Tin tức : Kế hoạch công tác tháng 3/2019/

Kế hoạch công tác tháng 3/2019

PHÒNG GDĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG TH LIÊM  TUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

   Số:  21 /KH-THLTu

                                                Liêm Tuyền, ngày 27 tháng 02 năm 2019

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2019

Năm học 2018-2019

 

 

          Căn cứ kế hoạch số 59/PGDĐT-TH ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý về việc hướng dẫn công tác tháng 03 năm 2019;

Thực hiện Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của đơn vị,

          Trường Tiểu học Liêm Tuyền xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tháng 03/2019 của đơn vị như sau:

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

          - Tham giao lưu câu lạc bộ môn học cấp trường, cụm trường.

          - Dự SHCM cấp cụm, thành phố; chia sẻ các hoạt động giáo dục giữa các trường, cụm trường, giữa các huyện, thành phố.

- Tổ chức kiểm tra định kì giữa học kì II (Tuần 28 chuyên môn)

          - Tiếp tục thu thập, xử lý minh chứng kiểm định theo kế hoạch;

          - Đón đoàn kiểm tra của PGDĐT về kiểm tra, tư vấn công tác kiểm định, kiểm tra việc dạy học tiếng Anh theo Đề án dạy học ngoại ngữ.

          - Kiểm tra theo kế hoạch KTNB.

          B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN VÀ PHỔ CẬP

          1. Công tác phát triển: - Giữ vững sĩ số, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần.

          2. Công tác phổ cập:

          - Nâng cao chất lượng học sinh đạt vững chuẩn KT-KN các môn học kịp theo tiến độ thực hiện chương trình;

            - Tiếp tục theo dõi, cập nhật bổ sung trẻ mới đến trên địa bàn, chú ý độ tuổi sinh năm 2013 chuẩn bị số liệu cho xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2019-2020 theo mẫu do Phòng GD & ĐT sẽ quy định (Đ/c Loan p/t).

II. GIÁO DỤC TOÀN DIỆN   

1. Giáo dục và hình thành phát triển năng lực, phẩm chất học sinh thông qua quá trình học tập và các hoạt động trải nghiệm cuộc sống.

- Tiếp tục tổ chức cho học sinh được trải nghiệm, tập trung vào các hoạt động rèn kĩ năng sống, lối sống thông qua việc hướng dẫn thực hành các tình huống để cho học sinh có kĩ năng giao tiếp, kĩ năng tự bảo vệ bản thân, tránh tại nạn thương tích, tránh bạo lực, xâm hại...hướng các nội dung giáo dục theo chủ đề ngày 8/3 (QTPN) và 26/3 (TLĐTNCS HCM).

- Duy trì kế hoạch tổ chức tốt các Câu lạc bộ môn học, hoạt động ngoài giờ lên lớp; thường xuyên quan tâm theo dõi, khuyến khích động viên học sinh tham gia giải toán bằng TV, Tiếng Anh trên mạng, thi IOE,Trạng nguyên tiếng Việt....theo kịp các vòng luyện; Tập trung bồi dưỡng học sinh lớp 5 tham gia giao lưu Olympic môn học cấp Thành phố vào đầu tháng 4/2019(GV)

          - Tổ chức cho học sinh giao lưu CLB môn học cấp Cụm vào ngày 21/3.

          2. Triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng từng môn học và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục phổ thông

- Thực hiện chương trình chuyên môn từ tuần 25 (04/03/2019) đến hết tuần 28 (29/03/2019).

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả yêu cầu về đổi mới phương pháp, đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh; thành thạo trong ứng dụng công nghệ thông tin.

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc soạn, giảng theo định hướng phát triển năng lực học sinh, việc lồng ghép GDQPAN trong dạy học các môn học;        - Thực hiện nghiêm túc tiết đọc sách và tổ chức thư viện lớp học có tính thiết thực và hiệu quả, chấp hành nghiêm túc giờ lên lớp, kí duyệt hố sơ, giáo án theo quy định (GV).

- Tổ chức nghiêm túc hiệu quả các buổi SHCM theo kế hoạch, chú trọng về: “Nghiên cứu bài học định hướng phát triển năng lực học sinh”.

          - Tổ chức kiểm tra và hoàn thành đánh giá định kì học sinh giữa học kì 2 trong tuần chuyên môn 28. Tổ chức kiểm tra theo đúng Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ GD & ĐT (Có Kế hoạch riêng).

3. Công tác giáo dục thể chất, thẩm mĩ, y tế học đường.

- Tiếp tục thực hiện theo Công văn 1492/SGDĐT của Sở về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GD thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2018-2019 đã triển khai và nội dung GDTC theo tài liệu đã cấp (GV).

4. Công tác Đoàn, Đội

- Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động của Đội thiếu niên và Sao Nhi đồng thiết thực với nội dung của phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, các hoạt động theo hướng dẫn của Hội đồng Đội thành phố;tổ chức tốt các hoạt động giữa giờ, khuyến khích HS tham gia cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc theo công văn liên Sở số 20 ngày 21/02/2019 đã phát động (ACPT các lớp).

- Tổ chức tham gia hoạt động chào mừng Đại hội Mặt trận tổ quốc xã; xây dựng Kế hoạch tổ chức các HĐ chào mừng 26/3 (Đ/c Thắng p/t)

          III. CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC; CÔNG TÁC XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA; CÔNG TÁC THƯ VIỆN;

          1. Công tác kiểm định chất lượng GD; Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia:

- Tiếp tục thực hiện cải tiến chất lượng giáo dục, kế hoạch duy trì, giữ vững trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia tập trung vào các tiêu chuẩn 1,2,4 và 5,   đồng thời khắc phục để sử dụng CSVC, thiết bị trường học hiện có trong thời gian chờ xây mới.          

          - Tiếp tục thực hiện Kế hoạch TĐG theo thông tư 17/2018 và hướng dẫn số 5932 của Bộ GDĐT, chuẩn bị các điều kiện đón đoàn kiểm tra, tư vấn của Phòng giáo dục và tiếp tục công tác thu thập, sắp xếp, xử lý và phân tích các minh chứng.

          2. Công tác thư viện:

- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác thư viện theo quy định. Chú ý việc bố trí, sắp xếp, bổ sung thư viện đảm bảo yêu cầu, kiểm tra, phục hồi và bổ sung đầy đủ bộ phích thư viện (Đ/c Ninh p/t).

- GVCN các lớp duy trì tốt công tác xã hội hóa, tiếp tục tăng cường đầu tư sách báo, tài liệu tham khảo để xây dựng và tổ chức tiết đọc sách, sử dụng hiệu quả thư viện lớp học.Các lớp báo cáo kết quả thực hiện thư viện lớp học và đăng kí mô hình thư viện thân thiện trên lớp.

IV. CÔNG TÁC ĐỘI  NGŨ

  1. Sinh hoạt chuyên môn

1.1. Cấp trường: CMT đôn đốc việc thực hiện bồi dưỡng của đội ngũ theo kế hoạch BDTX và tổ chức chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên môn tổ, trường theo hướng đổi mới: “nghiên cứu bài học định hướng phát triển năng lực học sinh” trên cơ sở kế hoạch đã được bổ sung, điều chỉnh sau HK1(Đ/c Loan p/t).

1.2.Tham dự SHCM cấp cụm, thành phố.

          * Môn TN&XH:

          + Thời gian: Từ 14 giờ, ngày 01/3/2019

          + Thành phần dự: Đồng chí Bình, đ/c Loan

          + Nội dung: Dự tiết dạy: Phòng cháy khi ở nhà -Lớp 3.

          + Địa điểm: Tại Trường TH Liêm Tiết.

* Công tác Đội:

          - Thời gian, địa điểm: 14 giờ ngày 20/03/2019, tại tiểu học Thanh Sơn B

          - Thành phần: Đ/c Thắng- giáo viên Tổng phụ trách Đội.

          *Bố trí chuyên môn liên quan:Lớp 5A chuyển lịch học chiều thứ 6 (01/3) về chiều thứ 5 (28/2). Đ/c Thanh dạy lớp 3B theo lịch chiều thứ 6 (01/3).

V. CÔNG TÁC QUẢN LÝ

          - Chỉ đạo và tổ chức tốt buổi giao lưu các Câu lạc bộ môn học cấp trường, tham gia cấp cụm trường, bồi dưỡng học sinh lớp 5 tham gia Olympic môn học cấp thành phố.

          - Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cuộc thi Đại sứ văn  hóa đọc tỉnh Hà Nam theo Công văn số 20/KH/SVHTTDL-GD ĐT ngày 21/02/2019.

          - Quản lý sát sao các hoạt động, đặc biệt là việc soạn, giảng, đánh giá học sinh, hoạt động của các sân chơi trí tuệ, câu lạc bộ môn học, việc dạy thêm, học thêm...

          - Tổ chức đón đoàn kiểm tra, tư vấn của Phòng GDĐT theo Kế hoạch

          - Thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra nội bộ.

- Thực hiện theo dõi, đưa tin bài đúng thời gian quy định, đảm bảo nghiêm túc chế độ báo cáo định kì và đột xuất số liệu chính xác, kịp thời.

MỘT SỐ MỐC LỊCH CHÍNH TRONG THÁNG 03/2019

  1. Ngày 06/03/2019: Đón đoàn Kiểm tra công tác KĐCL của PGD
  2. Ngày 22/03/2019:  Nộp báo cáo công tác tháng; báo cáo công tác Đội.

3. Ngày 25/03/2019:  8 giờ: Họp Hiệu trưởng (PGD sẽ thông báo địa điểm sau)

          Trên đây là kế hoạch công tác tháng 03/2019. Đề nghị các đồng chí căn cứ yêu cầu nhiệm vụ cụ thể được phân công để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./.

  

Nơi nhận:                                                                   

   - Các tổ CM, CT (để thực hiện);                                              

     - Lưu:  VT,

 

HIỆU TRƯỞNG


 

Nguyễn Văn Sáng

 

 

 

 

 

Tiểu học Liên Tuyền

Các tin khác

Xem thêm...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 10

Tổng lượng truy cập: 163523