Thắp sáng tương lai

Tin từ đơn vị khác

Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học
<p style='text-align:justify;margin-bottom:6pt' class='MsoNormal'><span style='font-family:arial;font-size:10pt' lang='PT-BR'>Đánh giá học sinh tiểu học nêu trong Quy định này là những hoạt động quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra, nhận xét quá trình học tập, rèn luyện của học sinh; tư vấn, hướng dẫn, động viên học sinh; nhận xét định tính hoặc định lượng về kết quả học tập, rèn luyện, sự hình thành và phát triển một số năng lực, phẩm chất của học sinh tiểu học. </span></p> <p style='text-align:justify;margin-bottom:6pt' class='MsoNormal'><span style='font-family:arial;font-size:10pt' lang='PT-BR'>Nội dung đánh giá gồm: Đánh giá quá trình học tập, sự tiến bộ và kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ năng từng môn học và hoạt động giáo dục khác </span><span style='font-family:arial;font-size:10pt' lang='VI'>theo</span><span style='font-family:arial;font-size:10pt' lang='PT-BR'> chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học; đánh giá sự hình thành và phát triển một số năng lực của học sinh (tự phục vụ, tự quản, giao tiếp...); đánh giá sự hình thành và phát triển một số phẩm chất của học sinh (chăm học, chăm làm, tự tin, tự trọng, trung thực,...)</span></p> <p style='text-align:justify;margin-bottom:6pt' class='MsoNormal'><span style='font-family:arial;font-size:10pt' lang='VI'>Vào cuối học kì I và cuối năm học, hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm họp với các giáo viên dạy cùng lớp, thông qua nhận xét quá trình và kết quả học tập, hoạt động giáo dục khác để tổng hợp đánh giá mức độ hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của từng học sinh về</span><span style='font-family:arial;font-size:10pt' lang='PT-BR'>: </span><span style='font-family:arial;font-size:10pt' lang='VI'>Quá trình học tập từng môn học, hoạt động giáo dục khác, những đặc điểm nổi bật, sự tiến bộ, hạn chế, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; năng khiếu, hứng thú về từng môn học, hoạt động giáo dục</span><span style='font-family:arial;font-size:10pt'>.</span><span style='font-family:arial;font-size:10pt'> </span><span style='font-family:arial;font-size:10pt'>X</span><span style='font-family:arial;font-size:10pt' lang='VI'>ếp loại từng học sinh đối với từng môn học, hoạt động giáo dục thuộc một trong hai mức: Hoàn thành hoặc Chưa hoàn thành; Mức độ hình thành và phát triển năng lực: những biểu hiện nổi bật của năng lực, sự tiến bộ, mức độ hình thành và phát triển theo từng nhóm năng lực của học sinh; góp ý với học sinh, khuyến nghị với nhà trường, cha mẹ học sinh; xếp loại từng học sinh thuộc một trong hai mức: Đạt hoặc Chưa đạt;</span><span style='font-family:arial;font-size:10pt' lang='VI'> </span><span style='font-family:arial;font-size:10pt' lang='VI'>Mức độ hình thành và phát triển phẩm chất: những biểu hiện nổi bật của phẩm chất, sự tiến bộ, mức độ hình thành và phát triển theo từng nhóm phẩm chất của học sinh; góp ý với học sinh, khuyến nghị với nhà trường, cha mẹ học sinh; xếp loại từng học sinh thuộc một trong hai mức: Đạt hoặc Chưa đạt;</span><span style='font-family:arial;font-size:10pt' lang='VI'> </span><span style='font-family:arial;font-size:10pt' lang='VI'>Các thành tích khác của học sinh được khen thưởng trong học kì, năm học. Giáo viên chủ nhiệm ghi nhận xét, kết quả tổng hợp đánh giá vào học bạ. Học bạ là hồ sơ chứng nhận mức độ hoàn thành chương trình và xác định những nhiệm vụ, những điều cần khắc phục, giúp đỡ đối với từng học sinh khi bắt đầu vào học kì II hoặc năm học mới. Dựa trên quy định đánh giá học sinh tiểu học, việc đánh giá học sinh khuyết tật và học sinh học ở các lớp học linh hoạt<b> </b>bảo đảm quyền được chăm sóc và giáo dục đối với tất cả học sinh. </span></p> <p style='text-align:justify;margin-bottom:6pt' class='MsoNormal'><span style='font-family:arial;font-size:10pt' lang='VI'>Học sinh được xác nhận hoàn thành chương trình lớp học phải đạt các điều kiện sau: Đánh giá thường xuyên đối với tất cả các môn học, hoạt động giáo dục: Hoàn thành; Đánh giá định kì cuối năm học các môn học theo quy định: đạt điểm 5 (năm) trở lên; Mức độ hình thành và phát triển năng lực:&nbsp;Đạt; Mức độ hình thành và phát triển phẩm chất:&nbsp;Đạt. Đối với học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học: giáo viên lập kế hoạch, trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ từng học sinh; đánh giá bổ sung để xét Hoàn thành chương trình lớp học. Học sinh hoàn thành chương trình lớp 5 (năm) được xác nhận và ghi vào học bạ: Hoàn thành chương trình tiểu học.</span></p> <p style='text-align:justify;margin-bottom:6pt' class='MsoNormal'><span style='font-family:arial;font-size:10pt' lang='VI'>Cuối học kì I và cuối năm học, giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh bình bầu những học sinh đạt thành tích nổi bật hay có tiến bộ vượt bậc về một trong ba nội dung đánh giá trở lên, đạt thành tích nổi bật trong các phong trào thi đua hoặc thành tích đột xuất khác; tham khảo ý kiến cha mẹ học sinh; tổng hợp và lập danh sách đề nghị hiệu trưởng tặng giấy khen hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng. </span></p> <span style='font-family:arial;font-size:10pt' lang='VI'>Thông tư này có hiệu lực </span><span style='font-family:arial;font-size:10pt' lang='PT-BR'>thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2014. Thông tư này thay thế Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2009.</span>
Tác giả: http://www.moj.gov.vn

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường