Tin tức/(Trường Tiểu học Liêm Tiết)/Tiểu học/
Nội dung ba công khai

PHÒNG GD-ĐT THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

   TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊM TIẾT

 

 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2019-2020

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2 

Lớp 3 

 Lớp 4

 Lớp 5

 

Điều kiện tuyển sinh

Trẻ 6 tuổi sinh năm 2013 trở về trước

HTCT

 lớp 1 

HTCT

lớp 2 

HTCT lớp 3

HTCT lớp 4

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

Theo Quy định của Bộ Giáo dục

Theo Quy định của Bộ Giáo dục

Theo Quy định của Bộ Giáo dục

Theo Quy định của Bộ Giáo dục

Theo Quy định của Bộ Giáo dục

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

Đề nghị cha mẹ học sinh phối hợp với nhà trường thông qua các hoạt động giáo dục của nhà trường. Hằng năm nhà trường thông báo kết quả học tập của học sinh 2 lần / năm bằng hình thức sổ liên lạc hoặc phiếu thông báo kết quả học tập vào cuối kì I và cuối năm học.

Học sinh thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của học sinh theo Điều lệ trường Tiểu học và các quy định khác của nhà trường.

 

 

 

 

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

Tổ chức cho học sinh học tập theo quy định thời khóa biểu của Bộ Giáo dục quy định và tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho các em theo kế  hoạch cấp trên phê duyệt.. 

 

 

 

V

Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

Năng lực: 614/614 em xếp loại Đạt trở lên.

Phẩm chất: 614/614 em xếp loại Đạt trở lên

Học tập: 612/614 em xếp loại Hoàn thành các môn học trở lên. 

614/614 em có đủ sức khỏe  để học tập.

 

 

 

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

612/614 em có đủ khả năng học tập tiếp tục lên các lớp trên.

 

 

Liêm Tiết, ngày  15  tháng 8 năm 2019
                     Thủ trưởng đơn vị
 

                    ( Đã kí)

                     Nguyễn Thúy Hòa

 

PHÒNG GD-ĐT THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊM TIẾT

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học,

năm học 2019-2020

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học/số lớp

17/17

Số m2/học sinh

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

 18

2m2/học sinh

2

Phòng học bán kiên cố

 

-

3

Phòng học tạm

 

-

4

Phòng học nhờ, mượn

 

-

III

Số điểm trường lẻ

 1

-

IV

Tổng diện tích đất (m2)

7115 

 

V

Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

3500 

 

VI

Tổng diện tích các phòng

1670 

 

1

Diện tích phòng học (m2)

1190 

 

2

Diện tích thư viện (m2)

140 

 

3

Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2)

 0

 

4

Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2)

 70

 

5

Diện tích phòng ngoại ngữ (m2)

140 

 

6

Diện tích phòng học tin học (m2)

 70

 

7

Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2)

 25

 

8

Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2)

 15

 

9

Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2)

 20

 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)

 

Số bộ/lớp

1

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định

 14

14/17 

1.1

Khối lớp 1

3/3

1.2

Khối lớp 2

 4

 4/4

1.3

Khối lớp 3

 3

 3/4

1.4

Khối lớp 4

 2

 2/3

1.5

Khối lớp 5

 2

 2/3

2

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định

 3

3/17 

2.1

Khối lớp 1

 

2.2

Khối lớp 2

 0

 

2.3

Khối lớp 3

 1

1/4 

2.4

Khối lớp 4

 1

1/3 

2.5

Khối lớp 5

 1

 1/3

VIII

Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ)

 5

Số học sinh/bộ

IX

Tổng số thiết bị dùng chung khác

 

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

 

2

Cát xét

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

 2

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

 2

 

5

Thiết bị khác...

 2

 

6

…..

 

 

 

 

Nội dung

Số lượng(m2)

X

Nhà bếp

XI

Nhà ăn

 0

 

 

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho học sinh bán trú

 0

 

 

XIII

Khu nội trú

 0

 

 

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

1m2/5em 

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).

 

 

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

 X

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

 X

 

XVII

Kết nối internet

 X

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

 X

 

XIX

Tường rào xây

 X

 

 

 

Liêm Tiết, ngày 15 tháng 8 năm 2019.
Thủ trưởng đơn vị
( Đã kí)

Nguyễn Thúy Hòa

PHÒNG GD-ĐT THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊM TIẾT

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học,

năm học 2019-2020

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học/số lớp

17/17

Số m2/học sinh

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

 18

2m2/học sinh

2

Phòng học bán kiên cố

 

-

3

Phòng học tạm

 

-

4

Phòng học nhờ, mượn

 

-

III

Số điểm trường lẻ

 1

-

IV

Tổng diện tích đất (m2)

7115 

 

V

Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

3500 

 

VI

Tổng diện tích các phòng

1670 

 

1

Diện tích phòng học (m2)

1190 

 

2

Diện tích thư viện (m2)

140 

 

3

Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2)

 0

 

4

Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2)

 70

 

5

Diện tích phòng ngoại ngữ (m2)

140 

 

6

Diện tích phòng học tin học (m2)

 70

 

7

Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2)

 25

 

8

Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2)

 15

 

9

Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2)

 20

 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)

 

Số bộ/lớp

1

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định

 14

14/17 

1.1

Khối lớp 1

3/3

1.2

Khối lớp 2

 4

 4/4

1.3

Khối lớp 3

 3

 3/4

1.4

Khối lớp 4

 2

 2/3

1.5

Khối lớp 5

 2

 2/3

2

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định

 3

3/17 

2.1

Khối lớp 1

 

2.2

Khối lớp 2

 0

 

2.3

Khối lớp 3

 1

1/4 

2.4

Khối lớp 4

 1

1/3 

2.5

Khối lớp 5

 1

 1/3

VIII

Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ)

 5

Số học sinh/bộ

IX

Tổng số thiết bị dùng chung khác

 

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

 

2

Cát xét

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

 2

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

 2

 

5

Thiết bị khác...

 2

 

6

…..

 

 

 

 

Nội dung

Số lượng(m2)

X

Nhà bếp

XI

Nhà ăn

 0

 

 

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho học sinh bán trú

 0

 

 

XIII

Khu nội trú

 0

 

 

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

1m2/5em 

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).

 

 

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

 X

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

 X

 

XVII

Kết nối internet

 X

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

 X

 

XIX

Tường rào xây

 X

 

 

 

Liêm Tiết, ngày 15 tháng 8 năm 2019.
Thủ trưởng đơn vị
( Đã kí)

Nguyễn Thúy Hòa

 

PHÒNG GD-ĐT THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

   TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊM TIẾT

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2019-2020

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

27 

 

 21

 0

 0

 7

 16

 4

 9

18 

 

 

I

Giáo viên

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó số giáo viên chuyên biệt:

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tiếng dân tộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ngoại ngữ

 2

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tin học

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Âm nhạc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Mỹ thuật

 1

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Thể dục

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 1

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 1

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nhân viên công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liêm Tiết, ngày 15 tháng 8  năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
(Đã kí

Nguyễn Thúy Hòa)

Tác giả: Admin

Xem thêm

https://youtu.be/gnp5BcNx9dg
Mủa trung thu
HƯỚNG ỨNG THÁNG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯƠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH
HƯỞNG ỨNG THÁNG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, HỎA HOẠN
  • Ba công khai
  • Thông báo

chất lượng giáo dục cuối năm học 2018-2019

Báo cáo kết quả giáo dục của nhà trường năm học 2018-2019

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 2018-2019- TH LIÊM TIẾT

Thực hiện kế hoạch số 297/KH-PGDĐT về kế hoạch công tác tuyển sinh các trường Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 2018-2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý, trường TH Liêm Tiết xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019.

Dự toán ngân sách 2018

Dự toán ngân sách 2018

Mới 5 tuổi đã cao 1,73 m

Mới chỉ 5 tuổi nhưng sở hữu chiều cao lên đến 1,73m, cậu bé Karan Singh, sống tại thành phố Meerut (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) được xem là cậu bé 5 tuổi cao nhất thế giới hiện nay.

Đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách kho bạc quý I năm 2020

Đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách kho bạc quý I năm 2020
Xem thêm...