Tin tức : BÁO CÁO TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2016-2017/

BÁO CÁO TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2016-2017

                                  PHÒNG GDĐT TP PHỦ LÝ                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH LIÊM TUYỀN                            Độc lập -Tự do- Hạnh phúc

                                   Số: 17 /BB - TH LT

 

BIÊN BẢN TUYỂN SINH LỚP 1

NĂM HỌC 2015 - 2016

I.Thời gian:

     Từ 7 giờ 00 phút ngày 30 tháng 7 năm 2015 đến khi hoàn thành nhiệm vụ

 II. Thành phần:

- Ông Nguyễn Văn Sáng - Hiệu trưởng      - Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Huế      - Phó hiệu trưởng - Phó ban

- Bà Lưu Tường Vân       - Giáo Viên    - Thư ký

- Bà Đỗ Thị Kim Loan    - CT công đoàn   -  Uỷ viên

- Bà Nguyễn Thị Hương - Giáo viên          - Ủy viên

- Bà Lại Thị Huyền         - Giáo viên          - Ủy viên

- Bà Lê Thị Kim Thanh  - TPT Đội            - Ủy viên

III. Nội dung:

         Ông Nguyễn Văn Sáng phổ biến kế hoạch phát triển và chỉ tiêu tuyển sinh của trường; Căn cứ kế hoạch tuyển sinh năm học 2015 - 2016 và quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh vào lớp 1 Trường Tiểu học Liêm Tuyền của trưởng phòng Giáo dục đào tạo thành phố Phủ Lý. Sau đó phổ biến phương thức tuyển sinh, điều kiện xét tuyển và nguyên tắc tuyển sinh; nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh tới tất cả các thành viên của Hội đồng tuyển sinh.

    Hội đồng tuyển sinh tiến hành làm nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ dự tuyển, xét tuyển và lập danh sách người học theo đúng yêu cầu, hướng dẫn và quy định. Báo cáo kết quả tuyển sinh về Phòng giáo dục ( Có danh sách và tờ trình kèm theo).

  * Tổng số học sinh xây dựng kế hoạch: 65

  * Tổng số học sinh giao tuyển: 65

  * Tống số học sinh đã tuyển sinh :  65

    Trong đó:

         + Số học sinh trong tuyến:  64

         + Số học sinh phát sinh: 01 (sinh năm 2008 khuyết tật vận động ra lớp muộn.)

  • Còn lại:    

           +  01 học sinh chuyển đi Miền Nam.

 * Tổng số học sinh lớp 1 năm học 2015 - 2016: 65 em trong đó:

             + Sinh năm 2009  : 64 em

             + Sinh năm 2008  : 1 em

             + Nữ : 36 em

 - Kết quả tuyển sinh được thông qua trước cả hội đồng tuyển sinh và được hội đồng tuyển sinh nhất trí 100%.

    Hội đồng tuyển sinh kết thúc làm việc vào hồi 10 giờ  ngày 30  tháng 7 năm 2015

                                                                 Liêm Tuyền, ngày 30 tháng 7 năm 2015

      CT HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH                                                THƯ KÝ

 

 

 

           Nguyễn Văn Sáng                                                 Lưu Tường Vân

 

 

 

 

                                            CÁC THÀNH VIÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          PHÒNG GDĐT TP PHỦ LÝ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH LIÊM TUYỀN                            Độc lập -Tự do- Hạnh phúc

                                      Số: 17 /Tr - TH LT

 

                                                         TỜ TRÌNH

        Về việc đề nghị công nhận kết quả tuyển sinh - Năm học 2015 - 2016

 

 
   

            Kính gửi: Phòng Giáo dục đào tạo Thành phố Phủ Lý.

 

    - Căn cứ kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2015 – 2016 số 31/ KH - THLT ngày 20/ 6/ 2015 của Trường Tiểu học Liêm Tuyền.

    - Căn cứ kế hoạch phát triển và chỉ tiêu tuyển sinh của trường đã được cấp trên phê duyệt.

   - Thực hiện quyết định số 404/ QĐ- PGDĐT ngày 30/6/ 2015 về việc tuyển sinh vào lớp 1 Trường Tiểu học Liêm Tuyền của trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý.

  - Trường Tiểu học Liêm Tuyền thành lập hội đồng tuyển sinh vào lớp 1 và tiến hành làm nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ dự tuyển, xét tuyển, lập biên bản xét tuyển, danh sách  học sinh theo đúng yêu cầu hướng dẫn và quy định báo cáo kết quả tuyển sinh về Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý như sau:

  * Tổng số học sinh xây dựng kế hoạch: 65

  * Tổng số học sinh giao tuyển: 65

  * Tống số học sinh đã tuyển sinh :  65

    Trong đó:

         + Số học sinh trong tuyến:  64

         + Số học sinh phát sinh: 01   (sinh năm 2008 khuyết tật vận động ra lớp muộn.)

  • Còn lại:    

           +  01 học sinh chuyển đi Miền Nam.

  * Tổng số học sinh lớp 1 năm học 2015 - 2016: 65 em trong đó:

             + Sinh năm 2009  : 64 em

             + Sinh năm 2008  : 1 em

             + Nữ : 36 em

     Vậy Hội đồng tuyển sinh vào lớp 1 Trường Tiểu học Liêm Tuyền xin báo cáo với phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý xem xét và phê chuẩn, công nhận kết quả tuyển sinh lớp 1 năm học 2015 - 2016 của Trường Tiểu học Liêm Tuyền.

                                                                Liêm Tuyền, ngày 30 tháng 7 năm 2015

   

   CT HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH                                                         THƯ KÝ

 

 

          Nguyễn Văn Sáng                                                         Lưu Tường Vân

 

               PHÒNG GDĐT TP PHỦ LÝ                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG TH LIÊM TUYỀN                                 Độc lập -Tự do- Hạnh phúc

 

                                    BÁO CÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH LỚP 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊM TUYỀN

NĂM HỌC: 2015 – 2016

 

- Căn cứ kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2015 – 2016 số 31/ KH - THLT ngày 20/ 6/ 2015 của Trường Tiểu học Liêm Tuyền.

- Căn cứ kế hoạch phát triển và chỉ tiêu tuyển sinh của trường đã được cấp trên phê duyệt.

- Thực hiện quyết định số 404/ QĐ - PGDĐT ngày 30/ 6/ 2015 về việc tuyển sinh vào lớp 1 Trường Tiểu học Liêm Tuyền của Quyền trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý.

   Trường Tiểu học Liêm Tuyền xin trân trọng báo cáo kết quả tuyển sinh lớp 1 năm học 2015 – 2016 như sau:

 * Tổng số học sinh xây dựng kế hoạch: 65

  * Tổng số học sinh giao tuyển: 65

  * Tống số học sinh đã tuyển sinh :  66

    Trong đó:

         + Số học sinh trong tuyến:  66

         + Số học sinh ngoài tuyến:  0

           + Số học sinh chuyển đi: 01  (chuyển đi Miền Nam theo gia đình.)

           + Số học sinh phát sinh: 01 (sinh năm 2008 khuyết tật vận động ra lớp muộn.)

 - Tổng số học sinh lớp 1 năm học 2015 - 2016:   65 em trong đó:

             + Sinh năm 2009  : 64 em

             + Sinh năm 2008  : 1 em

             + Nữ : 36 em

                                                                  Liêm Tuyền, ngày 10 tháng 7 năm 2015

 

    CT HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH                                                              THƯ KÝ

 

 

          Nguyễn Văn Sáng                                                                 Lưu Tường Vân

 

 

thliemtuyen

Các tin khác

Xem thêm...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 15

Tổng lượng truy cập: 159599