Thắp sáng tương lai

Tin từ đơn vị khác

Bài thơ của một bác Phụ huynh viết tặng nhà trường
<p>Một b&aacute;c phụ huynh về họp phụ huynh cho học sinh lớp 2 đ&atilde; viết tặng nh&agrave; trường. B&aacute;c l&agrave; &ocirc;ng ngoại của học sinh Phạm Văn Hưởng lớp 2B.</p> <p style="text-align: center;"><strong>Th&acirc;n Tặng Thầy C&ocirc;</strong></p> <p style="text-align: center;">Mười năm B&aacute;c đ&atilde; dặn lời</p> <p style="text-align: center;">Trăm năm ghi tạc mu&ocirc;n đời vinh danh</p> <p style="text-align: center;">Trường m&igrave;nh cao gi&aacute;ng thanh thanh</p> <p style="text-align: center;">Hương hương quế quế quyện th&agrave;nh b&agrave;i thơ</p> <p style="text-align: center;">Thầy C&ocirc; đ&atilde; trọn giấc mơ</p> <p style="text-align: center;">Bảng đen in chữ, trẻ thơ ghi b&agrave;i</p> <p style="text-align: center;">Tối về soạn &aacute;n ng&agrave;y mai</p> <p style="text-align: center;">Tiết học thầy giảng tương lai học tr&ograve;</p> <p style="text-align: center;">Phụ huynh ai cũng mừng lo</p> <p style="text-align: center;">C&aacute;c c&ocirc; mong đợi tiếng h&ograve;a trường ta</p> <p style="text-align: center;">Xuất sắc trong khối huyện nh&agrave;</p> <p style="text-align: center;">Tụ trường vang kh&uacute;c lời ca tr&ocirc;ng người</p> <p style="text-align: right;"><strong><em>Thanh Hương, ng&agrave;y 19 th&aacute;ng 5 năm 2018</em></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;L&ecirc; C&acirc;n</em></strong></p>
Tác giả: ththanhhuong

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường