Bạn cần biết

QUY CHẾ KIỂM TRA NỘI BỘ

                 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ

                TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊM TIếT

 


Số:104  /KH-THLT

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


                        Liêm Tiết, ngày 24  tháng  9  năm 2019

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra nội bộ năm học 2019-2020

   

        Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục, Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;

Căn cứ Hướng dẫn số 1701/SGDĐT-TTr ngày 04/9/2019 của Sở GDĐT Hà Nam về việc thực hiện hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2019-2020;

        Căn cứ Hướng dẫn số 996/HD-PGDĐT ngày 19/9/2019 của phòng GD& ĐT thành phố Phủ Lý về việc kiểm tra nội bộ năm học 2019-2020.

        Trường Tiểu học Liêm Tiết xây dựng Kế hoạch Kiểm tra nội bộ năm học 2019-2020 như sau:

 

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

     1. Tổng quan về đơn vị: Năm học 219-2020, trường TH Liêm Tiết có 27 cán bộ, giáo viên. Trong đó:

- Cán bộ quản lí: 2đ/c          

- Nhân viên: 03 đ/c (1đại học)

- Giáo viên: 22 đ/c

   + GV dạy văn hóa: 27 đ/c; GV dạy Tiếng Anh: 02 đ/c;

      GV dạy Mỹ thuật: 01 đ/c; GV dạy Âm nhạc: 01 đ/c.

      GV dạy Thể dục: 01 đ/c;

   + Tỷ lệ giáo viên trên lớp: 22/17  đạt 1,29.

   + Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm: 22 đ/c;

                                         Cao đẳng sư phạm: 5 đ/c;

   + Tỷ lệ GV đạt trên chuẩn 22/22=100%.

    +Đảng viên: 22/27 đồng chí.

     2. Thuận lợi

       - Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của các cơ quan quản lý như Thành ủy-HĐND-UBND thành phố Phủ Lý, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Phủ Lý, Đảng ủy-HĐND-UBND xã Liêm Tiết và các bậc phụ huynh học sinh...

       - Cán bộ, giáo viên đều thấy được vị trí, vai trò của công tác thanh tra, kiểm tra trong nhà trường.

       - Các đồng chí được phân công làm công tác kiểm tra nhiệt tình, trách nhiệm có năng lực về chuyên môn.

     3.  Khó khăn:

- Số lượng các đồng chí giáo viên tham gia công tác kiểm tra đều phải đứng lớp nên thời gian dành cho công tác kiểm tra còn ít, việc sắp xếp lịch để kiểm tra còn khó khăn.

 

       - Tỷ lệ giáo viên đứng lớp chưa đảm bảo quy định, nhà trường còn thiếu

giáo viên văn hóa, tổng phụ trách Đội.

       - Trường chia làm 2 khu cách nhau tới 3 km, sĩ số ở các lớp, các khu không đồng đều. Công tác quản lý chỉ đạo các hoạt động như sinh hoạt chuyên môn, hoạt động sinh hoạt tập thể, hoạt động Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh còn gặp nhiều khó khăn.

          -  Cơ sở vật chất của nhà trường còn hạn chế. Phòng tin học chưa có máy, Một số lớp học bàn ghế chưa đứng quy cách.

 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Công tác kiểm tra là một hoạt động quản lý thường xuyên của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; là một yêu cầu tất yếu của quá trình đổi mới quản lý hiện nay. Mục đích của kiểm tra là:

- Giúp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phát hiện sơ hở, bất cập trong quản lý chỉ đạo và thực hiện chính sách, pháp luật, nội quy, quy định của ngành kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyển biện pháp khắc phục; tìm ra những biện pháp đôn đốc, giúp đỡ và điều chỉnh đối tượng kiểm tra; góp phần hoàn thiện và làm tốt công tác quản lý của cơ quan, đơn vị.

- Phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật, nội quy quy định của ngành Giáo dục, của đơn vị.

- Giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật, của ngành Giáo dục; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Chuẩn hóa hoạt động kiểm tra; đảm bảo tính pháp quy chính xác khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời.

3. Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương pháp kiểm tra theo hướng tập trung kiểm tra công tác quản lý, những vấn đề còn yếu kém, bất cập và xã hội quan tâm trong công tác quản lý, điều hành của các cấp quản lý.

4. Kế hoạch kiểm tra đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, khả thi, bám sát nhiệm vụ chủ yếu của năm học.

5. Tổ chức kiểm tra đảm bảo kế hoạch, tăng cường kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện, điều chỉnh kịp thời các sai sót, lệch lạc trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về GDĐT, các văn bản pháp luật có liên quan; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của cán bộ quản lý giáo dục, công chức, viên chức, nhân viên tại các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

6. Nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, công khai kết quả kiểm tra để tác động đến toàn hệ thống. Tăng cường xử lý sau kiểm tra.

 

III. THẨM QUYỀN, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA

1. Thẩm quyền kiểm tra

Thành viên Đoàn kiểm tra do Hiệu trưởng ra quyết định thành lập.

2. Đối tượng và phạm vi kiểm tra

- Đối tượng: Cá nhân, tổ chức thuộc trường tiểu học Liêm Tiết.

- Phạm vi: Kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của các tổ chức, cá nhân trong đơn vị.

3. Phương pháp kiểm tra

- Kiểm tra thường xuyên.

- Kiểm tra theo quy trình.

4. Hình thức kiểm tra

- Kiểm tra theo kế hoạch: Kiểm tra theo kế hoạch được xây dựng từ đầu

năm học do Hiệu trưởng ban hành. Hoạt động kiểm tra này được tiến hành bằng phương pháp kiểm tra theo quy trình; tập trung chủ yếu kiểm tra trách nhiệm quản lý của người đứng đầu và kiểm tra theo chuyên đề.

- Kiểm tra đột xuất: Khi phát hiện đơn vị, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng hoặc do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao. Tùy theo tính chất vụ việc, Hiệu trưởng quyết định sử dụng phương pháp kiểm tra phù hợp.

 

III. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Kiểm tra việc thành lập, tổ chức, xây dựng kế hoạch, xây dựng quy chế hoạt động của cơ quan đơn vị.

       - Xây dựng tổ chức bộ máy: công tác bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó, sử dụng, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch...đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý.

       - Ban hành các văn bản quản lý nội bộ và phổ biến giáo dục pháp luật (quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế chuyên môn, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong nhà trường.

       - Xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và biện pháp tổ chức thực hiện;

       - Thực hiện các quy định về kiểm định chất lượng giáo dục;

       - Thực hiện các quy định về công khai trong lĩnh vực giáo dục.

       2. Kiểm tra về việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ trọng tâm của ngành

- Xây dựng kế hoạch dạy học; triển khai thực hiện kế hoạch dạy học đã được phê duyệt; kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học (hồ sơ chuyên môn của giáo viên, tổ trưởng...);

- Thực hiện đổi mới giáo dục, quy chế chuyên môn; công tác kiểm tra, đánh giá học sinh;

- Công tác phổ cập giáo dục, xã hội hóa giáo dục;

- Công tác tuyển sinh, quản lý, giáo dục người học, thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo và học sinh;

- Công tác quản lý dạy thêm, học thêm;

- Công tác phối hợp xây dựng môi trường giáo dục.

3. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

- Về đội ngũ: kiểm tra công tác sử dụng, đánh giá, bồi dưỡng đội ngũ; thực hiện các chế độ chính sách, thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với đội ngũ;

- Về kinh phí: kiểm tra việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ; quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước; thực hiện quy định về thu, chi, quản lý, sử dụng học phí và các nguồn lực tài chính khác;

- Về cơ sở vật chất: Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất nhà trường, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu, thiết bị giáo dục, đồ dùng, đồ chơi;

- Về các vấn đề liên quan: Việc thực hiện cảc qui định về thông tin, thống kê, báo cáo theo các văn bản chĩ đạo.

      4. Kiểm tra trách nhiệm quản lý của người đứng đầu

       - Việc phân công nhiệm vụ, điều hành các hoạt động của nhà trường;

       - Việc ban hành các văn bản quản lý nội bộ;

       - Việc phối hợp công tác giữa nhà trường với các tổ chức, đoàn thể, Ban đại diện cha mẹ học sinh;

       - Công tác tham mưu thực hiện xã hội hóa giáo dục;

       - Công tác quản lý tài chính, tài sản được giao;

       - Công tác kiểm tra nội bộ, tiếp công dân, giải quỵết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

       - Công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ, quy chế làm việc, văn hóa công sở trong nhà trường.

 

IV. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

        1. Xây dựng kế hoạch

       - Nhà trường căn cứ hướng dẫn của Phòng GD&ĐT và tình hình thực tế của đơn vị xây dựng kế hoạch kiểm tra vào đầu năm học; thông báo công khai kế hoạch kiểm tra đến các tổ chức, cá nhân trong đơn vị.

       2. Ban hành quyết định kiểm tra

        Căn cứ kế hoạch, Hiệu trưởng ban hành quyết định kiểm tra.

        Quyết định kiểm tra gồm các nội dung: căn cứ pháp lý, phạm vi, đối tượng kiểm tra; nội dung kiểm tra, thời hạn kiểm tra, thành phần đoàn kiểm tra.

       3. Thực hiện kiểm tra theo kế hoạch

a. Chuẩn bị kiểm tra

- Căn cứ vào kế hoạch kiểm tra và quyết định kiểm tra, trưởng đoàn kiểm tra xây dựng kế hoạch tiến hành kiểm tra trình người ra quyết định phê duyệt;

- Thông báo lịch kiểm tra, đề cương yêu cầu báo cáo và hồ sơ, tài liệu minh chứng cần cung cấp để đối tượng được kiểm tra chuẩn bị theo quy định (trừ trường hợp kiểm tra đột xuất).

- Họp Đoàn kiểm tra, tập huấn nghiệp vụ, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

- Các thành viên Đoàn kiểm tra nghiên cứu nội dung được phân công, chuẩn bị các văn bản phục vụ cho nội dung kiểm tra; lập kế hoạch kiểm tra của cá nhân, báo cáo với Trưởng đoàn đế thống nhất thực hiện.

b. Tiến hành kiểm tra

         - Công bố Quyết định kiểm tra.

         - Nghe báo cáo, thu thập thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung kiểm tra;

         - Xem xét, xác minh tính xác thực của các thông tin, tài liệu thu thập được.

         - Xem xét, đối chiếu các thông tin, tài liệu thu thập được với quy định của pháp luật để đưa ra nhận xét, đánh giá đối với từng nội dụng kiểm tra. Trong qụá trình kiểm tra nếu thấy có những vấn đề chưa rõ, Đoàn kiểm tra yêu cầu tổ chức, cá nhân được kiểm tra cung cấp thêm thông tin tài liệu hoặc báo cáo giải trình bổ sung bằng văn bản.

         - Kết thúc làm việc với đối tượng kiểm tra, thành viên Đoàn kiểm tra lập biên bản kiểm tra kèm theo hồ sơ từng phần theo nội dung kiểm tra được phân công.

  c. Kết thúc kiểm tra

         - Thành viên Đoàn kiểm tra lập biên bản kiểm tra kèm theo hồ sơ tùng phần theo nội dung kiểm tra được phân công.

         - Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra gửi người ra Quyết định kiểm tra, gồm các nội dung: Khái quát đặc điểm tình hình; kết quả kiểm tra, xác mỉnh; nhận xét, đánh giá từng nội dung kiểm tra; kiến nghị biện pháp xử lý. Tham mưu xây dựng thông báo kết quả hoặc kết luận kiểm tra.

         - Người ra quyết định kiểm tra ban hành thông báo kết quả kiểm tra hoặc kết luận kiểm tra gửi cho đối tượng được kiểm tra, các cá nhân, tổ chức có liên quan. Thực hiện công khai bằng một trong các hình thức: Niêm yết tại Văn phòng nhà trường hoặc website của trường hoặc tổ chức công bố tại đơn vị hoặc thông báo trong cuộc họp.

  d. Thực hiện xử lý sau kiểm tra

         - Tổ chức, cá nhân được kiểm tra có trách nhiệm trực tiếp triển khai thực hiện thông báo hoặc kết luận kết quả kiểm tra. Báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản.

    Người ra quyết định kiểm tra phân công người theo dõi, đôn đốc, đảm bảo thông báo hoặc kết luận kết qua kiểm tra được thực hiện nghiêm tủc.

         4. Lập, quản lý và sử dụng hồ sơ kiểm tra

         Hồ sơ kiểm tra gồm có: Quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ; Kế hoạch kiểm tra năm học; Quyết định kiểm tra; Kế hoạch tiến hành kiểm tra; biên bản kiểm tra, biên bản xử lý vi phạm (nếu có); báo cáo kết quả kiểm tra; thông báo hoặc kết luận kết quả kiểm tra; hồ sơ, tài liệu có liên quan.

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

        - Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2019 - 2020 sẽ được phổ biến công khai trong đơn vị, tổ chức triển khai thực hiện trong phạm vi quản lí của nhà trường.

        - Ngoài các đợt kiểm tra theo kế hoạch, trong quá trình chỉ đạo quản lí thực hiện nhiệm vụ năm học hiệu trưởng nhà trường có thể có các đợt kiểm tra đột xuất đối với các tổ chức, cá nhân trong nhà trường nhằm phục vụ công tác quản lí, giải quyết khiếu nại tố cáo.

       - Phó hiệu trưởng, các tổ chức, cá nhân trong nhà trường căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của các cấp quản lí, của đơn vị & hướng dẫn nhiệm vụ thanh tra của Sở GD&ĐT, của Phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý và kế hoạch kiểm tra nội bộ của nhà trường để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.  

                        

VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

- Các thành viên được phân công kiểm tra báo cáo kết quả với Phó ban phụ trách tổng hợp ý kiến sau đó báo cáo với trưởng ban phê chuẩn kết quả kiểm tra; tiến hành ghi biên bản vào hồ sơ kiểm tra.

        - Sau mỗi học kỳ và sau mỗi năm học qua kết quả thu thập đư­ợc tr­ưởng ban phải tổ chức tổng hợp, nhận xét đánh giá chung, nêu đ­ược ­ưu điểm lớn,

chỉ ra được những tồn tại và cách khắc phục.

        - Nộp báo cáo sơ kết công tác kiểm tra học kỳ I, trước ngày 07/01/2020. Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra năm học 2019-2020 trước ngày 30/5/2020.

        - Thực hiện báo cáo đột xuất khi được yêu cầu hoặc có vụ việc xảy ra (kể cả đã xử lý).

        - Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết động viên khen th­ưởng kịp thời./.

       Trên đây là toàn bộ kế hoạch KTNB của Trường Tiểu học Liêm Tiết năm học 2019-2020. Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc, các bộ phận báo cáo Ban giám hiệu nghiên cứu, giải quyết./.

 

Nơi nhận:                                                                  

- Phòng GD&ĐT TP Phủ Lý (để báo cáo);

- CBQL, Ban KTNB;

- Tổ chuyên môn (để thực hiện);

- Lưu: VT.

         TM. BAN KIỂM TRA NỘI BỘ

                                                              TRƯỞNG BAN     

 

 

 

 

 

                     Nguyễn Thúy Hòa

                                     

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tải tệp đính kèm
Các tin khác
https://youtu.be/gnp5BcNx9dg
Mủa trung thu
HƯỚNG ỨNG THÁNG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯƠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH
HƯỞNG ỨNG THÁNG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, HỎA HOẠN
  • Ba công khai
  • Thông báo

chất lượng giáo dục cuối năm học 2018-2019

Báo cáo kết quả giáo dục của nhà trường năm học 2018-2019

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 2018-2019- TH LIÊM TIẾT

Thực hiện kế hoạch số 297/KH-PGDĐT về kế hoạch công tác tuyển sinh các trường Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 2018-2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý, trường TH Liêm Tiết xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019.

Dự toán ngân sách 2018

Dự toán ngân sách 2018

Mới 5 tuổi đã cao 1,73 m

Mới chỉ 5 tuổi nhưng sở hữu chiều cao lên đến 1,73m, cậu bé Karan Singh, sống tại thành phố Meerut (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) được xem là cậu bé 5 tuổi cao nhất thế giới hiện nay.

Đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách kho bạc quý I năm 2020

Đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách kho bạc quý I năm 2020
Xem thêm...