinh lý của học sinh tiểu học để từ đó giúp đỡ học sinh nhất là đối với học sinh có tính nhút nhát, động viên các em mạnh dạn khi giáo tiếp. Trong quá trình giáo dục thường xuyên khuyến khích các em tham gia các hoạt động ngoại khóa từ đó các em có cơ hội được trải nghiệm cách ứng xử và biết cách chia sẻ với mọi người đặc biệt các em còn có cơ hội tranh thủ sự đồng thuận của mọi người. Trong các giờ học giáo viên khuyến khích học sinh tự thực hiện nhiệm vụ cá nhân cũng như tích cực tham gia hoạt đông nhóm, lớp. Giúp các em biệt tự thực hiện các nhiệm vụ học tập có ( hoặc không có) sự giúp đỡ của bạn bè hoặc thầy cô giáo. Khuyến khích các em chia sẻ kết quả học tập với các bạn trong nhóm. Trong mỗi giờ dạy giáo viên thường xuyên khuyến khích các em biết cách tự đánh giá hoặc biết cách đánh giá bạn. Mỗi khi thấy một vấn đề mới hoặc khó mà bản thân không giải quyết được thì biết cách tìm kiếm sự giúp đỡ của bạn bè hoặc cô giáo. Trong quá trình dạy học, giáo dục giáo viên khuyến khích học sinh phát hiện những tình huống mới liên quan tới bài học hoặc trong cuộc sống và tìm cách giải quyết. Hàng ngày, hàng tuần, hàng giờ, giáo viên chủ nhiệm phải quan sát các biểu hiện trong các hoạt động của học sinh để nhận xét sự hình thành và phát triển năng lực, từ đó động viên khích lệ, giúp học sinh khắc phục khó khăn, phát huy ưu điểm và các năng lực riêng, điều chỉnh hoạt động để tiến bộ. Hàng tháng, giáo viên chủ nhiệm phải trao đổi với phụ huynh học sinh để nhận xét học sinh và ghi vào sổ theo dõi chất lượng. b) Mức độ hình thành và phát triển phẩm chất. - Chỉ tiêu: 474/474 em = 100% số học sinh có mức độ hình thành và phát triển phẩm chất được đánh giá ĐẠT. -Biện pháp: Các phẩm chất của học sinh được hình thành và phát triển trong quá trình học tập, rèn luyện, hoạt động trải nghiệm cuộc sống trong và ngoài nhà trường. Do đó giáo viên chủ nhiệm ngay từ đầu năm phải quán triệt học sinh đi học đều, đúng giờ. Chỉ đạo đội thiếu niên thành lập đội sao đỏ kiểm tra việc đi học đều và đúng giờ của các lớp, đồng thời cũng kiểm tra các nề nếp đội viên như quàng khăn đỏ, trang phục khi tới trường theo quy định. cuối mỗi tuần đánh giá, xếp loại thi đua giữa các lớp. Mỗi lớp xây dựng các nhóm học tập cùng sở thích, đôi bạn cùng tiến, thường xuyên trao đổi nội dung học tập vào các giờ truy bài. Giáo viên khích lệ các em tích cực tham gia các hoạt động ở trường cũng như ở nhà như thể dục thể thao, văn nghệ, lao động. Mỗi lớp có một đội văn nghệ . Liên đội nhà trường tổ chức thi văn nghệ , thể thao nhân các ngày lễ lớp: Khai trường, 20-11; 22/12, 8/3;.... Nhà trường giao cho các lớp khối 3,4,5 chăm sóc các bồn hoa cây cảnh ở khuôn viên sân trường. Mỗi lớp đều có các chậu cây xanh để trang trí lớp tạo môi trường lớp học thân thiện. Khuyến khích học sinh ngoài giờ học tích cực giúp đỡ cha mẹ công việc phù hợp với sức của mình. Khuyến khích học sinh, trong các giờ học, mạnh dạn khi thực hiện các nhiệm vụ học tập, mạnh dạn khi trình bày ý kiến cá nhân, suy nghĩ của mình đối với nhóm và trước lớp. Thường xuyên giáo dục các em biết chịu trách nhiệm về việc làm của mình, không đổ lỗi cho người khác khi mình làm chưa đúng và sẵn sàng nhận trách nhiệm khi mình làm sai. Giáo viên luôn giáo dục và yêu cầu học sinh nói thật, nói đúng sự việc, không nói dối, nói sai về người khác, không bịa chuyện. Hình thức giáo dục qua các hoạt động trải nghiệm xử lý các tình huống mà giáo viên đưa ra trong các giờ học ngoài giờ lên lớp. Giáo viên dạy tốt các bài đạo đức chính khóa chú ý rèn học sinh thực hiện tốt các hành vi đạo đức đúng chuẩn mực, biết giữ lời hứa và tôn trọng lời hứa. Trong các giờ học yêu cầu học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định về học tập: Chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tâp; không nói chuyện riêng trong giờ học, tích cực học tập. Cuối mỗi tuần tuyên dương những học sinh có thành tích học tập tốt, tiến bộ. Thường xuyên giáo dục học sinh đức tính thật thà, biết bảo vệ của công, biết tôn trọng và yêu quý người lao động. nhường nhị bạn. Thường xuyên giáo dục học sinh đức tính ngoan ngãn, vâng lời thầy cô và người lớn tuổi, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. yêu trường, mếm lớp. Tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp với nội dung hấp dẫn thu hút học sinh tham gia. Chỉ đạo Đội thực hiện tốt hoạt động giữa giờ: múa, hát. Giáo viên dạy các trò chơi dân gian, hát dân ca cho học sinh trong các buổi ra chơi giữa giờ.Tổ chức cho học sinh tìm hiểu, giữ gìn, bảo vệ các di tích lịch sử ở địa phương. Sân chơi trí tuệ. Sử dụng có hiệu quả sổ liên lạc trong việc phối kết hợp với phụ huynh trong công tác giáo dục học sinh. Nhân các ngày lễ lớn trong năm, nhà trường phát động các dợt thi đua lập thành tích để chào mừng . Sau mỗi đợt có tổng kết tuyên dương các cá nhân, tập thể có thành tích tốt. c) Dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng từng môn học và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học. - Chỉ tiêu: + 100% các khối lớp thực hiện nghiêm túc chương trình các môn học theo quy định , không cắt xén chương trình, chú trọng hai môn Toán và Tiếng Việt. + 14/14 lớp được học 2 buổi /ngày. + 100% giáo viên đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học, phấn đấu 100% học sinh nắm vững được yêu cầu cơ bản về kiến thức, kỹ năng do Bộ giáo dục quy định, áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy các môn TNXH lớp 1,2,3; môn Khoa học lớp 4,5, dạy học tích hợp nội dung các môn học. 100% học sinh khối 2+3 được học theo mô hình lớp học VNEN. 100% học sinh khối 1 được học Tiếng Việt công nghệ. + Chỉ dạo giáo viên dạy Mỹ thuật theo phương pháp Đan Mạch. + Chỉ tiêu cụ thể đối với các môn học: Khối lớp Số HS Môn Toán Môn T.Việt TNXH(L.1,2,3) Khoa (L. 4,5) Lịch sử - Địa lý Đạo đức HT CHT HT CHT HT CHT HT CHT HT CHT 1 112 111 1 111 1 112 0 112 0 112 0 2 107 107 0 107 0 107 0 107 0 107 0 3 90 90 0 90 0 90 0 90 0 90 0 4 97 97 1 97 1 97 0 97 0 97 0 5 68 68 0 68 0 68 0 68 0 68 0 Cộng 464 463 1 463 1 464 0 464 0 464 0 Khối lớp Số HS Thủ công (Kỹ thuật) Môn Hát nhạc Môn Mỹ Thuật Môn Thể dục Môn Tiếng Anh HT CHT HT CHT HT CHT HT CHT HT CHT 1 112 112 0 112 0 112 0 112 0 111 1 2 107 107 0 107 0 107 0 107 0 106 1 3 90 90 0 90 0 90 0 90 0 90 0 4 97 97 0 97 0 97 0 97 0 96 1 5 68 68 0 68 0 68 0 68 0 68 0 Cộng 464 464 0 464 0 464 0 464 0 461 3 + Số học sinh hoàn thành chương trình lớp học: 405/406 = 99,8%. Trong đó:Đợt 1: 400/406 = 98,5% Đợt 2: 5/406 = 1,3% + Số học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học: 1/406 = 0,2%. + Số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học: 68/68 = 100%. + Số HS lớp 5 đạt bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam môn Tiếng Anh: 68/68 = 100% + 100% học sinh lớp 1,2 được học tiếng Anh phonics, 100% học sinh khối 3,4,5 được học tiếng Anh theo đề án ngoại ngữ. + 473/474 em có điểm kiểm tra định kì cuối năm học Toán, Tiếng Việt, Khoa, Sử- Địa đạt từ điểm 5 trở lên, ( 1/474 em đạt điểm dưới 5). Riêng môn Tiếng Anh khối 3,4,5 có 254/255 em đạt điểm 5 trở lên. - Biện pháp: + Sắp xếp, bố trí giáo viên dạy các khối lớp phù hợp với trình độ, năng lực của từng người. + Đảm bảo dạy đủ, có chất lượng, đảm bảo dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng ở tất cả các môn học. + Ngay từ đầu tháng 10 thành lập tổ tư vấn có các thành viên là lãnh đạo nhà trường và các tổ trưởng chuyên môn để dự giờ, tư vấn kịp thời cho giáo viên về việc thực hiện theo Thông tư 30/2014, dạy học theo mô hình VNEN, dạy học áp dụng các phương pháp dạy học tích cực theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động cho học sinh. + Xây dựng kế hoạch dạy học, thời khoá biểu cho các khối lớp đảm bảo hợp lý, phù hợp với tình hình thực tiễn của nhà trường. Tận dụng các phòng học bố trí cho 100% số lớp được học 2 buổi/ ngày. Quán triệt tới từng giáo viên thực hiện số tiết đúng quy định, dạy nghiêm túc nội dung các tiết dạy buổi 2 đó là thực hành kiến thức đã học, rèn luyện kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, dạy học theo sở thích học sinh,... +Tổ chức cho cán bộ, giáo viên các khối lớp tham dự bồi dưỡng chuyên môn hè năm 2016 và trong năm học một cách có hiệu quả để giáo viên thực hiện đổi mới phương pháp dạy học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Đầu tháng 8/2016 tổ chức cho 20/20 cán bộ giáo viên được tập huấn mô hình trường tiểu học mới và phương pháp dạy học theo mô hình VNEN. Giáo viên vận dụng những thành tố tích cực của mô hình VNEN vào dạy các môn còn lại ở các khối 2,3 và khối 1, 4,5. + Tổ chức tốt các buổi sinh hoạt chuyên môn ở trường, 2 tuần 1 lần vào chiều thứ 4 hàng tuần theo các chuyên đề : Tiếng Việt, toán, Tiếng Anh, áp dung phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy các môn TNXH, Khoa học, nâng cao năng lực đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014, Thông tư 22/2016, dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng các môn học, phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh, Tiếng Việt 1 Công nghệ, dạy học môn mỹ thuật theo phương pháp Đan Mạch.Nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên môn của các tổ khối, Ban giám hiệu có kế hoạch dự sinh hoạt chuyên môn ở các tổ khối. Sau mỗi học kì đánh giá rút kinh nghiệm. Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn được ban lãnh đạo kí duyệt. + Chỉ đạo giáo viên, ngay từ đầu năm học phân loại đối tượng học sinh để có kế hoạch bồi dưỡng và phụ đạo. + Chỉ đạo giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát huy tính chủ động tích cực, tự giác phát triển năng lực học sinh trong mỗi tiết dạy. Giáo viên phải đổi mới cách soạn giáo án, ký duyệt giáo án đúng lịch theo quy định vào thứ 4 và thứ 6 hàng tuần.Chỉ đạo giáo viên tích cực áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột vào giảng dạy các môn học TNXH lớp 1,2,3 và Khoa học lớp 4,5. Yêu cầu các khối nghiên cứu các tiết dạy có thể dạy theo phương pháp bàn tay nặn bột ngay từ đầu năm, thống nhất trong tổ khối chuyên môn và đăng kí ngay vào lịch báo giảng, Chỉ đạo giáo viên thực hiện chuyên đề về PPBTNB vào tuần 3 tháng 10 để rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và thực hiện triển khai trong cả năm . Chỉ đạo giáo viên đổi mới cách đánh giá học sinh. Đánh giá theo Thông tư 30 /2014,T hông tư 22/2016 về đánh giá học sinh. dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng và tích hợp nội dung các môn học. + Chỉ đạo giáo viên học tập và thực hiện có hiệu quả Thông tư 30/2014; Thông tư 22/2016 về quy định đánh giá học sinh tiểu học. Thực hiện nghiêm túc các công văn hướng dẫn thực hiện Thông tư đó là các công văn: Công văn số 6169/BGD&ĐT- GDTH ngày 29 tháng 10 năm 2014; Công văn số 7475/BGD&ĐT- GDTH ngày 25/12/2014; Công văn số 39/BGD&ĐT - GDTH ngày 06/1/2015. + Tăng cường kiểm tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất, dự giờ, đánh giá giờ dạy của giáo viên, ban lãnh đạo cùng giáo viên trải nghiệm qua thực tế dạy học trên lớp để chia sẻ về cách đánh giá thường xuyên bằng nhận xét trong qúa trình dạy học. + Tuyên truyền tới phụ huynh về đổi mới đánh giá học sinh Tiểu học theo Thông tư 30/2014; Thông tư 22/2016 qua các cuộc họp phụ huynh, qua trao đổi trực tiếp hoặc điện thoại. + Chỉ đạo giáo viên lớp 1 thực hiện tốt giảng dạy môn Tiếng Việt theo công nghệ giáo dục. Yêu cầu giáo viên khối 1 trước mỗi 1 mẫu đều có tiết sinh hoạt chuyên đề về cách lập mẫu, sử dụng mẫu. Giáo viên sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực để tổ chức dạy học + Giáo viên tận dụng, sử dụng và làm đồ dùng dạy học trong giảng dạy, kiên quyết chống dạy chay. + Quản lý chặt chẽ việc thực hiện quy chế chuyên môn đảm bảo cho học buổi 1, buổi 2 đúng quy định và hiệu quả cao.Yêu cầu giáo viên kí duyệt giáo án đúng lịch, nội dung giáo án đảm bảo với yêu cầu, nhắc nhở kịp thời những giáo viên không kí giáo án đúng quy định và đưa nội dung này vào tiêu chí thi đua. + Tổ chức cho giáo viên học tập các văn bản của Bộ, của Sở hướng dẫn thực hiện kế hoạch dạy học ở các khối lớp theo chương trình SGK mới. Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/08/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh Tiểu học vào đầu tháng 8 và tuần 1 tháng 10. Chỉ đạo giáo viên thưc hiện tích hợp dạy học Tiếng Việt và các nội dung giáo dục ( bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; sử dụng tiết kiệm năng lượng; quyền và bổn phận của trẻ em, bình đẳng giới; an toàn giáo thông; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS;...vào các môn học và các hoạt động giáo dục.Việc tích hợp phải thể hiện rõ trên giáo án và lịch báo giảng và phải đảm bảo hợp lí, hiệu quả,không gây áp lực học tập với học sinh. + Tuyên truyền tới các bậc phụ huynh về nội dung mô hình trường học mới, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để trang trí lớp học theo mô hình VNEN. Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn của sở, phòng tổ chức. Chỉ đạo giáo viên khối 2 +3 thường xuyên trao đổi, triển khai đồng bộ và hiệu quả phương pháp giảng dạy, phương pháp học, đánh giá học sinh, cách tổ chức lớp học nhằm hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh. Chỉ đạo khối 2 + 3 sinh hoạt chuyên môn theo các chuyên đề: Đặc điểm mô hình VNEN, cấu trúc tài liệu bài học mô hình VNEN; Cấu trúc tài liệu hướng dẫn học và vấn đề lựa chon phương án hợp lí khi lựa chọn tài liệu hướng dẫn học. Đăng kí các bài có thể áp dụng những mặt tích cực của mô hình VNEN vào giảng dạy, lên lịch cụ thể vào lịch báo giảng. + Tạo điều kiện cho 1 đồng chí dạy Mĩ thuật đi tập huấn dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới Đan mạch và về triển khai dạy tại trường theo đúng tinh thần chỉ đạo. + Tạo điều kiện cho giáo viên dạy tiếng Anh tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường. Tạo điều kiện cho đồng chí dạy tiếng Anh phonics được dự giờ học hỏi chuyên môn ở các trường bạn. + Giao chỉ tiêu chất lượng cho các khối lớp, chỉ tiêu chất lượng là một trong những chỉ tiêu thi đua. +Tiến hành tốt công tác bàn giao học sinh giữa giáo viên chủ nhiệm năm trước với năm sau. 2.8) Công tác bồi dưỡng học sinh: * Chỉ tiêu: - Cấp trường: Tổ chức thi Olympic môn Toán, môn Tiếng Việt, môn Tiếng Anh (Đối với HS từ lớp 1 đến lớp 5); Tổ chức tốt Olympic môn Tiếng Anh, môn Toán, môn Tiếng Việt (đối với HS lớp 3;4;5); Thi giải toán trên Internet, IOE Chỉ tiêu cụ thể: + Thi Toán; Tiếng Anh trên mạng Internet lớp 4;5: Khối lớp Môn thi CẤP THÀNH PHỐ CẤP TỈNH HS Thi HS đạt giải Chất lượng giải HS Thi HS đạt giải Chất lượng giải Nhất Nhì Ba KK Nhất Nhì Ba KK 4 Toán 7 4 2 2 4 2 1 1 T.A 5 3 1 2 1 3 2 1 1 0 5 Toán 7 5 2 2 5 3 2 1 T.A 9 5 2 2 1 5 3 1 2 0 + Thi Olympic các môn học lớp 4;5: Khối lớp Môn thi CẤP THÀNH PHỐ CẤP TỈNH HS Thi HS đạt giải Chất lượng giải HS Thi HS đạt giải Chất lượng giải Nhất Nhì Ba KK Nhất Nhì Ba KK 4 Toán 7 4 2 2 4 2 1 1 T.V 5 3 2 1 3 3 2 1 T.A 5 3 1 2 1 3 2 1 1 0 5 Toán 7 5 2 2 5 3 2 1 T.V 8 6 1 4 1 5 3 2 1 T.A 9 5 2 2 1 5 3 1 2 0 * Biện pháp: + Thực hiện nghiêm túc thời khóa biểu, kỉ cương nề nếp chuyên môn. + Thực hiện phân loại học sinh ngay từ đầu năm học để có biên pháp bồi dưỡng và phụ đạo. + Tăng cường cơ sở vật chất ; Giành 4 máy tính nối mạng để phục vụ việc giải toán, tiếng anh trên mạng. +Tăng cường dự giờ để rút kinh nghiệm, tư vấn thúc đẩy giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học tập trung vào phát huy tính tích cực và chủ động của học sinh.Thực hiện dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng và phù hợp với từng đối tượng học sinh. + Thường xuyên khuyến khích học sinh tham gia giải toán, tiếng Anh trên mạng, nhà trường cập nhật số liệu và tuyên dương những cá nhân có thành tích cao và tập thể lớp có nhiều học sinh tham gia. + Giáo viên tích cực học tập, bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, mỗi tháng mỗi giáo viên học tập một chuyên đề về Toán hoặc Tiếng Việt nâng cao. + Khen thưởng cho những cá nhân, tập thể có thành tích cao trong các phong trào vào cuối năm. 2.9) Công tác phụ đạo học sinh tiếp thu chậm và các năng lực phẩm chất còn hạn chế *Chỉ tiêu: - Phấn đấu đến cuối năm học, toàn trường chỉ còn 1 học sinh đạt điểm dưới 5 trong kì khảo sát cuối năm. * Biện pháp: + Khảo sát phân loại học sinh cụ thể cho từng khối lớp, chọn ra những học sinh có hoạt động học tập còn hạn chế. + Từng giáo viên chủ nhiệm phải có kế hoạch phụ đạo học sinh mà hoạt dộng học tập còn hạn chế ở lớp mình, thường xuyên quan tâm, giúp đỡ, giành nhiều thời gian, kèm cặp, chữa bài tỉ mỉ, tuyên dương kịp thời. + Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để cùng có biệp pháp kèm cặp con mình. + Giáo viên chủ nhiệm tổ chức họp lớp, họp tổ phân công em có kết quả học tập tốt kèm em yếu. Tăng cường kiểm tra, thăm lớp, dự giờ. 2.10) Chỉ đạo đánh giá học sinh và tổ chức các kỳ thi. * Chỉ tiêu: + 100% giáo viên thực hiện việc đánh giá học sinh một cách kịp thời, đúng quy định theo Thông tư 30/2014; Thông tư 22/2016. Phát huy khả năng tự đánh giá của học sinh. + Tổ chức các kỳ kiểm tra nghiêm túc, 100% giáo viên và học sinh thực hiện tốt nội quy kiểm tra. * Biện pháp: + Tổ chức cho giáo viên học tập Thông tư 30/2014/TT-BGD ĐT ngày 28/08/2014; Thông tư 22/2016 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định đánh giá học sinh Tiểu học ngay từ đầu năm học và các lần cuối học kỳ I và học kỳ II. Mỗi đ/c giáo viên có một bản phô tô Thông tư 30/2014/TT-BGD ĐT ngày 28/08/2014 và Thông tư 22/2016 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh Tiểu học. + Tổ tư vấn hường xuyên dự giờ, tư vấn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy chế về kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh của giáo viên. + Đối với các lần kiểm tra định kỳ theo quy định chỉ đạo giáo viên, học sinh thực hiện đúng theo kế hoạch của nhà trường. + Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy chế kiểm tra đối với cả giáo viên và học sinh. 2.11) Làm và sử dụng đồ dùng dạy học, viết sáng kiến kinh nghiệm. * Chỉ tiêu: + 100% giáo viên sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học trên lớp. + 90% các tiết giảng có đồ dùng. + 1 sáng kiến kinh nghiệm/giáo viên/năm. Trong đó 50% sáng kiến kinh nghiệm xếp loại khá trở lên . 3 sáng kiến được công nhận xếp loại cấp thành phố. * Biện pháp: + Giáo viên đăng kí và có kế hoạch làm, sử dụng đồ dùng dạy học và viết sáng kiến kinh nghiệm ngay từ đầu năm. + Mua sắm thêm các thiết bị còn thiếu, sách tham khảo, đảm bảo chất lượng trong mỗi giờ lên lớp. + Phân công giáo viên phụ trách thư viện, thiết bị thường xuyên trực để giáo viên có điều kiện mượn đồ dùng. + Đưa việc sử dụng đồ dùng dạy học, viết sáng kiến kinh nghiệm là một trong những chỉ tiêu thi đua để đánh giá xếp loại giáo viên. Kết luận: Năm học 2016- 2017, nhà trường duy trì và phát huy những thành tích đã đạt được của nhà trường. Tập thể sư phạm đoàn kết, nhất trí cùng thi đua phấn đấu học tập, rèn luyện tốt hơn nữa, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH MỐC THỜI GIAN VÀ CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM HÀNG THÁNG Tháng Nội dung công việc Điều chỉnh 8/2016 - Tập huấn Tiếng Việt công nghệ giáo dục, VNEN. - Tập huấn VNEN; Tiếng Anh. - Ổn định và sắp xếp các lớp học đại trà, triển khai trang trí lớp học VNEN, mô hình Hội đồng tự quản, tập huấn đưa dân ca vào nhà trường. - Thực hiện 2 tuần 0 đối với khối lớp 1. 9/2016 - Phân công chuyên môn, sắp xếp thời khoá biểu. - Tập huấn An toàn giao thông cấp tỉnh. - Tập huấn Trường học kết nối cấp thành phố. Phương pháp Bàn tay nặn bột. -Thống nhất hồ sơ sổ sách, nề nếp chuyên môn giữa ban giám hiệu, giáo viên - Thống nhất sách vở của học sinh theo từng khối - Cho giáo viên đăng kí soạn giáo án trên máy vi tính đảm bảo đúng nội quy, quy định của phòng giáo dục - Phân loại học sinh. - Sinh hoạt chuyên môn 2 lần/ tháng ( Theo lịch) - Kiểm tra dân chủ hồ sơ giáo viên. - Kiểm tra dự giờ thăm lớp, kiểm tra nề nếp tất cả các khối. 10/2016 - Phát động phong trào hội học, hội giảng, thi GVG cấp tổ khối - Kiểm tra hồ sơ giáo viên, dự giờ thăm lớp. - Tiếp tục ổn định mọi nề nếp - Dạy đúng phân phối chương trình buổi 1 và buổi 2 theo quy định của bộ giáo dục - Phân nhóm đối tượng học sinh, lập danh sách theo khối, xây dựng kế hoạch, biện pháp kèm. - Phát động phong trào “Hội học - Hội giảng” phong trào “ Sử dụng và làm mới đồ dùng dạy và học”. - Nội dung sinh hoạt chuyên môn: VNEN và PPBTNB - Tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường. - Tập huấn Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch cấp thành phố. SH chuyên môn cấp TP Môn Tiếng Anh, VNEN. - Kiểm tra hồ sơ, số sách của giáo viên, chuẩn bị đón đoàn kiểm tra nề nếp đầu năm của phòng giáo dục. - Kiểm tra chuyên đề giáo viên, 11/2016 - Sơ kết hội thi "Giáo viên giỏi" cấp trường. - Thi Giáo viên giỏi cấp thành phố. - Bình bầu Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường. - Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn. - Kiểm tra 2 giáo viên. - Nội dung sinh hoạt chuyên môn: Dạy Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch. TV 1 Công nghệ Đối với khối 2+3 tập trung vào cách sử dụng hiệu quả các công cụ trong dạy học theo mô hình VNEN: Các góc học tập, hòm thư điều em muốn nói, hòm thư vui,... SHCM: Dạy Mỹ thuật theo PP Đan Mạch. Dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng ( VNEN) Tháng 12/2016 -Thi tiếng Anh, Toán qua mạng, - Đón đoàn kiểm tra trường VNEN. -Tập huấn chuyên môn cấp thành phố. - Kiểm tra 2 giáo viên. - Sinh hoạt chuyên môn: Dạy học theo mô hình VNEN. Dạy học tích hợp Tháng 01/2017 -Thi giáo viên giỏi cấp tỉnh. -Tổ chức kiểm tra định kỳ học kỳ I. - Sơ kết học kỳ I, bình bầu thi đua. - Kiểm tra 1 giáo viên, kiểm tra hồ sơ giáo viên 20 đ/c. - Sinh hoạt chuyên môn: Dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng. TV Công nghệ Tháng 02/2017 - Tham gia tập huấn chuyên môn - Kiểm tra giáo viên theo kế hoạch. - Hội thảo VNEN cấp thành phố. - SHCM: Dạy học theo mô hình VNEN. Đổi mới PP dạy học. Tháng 3/2017 - Thực hiện dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng. - Kiểm tra giáo viên theo kế hoạch - Giao lưu Olympic tiếng Anh, Toán, Tiếng Việt cấp thành phố. - Thi Tiếng Anh + Toán qua mạng cấp thành phố, cấp tỉnh. - Sinh hoạt chuyên môn: Dạy TVlớp 1 Công nghệ. Tháng 4/2017 - Olympic Tiếng Anh, Toán, Tiếng Việt cấp tỉnh Thi Tiếng Anh, Toán qua mạng cấp Quốc gia. - Chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh. - Kiểm tra giáo viên theo kế hoạch. - Thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi cấp Thành phố. - Sinh hoạt chuyên môn: Dạy học tích hợp các nội dung. Tháng 5/2017 - Tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm - Xét hoàn thành chương trình lớp học các lớp 1,2,3,4, học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học. - Hoàn thành hồ sơ chuyên môn, xét duyệt lên lớp.
Các tin khác
https://youtu.be/gnp5BcNx9dg
Mủa trung thu
DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯƠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH
Vũ điệu rửa tay
Hoa nắng bục giảng
  • Ba công khai
  • Thông báo

chất lượng giáo dục cuối năm học 2018-2019

Báo cáo kết quả giáo dục của nhà trường năm học 2018-2019

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 2018-2019- TH LIÊM TIẾT

Thực hiện kế hoạch số 297/KH-PGDĐT về kế hoạch công tác tuyển sinh các trường Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 2018-2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý, trường TH Liêm Tiết xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019.

Dự toán ngân sách 2018

Dự toán ngân sách 2018

Mới 5 tuổi đã cao 1,73 m

Mới chỉ 5 tuổi nhưng sở hữu chiều cao lên đến 1,73m, cậu bé Karan Singh, sống tại thành phố Meerut (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) được xem là cậu bé 5 tuổi cao nhất thế giới hiện nay.

Giả danh Ban tổ chức Hoa hậu để lừa đảo

Không liên quan gì đến việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 nhưng người của Công ty TNHH cho thuê Quảng cáo Việt Nam, văn phòng tại 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TPHCM, ngang nhiên giới thiệu mình là người của ban tổ chức.
Xem thêm...