Tin tức : Kế hoạch công tác tháng 10/2019/

Kế hoạch công tác tháng 10/2019

PHÒNG GDĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊM TUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số:  /THLTu

                                                                            Phủ Lý, ngày    tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10

Năm học 2019-2020

         

          Căn cứ công văn số 1003/ PGDĐT-TH ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý về việc hướng dẫn công tác tháng 10 năm học 2019-2020 cấp Tiểu học;

Thực hiện kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của đơn vị,

          Trường Tiểu học Liêm Tuyền xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tháng 10/2019 của đơn vị như sau:

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

          - Đón đoàn kiểm tra nề nếp đầu năm của Phòng GDĐT.

          - Kiện toàn hồ sơ PCGD, XMC chuẩn bị cho đón đoàn KT của TP.

          -Tổ chứcHội nghị cán bộ công chức, viên chức

          -Thi giáo viên giỏi cấp trường, bình bầu GVCN giỏi cấp trường.

          - Tham gia sinh hoạt, tập huấn CM cụm, thành phố và tỉnh

          - Triển khai xây dựng mô hình Thư viện thân thiện, công tác KĐCL.

          - Họp PHHS đầu năm học.

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN VÀ PHỔ CẬP

1. Công tác phát triển

          - Đảm bảo ổn định quy mô số lớp.  

          - Quản lý chặt chẽ học sinh , duy trì sĩ số, giữ vững tỉ lệ chuyên cần trong các ngày học.

.         - Tiếp tục rà soát, huy động trẻ sinh 2013 trên địa bàn chưa ra lớp và báo cáo PGDĐT (Nếu có)

2. Công tác phổ cập

  -Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 123/KH-BCĐPCGD,XMC ngày 05/8/2019 của Ban chỉ đạp PCGD,XMC thành phố Phủ Lý.

          -  Tiếp tục thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát, thu thập  số liệu phổ cập giáo dục xóa mù chữ trên địa bàn của đơn vị mình và nhập vào hệ thống HTTTĐTQLPCGD-XMC.

-Phối hợp với các trường Mầm non, THCS trên địa bàn hoàn thiện các biểu mẫu thống kê, hồ sơ sổ sách và các điều kiện về cơ sở vật chất... để đón đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo PCGD,XMC thành phố về kiểm tra, công nhận, công nhận lại đơn vị đạt chuẩn PCGD, XMC.

II. GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

1. Giáo dục và hình thành phát triển năng lực, phẩm chất học sinh thông qua quá trình học tập và các hoạt động trải nghiệm cuộc sống:

- Xây dựng và triển khai kế hoạchlồng ghép dạy trải nghiệm trong các tiết chào cờ đầu tuần (PT- Đ/c Loan)

- Giáo viên chủ động chuyển mạnh các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa sang hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm, tập trung vào các hoạt động rèn kĩ năng sống, lối sống, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bạo lực....

- Giáo dục học sinh lòng kính yêu Bác Hồ, các hoạt động hướng về ngày đón thư Bác (15/10).....(TPT, GVCN)

           - Các khối lớp, môn chuyên tổ chức tốt các Câu lạc bộ môn học, khuyến khích học sinh tham gia thi giải toán bằng TV, Tiếng Anh trên mạng, thi IOE, phong trào rèn chữ, giữ vở....Báo cáo danh sách thành viên câu lạc bộ, danh sách học sinh tham gia thi giải toán bằng TV, Tiếng Anh trên mạng, thi IOE,...về nhà trường, (đ/c Loan thu, tổng hợp, lập KH chỉ đạo).

2. 2. Triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng và định hướng phát triển năng lực từng môn học và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục phổ thông

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung, chương trình thời khóa biểu từ tuần 4 (Ngày 30/9/10) đến hết tuần 7(25/10/2019).

- Chú trọng thực hiện đánh giá thường xuyên học sinh theo Thông tư  22/2016/TT-BGD ĐT  ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để có biện pháp hướng dẫn phương pháp, động viên học sinh học kịp thời.

- Giáo viên tiếng Anh thực hiện dạy và học có hiệu quả 4 kỹ năng môn Tiếng Anh, chú ý về hướng dẫn, theo dõi, giúp đỡ và động viên học sinh tham gia thi trên mạng.

- Thực hiện nghiêm túc đổi mới phương pháp dạy học, yêu cầu soạn, dạy theo định hướng phát triển năng lực học sinh (Có kế hoạch đăng kí và thể hiện rõ trong giáo án giảng dạy), đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, dạy lồng ghép giáo dục QPAN, bảo vệ môi trường,.......

          - Thực hiện xây dựng thư viện lớp học bằng một phần nguồn sách cấp phát từ thư viện và một phần do lớp huy động chia sẻ sách đọc từ học sinh nhằm phát huy tốt tác dụng của thư viện, tổ chức tiết đọc sách và phát triển văn hóa đọc cho học sinh, góp phần tích cực nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

          - Xây dựng phương án phân loại sách theo mã màu (Đ/c Loan họp các GV cùng tập huấn thống nhất thực hiện).

- Tiếp tục xây dựng chuyên đề và phân công dạy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn tổ, nhà trường theo hướng đổi mới: “nghiên cứu bài học định hướng phát triển năng lực học sinh”.

3. Công tác giáo dục thể chất, thẩm mĩ, y tế học đường(Căn cứ theo hướng dẫn tại Công văn số 1657/SGDĐT-CTTT ngày 28/8/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2019-2020và thực tế nhà trường  để xây dựng kế hoạch chỉ đạo các HĐNK và tổ chức thực hiện- Đ/c Loan pt)

3.1. Công tác GD thể chất, hoạt động thể thao trường học và phòng chống đuối nước

- Giáo viên thực hiện nghiêm túc các tiết dạy thể dục theo hướng phát triển năng lực học sinh; Duy trì, tổ chức cho học sinh thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ hiệu quả, có biện pháp theo dõi, đôn đốc đảm bảo 100% học sinh của lớp tham gia thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ thường xuyên, hàng ngày; Quan tâm nhắc nhở khuyến khích HShọc cách phòng tránh đuối nước (GV dạy).

- Tiếp tục triển khai hiệu quả việc tổ chức dạy võ cổ truyền trong nhà trường; Thành lập và có kế hoạch luyện tập cho các Câu lạc bộ TDTT tham gia thi TDTT cấp cụm, cấp TP theo kế hoạch và lịch đã nhận (PT- Đ/c Thắng).

- Cuối mỗi buổi học giáo viên cần nhắc nhở học sinh về ý thức và kĩ năng trong tham gia giao thông, phòng tránh các tai nạn, thương tích khác.

3.2. Công tác y tế trường học

- Các lớp đảm bảo kế hoạch vận động thu, nộp BHYT đúng kế hoạch.

- GVCN lớp có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc học sinh thực hiện tốt các quy định về an toàn trường học; giữ vệ sinh cá nhân, tham gia trang trí lớp sạch đẹp, đặc biệt là ý thức về sử dụng khu vệ sinh, có biện pháp tốt để phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh.

4. Công tác đoàn, Đội

          - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch Đại hội Liên đội, kiện toàn Ban chỉ huy Liên đội.

- Tổ chức các hoạt động đội và thiếu nhi trường học phục vụ cho nội dung của phong trào thi đua “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

          - Duy trì thường xuyên các hoạt động giữa giờ.....

            III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA; CÔNG TÁC THƯ VIỆN; CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

1. Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia. Công tác kiểm định chất lượng GD

           - Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục; xây dựng kế hoạch hoạt động; Các nhóm kiểm định phân công nhiệm vụ triển khai hoạt động công tác tự kiểm định chất lượng tiếp tục thu thập minh chứng, đánh giá mức độ đạt được theo từng tiêu chí. Sắp xếp lại hồ sơ, các minh chứng cho từng tiêu chuẩn một cách khoa học.

          - Kiện toàn đầy đủ các văn bản hướng dẫn của các cấp về công tác kiểm định chất lượng giáo dục; triển khai thực hiện tốt kế hoạch cải tiến chất lượng  của công tác kiểm định.

- Tiếp tục củng cố chất lượng 4/5 tiêu chuẩn của trường CQG đã đạt.

2. Công tác thư viện

- Nhóm tập huấn thư viện hoàn thiện thống nhất kế hoạch triển khai phân loại sách theo mã màu, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động của công tác thư viện theo yêu cầu, quy định.

-  Tiếp tục phối hợp thực hiện công tác tham mưu, công tác xã hội hóa trong việc tăng cường đầu tư sách báo, tranh chuyện, tài liệu tham khảo để xây dựng và sử dụng hiệu quả thư viện lớp học, thư viện trường học.

         

IV. CÔNG TÁC ĐỘI  NGŨ

  1. Công tác bồi dưỡng:

          - Chú trọng việc tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực sọan, dạy theo định hướng phát triển năng lực học sinh,  Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và chuẩn bị thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông bắt đầu từ lớp 1 năm học 2019-2020.

          - Thực hiện nghiêm túc công tác bồi dưỡng thường xuyên đối với 100% CBQL, GV theo kế hoạch đã đăng ký.       

2. Thi giáo viên giỏi; Bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường nghiêm túc, theo đúng hướng dẫn

a. Thi giáo viên giỏi

- Triển khai hình thức thi theo Tổ chuyên môn và thi toàn trường ( Căn cứ vào tiết; môn và giáo viên đăng kí thực hiện, LĐ trường sẽ có kế hoạch sắp xếp các tiết dạy toàn trường dự- Đ/c Loan p/t)

          - Thời gian: Bắt đâu từ tuần 5, hoàn thành và tổng hợp kết quả toàn trường trước 02/11/2018.

          - Bố trí GV dự thi GV Giỏi đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện theo Thông tư 21/2010/TT-BGD&ĐT về Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên giỏi các cấp học phổ thông của Bộ GD&ĐT.

b. Bình bầu GVCNG

- Tổ chức bình bầu cá nhân theo Tổ (Thời gian vào tuần 6), Hội đồng tổ chức bình bầu cá nhân do tổ giới thiệu (Thời gian vào tuần 7)

c. Yêu cầu

- Việc bình bầu, thi giáo viên chủ nhiệm giỏi các cấp thực hiện theo đúng Theo Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ GDĐT.

- Cá nhân phải đảm bảo các điều kiện bắt buộc theo quy định của Bộ GDĐT khi than gia thi GVDG, bình bầu GVCNG.

- Khi bình bầu GVCNG phải căn cứ vào các tiêu chuẩn quy định để xét với thực tế tình hình lớp, đơn vị.

- Cá nhân được tổ bầu, giới thiệu bầu GVCNG cấp trường phải có các minh chứng về kết quả thực hiện công tác chủ nhiệm.

          - Tổng hợp kết quả, phần ĐGKQ trong báo cáo cần ghi rõ thông tin sau:

STT

Họ và tên GV

Kết quả giờ dạy ( SL; %)

Số GV giỏi      (SL;%)

    Ghi chú

Giỏi

Khá

TB

Yếu

1

             

………

             

TS

             

- Giao Đ/c Loan phụ trách công tác kế hoạch tổ chức và hồ sơ.

4. Sinh hoạt chuyên môn cấp thành phố

* Môn Tiếng Anh.       

            -Thời gian, địa điểm và giáo viên thực hiện: Từ 14 h ngày 17/10/2019

           - Cụm 2: TH Trần Hưng Đạo;

            - Thành phần: 100% GV dạy Tiếng Anh các cụm trường;

            - Nội dung: Cách sửa lỗi phát âm, trọng âm, ngữ điệu cho học sinh lớp 2 học chương trình Phonics Learning Box UK

* Tiết đọc thư viện

- Thời gian, địa điểm, GV dạy: 14h ngày 04/10/2019-Tiểu học Lam Hạ

  - Thành phần: 01CBQL + 01 tổ trưởng hoặct/phó chuyên môn/1 trường

            - Nội dung: Phương pháp dạy Hoạt động đọc chính: Đọc to nghe chung

            V. CÔNG TÁC QUẢN LÝ

            - Tiếp tục thực hiện và chỉ đạo thực hiện hoàn thiện hệ thống kế hoạch chỉ đạo chung, bộ phận, tổ, khối cá nhân, nâng cao năng lực, hiệu lực trong quản lý, chỉ đạo, nâng cao chất lượng công việc, trách nhiệm về thực thi công vụ, về giải trình và công tác phối hợp trong xử lý công việc.

- Tăng cường chất lượng công tác kiểm tra nội bộ, tập trung vào những vấn đề đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT, các vấn đề về thực hiện quy định về đạo đức nhà giáo, về dân chủ trường học, phòng chống bạo lực học đường.

 - Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT; thực hiện nghiêm túc về đăng tải tin bài..., chế độ báo cáo định kì và đột xuất đảm bảo chính xác, kịp thời.

          - Kiểm tra sát sao các hoạt động tại đơn vị, đặc biệt là việc đánh giá học sinh, hoạt động của các câu lạc bộ môn học….         

          - Tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức, viên chức theo hướng dẫn, quy định (Thời gian dự kiến vào tuần 8).

          - Chỉ đạo và quản lý thực hiện thu chi đúng văn bản chỉ đạo của các cấp.

                     MỘT SỐ MỐC LỊCH CHÍNH TRONG THÁNG 10/2018

    1. Ngày 30/9/2019: Nộp 02 Kế hoạch dạy 2 buổi/ngày và 07 bộ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học về Tổ TH.

2. Ngày 02/10/2019: Duyệt Kế hoạch thực hiện NVNH theo cụm trường tại Hội trường tầng 2 Phòng Giáo dục và Đào tạo.

          Cụm 2: Từ 14h00 ngày 02/10/2019. Thành phần: Hiệu trưởng.

      3. Ngày 05/10/2019: Họp PHHS đầu năm.

4.14 h 00 ngày 04/10/2019: Sinh hoạt chuyên môn cấp TP tiết đọc thư viện.

5. 14 h 00 ngày 17/10/2019: Sinh hoạt chuyên môn môn Tiếng Anh

6. Ngày 25/10/2019:  Họp Hiệu trưởng từ 8 h00 (Địa điểm thông báo sau)

Lưu ý: Báo cáo tháng + Báo cáo sĩ số trực tuyến hoàn thành trước 23 hàng tháng. Sau ngày 23, hệ thống sẽ tự động khóa.

Trên đây là nhiệm vụ công tác tháng 10/2019. Đề nghị các đồng chí căn cứ vào kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể được phân công để thực hiện theo yêu cầu./.

   

Nơi nhận:                                                                   

   - Các tổ CM, CT (để thực hiện);                                              

     - Lưu:  VT,

 

HIỆU TRƯỞNG


 

Nguyễn Văn Sáng

 

Tiểu học Liêm Tuyền

Tải tệp đính kèm

Các tin khác

Xem thêm...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 4

Tổng lượng truy cập: 163266