Bạn cần biết

Quy chế văn hóa công sở

PHÒNG GD& ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG TH LIÊM TIẾT

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                            Liêm Tiết, ngày     tháng    năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊM TIẾT

          Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học;
       
Căn cứ Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 2/8/2007 của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước;

        Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đạo đức nhà giáo;

Thông tư số 06/2019/TT – BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ GD-ĐT Quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;

Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025;

     Kế hoạch số 2031/KH-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh Hà Nam về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025;

      Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của UBND TP Phủ Lý về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025;

Căn cứ vào nhiệm vụ năm học của nhà trường; Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn.

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế văn hóa công sở của Trường Tiểu học Liêm Tiết.

        Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ký.

Điều 3. Các bộ phận chuyên môn, toàn thể cán bộ, viên chức, lao động Trường Tiểu học Liêm Tiết chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                       - Như Điều 3;                              

- Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thúy Hòa

 

 

QUY CHẾ VĂN HÓA CÔNG SỞ

TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊM TIẾT

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-THLT

ngày       tháng       năm 2019 của Hiệu trưởng Trường TH Liêm Tiết)

(DỰ THẢO)

Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

Quy chế này quy định về trang phục, giao tiếp và ứng xử của cán bộ, viên chức và người lao động khi thực hiện nhiệm vụ tại Trường Tiểu học Liêm Tiết.
        Điều 2. Mục đích. 

 1. Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, bảo đảm tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của nhà trường.

 2. Xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, viên chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

3. Là một trong các căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức và người lao động hàng năm; thực hiện khen thưởng hoặc xử lý trách nhiệm khi cán bộ, viên chức và người lao động thực hiện tốt hoặc vi phạm các chuẩn mực xử sự trong thực hiện nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện quy chế văn hóa công sở.

Việc thực hiện văn hóa công sở trong trường Tiểu học Liêm Tiết thực hiện theo nguyên tắc sau:

1. Phù hợp với truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc và điều kiện kinh tế của nhà trường và của địa phương.

2. Hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công chức, viên chức mang tính chuyên nghiệp, chuẩn hoá, hiện đại hoá.

3. Phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước, các quy định của pháp luật.

Chương II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Quy tắc ứng xử chung

1. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân, của công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học.

2. Thực hiện lối sống lành mạnh, tích cực, quan tâm chia sẻ và giúp đỡ người khác.

3. Bảo vệ, giữ gìn cảnh quan cơ sở giáo dục; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, xanh, sạch, đẹp.

4. Cán bộ quản lý, giáo viên phải sử dụng trang phục lịch sự, phù hợp với môi trường và hoạt động giáo dục; nhân viên phải sử dụng trang phục phù hợp với môi trường giáo dục và tính chất công việc; người học phải sử dụng trang phục sạch sẽ, gọn gàng phù hợp với lứa tuổi và hoạt động giáo dục; cha mẹ người học và khách đến trường phải sử dụng trang phục phù hợp với môi trường giáo dục.

5. Không sử dụng trang phục gây phản cảm.

6. Không hút thuốc, sử dụng đồ uống có cồn, chất cấm trong cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật; không tham gia tệ nạn xã hội.

7. Không sử dụng mạng xã hội để phát tán, tuyên truyền, bình luận những thông tin hoặc hình ảnh trái thuần phong mỹ tục, trái đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc làm ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục.

8. Không gian lận, dối trá, vu khống, gây hiềm khích, quấy rối, ép buộc, đe dọa, bạo lực với người khác.

9. Không làm tổn hại đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của bản thân, người khác và uy tín của tập thể.

Điều 5. Quy định về trang phục. 

1. Khi lên lớp và thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, giáo viên, nhân viên phải ăn mặc gọn gàng, lịch sự, kín đáo, đúng quy cách, quy định; đi giày hoặc dép có quai hậu;

2. Trong các ngày lễ và ngày hội của nhà trường như: Lễ Khai giảng, Lễ Bế giảng, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Hội nghị viên chức, …. cán bộ, giáo viên, nhân viên phải mặc lễ phục, cụ thể:

- Lễ phục của nam: bộ comple, áo sơ mi, cravat. 

- Lễ phục của nữ: áo dài truyền thống.

3. Những trang phục không được mặc khi đến trường, lên lớp và làm việc: quần cộc, quần soóc, quần jean; áo, váy quá mỏng;  váy quá ngắn (cao hơn đầu gối quá 10 cm);

Điều 6. Quy định về văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ.

1. Chấp hành nghiêm túc giờ giấc làm việc theo quy định tại quy chế làm việc của đơn vị. Có mặt và làm việc đúng giờ, không sử dụng thời gian làm việc vào việc riêng; đảm bảo đủ ngày công làm việc, có chất lượng, hiệu quả. Hết giờ làm việc, trước khi ra về phải kiểm tra, tắt điện, khoá chốt các cửa bảo đảm an toàn.
         2. Trong thời gian làm việc phải có ý thức tạo không khí làm việc nghiêm túc, đoàn kết, thân thiện, chia sẻ. Trong quá trình xử lý công việc cơ quan phải nghiêm túc thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đạt hiệu quả cao.

3. Mọi hoạt động cá nhân trong giờ làm việc cần đảm bảo không ảnh hưởng đến công việc của các thành viên khác. Giáo viên khi trống tiết cần làm việc tại phòng hội đồng, không đi lại tại các phòng làm việc của nhân viên văn phòng (trừ trường hợp cần giao dịch).

Điều 7. Quy định ứng xử trong hội họp, sinh hoạt tập thể;

1. Phải có mặt trước giờ quy định ít nhất 05 phút để ổn định chỗ ngồi và tuân thủ quy định của Ban tổ chức điều hành cuộc họp, hội nghị, hội thảo.
        2. Trong khi họp phải tắt điện thoại di động hoặc để ở chế độ rung, không làm ảnh hưởng đến người khác; giữ trật tự, tập trung theo dõi, nghe, ghi chép các nội dung cần thiết; không nói chuyện và làm việc riêng; không bỏ về trước khi kết thúc cuộc họp; không ra vào, đi lại tuỳ tiện trong phòng họp; phát biểu ý kiến theo điều hành của Chủ toạ hoặc Ban tổ chức; …

3. Kết thúc cuộc họp để khách mời, lãnh đạo cấp trên ra trước; không xô đẩy, chen lấn; dọn dẹp lại chỗ ngồi ngăn nắp,…

Điều 8. Quy định ứng xử với cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp và khách đến giao dịch.

1. Ứng xử với cấp trên:

- Các chỉ đạo, mệnh lệnh, hướng dẫn, nhiệm vụ được phân công phải chấp hành nghiêm túc, đúng thời gian. Thường xuyên báo cáo, phản ánh tình hình thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định;
        - Trung thực, thẳng thắn trong báo cáo, đề xuất, tham gia đóng góp ý kiến với cấp trên, bảo vệ uy tín, danh dự cho cấp trên. Không được lợi dụng việc góp ý, phê bình hoặc đơn thư nặc danh, mạo danh làm tổn hại uy tín của cấp trên;
        - Khi gặp cấp trên phải chào hỏi nghiêm túc, lịch sự.

2. Ứng xử với cấp dưới:

- Hướng dẫn cấp dưới triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn;

- Gương mẫu cho cấp dưới học tập, noi theo về mọi mặt. Nắm vững tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của cấp dưới; chân thành động viên, thông cảm, chia sẻ khó khăn, vướng mắc trong công việc và cuộc sống của cấp dưới;
        - Không cửa quyền, hách dịch, quan liêu, trù dập, xa rời cấp dưới.

3. Ứng xử với đồng nghiệp:

- Coi đồng nghiệp như người thân trong gia đình mình. Thấu hiểu, chia sẻ khó khăn trong công tác và cuộc sống;

- Khiêm tốn, tôn trọng, chân thành, bảo vệ uy tín, danh dự của đồng nghiệp. Không ghen ghét, đố kỵ, lôi kéo bè cánh, phe nhóm gây mất đoàn kết nội bộ;
        - Luôn có thái độ cầu thị, thẳng thắn, chân thành tham gia góp ý trong công việc, cuộc sống; Không suồng sã, nói tục trong sinh hoạt, giao tiếp;

- Hợp tác, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4. Ứng xử với học sinh:

- Tôn trọng nhân cách của học sinh, không xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể học sinh;

- Không ép buộc học sinh học thêm để thu tiền;

- Không trù dập học sinh.

5. Ứng xử với khách đến giao dịch:

- Phải văn minh, lịch sự khi giao tiếp; luôn thể hiện thái độ, cử chỉ, lời nói khiêm tốn, vui vẻ, bình tĩnh trong mọi tình huống. Không to tiếng, hách dịch, không nói tục hoặc có thái độ cục cằn…..gây căng thẳng, bức xúc cho người đến giao dịch.

- Không cung cấp các thông tin của nhà trường; của cán bộ, viên chức, lao động thuộc đơn vị cho người khác biết (trừ trường hợp do Hiệu trưởng chỉ thị).

 Chương III: CÁC QUY ĐỊNH VỀ BÀI TRÍ CÔNG SỞ

 Điều 9. Treo Quốc kỳ, bài trí khuôn viên công sở:

1. Quốc kỳ, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được treo, đặt trân trọng tại phòng họp, các lớp học của nhà trường, trung tâm. Vị trí, màu sắc, kích thước theo quy định, phù hợp với không gian của phòng họp, của lớp học.

2. Nhà học, đường đi, lối lại trong khuôn viên phải có biển hiệu chỉ dẫn rõ ràng. Phòng học được gắn biển lớp theo một mẫu chữ, màu sắc, kích cỡ biển và vị trí đặt biển thống nhất. Trong phòng bài trí ngăn nắp, vệ sinh sạch sẽ, chân dung Hồ Chủ Tịch có màu sắc kích thước thống nhất, treo trân trọng chính giữa phòng, Phía trên bục giảng.

Điều 10. Phòng làm việc, phòng ở CBCCVC, phòng công vụ:

1. Phòng làm việc cá nhân gắn biểu, ghi rõ họ tên, chức danh CBCCVC, Phòng làm việc tập thể ghi tên đơn vị, kích cỡ, màu sắc và vị trí gắn biển hiệu thống nhất. Việc sắp xếp bài trí trong phòng phải bảo đảm gọn gàng, ngăn nắp khoa học và hợp lý.

2. Không được lập bàn thờ, thắp hương cũng như đun nấu trong phòng làm việc.

3. Phòng công vụ của CBCCVC phải sắp xếp khoa học, bài trí gọn gàng ngăn nắp, bảo đảm an toàn sạch sẽ, phải được vệ sinh thường xuyên cả trong và xung quanh khu vực ở.

Điều 11. Về vị trí để xe:

1. CBCCVC sử dụng phương tiện xe máy đến trường phải để đúng vị trí quy định tại Nhà xe.

2. Nghiêm cấm đi và để xe máy, xe đạp, trong khu vực khuôn viên nhà hiệu bộ, khuôn viên sân trường và đường đi lại trong giờ học, giờ làm việc hành chính.

Điều 12. Về việc thông tin trên bảng tin:

1. Các bảng tin được sử dụng để thông báo lịch công tác, các hoạt động dạy và học, các nhiệm vụ công tác đột xuất của nhà trường do tổ Hành chính, tổ chuyên môn hoặc BGH thực hiện sau khi tập hợp đăng ký của các tổ chức, đơn vị và đã được BGH duyệt.

2. Các tổ chức, đơn vị, đoàn thể và các CBCCVC không được tuỳ tiện, thay đổi, tẩy xoá, viết thêm, hoặc tự động bóc dán thông báo khi chưa được sự đồng ý của Ban Giám hiệu hoặc tổ hành chính.

Chương III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13 . Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành.

1. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị; chủ động đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện Quy định văn hoá công sở. 

2. Công đoàn và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tích cực tuyên truyền, phổ biến, đôn đốc để tất cả cán bộ, viên chức, lao động trong đơn vị thực hiện tốt Quy định văn hoá công sở đã đề ra.

3. Cá nhân thực hiện tốt quy định này sẽ được khen thưởng, người vi phạm quy định này sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề chưa phù hợp hoặc phát sinh, thì Quy chế văn hóa công sở này sẽ được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở thống nhất giữa Công đoàn và Nhà trường.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

1. Quy định này được thông qua và áp dụng thực hiện kể từ ngày ký Quyết định ban hành.

2. Trong trường hợp có sự thay đổi, điều chỉnh quy định thì sẽ được rà soát bổ sung hàng năm vào dịp Hội nghị công chức, viên chức cho phù hợp, mọi sự thay đổi được Ban lãnh đạo của trường thông qua và Hiệu trưởng quyết định thực hiện./.

 

TM.BCH CĐ

CHỦ TỊCH

 

 

                Lại Thị Hương

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thúy Hòa

 

 

 


Tải tệp đính kèm
Các tin khác
https://youtu.be/gnp5BcNx9dg
Mủa trung thu
DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯƠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH
Vũ điệu rửa tay
Hoa nắng bục giảng
  • Ba công khai
  • Thông báo

chất lượng giáo dục cuối năm học 2018-2019

Báo cáo kết quả giáo dục của nhà trường năm học 2018-2019

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 2018-2019- TH LIÊM TIẾT

Thực hiện kế hoạch số 297/KH-PGDĐT về kế hoạch công tác tuyển sinh các trường Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 2018-2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý, trường TH Liêm Tiết xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019.

Dự toán ngân sách 2018

Dự toán ngân sách 2018

Mới 5 tuổi đã cao 1,73 m

Mới chỉ 5 tuổi nhưng sở hữu chiều cao lên đến 1,73m, cậu bé Karan Singh, sống tại thành phố Meerut (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) được xem là cậu bé 5 tuổi cao nhất thế giới hiện nay.

Giả danh Ban tổ chức Hoa hậu để lừa đảo

Không liên quan gì đến việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 nhưng người của Công ty TNHH cho thuê Quảng cáo Việt Nam, văn phòng tại 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TPHCM, ngang nhiên giới thiệu mình là người của ban tổ chức.
Xem thêm...