Tin tức : Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trường tiểu học Liêm Tuyền/

Kế hoạch tuyên truyền,

PHÒNG GDĐT  TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG TH LIÊM TUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 29 /KH-THLT

              Liêm Tuyền, ngày 15 tháng 03 năm 2019

 

 

 

KẾ   HOẠCH

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật

Trường Tiểu học Liêm Tuyền năm 2019

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐTngày 16/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủyếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục;

Thực hiệnKế hoạch số 336/KH-SGDĐT ngày 08/3/2019 của Sở GDĐT Hà Nam; công văn số 88/ KH-PGDĐT ngày 11/03/2019 của Phòng GDĐT thành phố Phủ Lý về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019,

Trường Tiểu học Liêm Tuyền xây dựng Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1. Triển khai Quyết định 105/QĐ-TTg, thực hiện Quyết định 3957/QĐ BGDĐT nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học trong nhà trường. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong nhà trường, góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các đối tượng CB, GV, CNV, HS một cách thường xuyên, kịp thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng Pháp luật và hành vi chấp hành Pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên và học sinh; góp phần ổn định môi trường giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; hạn chế hành vi vi phạm pháp luật, thực hiện nếp văn minh, giữ gìn an ninh - trật tự an toàn xã hội.

2. Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) gắn với những vấn đề về giáo dục được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận và nhiệm vụ chính trị của ngành. Nội dung PBGDPL bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục năm 2019, gắn với việc tiếp tục tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, tập trung tuyên truyền, phổ biến các luật và quy định pháp luật mới ban hành liên quan đến quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.

3. Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các hình thức PBGDPL mới trong công tác PBGDPL. Kết hợp giáo án dục pháp luật với giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học * VÀ sinh, lồng ghép hoạt động PBGDPL với các cuộc vận động, các hoạt động ngoại khóa và các phong trào thi đua lớn của ngành trong năm 2019. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, hình thức PBGDPL có hiệu quả phù hợp với từng nhóm đối tượng (nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người học ở mỗi cấp học).

          4. Triển khai nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả; khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được giao.

2. Yêu cầu

- Kế thừa kết quả và kinh nghiệm công tác PBGDPL trong nhà trường thời gian qua, bảo đảm sự liên tục và tính hệ thống của công tác PBGDPL.

- Công tác PBGDPL trong nhà trường phải đúng Chủ trương, Đường lối, Quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của ngành Giáo dục và Đào tạo.

- PBGDPL phải đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện và hiệu quả, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và đa dạng các hình thức PBGDPL mới. Việc lựa chọn nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với đối tượng theo hướng kết hợp thực tiễn, học đi đôi với hành. Ngoài việc cung cấp thông tin pháp luật, công tác PBGDPL còn phải vận động CB, CC, VC và HS chấp hành Pháp luật, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về Giáo dục.

- Công tác PBGDPL phải thực hiện phù hợp với đặc điểm xã hội, truyền thống văn hóa, điều kiện thực tế của địa phương, đáp ứng nhiệm vụ trọng tâm của ngành, lồng ghép hoạt động PBGDPL với các cuộc vận động, các phong trào lớn của Ngành ở đơn vị; từng bước hoàn thiện công tác PBGDPL một cách đầy đủ, đầu tư hợp lý các điều kiện phục vụ cho công tác này, phối hợp các lực lượng tham gia công tác PBGDPL trong và ngoài nhà trường thực hiện.

- Gắn chặt hơn nữa công tác PBGDPL với giáo dục đạo đức. Kết hợp giáo dục chính khóa với giáo dục ngoại khóa, tích hợp, lồng ghép nội dung Pháp luật một cách hợp lý trong các môn học Đạo đức, đảm bảo sự liên thông về kiến thức giữa các cấp học và trình độ đào tạo. Kết hợp giáo dục pháp luật thông qua các môn học với các hoạt động ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt dưới cờ.  

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý; tăng cường công tác theo dõi, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục, các văn bản chỉ đạo của ngành; quán triệt thực hiện Chi thỉ số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục; Kế hoạch số 1524/KH-SGDĐT ngày 12/9/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nam; Kế hoạch số 803/KH-PGDĐT ngày 28/9/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố về công tác pháp chế năm học 2018-2019.

2. Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo.

3. Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy kiến thức pháp luật tại các cơ sở giáo dục. Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” và các hoạt động tìm hiểu pháp luật với hình thức phù hợp, theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

4. Tham gia tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học: Tham gia xây dựng, góp ý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi), tuyên truyền, phổ biến Luật sau khi được Quốc hội thông qua;

5. Phát động phong trào tự làm thiết bị dạy học, sưu tầm hình ảnh, tư liệu phục vụ công tác PBGDPL tại nhà trường.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Đối tượng và nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Cán bộ quản lý giáo dục; giáo viên và nhân viên trong nhà trường

- Bố trí thời gian, sắp xếp nội dung và hình thức thích hợp để học tập các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, các chuyên đề Pháp luật có liên quan chuyên ngành, lĩnh vực công tác.

- Phổ biến các quy định của Chính phủ, Bộ GD&ĐT, HĐND-UBND Thành phố liên quan đến hoạt động quản lý, giáo dục; Điều lệ trường Tiểu học; Quy định đạo đức nhà giáo; các quy định về dạy thêm, học thêm …, các quy định về chuyên môn nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

b) Học sinh

- Phổ biến các văn bản quy phạm về công tác quản lý, đánh giá học sinh: Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định đánh giá học sinh Tiểu học; Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trong trường phổ thông; Quyết định số 72/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khóa cho HSSV.

- Vấn đề phòng chống bạo hành, buôn bán, xâm hại trẻ em, các quy định xử phạt vi phạm hành chính có liên quan đến trẻ em trong giao thông đường bộ, trong lĩnh vực an ninh - trật tự an toàn xã hội và một số văn bản khác có liên quan đến đối tượng này.

c) Đối tượng khác có liên quan đến lĩnh vực giáo dục

- Tập trung phổ biến các văn bản quy phạm Pháp luật liên quan đến đầu tư trong lĩnh vực giáo dục; bảo vệ môi trường; chăm lo sự nghiệp giáo dục, tôn vinh nhà giáo và nghề dạy học.

2. Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL của đơn vị

- Cán bộ làm công tác PBGDPL phải thường xuyên trau dồi kiến thức Pháp luật, cập nhật văn bản quy phạm Pháp luật mới và tham dự đầy đủ (Khi được trệu tập) các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ PBGDPL do Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp thành phố tổ chức, đặc biệt kỹ năng sử dụng tốt các phương tiện thông tin nhằm tuyên truyền, PBGDPL hiệu quả.

- Tăng cường và đẩy mạnh các hình thức trong công tác PBGDPL tại đơn vị, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác PBGDPL đạt hiệu quả cao, đưa những thông tin pháp luật đến các đối tượng một cách nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, tăng cường đưa nội dung phổ biến, giáo dục Pháp luật trong các hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp, đặc biệt là tổ chức tốt “Ngày Pháp luật”, đảm bảo nâng cao ý thức Pháp luật để từ đó mọi người tuân thủ một cách tự giác.

Thư viện nhà trường phải có các văn bản quy phạm pháp luật mới, có liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, giáo dục tại đơn vị… cập nhật thường xuyên các văn bản mới theo quy định; bố trí Tủ sách pháp luật đảm bảo Cán bộ, Giáo viên, Công nhân viên tiện tham khảo, nghiên cứu.

3. Đổi mới, sáng tạo kết hợp chặt chẽ các hình thức PBGDPL

Tuyên truyền, phát hành tài liệu tuyên truyền; niêm yết văn bản trên các bản tin của đơn vị; phổ biến trên các phương tiện thông tin của ngành. Kết hợp các phương pháp: phổ biến kết hợp tổ chức thực hiện; tuyên truyền kết hợp vận động chấp hành Pháp luật…

Trong năm 2019, công tác PBGDPL tập trung với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và có hiệu quả; hạn chế những trường hợp vi phạm pháp luật trong đội ngũ CBCCVC và HS nhà trường.

Phổ biến các văn bản quy phạm Pháp luật mới ban hành và các văn bản Pháp luật khác có liên quan; kết hợp phổ biến với giáo dục Pháp luật, tổ chức nhiều hình thức giáo dục Pháp luật ngoại khóa. Tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung bài giảng dạy phù hợp với Hiến pháp; không ngừng đổi mới, làm phong phú giờ dạy lồng ghép, tích hợp nội dung PBGDPL trong bộ môn Đạo đức; Đổi mới phương pháp giảng dạy môn pháp luật theo hướng hình thành năng lực cho HS.

Nâng cao chất lượng dạy và học môn đạo đức theo hướng cung cấp các kiến thức, rèn luyện các kỹ năng thực hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền và nghĩa vụ trong các lĩnh vực pháp luật gắn với cuộc sống và học tập của học sinh.

IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Thời gian

Nội dung

Bộ phận phối hợp

Đối tượng

Hình thức

Tháng 01 + 02/2019

- Luật Khiếu nại năm 2011.

- Luật Tố cáo năm 2011.

- Phổ biến, tuyên truyền Hiến pháp năm 2013.

- Luật Tiếp công dân năm 2013.

BGH, BCH công đoàn

- Cán bộ quản lý, GV, CNV

- Tuyên truyền.

- Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” theo quy định.

- Bảng tin pháp luật.

 

Tháng 3/2019

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2013.

 

Phối hợp với các bộ phận chuyên môn thực hiện.

- Cán bộ quản lý

- Cán bộ phụ trách công tác pháp chế tại đơn vị.

- Toàn thể cơ quan.

- Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” theo quy định.

- Bảng tin pháp luật.

 

Tháng 4/2019

- Các quy định liên quan công tác kiểm tra, đánh gia học sinh.

- Điều lệ nhà trường và các quy định về tuyển sinh lớp 1.

 

 

 

Phối hợp với các bộ phận chuyên môn thực hiện.

- Cán bộ quản lý.

- Cán bộ phụ trách công tác pháp chế các đơn vị.

- Toàn thể cơ quan.

- Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” theo quy định.

- Bảng tin pháp luật.

 

Tháng 5 + 6/2019

- Văn bản QPPL trong lĩnh vực GD&ĐT về công tác tuyển sinh năm 2019.

 

Phối hợp với các bộ phận chuyên môn thực hiện.

Toàn đơn vị.

- Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” theo quy định.

- Bảng tin pháp luật.

 

Tháng 7/2019

- Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi

- Luật Bảo hiểm xã hội.

- Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

Liên hệ với các cơ quan chuyên môn thực hiện.

- Cán bộ quản lý.

- Cán bộ phụ trách công tác pháp chế các đơn vị.

- Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” theo quy định.

- Bảng tin pháp luật.

Tháng 8/2019

- Luật Cán bộ, công chức năm 2008

- Luật Viên chức năm 2010.

- Điều lệ nhà trường.

- Quy định về đạo đức nhà giáo.

- Quy định về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

- Các quy định liên quan dạy thêm, học thêm,…

 

Phối hợp Phòng Nội vụ và Phòng Tư pháp, TT BDCT quận và các bộ phận chuyên môn thực hiện.

- Cán bộ quản lý.

- Cán bộ phụ trách công tác pháp chế các đơn vị.

- Giáo viên toàn ngành

 

- Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” theo quy định.

- Học chính trị hè.

- Bảng tin pháp luật.

 

Tháng

9/2019

- Luật Giao thông đường bộ và các Nghị định có liên quan đến xử phạt vi phạm an toàn giao thông.

- Luật Việc làm năm 2013

 

Phối hợp Ban an toàn giao thông của quận thực hiện; Phòng LĐTB&XH và các bộ phận chuyên môn thực hiện.

 

Toàn trường.

 

- Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” theo quy định.

- Bảng tin pháp luật.

 

Tháng 10/2019

- Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012.

- Luật Biển Việt Nam năm 2012 và các văn bản liên quan đến biển, đảo Việt Nam.

- Bộ Luật Lao động năm 2012.

 

Phối hợp Phòng TP và Phòng LĐTB&XH và các bộ phận chuyên môn thực hiện.

 

- CB, CC, NV cơ quan.

- Cán bộ quản lý.

- Cán bộ phụ trách công tác pháp chế các đơn vị.

 

- Tuyên truyền trong hội nghị giao ban toàn cơ quan.

- Tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường

- Bảng tin pháp luật.

 

Tháng 11/2018

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012.

- Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Các quy định pháp luật về minh bạch tài sản (kê khai tài sản);

 

Phối hợp Thanh tra quận thực hiện.

 

- CBCCNV cơ quan.

- Cán bộ quản lý.

- Cán bộ phụ trách công tác pháp chế các đơn vị.

 

- Tuyên truyền trong hội nghị giao ban toàn cơ quan; đăng trên trang website.

- Tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền cho Liên tịch nhà trường.

- Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” theo quy định.

- Bảng tin pháp luật.

Tháng 12/2019

- Luật Căn cước công dân năm 2014.

- Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2013.

- Báo cáo tổng kết.

 

Liên hệ với cơ quan liên quan để thực hiện

 

 

- CBCCNV - Cán bộ quản lý.

- Cán bộ phụ trách công tác pháp chế của đơn vị.

- Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” theo quy định.

- Bảng tin pháp luật.

         

Ngoài kế hoạch được nêu trên, Cán bộ pháp chế, Hiệu trưởng chú trọng tập trung phổ biến, tuyên truyền các văn bản do HĐND và UBND thành phố ban hành liên quan đến hoạt động Giáo dục và Đào tạo.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. CB, GV, CNV  căn cứ kế hoạch này tham gia học tập, phối hợp thực hiện tuyên truyền Pháp luật năm 2018 đến Cha mẹ học sinh và học sinh các lĩnh vực liên quan đến công tác giáo dục học sinh.

2. Cán bộ pháp chế (Đồng chí Nguyễn Phước An) phối hợp với Bộ phận chuyên môn và cán bộ, giáo viên, công nhân viên  có liên quan xây dựng chương trình, chuyên mục PBGDPL phong phú, hiệu quả, đúng quy định.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển  khai, thi hành các văn bản quy phạm pháp luật tại , tổ khối và toàn trường; đảm bảo hoạt động quản lý của ngành đúng quy định của pháp luật.

- Tổ trưởng các tổ chuyên môn, công tác thực hiện báo cáo định kỳ công tác PBGDPL về Hiệu trưởng và hiệu trưởng báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

- Tham gia các đợt đào tạo, tập huấn về công tác PBGDPL của ngành theo quy định.

 V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí thực hiện công tác PBGDPL trích từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và các nguồn huy động hợp pháp khác./.

 

Nơi nhận:

- Cán bộ Phụ trách pháp chế (Đ/c Nguyễn Phước An);

- Ban TTND;               

- Lưu VT.

             HIỆU TRƯỞNG

 

 

       

        NGUYỄN VĂN SÁNG 

 

 

THLT

Các tin khác

Xem thêm...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 23

Tổng lượng truy cập: 158406