Thắp sáng tương lai

Điểm báo

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2018-2019

      PHÒNG GD -  ĐT THANH LIÊM

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ LIÊM TÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 Số:   07  / KH-THLT                                      Liêm Túc, ngày  12 tháng 7 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

 TUYỂN SINH LỚP 1, NĂM HỌC 2018- 2019

         

 

Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ công văn số 28/KH-GDTH ngày 18/6/2018 của Phòng GD&ĐT Thanh Liêm về Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019;

Căn cứ Kế hoạch phát triển năm học 2018- 2019 của nhà trường;

Trường Tiểu học Liêm Túc xây dựng Kế hoạch tổ chức tuyển sinh vào lớp 1, năm học 2018-2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động trẻ em khuyết tật đến trường, thực hiện phổ cập giáo dục và chống mù chữ trong cộng đồng;

- Trên cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2018- 2019 đã duyệt với phòng GD&ĐT tháng 3/2018 và kết quả điều tra phổ cập giáo dục tại địa phương, nhà trường chuẩn bị các điều kiện về Cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên,... để tuyển sinh lớp 1, năm học 2018- 2019 đối với trẻ sinh năm 2012 trở về trước  đảm bảo hiệu quả.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1- Phương thức tuyển sinh, điều kiện tuyển sinh:

1.1- Phương thức tuyển sinh:   Xét tuyển.

1.2- Điều kiện tuyển sinh:

-  Tất cả trẻ có độ tuổi sinh năm 2012 trở về trước. Tuyệt đối không được tuyển trẻ em có độ tuổi sinh năm 2013;

          - Đã học qua lớp mẫu giáo 5 tuổi tập trung và có Giấy chứng nhận của Hiệu trưởng mầm non.

- Trường hợp học sinh không học qua lớp mẫu giáo 5 tuổi tập trung và không có giấy chứng nhận của trường Mầm non thì nhà trường vẫn tuyển sinh, sau đó xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng một số kiến thức, nền nếp, thói quen cơ bản, cần thiết trong hè để vào năm học mới các cháu học tốt chương trình lớp 1.

2- Chỉ tiêu tuyển sinh:

- Huy động 100% trẻ ở độ 6 tuổi vào lớp 1;

          - Vận động triệt để trẻ 7 tuổi trở lên chưa đi học lớp 1 ra lớp. Tuyệt đối không để trẻ trong độ tuổi Tiểu học không được đến trường.

3- Hồ sơ tuyển sinh:

- Đơn xin nhập học ( Theo mẫu quy định);

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

- Giấy chứng nhận đã qua lớp mẫu giáo 5tuổi (do Hiệu trưởng trường Mầm non cấp).

(Tất cả được đựng trong túi Hồ sơ theo mẫu quy định chung)

4- Tổ chức tuyển sinh:

- Hội đồng tuyển sinh: Nhà trường thành lập một Hội đồng tuyển sinh do Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Liêm ra quyết định gồm các thành phần:

          + Trưởng ban: Đồng chí Hoàng Thih Loan – Phó Hiệu trưởng Nhà trường;

          + Phó trưởng ban:  đồng chí Lại Thị Hạnh – Chủ tịch Công đoàn;

          + Thư ký: Đồng chí Phạm Thị Ngọc Dung -  là thư ký Hội đồng trường;

+ Các thành viên: Đồng chí Phạm Thị Ánh – Tổ trưởng tổ 1; đồng chí Lương Thị Vinh - Gv dạy lớp 1; Trịnh Thị Thơm - ; Gv dạy lớp 1; Đồng chí Nguyễn thị Ánh Tuyết - Tổ trưởng tổ 4+5.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh:

          + Kiểm tra, đối chiếu các loại hồ sơ dự tuyển của học sinh;

          + Xét tuyển và lập biên bản xét tuyển, danh sách học sinh được tuyển.

          Biên bản xét tuyển phải có đủ chữ ký, họ tên của các thành viên hội đồng, danh sách học sinh được tuyển phải được Hiệu trưởng - Chủ tịch hội đồng ký tên, đóng dấu.

          5- Thời gian tuyển sinh:

-  Thời gian tuyển sinh  vào các ngày 16;17/7/2018..

          - Hội đồng tuyển sinh duyệt và tổng hợp tại trường ngày 02/8/2018 theo mẫu:

TRƯỜNG.......              THỐNG KÊ TUYỂN SINH LỚP 1, NĂM HỌC 2018- 2019

 

TT

Tổng số trẻ trong độ tuổi

Tổng số và từng độ tuổi tuyển sinh

Số trẻ đã qua lớp MG 5 tuổi

Số trẻ đã qua lớp MG 5 tuổi

Trẻ ngoài xã

Chuyển đi

Chuyển đến

Tổng số tuyển sinh

Số lớp

Sinh năm 2012

Sinh năm 2011

Sinh năm 2010

TS

Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          * Lưu ý:

- Đối với những trẻ sinh năm 2011 trở về trước vào lớp 1 năm học này phải ghi rõ lí do;

          - Học sinh tuyển sinh từ xã khác trong huyện phải có tên xã cụ thể.

          6-  Chế độ báo cáo:

Hiệu trưởng duyệt với phòng Giáo dục và Đào tạo vào sáng ngày 07/8/2018 tại trưòng tiểu học Thanh Hà. Hồ sơ duyệt gồm có:

          - Danh sách học sinh được tuyển vào lớp 1;

          - Biên bản tuyển sinh.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh học sinh lớp 1 năm học 2018- 2019, trường Tiểu học Liêm Túc yêu cầu các thành viên Hội đồng tuyển sinh nhà trường thực hiện nghiêm túc các nội dung  trên./.

 

Nơi nhận:                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- UBND xã, Phòng GD&ĐT (để b/c);                                                                 

- Thành viên HĐ tuyển sinh (để t/h);                                                                          

- Lưu VT.

 

                                                                                       

                                                                                                   Hoàng Thị Loan

       

 

 

 

 

 

         

Tác giả:

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường