Thắp sáng tương lai

Tin từ đơn vị khác

Tại sao làm việc văn phòng dễ bị ốm: Bàn phím máy tính chứa nhiều vi khuẩn gấp 20.000 lần bồn cầu
<h2 style="font-style:inherit">Chuột m&aacute;y t&iacute;nh bẩn hơn 45.000 lần so với cần giật nước trong nh&agrave; vệ sinh.</h2> <div class="clearfix" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; zoom: 1;">&nbsp;</div> <div class="knc-content" id="ContentDetail" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 17px; line-height: 25px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, Georgia, serif; vertical-align: baseline; color: rgb(34, 34, 34); -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"> <p>Bồn cầu, đồ chơi cho th&uacute; cưng hay tiền giấy, ch&uacute;ng ta đều đ&atilde; biết rằng những vật dụng n&agrave;y rất bẩn v&agrave; chứa đầy vi khuẩn. Nhưng c&oacute; lẽ bạn đ&atilde; bỏ qu&ecirc;n, hoặc thậm ch&iacute; chưa từng biết đến, những vật dụng bẩn nhất đang ảnh hưởng đến sức khỏe h&agrave;ng ng&agrave;y của m&igrave;nh.</p> <p>Thật bất ngờ khi c&aacute;c chuy&ecirc;n gia tiết lộ: B&agrave;n ph&iacute;m m&aacute;y t&iacute;nh chứa nhiều&nbsp;<a href="http://genk.vn/vi-khuan.htm" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: blue;" target="_blank" title="vi khuẩn">vi khuẩn</a>&nbsp;hơn tới 20.000 lần so với bồn cầu. Trong khi đ&oacute;, chuột m&aacute;y t&iacute;nh bẩn hơn 45.000 lần so với cần giật nước trong nh&agrave; vệ sinh. B&acirc;y giờ, c&oacute; lẽ ch&uacute;ng ta phải đặt nước rửa tay ngay cả trong văn ph&ograve;ng.</p> <p>Điều khủng khiếp nhất l&agrave; đ&acirc;y: Thẻ nh&acirc;n vi&ecirc;n điện tử của bạn l&agrave; nơi tr&uacute; ngụ của nhiều vi khuẩn nhất, nhiều hơn cả b&agrave;n ph&iacute;m m&aacute;y t&iacute;nh. Một nghi&ecirc;n cứu tiết lộ n&oacute; chứa tới hơn 4 triệu vi khuẩn tr&ecirc;n mỗi inch vu&ocirc;ng, nhiều hơn đồ chơi th&uacute; cưng tới 243 lần.</p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 20px auto !important; padding: 0px; border: 0px; font-style: italic; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center; width: 640px;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><img alt="" id="img_670b8120-9523-11e6-b939-01b8b69b7923" src="http://genknews.genkcdn.vn/thumb_w/640/2016/67-1476788994601.jpg" style="border:0px; cursor:none; font-family:inherit; font-size:inherit; font-stretch:inherit; font-style:inherit; font-variant:inherit; font-weight:inherit; line-height:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px !important; vertical-align:bottom" /></div> <div class="PhotoCMS_Caption" style="margin: auto; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: left; width: 620px; background: rgb(242, 242, 242);">&nbsp;</div> </div> <p>&nbsp;</p> <p>C&aacute;c nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu đến từ CBT Nuggets, một trang web đ&agrave;o tạo về c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, đ&atilde; ph&acirc;n t&iacute;ch tất cả c&aacute;c thiết bị c&ocirc;ng nghệ thường d&ugrave;ng h&agrave;ng ng&agrave;y để t&igrave;m ra xem đ&acirc;u l&agrave; những nơi chứa nhiều vi khuẩn nhất.</p> <p>Họ đ&atilde; kiểm tra 5 thiết bị: b&agrave;n ph&iacute;m, b&agrave;n di chuột, chuột, thẻ nh&acirc;n vi&ecirc;n điện tử v&agrave; điện thoại di động để x&aacute;c định lượng vi khuẩn trung b&igrave;nh đang cư tr&uacute; tr&ecirc;n mỗi inch vu&ocirc;ng của c&aacute;c thiết bị. Kết quả chỉ ra thẻ nh&acirc;n vi&ecirc;n điện tử chứa tới 4.620.000 vi khuẩn tr&ecirc;n mỗi inch vu&ocirc;ng trong khi con số tr&ecirc;n b&agrave;n di chuột chỉ khoảng 810.</p> <p>C&aacute;c loại vi khuẩn được t&igrave;m thấy được biết đến sẽ g&acirc;y ảnh hưởng đến sức khỏe của mỗi người. Ch&uacute;ng l&agrave; c&aacute;c trực khuẩn, cầu khuẩn gram dương, khuẩn gram dương v&agrave; gram &acirc;m h&igrave;nh que.</p> <p>Trực khuẩn l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n phổ biến g&acirc;y ra ngộ độc thực phẩm. Trong khi đ&oacute;, cầu khuẩn gram dương c&oacute; thể g&acirc;y nhiễm tr&ugrave;ng li&ecirc;n cầu khuẩn rất nguy hiểm. C&aacute;c khuẩn gram dương h&igrave;nh que được coi l&agrave; tương đối v&ocirc; hại với con người. Tuy nhi&ecirc;n, khuẩn gram &acirc;m h&igrave;nh que c&oacute; thể l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y ra kh&aacute;ng kh&aacute;ng sinh.</p> <p>Ph&acirc;n t&iacute;ch th&agrave;nh phần vi khuẩn tr&ecirc;n 5 thiết bị, c&aacute;c nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu nhận thấy cầu khuẩn gram dương chiếm tới 42% tổng số vi khuẩn được t&igrave;m thấy. Trực khuẩn chiếm khoảng 25% v&agrave; c&aacute;c vi khuẩn gram &acirc;m h&igrave;nh que chiếm 21.5%.</p> <p>Sạch nhất trong số c&aacute;c thiết bị c&oacute; lẽ l&agrave; b&agrave;n di chuột. N&oacute; chỉ đang nu&ocirc;i dưỡng 67% vi khuẩn gram dương h&igrave;nh que v&agrave; 33% cầu khuẩn gram dương. Ở vị tr&iacute; ngược lại th&igrave; chuột m&aacute;y t&iacute;nh lại chứa cả 4 loại vi khuẩn v&agrave; ở mức độ cao gấp cả ng&agrave;n lần.</p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <div class="VCSortableInPreviewMode IMSCurrentEditorEditObject" style="margin: 20px auto !important; padding: 0px; border: 0px; font-style: italic; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center; width: 640px;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><img alt=" Tưởng chừng sạch sẽ, bàn phím máy tính chứa nhiều vi khuẩn hơn tới 20.000 lần so với bồn cầu. " id="img_1f4892f0-9524-11e6-b939-01b8b69b7923" src="http://genknews.genkcdn.vn/thumb_w/640/2016/o70tcy0-1600x1067-1476789298154.jpg" style="border:0px; font-family:inherit; font-size:inherit; font-stretch:inherit; font-style:inherit; font-variant:inherit; font-weight:inherit; line-height:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px !important; vertical-align:bottom" /></div> <div class="PhotoCMS_Caption" style="margin: auto; padding: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: left; width: 620px; background: rgb(242, 242, 242);"> <p style="text-align:center">Tưởng chừng sạch sẽ, b&agrave;n ph&iacute;m m&aacute;y t&iacute;nh chứa nhiều vi khuẩn hơn tới 20.000 lần so với bồn cầu.</p> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <p>B&acirc;y giờ bạn đ&atilde; biết văn ph&ograve;ng l&agrave;m việc kh&ocirc;ng phải l&agrave; một nơi sạch sẽ cho lắm. C&oacute; thể bạn rất th&iacute;ch ngồi cả ng&agrave;y trong ph&ograve;ng, lướt web, đ&aacute;nh m&aacute;y v&agrave; đeo thẻ nh&acirc;n vi&ecirc;n để đi khắp t&ograve;a nh&agrave;. Thế nhưng những vật dụng tr&ocirc;ng c&oacute; vẻ rất sạch sẽ ấy lại đang g&acirc;y ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.</p> <p>Điều cần l&agrave;m l&uacute;c n&agrave;y l&agrave; g&igrave;? C&aacute;c chuy&ecirc;n gia n&oacute;i rằng bạn n&ecirc;n ch&uacute; &yacute; đến việc vệ sinh c&aacute;c vật dụng n&agrave;y thường xuy&ecirc;n hơn. Đ&atilde; bao l&acirc;u bạn kh&ocirc;ng lau b&agrave;n ph&iacute;m m&aacute;y t&iacute;nh, hay chuột hay thẻ nh&acirc;n vi&ecirc;n? Một v&agrave;i ph&uacute;t sau giờ l&agrave;m việc để l&agrave;m điều n&agrave;y c&oacute; thể l&agrave;m cho m&ocirc;i trường l&agrave;m việc của bạn thực sự sạch sẽ v&agrave; khỏe mạnh hơn rất nhiều.</p> <p>Một điều cần lưu &yacute; nữa, mọi người thường cố gắng đi l&agrave;m mỗi khi bị ốm. Nhưng c&aacute;c chuy&ecirc;n gia n&oacute;i rằng tốt nhất bạn n&ecirc;n ở nh&agrave;. H&atilde;y tưởng tượng bạn đến văn ph&ograve;ng v&agrave; gieo mầm bệnh của m&igrave;nh khắp nơi. N&oacute; kh&ocirc;ng những đặt nguy cơ l&ecirc;n sức khỏe đồng nghiệp của bạn m&agrave; mầm bệnh c&ograve;n c&oacute; thể tồn tại tr&ecirc;n những vật dụng sau cả khi bạn đ&atilde; khỏi bệnh.</p> <p style="text-align:right">Tham khảo&nbsp;<em>Dailymail, Cbtnuggets</em></p> <div class="VCSortableInPreviewMode link-content-footer" style="margin-bottom: 35px; padding: 10px 0px 0px 25px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center; width: 650px; margin-top: auto !important; margin-right: auto !important; margin-left: auto !important;">&nbsp;</div> </div>
Tác giả: ththanhhuong

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường