Các thủ tục hành chính

Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019


PHÒNG GDĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊM TUYỀN

Số: 94/KH-THLT

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Liêm Tuyền, ngày 22 tháng 6 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018 - 2019 

Căn cứ Điều lệ trường Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ công văn số 939/SGDĐT ngày 12/6/2018 của Sở GDĐT Hà Nam về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019;

Căn cứ công văn số 297/PGDĐT ngày 23/4/2018 của Phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lývề việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019;

Căn cứ kết quả điều tra dân số theo độ tuổi và kế hoạch phát triển năm học 2018 - 2019 của trường Tiểu học Liêm Tuyền đã được cấp trên phê duyệt,

Trường Tiểu học Liêm Tuyền xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 - 2019 như sau:

I . MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức tuyển sinh đúng kế hoạch, đảm bảo khách quan, thuận lợi cho HS và cha mẹ HS; đảm bảo chất lượng của công tác PCGD Tiểu học trên địa bàn.

2. Thực hiện huy động 100% số học sinh trong độ tuổi Tiểu học đến lớp, vận động đạt ít nhất 70% trẻ khuyết tật còn đủ sức khoẻ vào lớp 1.

3. Thực hiện nghiêm túc các quy định về thời gian tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh và sĩ số học sinh/ lớp.

4. Đảm bảo chính xác và công khai trong tuyển sinh. Kết quả tuyển sinh được báo cáo bằng văn bản và hệ thống tuyển sinh trực tuyến của PGDĐT.

II. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

1.  Quy định đối tượng tuyển sinh:

- Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2012) và trẻ sinh trước năm 2012 chưa ra học lớp 1.

- Số lớp: 03 lớp.

- Số HS sinh theo kế hoạch được giao: 92 học sinh.

- Tuyến tuyển sinh: Học sinh có hộ khẩu thường trú tại địa bàn xã Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý.

3. Thời gian tuyển sinh:

          - Bắt đầu Từ ngày 02/7/2018 đến ngày 12/7/2018.

4.  Quy định về hồ sơ của học sinh:

- Đơn xin nhập học (Theo mẫu);

- Bản sao giấy khai sinh có công chứng (02 bản);

- Giấy chứng nhận Hoàn thành chương trình Mầm non (Nếu có);

*Lưu ý: Huy động đảm bảo 100% số trẻ trong độ tuổi thuộc vùng tuyển sinh đến trường; tạo mọi điều kiện để vận động trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật (nếu có) được theo học; tuyệt đối không tuyển sinh trẻ sinh sau năm 2012.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh, báo cáo UBND xã; công bố công khai các văn bản tuyển sinh tại trường và xã; tuyên truyền tới toàn thể nhân dân trong xã được biết trước khi tuyển sinh 10 ngày (Kể từ ngày 05/6/2018).

- Lập tờ trình đề xuất danh sách các thành viên tham gia Hội đồng tuyển sinh của trường về Phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố trước ngày 05/6/2018;

- Căn cứ Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh tại trường của Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố, Hội đồng tuyển sinh trường Tiểu học Liêm Tuyền có nhiệm vụ tổ chức tuyển sinh học sinh theo đúng kế hoạch.

- Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra, đối chiếu sự trùng khớp các thông tin của học sinh: họ tên, tên đệm, ngày sinh, nơi sinh …, sự trùng khớp giữa danh sách điều tra phổ cập, bản sao giấy khai sinh với bản chính. (Lưu ý: Trong trường hợp học sinh chưa có tên trong danh sách điều tra phổ cập, cán bộ tuyển sinh cần đề nghị PHHS mang sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ có giá trị tương đương để đối chiếu).

- Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực thi nhiệm vụ theo yêu cầu và thời gian quy định và đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi để cha mẹ học sinh đăng kí nhập học cho học sinh theo đúng kế hoạch quy định.

- Hội đồng tuyển sinh lập đủ các hồ sơ tuyển sinh, báo cáo kết quả tuyển sinh theo hướng dẫn tại công văn số 939/SGDĐT-GDTH ngày 12/6/2018 về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 20178-2019 và quy định tại công văn số 297/PGDĐT ngày 23/4/2018 của Phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lývề việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh học sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019 của trường Tiểu học Liêm Tuyền. Yêu cầu các cá nhân, bộ phận có liên quan nghiêm túc thực hiện. Mọi vướng mắc cần phản ánh về lãnh đạo đơn vị để được kịp thờigiải quyết./.

Nơi nhận:

- PGDĐT; (để b/c)

- UBND xã; (để b/c)

- Wesbite trường;

- Hội đồng tuyển sinh; (để th/h)

- Lưu: VT./.

                                                                             HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                             NGUYỄN VĂN SÁNG

 

 

data/17976458552721041789/thongbao/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20tuy%E1%BB%83n%20sinh%20l%E1%BB%9Bp%201%20n%C4%83m%20h%E1%BB%8Dc%202018-2019.rar

Các bài cùng chuyên mục

Xem thêm...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 40

Tổng lượng truy cập: 167385