Các thủ tục hành chính

Kế hoạch hội giảng cấp trường

PHÒNG GD-ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊM TIẾT

 

Số: 126  /KH-TrTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Liêm Tiết, ngày 12  tháng 10  năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Trường Tiểu học Liêm Tiết

Năm học 2016-2017

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Phủ Lý;

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016-2017, kế hoạch công tác tháng 10, trường Tiểu học Liêm Tiết xây dựng kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp trường như sau:

I.Mục đích.

Tuyển chọn công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, tạo cơ hội để giáo viên thể hiện năng lực chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học.

Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Qua hội thi nhà trường phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lục phát triển của sự nghiệp giáo dục xã nhà.

Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

Lựa chọn những giáo viên có thành tích xuất sắc để tham dự hội thi giáo viên giỏi cấp thành phố.

II.Yêu cầu:

Hội thi được tổ chức vận dụng theo Thông tư 21/2010/TT-BGD&ĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổ chức thi đối với tất cả các môn Toán; Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tự nhiên Xã hội , Khoa học được giảng dạy trong nhà trường.

Việc tổ chức Hội thi gọn nhẹ, đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi chuyên môn.

III.Đối tượng, số lượng dự thi:

1.Đối tượng:

Giáo viên giảng dạy các môn văn hóa và giáo viên chuyên đang trực tiếp dạy từ lớp 1 đến lớp 5 trong trường.(Kể cả giáo viên hợp đồng từ 3 năm trở lên)

2.Điều kiện:

Là những giáo viên dạy giỏi cấp tổ năm học 2016-2017.

Giáo viên tham gia dự thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận,được đánh giá, xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

Mỗi tổ cử giáo viên tham gia Hội thi giao svieen giỏi cấp trường .

3.Số lượng

Mỗi tổ cử  giáo viên văn hóa dự thi .

Khuyến khích tất cả giáo viên dạy môn chuyên tham gia.

IV.Nội dung và hình thức thi:

1.Nội dung:

a.Nội dung 1: Có sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học được đánh giá trong năm học 2015-2016.

b.Nội dung 2: Một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về:

Những chủ trương đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành;

Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kĩ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình cấp học hoặc xử lý tình huống sư phạm.

c.Nội dung 3: Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 1 tiết tự chọn và 1 tiết bắt buộc bằng hình thức chỉ định. ( Các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh và môn chuyên)

Môn thi giảng bắt buộc:

Đối với giáo viên văn hóa và giáo viên chuyên nhận bài dạy khối dạy trong các môn theo quy định và theo phân phối chương trình của Bộ môn Toán và Tiếng Việt; Anh Văn, TNXH, Khoa học

Môn Thi giảng tự chọn: Giáo viên tự chọn bài dạy, khối dạy theo các môn đã quy định và theo phân phối chương trỉnh của Bộ môn Toán, Tiếng Việt, TNXH, Khoa, Anh Văn.

2. Hình thức thi:

a. Nội dung 1:Giáo viên nộp cho ban tổ chức Hội thi văn bản báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.

b.Nội dung 2:Bài kiểm tra năng lực là bài giáo viên làm trong khoảng thời gian 60 phút ( không đánh máy).

c.Nội dung 3:

Thực hành tiết dạy tại lớp học. Tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp đó.

V.Chấm thi, đánh giá kết quả và cơ cấu giải thưởng:

1.Chấm thi:

Hội đồng giám khảo sẽ chấm thi tại địa điểm theo quy định của Ban tổ chức và có nhiệm vụ chấm thi chính xác, công bằng khách quan.

2.Đánh giá kết quả và cơ cấu giải thưởng:

a. Cá nhân: Giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đạt các yêu cầu sau:

Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo khoa học đạt 6/10 điểm trở lên.

Bài kiểm tra năng lực đạt từ 8/10 điểm trở lên.

Các bài thi giảng đạt từ khá trở lên, trong đó có ít nhất 1 bài đạt loại giỏi.Giờ dạy được đánh giá theo thang điểm 20 và các tiêu chí về kiến thức và kĩ năng được ghi trong phiếu đánh giá theo quyết định số 14/2007/QĐ-BGD-ĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học.

Ban tổ chức chỉ cấp giáy chứng nhận danh hiệu "Giáo viên dạy giỏi" cấp trường và trao thưởng cho những giáo viên đạt được như trên.

b.Tập thể: Không xếp loại tập thể nhưng xếp thứ tự thành tích của các tổ dựa vào các tiêu chí sau:

Tỷ lệ giáo viên đạt danh hiệu giáo viên day giỏi so với tổng số giáo viên dự thi.

Tỷ lệ giờ dạy đạt loại giỏi so với số giờ dự thi của tổ ( Nếu tiêu chí trên bằng nhau).

Điểm bình quân của giờ dự thi ( Nếu 2 tiêu chí trên bằng nhau).

Điểm của nội dung 1 và 2 ( Nếu 3 tiêu chí trên bằng nhau).

VI.Hồ sơ đăng kí dự thi của các tổ:

Danh sách giáo viên đăng kí dự thi

Tóm tắt thành tích cá nhân của giáo viên tham dự.

Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học.

VII. Tổ chức thực hiện

*Ban Giám hiệu: Chỉ đạo tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường, yêu cầu các Ban tổ chức có trách nhiệm triển khai đôn đốc, thực hiện các yêu cầu công việc của Ban mình phụ trách dựa trên kế hoạch đã đề ra.

Nhận hồ sơ đặng kí của các tổ: Ngày 5 tháng 10

Lập danh sách giáo viên dự thi.

Chọn bài và chỉ định bài dạy.

Chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất theo yêu cầu: Phòng học, Phòng chờ..

Lên thời khóa biểu thi giảng, danh sách học sinh các lớp Hội giảng.

*Các tổ: Cử thành phần dự  khai mạc, và tổng kết cấp trường.

Bố trí giáo viên dự giờ để học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và cổ vũ cho giáo viên dạy.

Chuẩn bị mọi điều kiện cho giáo viên dạy đạt kết quả tốt

Chấp hành nghiêm túc nội quy Hội thi.

*Đối với giáo viên tham gia hội thi:

Chuẩn bị bài chu đáo, bình tĩnh tự tin khi dự thi

Trang phục: Áo dài truyền thống ( nữ); Com lê ( nam)

5. Lịch tổ chức Hội thi

- Ngày 12/10/2016: Họp ban tổ chức, ban giám khảo và chấm sáng kiến kinh nghiệm ( tại văn phòng nhà trường).

- Ngày 13/10:

   +8 giờ thu đăng kí tên bài dạy khối dạy của môn tự chọn.

   +13 giờ 30 phút giáo viên thi bài viết năng lực.

- Từ: 15 giờ 15 phút chấm bài thi năng lực (Tại văn phòng trường).

- 17 giờ ngày 13/10: Thông báo kết quả thi nội dung 1 và 2.

- Từ ngày 14/10/2016  đến ngày 1/11/2016 ,Thi theo lịch.

- 16 giờ ngày 2 tháng 10 năm 2016, tổng kết Hội thi.

Trên đây là toàn bộ kế hoạch hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016-2017, nhận được kế hoạch này các tổ triển khai và thực hiện nghiêm túc, trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, liêm hệ về Ban Giám hiệu để kịp thời giải quyết.

Nơi nhận:

Hiệu trưởng;

Tổ trưởng các tổ chuyên môn;

Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thúy Hòa

 

Xem thêm...
https://youtu.be/gnp5BcNx9dg
Mủa trung thu
HƯỚNG ỨNG THÁNG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯƠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH
HƯỞNG ỨNG THÁNG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, HỎA HOẠN
  • Ba công khai
  • Thông báo

chất lượng giáo dục cuối năm học 2018-2019

Báo cáo kết quả giáo dục của nhà trường năm học 2018-2019

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 2018-2019- TH LIÊM TIẾT

Thực hiện kế hoạch số 297/KH-PGDĐT về kế hoạch công tác tuyển sinh các trường Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 2018-2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý, trường TH Liêm Tiết xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019.

Dự toán ngân sách 2018

Dự toán ngân sách 2018

Mới 5 tuổi đã cao 1,73 m

Mới chỉ 5 tuổi nhưng sở hữu chiều cao lên đến 1,73m, cậu bé Karan Singh, sống tại thành phố Meerut (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) được xem là cậu bé 5 tuổi cao nhất thế giới hiện nay.

Đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách kho bạc quý I năm 2020

Đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách kho bạc quý I năm 2020
Xem thêm...