Thắp sáng tương lai

Tin từ đơn vị khác

NGÀY HỘI 'THIẾU NHI VUI KHỎE' VÀ CÔNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH 'RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN'
<p style="text-align:center">&nbsp; &nbsp; &nbsp; Thực hiện chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi năm học 2017 &ndash; 2018, kỷ niệm 87 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931-26/3/2018), kỉ niệm 77 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941- 15/5/2018. Thực hiện sự chỉ đạo của Hội Đồng Đội, Ph&ograve;ng gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo huyện Thanh Li&ecirc;m. Được sự nhất tr&iacute; của chi bộ Đảng , của ban gi&aacute;m hiệu, v&agrave; chi đo&agrave;n trường. Ng&agrave;y 16 th&aacute;ng 03 năm 2018, h&ograve;a c&ugrave;ng với thiếu nhi huyện Thanh Li&ecirc;m Li&ecirc;n đội Tiểu học Thanh Thủy h&acirc;n hoan tổ chức ng&agrave;y hội &ldquo;Thiếu nhi vui khỏe&rdquo; v&agrave; c&ocirc;ng nhận ho&agrave;n th&agrave;nh chương tr&igrave;nh &ldquo;R&egrave;n luyện đội vi&ecirc;n&rdquo; hạng Măng Non cho đội vi&ecirc;n lớp 5 v&agrave; &ldquo;Dự bị đội vi&ecirc;n&rdquo; cho nhi đồng lớp 3.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; Về dự ng&agrave;y hội &ldquo;Thiếu nhi vui khỏe&rdquo; v&agrave; c&ocirc;ng nhận ho&agrave;n th&agrave;nh chương tr&igrave;nh &ldquo;R&egrave;n luyện đội vi&ecirc;n&rdquo; &nbsp;c&oacute; anh Nguyễn Minh Quang - Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n tỉnh đo&agrave;n; chị B&ugrave;i Thanh H&agrave; - B&iacute; thư ĐTNCS Hồ Ch&iacute; Minh - Chủ tịch Hội đồng đội huyện Thanh Li&ecirc;m; thầy Đỗ Văn B&iacute;nh - Ph&oacute; trưởng Ph&ograve;ng GD&amp; ĐT huyện; c&ocirc; Nguyễn Ngọc Ho&agrave;n - Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n Ph&ograve;ng GD&amp;ĐT huyện Thanh Li&ecirc;m; anh Nguyễn Văn Quyết &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh &ndash; Chủ tịch HĐĐ x&atilde; Thanh Thủy; c&aacute;c thầy gi&aacute;o, c&ocirc; gi&aacute;o l&agrave; Hiệu trưởng, Ph&oacute; hiệu trưởng, gi&aacute;o vi&ecirc;n tổng phụ tr&aacute;ch đội c&aacute;c trường trong to&agrave;n huyện.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Mở đầu l&agrave; lễ duyệt Đội của c&aacute;c em học sinh khối 4,5</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><iframe frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/2e7fcJzu5g4" width="560"></iframe></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/11733629368532483694/tintuc/29496348_563543370694503_7102705348607213568_o(1).jpg" style="height:650px; width:550px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/11733629368532483694/tintuc/29497649_563543414027832_131013012382285824_o.jpg" style="height:650px; width:550px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/11733629368532483694/tintuc/29472188_563543444027829_6570996991591972864_o.jpg" style="height:650px; width:550px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/11733629368532483694/tintuc/29472619_563543520694488_8278008069527437312_o.jpg" style="height:650px; width:550px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/11733629368532483694/tintuc/29543154_563542927361214_1196153232364142592_o.jpg" style="height:650px; width:550px" /></p> <p style="text-align:center"><strong>C&ocirc; Đỗ Thị Hiền - Hiệu trưởng nh&agrave; trường đọc diễn văn khai mạc</strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/11733629368532483694/tintuc/29469003_563543054027868_4205250669046661120_o.jpg" style="height:650px; width:550px" /></strong></p> <p style="text-align:center"><strong>Anh Nguyễn Minh Quang - Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n Tỉnh đo&agrave;n tặng hoa cho nh&agrave; trường</strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/11733629368532483694/tintuc/29512917_563543090694531_5629152423546191872_o.jpg" style="height:650px; width:550px" /></p> <p style="text-align:center"><strong>Th&agrave;y Đỗ&nbsp;Văn B&iacute;nh - Ph&oacute; trưởng Ph&ograve;ng GD huyện tặng hoa cho nh&agrave; trường</strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/11733629368532483694/tintuc/29468749_563540400694800_5381553387202412544_o.jpg" style="height:650px; width:550px" /></p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; C&aacute;c hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra trong ng&agrave;y hội</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/11733629368532483694/tintuc/29512482_563538357361671_658794497978662912_o.jpg" style="height:650px; width:550px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/11733629368532483694/tintuc/29497488_563539284028245_8008929906031329280_o.jpg" style="height:450px; width:550px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/11733629368532483694/tintuc/29472062_563540944028079_9168737149451763712_o.jpg" style="height:450px; width:550px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/11733629368532483694/tintuc/29512206_563540904028083_6105174042782728192_o.jpg" style="height:450px; width:550px" /></p> <p>&nbsp; &nbsp; Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, Li&ecirc;n đội nh&agrave; trường đ&atilde; trao giấy chức nhận ho&agrave;n th&agrave;nh chương tr&igrave;nh r&egrave;n luyện đội vi&ecirc;n hạng măng non cho 84 em đội vi&ecirc;n lớp 5 v&agrave; 75 em ho&agrave;n th&agrave;nh chương tr&igrave;nh Dự bị đội vi&ecirc;n nhi đồng lớp 3.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/11733629368532483694/tintuc/29497899_563538547361652_5677034011747155968_o.jpg" style="height:450px; width:550px" /></p>
Tác giả: TH THANH THỦY

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường