Bạn cần biết

BẢNG TỰ CHẤM ĐIỂM THI ĐUA

PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊM TIẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Liêm Tiết, ngày 16  tháng 4 năm 2019

BẢNG TỰ CHẤM ĐIỂM VỀ NỘI DUNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ

 VÀ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA CB-GV-NV

Năm học 2018-2019

 

 

TT

NỘI DUNG

Điểm   tối đa

Tự ĐG

PGD ĐG

1.

Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện của địa phương; có giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục

15

14

 

1.1.

Chỉ đạo thực hiện tốt chương trình của Bộ GD&ĐT, xây dựng kế hoạch dạy học buổi 1, 2 theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện của địa phương;

- Thực hiện tốt việc chỉ đạo chuyên môn của Bộ, Sở, Phòng có kết quả

- Thực hiện nghiêm túc thời gian năm học, phù hợp.  

5

5

 

1.2

 Có giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của đơn vị đảm bảo theo yêu cầu của trường chuẩn Quốc gia đã được công nhận.

5

5

 

1.3.

Hiệu quả giáo dục:                         

    - Có 50% trở lên số học sinh tham gia Olympic môn học cấp thành phố ở cả 3 môn đạt giải: 1đ

    - Có học sinh tham gia các sân chơi trí tuệ (Trên mạng)cấp TP: 1đ

    - Có học sinh tham gia các sân chơi trí tuệ (Trên mạng)cấp Tỉnh: 1đ

    - Có học sinh tham gia thi HSG TDTT cấp TP   : 1đ     

    - Có học sinh tham gia thi HSG TDTT cấp tỉnh: 1đ                                                                                                                                              

5

4

 

2.

 Đổi mới phương pháp dạy học, cách thức tố chức lớp học, hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; Thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 đảm bảo trung thực, khách quan, chính xác, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục; Đa dạng hoá các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống thiết thực, hiệu quả.

15

14,5

 

 

2.1.

Đổi mới phương pháp dạy học, cách thức tổ chức lớp học, hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

   - Chủ động xây dựng Kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh phù hợp với thực tế địa phương. 1đ

    - Thực hiện có hiệu quả việc lồng ghép các thành tố tích cực của mô hình VNEN vào phương pháp hiện hành.

   - Thực hiện có hiệu quả dạy học Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục; phương pháp “Bàn tay nặn bột”; dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới .2đ 

 - Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.

5

5

 

2.2.

Chỉ đạo, thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 đảm bảo trung thực, khách quan, chính xác, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục; Chỉ đạo triển khai, kiểm tra, đánh giá học sinh Tiểu học theo đúng hướng dẫn.

4

4

 

2.3

Đa dạng hoá các hình thức tổ chức dạy học gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả.

+ Thành lập các Câu lạc bộ môn học: Toán, tiếng Việt, tiếng Anh, Mỹ thuật, Hát nhạc.....và tổ chức sinh hoạt các câu lạc bộ thường xuyên, có hiệu quả. 2đ

+ Dạy lồng ghép, tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng; Giáo dục pháp luật, An ninh quốc phòng; kĩ năng sống……;  Tuyên truyền, tổ chức các HĐ văn hóa, văn nghệ..1đ

+ Tổ chức hiệu quả HĐ thư viện, Ngày hội đọc sách …..góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy. 1đ

+ Công tác Đoàn, Đội, sinh hoạt giữa giờ: Tổ chức việc múa hát, thể dục giữa giờ, thực hiện bài đồng diễn “Võ cổ truyền tay không” đúng quy định. 2đ

6

6

 

3.

Nâng cao chất lượng dạy học Tin học, Ngoại ngữ (đặc biệt là tiếng Anh); Có giải pháp phù hợp để nâng tỉ lệ  học sinh lớp 3,4,5 được học Tiếng Anh, tin học; nâng tỷ lệ học sinh lớp 1,2 được học tự chọn tiếng Anh Phonics và Tin học (ở những trường đảm bảo các điều kiện về CSVC và nhu cầu học của học sinh)

10

9,5

 

3.1

Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ Tiếng Anh đối với học sinh lớp 3,4,5 và tiếng Anh tăng cường đối với học sinh lớp 1,2:

- Có giải pháp, kế hoạch đảm bảo đủ điều kiện cho học sinh học Tiếng Anh  ở tất cả các khối  lớp. 4đ

- Kết quả, chất lượng giảng dạy Tiếng Anh ở các khối lớp. 3đ

7

7

 

3.2

- Nâng cao chất lượng dạy học Tin học. 1đ

- Có 100 % số học sinh lớp 3,4,5 được học tin học. (2đ), dưới 100% học sinh lớp 3,4,5 được học tin học được 1đ

3

2,5

 

4

Có giải pháp phù hợp nâng cao chât lượng giáo dục trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

10

10

 

4.1

- Có giải pháp phù hợp nâng cao chất lượng giáo dục trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 3đ

- Có kế hoạch giáo dục học sinh khuyết tật; Hồ sơ khuyết tật.2 đ

5

5

 

4.2

- Đảm bảo chất lượng học sinh khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, không để xảy ra hiện tượng học sinh “ngồi nhầm lớp”

5

5

 

5

Phát triển đội ngũ, tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giáo viên, cán bộ quản lý ; Đảm bảo đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và tỉ lệ giáo viên/lớp; Có kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất  đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học

12

11

 

5.1

Phát triển đội ngũ, tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giáo viên, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học

- Chú trọng bồi dưỡng thường xuyên năng lực cho cán bộ quản lý và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên theo Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học. (3đ )

-    GV tham gia thi GV giỏi Tỉnh đạt Giỏi ( 1đ),  đạt khá (0,5đ);

- Có đủ GV các môn: (Văn hoá, Mĩ thuật) tham gia thi GV giỏi thành phố và đều đạt Giỏi (1 đ); có ít nhất 1GV đạt khá (0,5đ.)

5

4

 

 

 

 

5.2

Đảm bảo đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và tỉ lệ giáo viên/lớp

3

3

 

5.3

- Có kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất  đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học. ( 2đ)

 - Đảm bảo số phòng học (01 phòng/lớp), có đủ số phòng làm việc theo quy định của trường chuẩn quốc gia theo mức độ đã đạt được .

( 2đ)

4

4

 

6

Đổi mới công tác quản lý, đẩy mạnh phân cấp, giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục; Tăng cường và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục.

12

11,5

 

6.1

- Đổi mới công tác quản lý, đẩy mạnh phân cấp, giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục: 2đ

- Chế độ thông tin báo cáo: Kịp thời, chính xác. 2đ

4

4

 

6.2

Tăng cường và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, phát huy hiệu quả thư viện nhà trường, duy trì và nâng cao chất lượng thư viện đã đạt được.

4

4

 

6.3

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục.

- Ứng dụng CNTT trong điều hành và quản lý các hoạt động của đơn vị (có website, sử dụng hiệu quả mạng Internet, ....); 1đ

- Ứng dụng CNTT trong giảng dạy và các hoạt động giáo dục như (khai thác và sử dụng các phần mềm, phương tiện, thiết bị CNTT một cách hiệu quả, tiết kiệm để dạy học; có đủ số lượng phòng máy và máy tính phục vụ công tác quản lý và giảng dạy bộ môn tin học; 1đ

- Kết quả tham gia các cuộc thi về ứng dụng CNTT trong giảng dạy và các hoạt động giáo dục do các cấp phát động (Bài giảng Elearning): 2đ

4

3,5

 

7

Duy trì, nâng cao chất lượng, mức độ đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục Tiểu học, hạn chế tối đa học sinh bỏ học; phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia; nâng cao chất lượng và tỉ lệ học sinh học 2 buổi/ngày

10

10

 

7.1

Duy trì, nâng cao chất lượng, mức độ đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục Tiểu học, hạn chế tối đa học sinh bỏ học

3

3

 

7.2

Phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng trường tiểu học đạt chuẩn

Quốc gia

3

3

 

7.3

Có giải pháp nâng cao chất lượng và tỉ lệ học sinh học 2 buổi/ngày

  - Có 90 % trở lên số học sinh được học 9-10 buổi/tuần (4đ)

 - Có từ 75% đến dưới 90% số học sinh được học 9-10 buổi/tuần (3đ)

- Có dưới 75% học sinh được học 9-10 buổi/tuần và trên 5 buổi/.tuần(2đ)

4

4

 

 

8

Thực hiện đúng, nghiêm túc các quy định trong công tác thi đua, khen thưởng, kiểm tra đánh giá học sinh, kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục, trường chuẩn Quốc gia và các công tác khác đảm bảo đúng thực chất không chạy theo thành tích; thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục Tiểu học theo quy định.

6

6

 

8.1

- Thực hiện đúng, nghiêm các quy định trong công tác thi đua, khen thưởng, kiểm tra đánh giá học sinh, kiểm tra công nhậ PCGD và các công tác khác đảm bảo đúng thực chất không chạy theo thành tích: 1đ

- Thực hiện đúng, nghiêm các quy định trong công tác phổ cập giáo dục 2đ

3

3

 

8.2

Thực hiện Kiểm định chất lượng giáo dục Tiểu học và trường chuẩn Quốc gia hàng năm theo quy định.

3

3

 

Cộng điểm các tiêu chí GDTH

90đ

86,5

 

Điểm thưởng:

 

- Công nhận trường đạt chuẩn: nâng mức chuẩn 10đ, chuẩn lại 5đ

 

 

 

 

- CN Thư viện: TVSX 8đ, TVTT 4đ, TV.Thân thiện toàn phần 3đ;

 

 

 

 

- Đánh giá ngoài KĐCLGD: Mức độ 3: 7đ

 

 

 

 

- Giáo viên dạy giỏi: Đạt GVDG tỉnh = 4đ/GV; Đạt GVGTP 1đ/GV

 

3

 

 

- HS đạt giải cấp TP: Nhất = 3đ, Nhì =2 đ, Ba = 1đ, KK = 0,5đ/HS

 

4

 

 

- HS đạt giải cấp tỉnh: Nhất = 4đ, Nhì =3 đ, Ba = 2đ, KK =1đ/HS

 

 

 

 

 - HS đạt giải QG: Nhất = 6đ, Nhì = 5 đ, Ba = 4đ, KK =2đ

Lưu ý: Nếu những giải này được công nhận trong hè sau khi đã xét thi đua của năm học cũ sẽ được tính sang cho năm học mới.

 

 

 

 

- Tham gia tích cực, hiệu quả các hoạt động của cấp học: Từ 1 đến 5đ

 

4

 

 

Tổng điểm thưởng

 

11

 

 

         HIỆU TRƯỞNG

.

     

 

                                     

                                                                           Trần Thị Hồng Thắm

 

 

Các tin khác
https://youtu.be/gnp5BcNx9dg
Mủa trung thu
DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯƠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH
Vũ điệu rửa tay
Hoa nắng bục giảng
  • Ba công khai
  • Thông báo

chất lượng giáo dục cuối năm học 2018-2019

Báo cáo kết quả giáo dục của nhà trường năm học 2018-2019

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 2018-2019- TH LIÊM TIẾT

Thực hiện kế hoạch số 297/KH-PGDĐT về kế hoạch công tác tuyển sinh các trường Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 2018-2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý, trường TH Liêm Tiết xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019.

Dự toán ngân sách 2018

Dự toán ngân sách 2018

Mới 5 tuổi đã cao 1,73 m

Mới chỉ 5 tuổi nhưng sở hữu chiều cao lên đến 1,73m, cậu bé Karan Singh, sống tại thành phố Meerut (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) được xem là cậu bé 5 tuổi cao nhất thế giới hiện nay.

Giả danh Ban tổ chức Hoa hậu để lừa đảo

Không liên quan gì đến việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 nhưng người của Công ty TNHH cho thuê Quảng cáo Việt Nam, văn phòng tại 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TPHCM, ngang nhiên giới thiệu mình là người của ban tổ chức.
Xem thêm...