tin tức-sự kiện

Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2016-2017

PHÒNG GD&ĐT KIM BẢNG

TRƯỜNG TH LIÊN SƠN

Số: 04/KH-TTrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Liên Sơn, ngày 15 tháng 09 năm 2016

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

Căn cứ công văn số 1294/HDSGD&ĐT ngày 30/8/2016 về hướng dẫn công tác thanh tra năm học 2016-2017;

Căn cứ hướng dẫn số 368/PGDĐT-TTr ngày 13/9/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Bảng về việc hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2016-2017;

Trường tiểu học xã Liên Sơn xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2016-2017 như sau:

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Tổng quan về nhà trường:

- Đội ngũ: Tổng số CBGVNV gồm 20 đ/c (nữ 19 đ/c); Ban giám hiệu: 02; NV: 02 và GV trực tiếp giảng dạy: 16 (Nữ: 15; 4 GV dạy chuyên môn Âm nhạc, Mĩ thuật; Thể dục và Tiếng Anh). Tỷ lệ GV đạt trình độ đào tạo chuẩn 100%, trong đó trình độ đào tạo trên chuẩn đạt tỉ lệ 94%.

- Tổ chuyên môn: Toàn trường có 03 tổ: Tổ 1 có 6 thành viên; Tổ 2,3 gồm 7 thành viên; Tổ 4,5 gồm 7 thành viên.

- Tổng số lớp, học sinh: Tổng số lớp học 10 lớp. Số học sinh 252 em.

- Kết quả đánh giá phân loại CB, GV,CNV năm học 2015-2016: Xuất sắc 25%, khá 75%.

- Thực hiện đạt 100% kế hoạch kiểm tra nội bộ.

2. Thuận lợi:

- Đội ngũ giáo viên có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm túc nền nếp, quy chế chuyên môn, trình độ nghiệp vụ khá vững vàng.

- Phòng học, bàn ghế giáo viên và học sinh khá đầy đủ, có các trang thiết bị phục vụ việc giảng dạy từ lớp 1 đến lớp 5. Học sinh có đủ sách giáo khoa và đồ dùng học tập.

- Lực lượng tham gia kiểm tra nội bộ (Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng, GV giỏi) đã qua nhiều năm làm công tác kiểm tra, rút được kinh nghiệm việc kiểm tra thiết lập, lưu trữ hồ sơ tương đối tốt.

3. Khó khăn

- Trình độ tay nghề của một vài giáo viên chưa đáp ứng kịp với yêu của việc đổi mới phương pháp giảng dạy.

- Là 1 xã miền núi khó khăn nên một số gia đình chưa thật sự quan tâm tới con em.

II/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Công tác KTNB là một hoạt động quản lý thường xuyên của Thủ trưởng đơn vị; là một yêu cầu tất yếu của quá trình đổi mới quản lý hiện nay. Công tác KTNB nhằm giúp Thủ trưởng đơn vị tìm ra những biện pháp đôn đốc, giúp đỡ và điều chỉnh đối tượng kiểm tra; góp phần hoàn thiện và làm tốt công tác quản lý của đơn vị.

Công tác KTNB phải đảm bảo tính đại trà, toàn diện, trực tiếp các nội dung và đối tượng, nhằm mục đích:

- Đối với giáo viên, thông qua việc kiểm tra theo kế hoạch hoặc kiểm tra thường xuyên, nhà trường đánh giá được thực trạng năng lực của mỗi cá nhân từ đó tư vấn, thúc đẩy, giúp đỡ đội ngũ từng bước hoàn thiện năng lực sư phạm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục;

- Đối với các tổ chức, bộ phận trong nhà trường: Thông qua việc kiểm tra các nội dung, đối chiếu với các quy định để Thủ trưởng đơn vị đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ, từ đó điều chỉnh kế hoạch, tư vấn, thúc đẩy cá nhân, tập thể;

- Thủ trưởng đơn vị tự kiểm tra và tự điều chỉnh công tác quản lý góp phần thực hiện các nhiệm vụ, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao của nhà trường.

- Công tác KTNB tại cơ sở phải được thực hiện trên nguyên tắc: Thủ trưởng vừa là chủ thể kiểm tra (kiểm tra cấp dưới theo chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục, tự kiểm tra) vừa là đối tượng kiểm tra (công khai hoá các hoạt động, các thông tin quản lý nhà trường để Ban KTNB kiểm tra).

III/ NỘI DUNG

1. Tự kiểm tra nhà trường:

1.1. Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục, pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng:

a) Tăng cường tuyên truyền, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục, về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng; Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục, Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 05/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục.

b) Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật:

* Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Phổ biến tuyên truyền Luật KNTC và tuyên truyền giáo dục cán bộ, công chức chấp hành nghiêm túc luật khiếu nại, tố cáo.

- Nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị. Nâng cao vai trò của Công đoàn, thanh tra nhân dân và đoàn thể trong việc giải quyết khiếu tố, khiếu nại.

- Giải quyết kịp thời những phản ánh trong nội bộ nhà trường và của học sinh, Phụ huynh học sinh đúng thẩm quyền. Không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

- Thiết lập sổ sách hồ sơ tiếp công dân, giải quyết KNTC,…đúng thẩm quyền theo quy định.

- Tự kiểm tra đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về KNTC: Tổ chức rút kinh nghiệm cuối mỗi tháng trong lực lượng kiểm tra về tất cả các nội dung nêu trên, điều chỉnh bổ sung và giải quyết kịp thời các tồn đọng. Thực hiện việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và giải quyết dứt điểm đơn thư thuộc thẩm quyền.

* Công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTKCLP):

- Tuyên truyền, phổ biến Luật PCTN, các quy định về PCTN trong ngành giáo dục; Luật THTKCLP và các văn bản của cấp trên.

- Có kế hoạch thực hiện PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị.

- Xây dựng và thực hiện các chế độ định mức, tiêu chuẩn, kiểm tra việc thực hiện công khai trong đầu tư xây dựng; mua sắm thiết bị; sử dụng kinh phí, phương tiện, văn phòng phẩm; chế độ học tập, hội nghị, hội thảo; thực hiện công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị.

1.2. Việc thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, người học:

Triển khai thực hiện kế hoạch quản lý, bố trí sử dụng, bồi dưỡng, đánh giá xếp loại…đội ngũ cán bộ, nhà giáo, nhân viên và người học; thực hiện chế độ chính sách; thực hiện quy chế dân chủ; tổ chức, tham gia các hoạt động xã hội.

Số lượng, chất lượng và cơ cấu đội ngũcán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên; tình hình bố trí, sử dụng đội ngũ và hình thành, tổ chức bộ máy nhà trường theo quy định(Đối tượng kiểm tra chủ yếu: Ban giám hiệu nhà trường).

1.3. Công tác xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất; công tác quản lý tài chính, tài sản; thực hiện các quy định về công khai trong các cơ sở giáo dục:

Kiểm tra thực hiện tự kiểm tra tài chính, kế toán: Theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính);việc huy động, sử dụng các nguồn kinh phí do nhân dân và các tổ chức đóng góp.Số lượng, chất lượng, việc bố trí, sử dụng, bảo quản phòng ốc, trang thiết bị, khuôn viên, vệ sinh…(Hồ sơ quản lý của Ban giám hiệu nhà trường; hồ sơ và hoạt động của các bộ phận như cán bộ thư viện, thiết bị, cán bộ y tế, phụ trách lao động, nhân viên bảo vệ,…).

Kiểm tra việc thực hiện ba công khai: Công khai chất lượng giáo dục; công khai các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học và đội ngũ; công khai về thu, chi tài chính… (Đối tượng kiểm tra chủ yếu: Hồ sơ lưu và hình thức công khai của Ban giám hiệu nhà trường; hồ sơ và hoạt động của văn thư, kế toán, thủ quỹ; hiệu quả việc thực hiện các hình thức công khai…)

1.4. Tổ chức và hoạt động của nhà trường bao gồm: ban hành văn bản quản lý nội bộ và phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng bộ máy tổ chức; thực hiện các quy định về công khai trong lĩnh vực giáo dục; công tác kiểm tra nội bộ và việc thực hiện các quy định về tổ chức và hoạt động theo Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường:

Triển khai thực hiện các loại kế hoạch; quản lý, bố trí sử dụng, bồi dưỡng, đánh giá xếp loại…đội ngũ cán bộ, nhà giáo, nhân viên và người học; thực hiện chế độ chính sách; thực hiện quy chế dân chủ, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác kiểm tra của HT theo quy định; tổ chức, tham gia các hoạt động xã hội; quản lý hành chính, tài chính, tài sản; công tác tham mưu, phối hợp và công tác xã hội hóa giáo dục... (Hồ sơ quản lý của Ban giám hiệu nhà trường, hồ sơ các bộ phận có liên quan).

1.5. Thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế tuyển sinh, thực hiện nội dung, phương pháp giáo dục; việc quản lý, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, thiết bị dạy học và đồ chơi trẻ em:

- Thực hiện kế hoạch giáo dục: Tuyển sinh, biên chế lớp; thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục được giao…(Hồ sơ lưu của Ban giám hiệu nhà trường; hồ sơ và hoạt động của tổ chuyên môn, các bộ phận như phổ cập, văn thư,…).

- Hoạt động và chất lượng giáo dục các môn văn hóa: tổ chức giảng dạy, học tập, thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học; kiểm tra và đánh giá xếp loại, xác nhận hoặc cấp văn bằng, chứng chỉ; tình hình chất lượng giảng dạy của giáo viên và học sinh…(Hồ sơ lưu của Ban giám hiệu nhà trường; hồ sơ và hoạt động của tổ chuyên môn, các giáo viên,…)

- Thực hiện nội dung, chương trình giáo dục toàn diện:đạo đức, thẩm mỹ, thể chất, công tác chủ nhiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp, công tác Đoàn- Đội- Sao, hoạt động xã hội,…(Hồ sơ lưu của Ban giám hiệu nhà trường; hồ sơ và hoạt động của tổ chuyên môn, Tổng phụ trách Đội, y tế trường học, công tác chủ nhiệm của các giáo viên,…).

1.6. Công tác xã hội hóa giáo dục, quản lý dạy thêm, học thêm: Kiểm tra các lớp dạy học buổi hai; tổ chức quản lý việc DTHT đúng theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT; Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 24/4/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành quy định về việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

1.7 Kiểm tra việc lưu trữ văn bản hồ sơ quy định về khảo thí và kiểm định chất lượng..Các điều kiện đảm bảo chất lượng đánh giả học sinh theo thông tư 30/2014 và công văn số 6169 BGDĐT-GDTH v/v thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư 30/2014.

1.8 Kiểm tra việc thực hiện quy định về thu, quản lý,sử dụng các nguồn thu

1.9.Kiểm tra việc thực hiện quy định khác về pháp luật về giáo dục phổ thông

2. Kiểm tra chuyên đề:

* Kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn:

Kiểm tra tổ, nhóm kết hợp cùng thời điểm với kiểm tra toàn diện nhà trường trên cơ sở:

- Xem xét, đánh giá năng lực, uy tín của tổ trưởng, nhóm trưởng, cán bộ phụ trách bộ phận.

- Xem xét, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ (xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, đôn đốc kiểm tra hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ, các công việc của nhà trường và ngành giáo dục đã triển khai) thông qua hồ sơ sổ sách và hoạt động của các thành viên tổ, nhóm, bộ phận.

Việc kiểm tra các chuyên đề tổ, nhóm, bộ phận theo chức năng, nhiệm vụ được phân công đảm bảo 1 lần/tổ, nhóm, bộ phận/học kỳ.Việc kiểm tra chuyên đề tổ, nhóm chủ yếu là kiểm tra các nội dung liên quan đến tổ chức dạy học, giáo dục học sinh. Kiểm tra chuyên đề các bộ phận chủ yếu là kiểm tra các nội dung liên quan đến chức năng nhiệm vụcủa bộ phận đó. Các nội dung còn lại, BGH nhà trường là đối tượng kiểm tra.

* Kiểm tra hoạt động của bộ phận thư viện, thiết bị, y tế:

- Công tác quản lý hành chính: Quản lý các loại hồ sơ, sổ sách. Cập nhật số liệu theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.

- Kiểm tra việc bố trí, sắp xếp thiết bị dạy học của nhân viên phụ trách và của giáo viên.

- Tổ chức giao nhận TBDH đối với giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn được tiến hành vào đầu năm học và cuối năm học.

* Kiểm tra hoạt động chuyên đề đối với giáo viên: trên 90% giáo viên:

- Thông qua dự giờ để đánh giá thực hiện phương pháp giảng dạy, áp dụng chuyên đề của cấp của tổ đã triển khai và việc tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo các yêu cầu về chuẩn kiến thức - kỹ năng của chương trình từng môn học.

- Kiểm tra các nề nếp thực hiện quy chế chuyên môn như: Hồ sơ sổ sách của GV; đánh giá, xếp loại học sinh theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học, nề nếp giữ vở rèn chữ ...

- Kiểm tra việc sử dụng TBDH của giáo viên: 3 lần/năm.

- Kiểm tra việc thực hiện nội dung, chương trình giáo dục theo hướng dẫn phân phối chương trình các môn học và các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT.

* Kiểm tra thực hiện tự kiểm tra tài chính, kế toán: Theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính);việc huy động, sử dụng các nguồn kinh phí do nhân dân và các tổ chức đóng góp.(Hồ sơ lưu của Ban giám hiệu nhà trường; hồ sơ và hoạt động của kế toán, thủ quỹ,…).

Tự kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường do Bộ GD&ĐT ban hành. Quản lý việc thu, chi và sử dụng các nguồn tài chính trong nhà trường. Đặc biệt là quỹ dân chủ của CMHS. Kiểm tra việc thu, chi tài chính, quỹ tiền mặt: 1 lần/quý.

* Kiểm tra hoạt động của bộ phận văn thư hành chính: Kiểm tra công tác quản lý hồ sơ, soạn thảo văn bản và quản lý văn bản đến (Theo văn bản hướng dẫn hiện hành về công tác văn thư và thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản, quản lý con dấu,…).

* Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động:

Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, củng cố kết quả cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 40/2008/CT-BGDDT và kế hoạch số 307/KH-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động và triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” (Quá trình triển khai, kết quả của nhà trường; hồ sơ và hoạt động thực tế,…).

3. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên: 4 đ/c.

3.1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

- Tư tưởng, chính trị; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động;

- Đạo đức, nhân cách, lối sống, ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân; tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh.

3.2. Thực hiện quy chế chuyên môn

- Hồ sơ của giáo viên theo điều lệ trường học: Hồ sơ của nhà giáo và các hồ sơ khác có liên quan.

- Kiểm tra thực hiện đánh giá xếp loại học sinh theo thông tư 30/2014/TT-BGD&ĐT ngày 28/8/2014 của Bộ GD&ĐT.

3.3. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, trình độ chuyên môn tay nghề

- Tham dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn của các cấp tổ chức, dự sinh hoạt chuyên môn của huyện, trường, tổ, nhóm; dự giờ của đồng nghiệp, tự nghiên cứu, học tập.

- Việc đổi mới hình thức, phương pháp dạy học.

- Việc đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh theo thông tư 30/2014/TT-BGD&ĐT ngày 28/8/2014 của Bộ GD&ĐT.

- Kiểm tra thông qua dự giờ lên lớp (đánh giá theo hướng dẫn của cấp học, kết hợp với việc tiếp thu kiến thức của học sinh).

3.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao

- Công tác chủ nhiệm, công tác kiêm nhiệm khác.

- Thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, các nhiệm vụ được giao đột xuất.

4. Kiểm tra học sinh

- Kiểm tra về tổ chức lớp học theo điều lệ: 3 lớp.

- Kiểm tra nhiệm vụ của học sinh được quy định trong điều lệ: 3 lớp.

- Kiểm tra theo nội quy, quy định của trường, lớp, các tổ chức trong nhà trường: 3 lớp.

- Kiểm tra về trang phục khi đến trường, nền nếp học tập, sách vở và đồ dùng học tập: 3 lớp.

Hiệu trưởng tổ chức cho Ban KTNB thông qua việc kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, các lần kiểm tra các nội dung, kiểm tra giáo viên để kiểm tra học sinh nhằm có cơ sở xem xét đánh giá mức độ chuyển biến về chất lượng giảng dạy, giáo dục của giáo viên, của tổ khối hoặc nhà trường một cách chính xác, khách quan; việc rà soát, phân loại đối tượng học sinh và lập kế hoạch phụ đạo, bồi dưỡng học sinh; quan tâm tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật,...

IV/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hiệu trưởng tổ chức phổ biến công khai kế hoạch đã được duyệt cho toàn thể Hội đồng trường;

2. Các thành viên Ban KTNBTH tìm hiểu, thâm nhập các văn bản pháp quy, các quy định, hướng dẫn … của các cấp để có căn cứ đối chiếu khi kiểm tra.

3. Phó hiệu trưởng, các tổ chức, cá nhân trong nhà trường căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của các cấp quản lý, của đơn vị và hướng dẫn nhiệm vụ thanh tra của Sở GD&ĐT và kế hoạch kiểm tra nội bộ của nhà trường để thực hiện đạt hiệu quả cao.

4. Xử lý kết quả, thống kê, báo cáo kịp thời công tác KTNBTH. Lưu trữ đầy đủ hồ sơ của nhà trường.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;

- Ban KTNB;

- Các tổ chuyên môn;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Trương Thị Duyên

Tác giả: Trường tiểu học Liên Sơn

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường