Bạn cần biết

Kế hoạch kiểm kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II năm học 2018-2019

PHÒNG GDĐT TP PHỦ LÝ

RƯỜNG TH LIÊM TUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 56 /KH-THLTu                                              Liêm Tuyền, ngày 19 tháng 4 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra định kì cuối học kì II năm học 2018-2019

 

Căn cứ Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều về quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về quy định đánh giá học sinh Tiểu học;

          Thực hiện công văn số 168/PGDĐT- TH ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phủ Lý về việc hướng dẫn kiểm tra định kì cuối học kì II năm học 2018-2019;

          Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học, Trường TH Liêm Tuyền xây dựng Kế hoạch tổ chức kiểm tra định kì cuối học kì II năm học 2018-2019 như sau:

I. MỤC ĐÍNH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

          - Đánh giá kết quả học tập của học sinh đã đạt được sau 1năm học tập, rèn luyện nhằm xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của học sinh so với chuẩn kiến thức, kĩ năng quy định trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và sự hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất học sinh đã đạt được đến cuối học kì II năm học 2018-2019.

          - Căn cứ vào kết quả kiểm tra, giáo viên điều chỉnh phương pháp giảng dạy sao cho phù hợp với từng đối tượng học sinh những năm học tiếp theo.

          - Nhà trườngrút ra những mặt mạnh, yếu và đề ra hướng khắc phục trong chỉ đạo chuyên môn và công tác quản lý.

2. Yêu cầu:

          - Đề kiểm tra phải đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng PTNL, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức như sau:

          +Mức 1: Nhận biết, nhắc lại được kiến thức, kĩ năng đã học;

          + Mức 2: Hiểu kiến thức, kĩ năng đã học, trình bày, giải thích được kiến thức theo cách hiểu của cá nhân;

          + Mức 3: Biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết các vấn đề quen thuộc, tương tự trong học tập, cuộc sống

          + Mức 4: Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt.

          - Bài kiểm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, cho điểm theo thang 10 điểm, không cho điểm 0, không cho điểm thập phân và được trả lại cho học sinh.        - Trường hợp, kết quả bài kiểm tra bất thường so với đánh giá thường xuyên, giáo viên đề xuất với nhà trường có thể cho học sinh làm bài kiểm tra khác đảm bảo các mức trên để đánh giá đúng kết quả học tập của học sinh.

          - Việc tổ chức kiểm tra định kì không gây áp lực với phụ huynh và xã hội, tránh bệnh thành tích, đảm bảo phản ánh đúng thực chất KQ học tập của HS.

II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA

1. Chương trình kiểm tra:

          Là chương trình học trong năm học 2018-2019, theo phân phối chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Riêng môn Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục thực hiện theo phân phối đã in trong sách thiết kế.

2. Môn kiểm tra

          - Tiếng Anh phonics lớp 1, 2 (Kiểm tra theo đề của phonics).

          - Tiếng Anh lớp 3,4,5 (kĩ năng nghe, đọc-viết): Kiểm tra theo đề của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam.

          - Các môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa lý.

3. Cấu trúc đề kiểm tra:

3.1. Môn Tiếng Việt: Kiểm tra định kì môn Tiếng Việt được tiến hành với 2 bài kiểm tra:

          - Bài kiểm tra đọc(10 điểm): Gồm 2 phần:

          + Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra kĩ năng nghe-nói: Thời gian kiểm tra: Giáo viên kết hợp kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng học sinh qua các tiết ôn tập ở cuối học kì II.

          +Kiểm tra đọc hiểu, kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt.

          - Bài kiểm tra viết(10 điểm): Gồm 2 phần:

          +Kiểm tra viết Chính tả.          

          +Kiểm tra Tập làm văn.

          - Điểm kiểm tra định kì môn Tiếng Việt, điểm chung) là trung bình cộng điểm của 2 bài kiểm tra Đọc, Viết quy định về thang điểm 10 và được làm tròn 0,5 thành 1.

3.2. Môn Toán

          - Đề từ khối 1 đến khối 5 đều có 2 phần như quy định:

          +Phần trắc nghiệm kiểm tra tất cả các kiến thức đã học; Tỉ lệ khoảng 35%.

          + Phần tự luận chú ý đến rèn kỹ năng cơ bản về tính toán, các dạng toán điển hình của từng khối lớp, cách trình bày bài; Tỉ lệ khoảng 65%.

          - Đề kiểm tra phải phù hợp chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực; Gồm khoảng 20 câu hỏi và bài tập được thiết kế theo các mức độ nhận thức của học sinh theo 4 mức độ; Nội dung đề kiểm tra phải được cân đối theo các mạch kiến thức của từng khối lớp và phù hợp với nội dung chương trình học trong năm học.

3.3. Các môn còn lại

          Gồm các câu hỏi và bài tập được thiết kế theo 4 mức độ đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh.

III. THỜI ĐIỂM KIỂM TRA, THỜI GIAN LÀM BÀI

1. Thời điểm kiểm tra:

1.1. Tổ chức kiểm tra định kì cuối học kì II các môn họctheo quy định tại thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 29/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi bổ sung một số điều Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT trong 2 ngày 06, 07/5/2019.

1.2. Môn Tiếng Anh

          - Khối lớp 1: Ngày 24/4/2019

          - Khối lớp 2: Ngày 26/4/2019

          - Khối 3: Ngày 08/5/2019

          - Khối 4: Ngày 09/5/2019

          - Khối 5: Ngày 10/5/2019

2. Thời gian làm bài:

          + Khối lớp 1: Môn Toán 40 phút; Môn Tiếng Việt kiểm tra đọc 40 phút, kiểm tra viết 40 phút; các môn học khác 40 phút.

          + Khối lớp 2; 3: Môn Toán 50 phút; Môn Tiếng Việt: Bài kiểm tra đọc hiểu, kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt: 40 phút; Bài kiểm tra viết: 40 phút; các môn học khác 40 phút.

          + Khối lớp 4; 5: Môn Toán 60 phút; Môn Tiếng Việt: Bài kiểm tra đọc hiểu, kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt: 40 phút; Bài kiểm tra viết: 60 phút; các môn học khác 40 phút.

          * Riêng môn Tiếng Anh:

          Thời gian kiểm tra các kĩ năng khối lớp 3,4 theo quy định tại công văn số 3032/BGDĐT-GDTH ngày 09/5/2013 của Bộ GDĐT, khối lớp 5 theo QĐ số 1479/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2016 của Bộ GDĐT. Cụ thể như sau:

          + Lớp 3, lớp 4:

Kỹ năng Đọc-Viết

Kỹ năng Nghe

 

Kỹ năng nói

(3-5 phút/1HS)

 

7 giờ 15

 

Mở túi đề

8 giờ 00

Mở túi đề-GV kiểm tra đĩa CD

8 giờ 50

Bắt đầu kiểm tra

7 giờ 25

Phát đề cho HS

8 giờ 10

Phát đề cho HS

 

Buổi sáng chưa xong thì tiếp tục vào buổi chiều

7 giờ 30

Tính giờ làm bài

8 giờ 15

Tính giờ làm bài

 

7 giờ 45

Hết giờ làm bài

8 giờ 35

Hết giờ làm bài

 

          +Lớp 5:

Kỹ năng Đọc-Viết

Kỹ năng Nghe

 

Kỹ năng nói

(5-7 phút/1HS)

 

7 giờ 15

 

Mở túi đề

8 giờ 25

Mở túi đề-GV kiểm tra đĩa CD

9 giờ 15

Bắt đầu kiểm tra

7 giờ 25

Phát đề cho HS

8 giờ 35

Phát đề cho HS

 

Buổi sáng chưa xong thì tiếp tục vào buổi chiều

7 giờ 30

Tính giờ làm bài

8 giờ 40

Tính giờ làm bài

 

8 giờ 10

Hết giờ làm bài

9 giờ 00

Hết giờ làm bài

 

III. LỊCH NHẬN ĐỀ, COI, CHẤM.

1. Lịch nhận đề và kiểm tra:

          - Chiều 22/4/2019 (16giờ): Hiệu trưởng nhận đề kiểm tra Tiếng Anh phonics tại PGD.

          - Sáng 24/4/ 2019: Kiểm tra Tiếng Anh phonics lớp 1.

          - Sáng 26/4/2019: Kiểm tra Tiếng Anh phonics lớp 2.

          - Ngày 06/ 5/2019

                   + Sáng: Kiểm tra Toán, Tiếng Việt lớp 2 và lớp 4

                   + Chiều: Kiểm tra Toán, Tiếng Việt lớp 1 và lớp 3

          - Ngày 07/5/2019

                   + Sáng: Kiểm tra Toán, Tiếng Việt lớp 5.

                   + Chiều: (14 giờ 00): H.trưởng nhận đề T. Anh lớp 3; 4; 5 tại PGD

          - Ngày 08/ 5/ 2019: Kiểm tra Tiếng Anh lớp 3

          - Ngày 09/ 5 /2019: Kiểm tra Tiếng Anh lớp 4

          - Ngày 10/5/2019:Kiểm tra Tiếng Anh lớp 5

2. Lịch chấm kiểm tra:

          Chiều 08, 09, 10/5/2019: Chấm Toán và Tiếng Việt của các khối.

          Riêng môn Tiếng Anh, nếu không phải kiểm tra nói sang buổi chiều, có thể tổ chức chấm từ chiều 08/5 đến hết ngày 13/5/2019.

* Phần kiểm tra và lấy điểm đọc thành tiếng môn Tiếng Việt và các môn học khác còn lại, yêu cầu giáo viên dạy căn cứ vào chương trình và TKB, chủ động hoàn thành trước lịch kiểm tra chung của khối.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN, BÁO CÁO KẾT QUẢ

1. Tổ chức thực hiện:

          - Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập Hội đồng ra đề; Hội đồng coi, chấm, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; Chỉ đạo ra đề kiểm tra các môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử- Địa Lý và Kĩ năng nói môn Tiếng Việt.

          - Riêng việc coi, chấm khối lớp 5, do Phòng GDĐT ra Quyết định thành lập hội đồng coi,chấm......

          - Việc coi, chấm nghiêm túc; chấm đúng biểu điểm, đảm bảo tính chính xác, khoa học và khách quan.

          + Kiểm tra ngồi theo đơn vị lớp, 2 giáo viên coi/1 lớp.

          +Chấm theo cặp, có giáo viên khối trên cùng chấm.

          + Cắt phách trước khi giao bài cho giáo viên chấm.

          - Thời gian làm việc: Sáng từ 7 giờ 00 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút.

2. Quy định ra đề và kiểm duyệt đề các môn kiểm tra theo lịch chung:

a. Ra đề:

- Mỗi giáo viên dạy ra01đề/môn: Tiếng Việt, Toán, Khoa, LS-ĐL, đề kiểm tra nói Tiếng Anh lớp 3,4,5(Có đủ ma trận, đáp án, biểu điểm và hướng dẫn chấm) nộp bản mềm lên hòm thư thnllamde@gmail.com trước 27/4. Khối trưởng chịu trách nhiệm thống nhất đề trong khối và trực tiếpduyệt với đồng chí Phó hiệu trưởng đề chính thức.

- Nội dung, chương trình ra theo phân phối chương trình do Bộ GDĐT quy định tính đến hết tuần thực học trước ngày kiểm tra.

           (*Lưu ý: Đối với HSKT, có đề kiểm tra riêng cho từng em và phải đảm bảo được mức độ, yêu cầu phù hợp với năng lực cụ thể của đối tượng).

          - Nội dung đề kiểm tra phải tuyệt đối đảm bảo tính bí mật, khách quan.

b. Kiểm duyệt đề:

Đ/c phó Hiệu trưởng trực tiếp lập kế hoạch duyệt đề kiểm tra từng khối ; kí xác nhận bản in đề chính thức đã duyệt trước khi thống nhất với Hiệu trưởng kèm theo gửi bản mềm vào hòm thư thnllamde@gmail.comđể hiệu trưởng  quyết định việc in đề chính thức. Kế hoạch đảm bảo xong trước ngày 03/5.

c. In và bảo quản đề: Hiệu trưởng căn cứ việc kiểm duyệt đề và đề đã được công nhận là đề chính thức để quyết định việc in đề (Số lượng đề in/ môn = số HS + 5 đề). Đề in xong và phải được niêm phong trước ngày 06/5/2019. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp quản lí đề in đã niêm phong.

3. Công tác điều kiện:

- Giao bộ phận CM, VP có trách nhiệm đảm bảo đầy đủ giấy in và các loại hồ sơ phục vụ cho công tác coi, chấm kiểm tra theo yêu cầu quy định;

- Căn cứ theo lịch kiểm tra, đồng chí PCT chỉ đạo bố trí đảm bảo yêu cầu về CSVC, loa, đài, VPP, hồ sơ kiểm tra, công tác vệ sinh, an toàn trước giờ kiểm tra.. trong các ngày kiểm tra.

4.Báo cáo kết quả (Đồng chí PHT trực tiếp thực hiện)

          - Sáng 14/5/2019: Nộp tổng hợp kết quả kiểm tra định kì cuối học kì II đối với môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh (Biểu mẫu như năm học trước) bằng văn bản dấu đỏ kết hợp nhập biểu trực tuyến: Nộp đề và hướng dẫn chấm môn Toán, Tiếng Việt các khối lớp về PGD.

          - Hoàn thành số liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia trước 16 giờ 00 ngày 16/5/2019. Yêu cầu chính xác, khớp số liệu của các loại báo cáo.

          Trên đây là hướng dẫn kiểm tra định kì cuối học kì II năm học 2018-2019 của trường Tiểu học Liêm Tuyền. Yêu cầu các bộ phận và cá nhân thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Hiệu trưởng để thống nhất giải quyết./.

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- PGD &ĐT; ( Để báo cáo)

- Các tổ CM, CT ( Để thực hiện)

- Đăng Website

- Lưu VT                                                                                             NGUYỄN VĂN SÁNG

 

Tải tệp đính kèm
Các tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 5

Tổng lượng truy cập: 166699