Tin tức : Kế hoạch công tác tháng 4 năm 2019/

Kế hoạch công tác tháng 4 năm 2019

 

PHÒNG GDĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG TH LIÊM  TUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 36 /KH-THLTu

                                               Liêm Tuyền, ngày 27 tháng 3 năm 2019

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2019

Năm học 2018-2019

 

 

          Căn cứ kế hoạch số 119/PGDĐT-TH ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý về việc hướng dẫn công tác tháng 4/2019;

Thực hiện Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của đơn vị,

          Trường Tiểu học Liêm Tuyền xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tháng 04/2019 của đơn vị như sau:

  1. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

          - Tự rà soát các chỉ tiêu đã đăng kí thi đua trong năm học của cá nhân, của tổ, bộ phận công tác để chủ động hoàn thành kế hoạch.

          - Tổ chức kiểm tra, công nhận kết quả BDTX của PHT, GV.

          - Tiến hành thu thập, lập hồ sơ minh chứng của cá nhân và tự đánh giá theo quy định mới về chuẩn NNGVTH, chuẩn HT, chuẩn PHT.

          - Hoàn thiện Hộp minh chứng từng tiêu chuẩn và báo cáo Tự đánh giá sau khi đã tự kiểm tra, rà soát.

          - Tổ chức ngày hội Mĩ thuật cấp trường, cụm trường.

          - Giao lưu Olympic môn học cấp thành phố (TV, Toán, T.Anh khối 5)

          - Hội thảo, SHCM cấp cụm, thành phố.

          - Tập huấn chuẩn hiệu trưởng, chuẩn giáo viên cơ sở GDPT.

          - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học.

          - Hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch phát triển năm học

          - Kiểm tra theo kế hoạch KTNB.

          B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN VÀ PHỔ CẬP

          1. Công tác phát triển:

          - Giữ vững sĩ số, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần trong các ngày học.

          2. Công tác phổ cập:

          - Nâng cao chất lượng học sinh đạt vững chuẩn KT-KN các môn học kịp theo tiến độ thực hiện chương trình;

            - Tiếp tục theo dõi, cập nhật bổ sung trẻ mới đến trên địa bàn, chú ý độ tuổi sinh năm 2013 chuẩn bị số liệu cho xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2019-2020 theo mẫu do Phòng GD & ĐT sẽ quy định (Đ/c Loan p/t).

II. GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

1. Giáo dục và hình thành phát triển năng lực, phẩm chất học sinh thông qua quá trình học tập và các hoạt động trải nghiệm cuộc sống.

- Tiếp tục tổ chức cho học sinh được trải nghiệm, tập trung vào các hoạt động rèn kĩ năng sống, lối sống thông qua việc hướng dẫn thực hành các tình huống để cho học sinh có kĩ năng giao tiếp, kĩ năng tự bảo vệ bản thân, tránh tại nạn thương tích, tránh bạo lực, xâm hại;

- Tăng cường tổ chức hoạt động trải nghiệm, các buổi giao lưu giữa các khối lớp theo các chuyên đề tập trung vào chủ đề ngày 30/4 và 01/5 (Giao đ/c Loan, Thắng phối hợp GV tổ chức chuyên đề KNS lồng ghép bổ sung thực hiện vào lịch chào cờ hoặc thời gian buổi 2 phù hợp).

          - Duy trì và tổ chức tốt các Câu lạc bộ môn học, các sân chơi trí tuệ, ngày hội Mĩ thuật...(Xây dựng kế hoạch, báo cáo LĐ để thống nhất về việc tổ chức Ngày hội thể thao-Đ/c Thắng,; Ngày hội Mĩ thuật- Đ/c Thúy).

          2. Triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng từng môn học và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục phổ thông

- Thực hiện chương trình chuyên môn từ tuần 25 (04/03/2019) đến hết tuần 28 (29/03/2019).

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả yêu cầu về soạn, giảng theo định hướng phát triển năng lực học sinh, việc lồng ghép GDQPAN trong dạy học các môn học;

- Thực hiện nghiêm túc tiết đọc sách và tổ chức thư viện lớp học có tính thiết thực và hiệu quả, chấp hành nghiêm túc giờ lên lớp, kí duyệt hồ sơ, giáo án…

            - Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh. Quản lý chặt chẽ, hiệu quả việc soạn, giảng theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

- Tổ chức nghiêm túc hiệu quả các buổi SHCM theo kế hoạch, chú trọng về: “Nghiên cứu bài học định hướng phát triển năng lực học sinh”.

            * Triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng từng môn học và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục phổ thông: Thực hiện chương trình chuyên môn từ tuần 29 (01/04/2019) đến hết tuần 32 (26/04/2019).

          - Tích cực chấm chữa bài, đánh giá nhận xét, nâng cao chất lượng giảng dạy. Dạy kết hợp với ôn tập chuẩn bị kiểm tra cuối năm học 2018-2019 vào khoảng giữa tháng 5/2019.

          * Giao lưu Olympic môn học cấp thành phố: Thực hiện theo công văn hướng dẫn số 109/KH-PGDĐT-TH ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Phòng GD&ĐT thành phố đã triển khai (PTCM+GV dạy lớp 5 thực hiện y/ cầu) trên tinh thần kế hoạch tuyển chọnđã xây dựng, bồi dưỡng;Đồng thời, các khốilớp động viên,khuyến khích học sinh tham gia Hội thi Tin học trẻ thành phố Phủ Lý năm 2019 theo Công văn số 111/KHLN ngày 21/3/2019, công văn liên ngành của Thành đoàn- Phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý.

3. Công tác giáo dục thể chất, thẩm mĩ, y tế học đường.

- Tiếp tục thực hiện theo Công văn 1492/SGDĐT của Sở về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GD thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2018-2019 đã triển khai và nội dung GDTC theo tài liệu đã cấp.

4. Công tác Đoàn, Đội

            - Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động của Đội thiếu niên và Sao Nhi đồng thiết thực với nội dung của phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, các hoạt động theo hướng dẫn của Hội đồng Đội thành phố.

          - Căn cứ vào chỉ tiêu đăng kí, liên đội có nhiêm vụ hoàn tất kế hoạch và  chuẩn bị hồ sơ, sổ sách và các điều kiện cầnthiết khi đón đoàn kiểm tra (Đ/c Thắng p/t)

III. CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC; CÔNG TÁC XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA; CÔNG TÁC THƯ VIỆN

          1. Công tác kiểm định chất lượng GD; Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia:

- Tiếp tục thực hiện cải tiến chất lượng giáo dục, kế hoạch duy trì, giữ vững trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia tập trung vào các tiêu chuẩn 1,2,4 và 5, đồng thời khắc phục để sử dụng CSVC, thiết bị trường học hiện có trong thời gian chờ xây mới.

          - Tiếp tục thực hiện Kế hoạch TĐG theo thông tư 17/2018 và hướng dẫn số 5932 của Bộ GDĐT, chuẩn bị các điều kiện đón đoàn kiểm tra, tư vấn của Phòng giáo dục và tiếp tục hoàn thiện công tác thu thập, xử lý và phân tích…mã hóasau khi đã sắp xếp các minh chứng.

          2. Công tác thư viện:

- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác thư viện theo quy định. Thực hiện phục hồi và bổ sung đầy đủ bộ phích, tem nhãn theo màu các ấn phẩm thư viện đã đăng kí(Đ/c Ninh p/t).

- GVCN các lớp duy trì tốt tiết đọc sách, sử dụng hiệu quả thư viện lớp học. Các lớp báo cáo kết quả thực hiện thư viện lớp học và đăng kí mô hình thư viện thân thiện trên lớp (Đưa nội dung kiểm tra TV lớp học về số lượng sách, việc tổ chức tiết đọc sách trên lớp vào nội dung kiểm tra chéo (Đ/c Loan p/t).

IV. CÔNG TÁC ĐỘI  NGŨ

          1. Sinh hoạt chuyên môn

          1.1. Cấp trường:

                   - Tiếp tục triển khai làm tốt công tác BDTX, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn tổ, trường theo hướng đổi mới về nội dung, phương pháp dạy học, về việc ra đề kiểm tra theo 4 mức độ..... ( Đ/c Loan chủ động lập bổ sung KH chỉ đạo và tổ chức SHCM)

          1.2. Cấp Cụm, thành phố

          * Môn Toán, TV 5: Chuyên đề: Ra đề kiểm tra định kì cuối học kì 2 theo 4 mức độ.

          - Thời gian: 14 giờ ngày 19/04/2019

          - Thành phần: Đ/c Loan, Vân

          - Địa điểm: Tại TH Trần Hưng Đạo

          - Phân công nhiệm vụ: Ra đề và thuyết trình việc ra đề kiểm tra định kì môn Toán lớp 5 cuối HK2 ( Y/cầu nghiên cứu, ra đề đúng quy trình và yêu cầu đủ 4 mức độ theo chuẩn KT-KN HK2 đã được tập huấn)

          * Môn Thể dục:

          - Thời gian: 14 giờ ngày 12/04/2019

          - Thành phần: Đ/c Sáng.

          - Địa điểm, GV dạy: TH Lê Hồng Phong

          * Môn Tiếng Anh:

          - Thời gian: 14 giờ ngày 11/04/2019

          - Thành phần: Đ/c Oanh, Thảo.

          - Địa điểm, GV dạy: TH Liêm Tiết

          * Công tác Đội: Sinh hoạt theo chuyên đề

          - Thời gian, địa điểm: 14 giờ ngày 26/04/2019, tại tiểu học Tiên Hiệp

          - Thành phần: Đ/c Thắng.

          2. Tập huấn: Thông tư số 14/2018/TT- BGDĐT ngày 20/1/2018 của Bộ GDĐT Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở GDPT và Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở GDPT. (Theo kế hoạch riêng)

V. CÔNG TÁC QUẢN LÝ

            - Tổ chức tốt các buổi giao lưu Câu lạc bộ môn học, quan tâm bồi dưỡng học sinh lớp 5 tham gia Olympic môn học cấp thành phố (Đ/c Loan, Vân).

          - Các cá nhân, phụ trách bộ phận CM, CT chuẩn bị tốt các điều kiện đón đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của PGD & ĐT (PGD thông báo lịch KT sau), hồ sơ cho kiểm tra chéo và minh chứng của cá nhân cho đánh giá chuẩn chức danh, chuẩn NN.

          - Tổ chức tuyên truyền và đăng kí mua ấn phẩm, sách theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, đổi mới đánh giá học sinh Tiểu học (Theo Công văn số 383/SGDĐT- GDTH ngày 18/3/2019 của Sở GD & ĐT tỉnh Hà Nam)

          - Quản lý sát sao các hoạt động tại đơn vị, đặc biệt là việc chấp hành nền nếp, việc soạn, giảng, đánh giá học sinh, hoạt động của các sân chơi trí tuệ, câu lạc bộ môn học, việc dạy thêm, học thêm ....

MỘT SỐ MỐC LỊCH CHÍNH TRONG THÁNG 04/2019

          1. Ngày 04/4/2019: Giao lưu Olympic môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh cấp thành phố cho học sinh khối 5 (Đ/c Loan, Vân căc cứ KH, chủ động KH, báo cáo và thống nhất với lãnh đạo về việc bố trí học sinh tham dự; Đ/c Thắng, Thúy có nhiệm vụ coi thi tại MK (Thực hiện theo công văn hướng dẫn số 109/KH-PGDĐT-TH ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Phòng GD&ĐT T/phố).

MỘT SỐ MỐC LỊCH CHÍNH TRONG THÁNG 01/2019

          1. Ngày 04/4/2019: Giao lưu Olympic môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh cấp thành phố cho học sinh khối 5.

          2. Ngày 22/04/2019: Nộp báo cáo công tác tháng, báo cáo công tác Đội

          3. Ngày 25/04/2019: 8 giờ: Họp Hiệu trưởng (Địa điểm thông báo sau)

          Trên đây là kế hoạch công tác tháng 4/2019. Đề nghị các đồng chí căn cứ yêu cầu nhiệm vụ cụ thể được phân công để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./.

  

Nơi nhận:                                                                   

   - Các tổ CM, CT (để thực hiện);                                              

     - Lưu:  VT,

 

HIỆU TRƯỞNG


 

Nguyễn Văn Sáng

 

Tiểu học Liêm Tuyền

Các tin khác

Xem thêm...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 26

Tổng lượng truy cập: 166466