Bạn cần biết

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

§¬n vÞ : Tr­êng tiÓu häc Liªm TuyÒnCh­¬ng 622 Lo¹i 490 Kho¶n 492C¤NG KHAI Dù to¸n thu,chi ng©n s¸ch ®­îc giao n¨m 2018
§V tÝnh: §ång


Stt

Néi dung

Tæng sè

Ghi chóA

Thu , chi th­êng xuyªn

 

 


I

Thu sù nghiÖp

 

 


1

Sè thu häc phÝ

 

 


2

Thu sù nghiÖp kh¸c

 

 


II

dù to¸n chi NSNN

      1,852,438,000

 


 

TN 0129: Chi thanh to¸n cho c¸ nh©n

      1,595,331,000

 


 

Môc 6000 : TiÒn l­¬ng

         856,281,000

 


 

Môc 6050 : TiÒn c«ng tr¶ cho L§TX theo H®ång

           36,972,000

 


 

Môc 6100 : Phô cÊp l­¬ng

         442,693,000

 


 

Mục 6200 : Tiền thưởng

 

 


 

Môc 6300 : C¸c kho¶n ®ãng gãp

         247,217,000

 


 

Môc 6400 : C¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c cho c¸ nh©n

           12,168,000

 


 

TN 0130: Chi vÒ hµng ho¸, dÞch vô

         242,976,000

 


 

Môc 6500 : Thanh to¸n dÞch vô c«ng céng

           15,000,000

 


 

Môc 6550 : VËt t­ v¨n phßng

           73,000,000

 


 

Mục 6600 : Thông tin liên lạc

             9,576,000

 


 

Mục 6700 : Khoán công tác phí

           11,400,000

 


 

Mục 6750 : Chi phí thuê mướn

           41,000,000

 


 

Mục 6900 : Sửa chữa tài sản chuyên môn

           10,500,000

 


 

Mục 6950 : Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn

           10,000,000

 


 

Môc 7000: Chi phÝ nghiÖp vô CM cña tõng ngµnh

           66,500,000

 


 

Mục 7050: Mua sắm tài sản vô hình

             6,000,000

 


 

TN 0132: C¸c kho¶n chi kh¸c

           14,131,000

 


 

Môc 7750 : Chi kh¸c

           14,131,000

 


III

§Ò nghÞ NSNN cÊp chi TX n¨m 2018

1,852,438,000


 Ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2018


         KÕ to¸n                           

HiÖu tr­ëng

Lê Thị Vân

Nguyễn Văn Sáng


Tải tệp đính kèm
Các tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 13

Tổng lượng truy cập: 166387