KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM HỌC 2016-2017

data/17976458552721041789/thongbao/K%E1%BA%BE%20HO%E1%BA%A0CH%20C%C3%94NG%20T%C3%81C%20TH%C3%81NG%209%20N%C4%82M%202016-2017.doc

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 1 NĂM HỌC 2016-2017

data/17976458552721041789/thongbao/K%E1%BA%BE%20HO%E1%BA%A0CH%20C%C3%94NG%20T%C3%81C%20TU%E1%BA%A6N%201%20N%C4%82M%20H%E1%BB%8CC%202016-2017.doc

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM HỌC 2016-2017

data/17976458552721041789/thongbao/K%E1%BA%BE%20HO%E1%BA%A0CH%20C%C3%94NG%20T%C3%81C%20TU%E1%BA%A6N%2013%20N%C4%82M%20H%E1%BB%8CC%202016-2017.doc

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM HỌC 2016-2017

data/17976458552721041789/thongbao/K%E1%BA%BE%20HO%E1%BA%A0CH%20C%C3%94NG%20T%C3%81C%20TH%C3%81NG%2011%20N%C4%82M%20H%E1%BB%8CC%202016-2017%20%281%29.doc

Kế hoạch công tác tháng 10/2018

data/17976458552721041789/thongbao/KHCT%20th%C3%A1ng%2010%20n%C4%83m%20hoc%202018%202019.rar

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM HỌC 2016-2017

data/17976458552721041789/thongbao/K%E1%BA%BE%20HO%E1%BA%A0CH%20C%C3%94NG%20T%C3%81C%20TH%C3%81NG%2012%20N%C4%82M%20H%E1%BB%8CC%202016-2017.doc

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM HỌC 2016-2017

data/17976458552721041789/thongbao/K%E1%BA%BE%20HO%E1%BA%A0CH%20C%C3%94NG%20T%C3%81C%20TU%E1%BA%A6N%2011%20N%C4%82M%20H%E1%BB%8CC%202016%20-2017.doc

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THÁNG 4 NĂM 2017

data/17976458552721041789/thongbao/K%E1%BA%BE%20HO%E1%BA%A0CH%20C%C3%94NG%20T%C3%81C%20TU%E1%BA%A6N%20C%E1%BB%A6A%20TH%C3%81NG%204%20N%C4%82M%202017.rar

THỜI GIAN BIỂU NĂM HỌC 2016-2017

data/17976458552721041789/thongbao/TH%E1%BB%9CI%20GIAN%20BI%E1%BB%82U%20N%C4%82M%20H%E1%BB%8CC%202016-2017.doc

THỜI KHOA BIỂU NĂM HỌC 2015 - 2016

data/17976458552721041789/thongbao/TH%E1%BB%9CI%20KHOA%20BI%E1%BB%82U%20N%C4%82M%20H%E1%BB%8CC%202015%20-%202016%20%281%29.doc

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM HỌC 2016-2017

data/17976458552721041789/thongbao/K%E1%BA%BE%20HO%E1%BA%A0CH%20C%C3%94NG%20T%C3%81C%20TU%E1%BA%A6N%2010%20N%C4%82M%20H%E1%BB%8CC%202016-2017.doc

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 16 NĂM HỌC 2016-2017

data/17976458552721041789/thongbao/K%E1%BA%BE%20HO%E1%BA%A0CH%20C%C3%94NG%20T%C3%81C%20TU%E1%BA%A6N%2016%20N%C4%82M%20H%E1%BB%8CC%202016-2017.doc

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM HỌC 2016-2017

data/17976458552721041789/thongbao/K%E1%BA%BE%20HO%E1%BA%A0CH%20C%C3%94NG%20T%C3%81C%20TU%E1%BA%A6N%2012%20N%C4%82M%20H%E1%BB%8CC%202016%20-%202017.doc

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 17 NĂM HỌC 2016-2017

data/17976458552721041789/thongbao/K%E1%BA%BE%20HO%E1%BA%A0CH%20C%C3%94NG%20T%C3%81C%20TU%E1%BA%A6N%2017%20N%C4%82M%20H%E1%BB%8CC%202016-2017.doc

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 9 NĂM HỌC 2016-2017

data/17976458552721041789/thongbao/K%E1%BA%BE%20HO%E1%BA%A0CH%20C%C3%94NG%20T%C3%81C%20TU%E1%BA%A6N%209%20N%C4%82M%20H%E1%BB%8CC%202016-2017.doc

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THÁNG 3 NĂM 2017

data/17976458552721041789/thongbao/K%E1%BA%BE%20HO%E1%BA%A0CH%20C%C3%94NG%20T%C3%81C%20TU%E1%BA%A6N%20C%E1%BB%A6A%20TH%C3%81NG%203%20N%C4%82M%202017%20%281%29.rar

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 22 NĂM HỌC 2016-2017

data/17976458552721041789/thongbao/K%E1%BA%BE%20HO%E1%BA%A0CH%20C%C3%94NG%20T%C3%81C%20TU%E1%BA%A6N%2022%20N%C4%82M%20H%E1%BB%8CC%202016-2017.doc

THÔNG BÁO VÀ KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2016 - 2017

data/17976458552721041789/thongbao/TH%C3%94NG%20B%C3%81O%20V%C3%80%20K%E1%BA%BE%20HO%E1%BA%A0CH%20TUY%E1%BB%82N%20SINH%20L%E1%BB%9AP%201%20N%C4%82M%20H%E1%BB%8CC%202016%20-%202017.doc

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 15 NĂM HỌC 2016-2017

data/17976458552721041789/thongbao/K%E1%BA%BE%20HO%E1%BA%A0CH%20C%C3%94NG%20T%C3%81C%20TU%E1%BA%A6N%2015%20N%C4%82M%20H%E1%BB%8CC%202016%20-%202017.doc

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 7 NĂM HOC 2016-2017

data/17976458552721041789/thongbao/K%E1%BA%BE%20HO%E1%BA%A0CH%20C%C3%94NG%20T%C3%81C%20TU%E1%BA%A6N%207%20N%C4%82M%20H%E1%BB%8CC%202016-2017.doc

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 3 NĂM HỌC 2016-2017

data/17976458552721041789/thongbao/K%E1%BA%BE%20HO%E1%BA%A0CH%20C%C3%94NG%20T%C3%81C%20TU%E1%BA%A6N%203%20N%C4%82M%20H%E1%BB%8CC%202016-2017.doc

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 18 NĂM HỌC 2016-2017

data/17976458552721041789/thongbao/K%E1%BA%BE%20HO%E1%BA%A0CH%20C%C3%94NG%20T%C3%81C%20TU%E1%BA%A6N%2018%20N%C4%82M%20H%E1%BB%8CC%202016-2017.doc

Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019

data/17976458552721041789/thongbao/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20tuy%E1%BB%83n%20sinh%20l%E1%BB%9Bp%201%20n%C4%83m%20h%E1%BB%8Dc%202018-2019.rar

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 19 NĂM HỌC 2016-2017

data/17976458552721041789/thongbao/K%E1%BA%BE%20HO%E1%BA%A0CH%20C%C3%94NG%20T%C3%81C%20TU%E1%BA%A6N%2019%20N%C4%82M%20H%E1%BB%8CC%202016-2017.doc

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 8 NĂM HOC 2016-2017

data/17976458552721041789/thongbao/K%E1%BA%BE%20HO%E1%BA%A0CH%20C%C3%94NG%20T%C3%81C%20TH%C3%81NG%2011%20N%C4%82M%20H%E1%BB%8CC%202016-2017.doc

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM HỌC 2017-2018

data/17976458552721041789/thongbao/K%E1%BA%BE%20HO%E1%BA%A0CH%20C%C3%94NG%20T%C3%81C%20TH%C3%81NG%2011%20N%C4%82M%20H%E1%BB%8CC%202017-2018.doc

CÔNG TÁC TUẦN CỦA THÁNG 8 NĂM HỌC 2016-2017

data/17976458552721041789/thongbao/L%E1%BB%8ACH%20C%C3%94NG%20T%C3%81C%20TU%E1%BA%A6N%20C%E1%BB%A6A%20TH%C3%81NG%208-2016.doc

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 1 NĂM HỌC 2016-2017

data/17976458552721041789/thongbao/K%E1%BA%BE%20HO%E1%BA%A0CH%20C%C3%94NG%20T%C3%81C%20TH%C3%81NG%201%20N%C4%82M%202017.doc

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 24 NĂM HỌC 2016-2017

data/17976458552721041789/thongbao/K%E1%BA%BE%20HO%E1%BA%A0CH%20C%C3%94NG%20T%C3%81C%20TU%E1%BA%A6N%2024%20N%C4%82M%20H%E1%BB%8CC%202016-2017.doc

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2016-2017

data/17976458552721041789/thongbao/K%E1%BA%BE%20HO%E1%BA%A0CH%20C%C3%94NG%20T%C3%81C%20TU%E1%BA%A6N%2014%20N%C4%82M%20H%E1%BB%8CC%202016%20-%202017.doc

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM HỌC 2016-2017

data/17976458552721041789/thongbao/K%E1%BA%BE%20HO%E1%BA%A0CH%20C%C3%94NG%20T%C3%81C%20TH%C3%81NG%204%20N%C4%82M%20H%E1%BB%8CC%202016%20-%202017.doc

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 23 NĂM HỌC 2016-2017

data/17976458552721041789/thongbao/K%E1%BA%BE%20HO%E1%BA%A0CH%20C%C3%94NG%20T%C3%81C%20TU%E1%BA%A6N%2023%20N%C4%82M%20H%E1%BB%8CC%202016-2017.doc

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 2 NĂM HỌC 2016-2017

data/17976458552721041789/thongbao/K%E1%BA%BE%20HO%E1%BA%A0CH%20C%C3%94NG%20T%C3%81C%20TU%E1%BA%A6N%202%20N%C4%82M%20H%E1%BB%8CC%202016-2017.doc

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM HỌC 2016-2017

data/17976458552721041789/thongbao/K%E1%BA%BE%20HO%E1%BA%A0CH%20C%C3%94NG%20T%C3%81C%20TU%E1%BA%A6N%2020%20N%C4%82M%20H%E1%BB%8CC%202016-2017.doc

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 4 NĂM HỌC 2016-2017

data/17976458552721041789/thongbao/K%E1%BA%BE%20HO%E1%BA%A0CH%20C%C3%94NG%20T%C3%81C%20TU%E1%BA%A6N%204%20N%C4%82M%20H%E1%BB%8CC%202016-2017.doc

THỜI KHOA BIỂU NĂM HỌC 2016-2017

data/17976458552721041789/thongbao/TH%E1%BB%9CI%20KHOA%20BI%E1%BB%82U%20N%C4%82M%20H%E1%BB%8CC%202016-2017.doc

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 6 NĂM HỌC 2016-2017

data/17976458552721041789/thongbao/K%E1%BA%BE%20HO%E1%BA%A0CH%20C%C3%94NG%20T%C3%81C%20TU%E1%BA%A6N%206%20N%C4%82M%20H%E1%BB%8CC%202016-2017.doc

Kế hoạch công tác tháng 9 năm học 2018-2019

data/17976458552721041789/thongbao/KHCTT9%202018.rar

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 5 NĂM HỌC 2016-2017

data/17976458552721041789/thongbao/K%E1%BA%BE%20HO%E1%BA%A0CH%20C%C3%94NG%20T%C3%81C%20TU%E1%BA%A6N%205%20N%C4%82M%20H%E1%BB%8CC%202016-2017%20%281%29.doc

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM HỌC 2016-2017

data/17976458552721041789/thongbao/K%E1%BA%BE%20HO%E1%BA%A0CH%20C%C3%94NG%20T%C3%81C%20TU%E1%BA%A6N%2021%20N%C4%82M%20H%E1%BB%8CC%20%202016-2017.doc

Xem thêm...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 19

Tổng lượng truy cập: 164707