tin tức-sự kiện

Kế hoạch năm học trường TH Liên Sơn năm học 2016-2017

PHÒNG GD&ĐT KIM BẢNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN SƠN

Số: 03 /KH-TH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Liên Sơn, ngày 15 tháng 9 năm 2016

KẾ HOẠCH

NĂM HỌC 2016-2017

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016

A/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016

I/ Quy mô phát triển và PCGDTH đúng độ tuổi

1. Quy mô phát triển: Toàn trường có 257 học sinh/10 lớp (trong đó có 10 học sinh khuyết tật hoà nhập),

2. Phổ cập GDTH đúng độ tuổi:

- Huy động 100% (64/64) số trẻ 6 tuổi ra lớp. Có 98,1 % ( 53/ 54 ) số trẻ 11 tuổi được công nhận hoàn thành chương trình cấp tiểu học, còn 1 học sinh đang học tại trường.

- Đội ngũ GV đảm bảo về số lượng, có 16 GV/10 lớp, đạt tỷ lệ 1,6 giáo viên/lớp. Có 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn đào tạo, trong đó có 93,7% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn.

- Cơ sở vật chất: Có 10 phòng học/10 lớp và 11 phòng chức năng. Có 147 bộ bàn ghế HS (Trong đó có 107 bộ bàn ghế 2 chỗ ngồi). Có đầy đủ bàn ghế cho cán bộ giáo viên. Nhà trường đã trang bị bảng từ chống loá, tủ đựng thiết bị dạy học cho mỗi lớp, có quạt và điện thắp sáng. Thư viện, phòng ĐDDH đảm bảo đúng quy định. Thực hiện đầy đủ các quy định về vệ sinh trường học.

Nhà trường đạt đơn vị PCGDTH mức độ 3.

II/ Chất lượng giáo dục toàn diện

1) Kết quả đánh giá học sinh theo thông tư 30/2014 :

- Đánh giá quá trình học tập từng môn học, hoạt động giáo dục khác, những đặc điểm nổi bật, sự tiến bộ, hạn chế, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập theo chuẩn kiến thức và kĩ năng; năng khiếu hứng thú về từng môn học, hoạt động giáo dục:

- Đánh giá về mức độ hình thành và phát triển năng lực :

+ Đạt :257/257 HS =100%

- Đánh giá về mức độ hình thành và phát triển phẩm chất :

+ Đạt : 257/257 HS = 100 %

- Số học sinh được khen thưởng : =173/257=63,7%

+ Tổng số lớp học 2 buổi/ngày : 10 lớp

+ Số học sinh được học 9 buổi/tuần : 107/257= 41,6 %

+ Số học sinh được học 10 buổi/tuần :150/257 = 58,4%

- Học sinh lên lớp 255/257 đạt 100 % .

- Học sinh lớp 5 được công nhận hoàn thành CTTH 53/53 = 100%.

2. Các hoạt động giáo dục khác:

Nhà trường thực hiện nghiêm túc việc lồng ghép, tích hợp các nội dung giáo dục trong quá trình dạy học và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, duy trì nề nếp hoạt động Đội và sao Nhi đồng

III/ Thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành

Nhà trường nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua một cách thiết thực, phù hợp với đặc điểm và điều kiện của địa phương. Kết quả cụ thể: Không có giáo viên và cán bộ quản lý vi phạm phẩm chất, đạo đức nhà giáo, không tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục. Đơn vị không xảy ra các hiện tượng sinh hoạt không lành mạnh, không có cán bộ, giáo viên vi phạm pháp luật. Năm học 2015-2016 kết nạp 01 đồng chí vào Đảng. Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đạt 83 điêm xếp loại tốt.

IV/ Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí

Xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh. Tổ chức tốt Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường và có 3 GV dự thi GVG cấp huyện đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp huyện.

Xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học: Xuất sắc 4/16 đạt 25%; loại Khá 12/16 đạt 75 %. Xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo chuẩn Hiệu trưởng , phó hiệu trưởng đều đạt xuất sắc.

V/ Xây dựng CSVC, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

- Tham mưu với địa phương và huy động CMHS xây dựng tu bổ cơ sở vật chất làm hệ thống nước sinh hoạt, tu sửa bàn ghế - Mua sắm trang thiết bị dạy học: Bổ sung thiết bị dạy học cho các lớp.

- Xây dựng thư viện, trường chuẩn quốc gia: Nhà trường tiếp tục duy trì hoạt động của thư viện và duy trì tốt các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia mức độ 1 sau 5 năm.

V/ Thi đua

1. Đối với tập thể:

- Trường: Tập thể Lao động tiên tiến.

- Công đoàn: Vững mạnh.

- Công tác Đội : Liên đội đạt xuất sắc cấp huyện.

2. Đối với cá nhân: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2 đồng chí.

B/ ĐÁNH GIÁ MẶT MẠNH, MẶT TỒN TẠI TRONG NĂM HỌC 2015-2016

1. Ưu điểm:

- Nhà trường đạt đơn vị PCGDTH mức độ 3.

- Chất lượng đại trà được duy trì ổn định đảm bảo tốt nề nếp dạy và học.

- Hoạt động của Liên đội nền nếp; các phong trào khác đạt khá.

- Trường giữu vững trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 sau 5 năm.

2. Tồn tại:.

- Cơ sở vật chất của nhà trường đã xuống cấp, đặc biệt là khu phòng phòng chức năng thấm trần, bàn ghế chưa chuẩn còn 40 bộ 4 chỗ ngồi ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017

* Những căn cứ để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016-2017

Căn cứ chỉ thị 3031/CT-BGD&ĐT ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ công văn số 1341 /SGDĐT-GDTH ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với giáo dục tiểu học;

Căn cứ vào nhiệm vụ chung của PGD&ĐT Kim Bảng về kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2016-2017 cấp tiểu học;

Căn cứ tình hình thực tiễn của nhà trường và những kết quả đã đạt được trong năm học vừa qua.Trường tiểu học Liên Sơn xây dựng kế hoạch năm học 2016-2017 như sau:

A/ NHIỆM VỤ CHUNG

Tiếp tục triển khai chương trình, hành động của Bộ giáo dục đào tọa thực hiện nghị quyết số 29-NQ/ TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt đề án đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương.

Tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống; chỉ đạo triển khai hiệu quả mô hình trường tiểu học mới đối với học sinh khối 2, khối 3. Đổi mới đồng bộ phương pháp dạy, phương pháp học và kiểm tra, đánh giá; triển khai thực hiện tốt phương pháp “Bàn tay nặn bột”; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện tốt dạy học theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1 - duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí chỉ đạo, xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí.

B/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I/ Phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua

1. Chỉ tiêu:

- Đối với giáo viên: Phấn đấu không có giáo viên và cán bộ quản lý vi phạm phẩm chất, đạo đức nhà giáo, không tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.

- Đối với học sinh: Phấn đấu 100% học sinh đạt mức độ hình thành và phát triển phẩm chất.

- Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”: đạt 85 điểm - xếp loại tốt.

2. Biện pháp:

2.1. Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, củng cố kết quả cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”:

- Thực hiện tốt các qui định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội động viên, khuyến khích cán bộ, giáo viên học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1.

- Tiếp tục triển khai các biện pháp giảm tỉ lệ học sinh yếu, bàn giao chất lượng giáo dục, không để học sinh ngồi sai lớp, tham gia thi Tiếng Anh trên mạng internet ở các cấp.

2.2. Tiếp tục thực hiện có sáng tạo các nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”:

- Giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá. Chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh. Thực hiện Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2015 của Bộ GD&ĐT về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; Thông tư số 04/2015/TT-BGDĐT ngày 28/02/2015 ban hành quy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 14/3/2015 quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học.

- Đẩy mạnh các giải pháp nhằm xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp; đủ nhà vệ sinh sạch sẽ cho học sinh và giáo viên.

- Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống, giáo dục thông qua di sản vào nhà trường. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

- Tổ chức lễ khai giảng năm học mới ( với cả phần lễ và phần hội) gọn nhẹ, vui tươi, tạo không khí phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới.

- Tổ chức "Tuần làm quen" đầu năm học mới đối với lớp 1 nhằm giúp học sinh thích nghi với môi trường học tập mới và cảm thấy vui thích khi được đi học.

- Tổ chức lễ ra trường cho học sinh khối 5 trang trọng, tạo dấu ấn sâu sắc cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trước khi ra trường.

II/ Thực hiện chương trình giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục và thực hiện mô hình mới

1) Chỉ tiêu:

+ 100% HS hoàn thành nhiệm vụ học tập theo chuẩn kiến thức, kỹ nãng các môn học:

- Mức độ hình thành và phát triển năng lực: Đạt 100%.

- Mức độ hình thành và phát triển phẩm chất: Đạt 100%.

- Tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học: đạt 100% .

- Tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học: đạt 100%

+ Có 6/10 lớp= 60% học sinh được học 2 buổi/ngày với thời lượng tối đa 7 tiết/ngày.

+ Triển khai thực hiện mô hình trường tiểu học mới ở khối lớp 2,3

+ Thực hiện tốt việc dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục

+ Thực hiện dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong các giờ học môn TN&XH, khoa học ở các lớp 3.4.5.

+Triển khai dạy dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới ở khối lớp 2,3

+Triển khai và nâng cao chát lượng dạy học chương trình Tiếng Anh thực hiện đề án “ Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”

-Tổ chức cho 53 học sinh ăn bán trú tại trường cho học sinh có nguyện vọng của PHHS

2) Biện pháp:

2.1. Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/ 2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trên cơ sở đảm bảo mục tiêu của giáo dục tiểu học, chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh:

- Tăng cường các hoạt động thực hành vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, chú trọng giáo dục đạo đức/giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh;

- Điều chỉnh nội dung và yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh, thời gian thực tế và điều kiện dạy học của địa phương trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng và đinh hướng phát triển năng lực học sinh;

- Triển khai các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực học sinh, chú trọng việc nhận xét, động viên, góp ý học sinh trong quá trình học tập.

- Tiếp tục thực hiện tích hợp dạy học Tiếng Việt và các nội dung giáo dục (bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS; ...) vào các môn học và hoạt động giáo dục. Việc tích hợp đảm bảo tính hợp lí, hiệu quả, không gây áp lực học tập đối với học sinh và giảng dạy đối với giáo viên.

- Tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn tại các tổ, khối chuyên môn trong trường; đưa SHCM trở thành hoạt động thường xuyên, có chất lượng nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lí trong chỉ đạo chuyên môn, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm cho giáo viên trong hoạt động dạy học, kịp thời tháo gỡ những khó khăn về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới các hoạt động đánh giá học sinh,... cho giáo viên, tạo cơ hội để mỗi cán bộ, giáo viên được phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức SHCM thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học.

2.2. Đối với các lớp dạy học 2 buổi/ngày

Nhà trường xây dựng kế hoạch dạy học trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu:

- Học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành yêu cầu học tập trên lớp, không giao bài tập về nhà cho học sinh. Dạy học các môn học bắt buộc, các môn học tự chọn; tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khoá,tổ chức các sân chơi trí tuệ …

- Động viên phụ huynh, cộng đồng, đầu tư, đóng góp ngân sách. nhân lực, trí lực, để thực hiện giáo dục toàn diện cho học sinh trong hoạt động tổ chức cho học sinh ăn bán trú và học 2 buổi/ngày.

2.3. Thực hiện Mô hình trường học mới Việt Nam (GPE - VNEN) với học sinh lớp 2, lớp 3: - Đối với nội dung hoạt động ngoài giờ lên lớp (4 tiết/tháng) thực hiện tích hợp nội dung giáo dục Âm nhạc, Mĩ Thuật, Thủ công/Kĩ thuật, phù hợp điều kiện thực tế địa phương và nhà trường (truyền thống văn hóa, nghề nghiệp địa phương, năng lực giáo viên và thiết bị nhà trường)

. 2.4. Thực hiện có hiệu quả dạy học Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục đối với 2 lớp 1 trong nhà trường. Giáo viên nghiên cứu thiết kế bài dạy trước khi lên lớp, ghi nhật ký dạy học, không soạn bài.

2.5. Tiếp tục triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác.

2.6. Triển khai dạy học ngoại ngữ: Triển khai chương trình Tiếng Anh thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”: Dạy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh, trong đó tập trung phát triển hai kỹ năng nghe và nói.

3. Thực hiện tích hợp dạy học Tiếng Việt và các nội dung giáo dục (bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS; ...) vào các môn học và hoạt động giáo dục. Việc tích hợp cần đảm bảo tính hợp lí, hiệu quả, không gây áp lực học tập đối với học sinh và giảng dạy đối với giáo viên.

4.Tham gia và tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn (SHCM) tại các tổ, khối chuyên môn trong trường; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức SHCM thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học; đưa SHCM trở thành hoạt động thường xuyên, có chất lượng nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lí trong chỉ đạo chuyên môn, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm cho giáo viên trong hoạt động dạy học, kịp thời tháo gỡ những khó khăn về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới các hoạt động đánh giá học sinh. Động viên giáo viên tham gia SHCM qua mạng thông tin trực tuyến, trường học kết nối.

5. Triển khai hiệu quả dạy học Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục,

+Tổ chức hội thảo chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn cụm trường để nâng cao trình độ, trao đổi kinh nghiệm và dạy minh họa khi chuyển sang mẫu bài mới; thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ các trường trong quá trình thực hiện.

+ Chỉ đạo điều chỉnh ngữ liệu phù hợp với địa phương; tăng cường sử dụng đồ dùng để dạy học, giải nghĩa từ và rèn luyện kỹ năng nói cho học sinh. Chỉ đạo giáo viên nghiên cứu kĩ thiết kế bài dạy trước khi lên lớp.

6. Thực hiện Mô hình trường học mới Việt Nam (GPE - VNEN) cho 2 lớp 2 và 2 lớp 3

- Chủ động tuyên truyền giới thiệu chia sẻ nội dung về mô hình trường học mới cho cán bộ quản lý, giáo viên và cộng đồng. Có biện pháp gắn kết chặt chẽ với phụ huynh và cộng đồng nhằm phát huy vai trò tích cực của phụ huynh và cộng đồng cùng tham gia với nhà trường chăm sóc giáo dục học sinh với các hình thức đa dạng phong phú.

- Tiếp tục tập huấn, trao đổi để triển khai đồng bộ và hiệu quả phương pháp dạy, phương pháp học, đánh giá học sinh, hội đồng tự quản nhằm hình thành và phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh.

- Khuyến khích các giáo viên quay phim các tiết học điển hình để đưa lên trang Web của dự án, tham gia cuộc thi “Viết về trường học mới” và cuộc thi video về trường học mới.

7.Tiếp tục triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột” theo hướng dẫn tại Công văn số 3535 /BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về việc Hướng dẫn triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác

8. Tiếp tục triển khai thử nghiệm dạy học mĩ thuật theo phương pháp mới . Giáo viên Mỹ thuật chủ động sắp xếp bài dạy theo tinh thần nhóm các bài học thành các chủ đề, lập kế hoạch cho từng hoạt động hoặc cho toàn qui trình mĩ thuật phù hợp với thực tế không nhất thiết phải tổ chức dạy nhiều tiết học trong cùng một buổi. Chú ý sử dụng tài liệu “Dạy mĩ thuật dành cho giáo viên tiểu học” và sử dụng qui trình của phương pháp mới để thực hiện các bài dạy ở khối lớp 2, lớp 3 .

III/ Sách, thiết bị dạy học

1. Sách:

- Đảm bảo đủ sách quy định tối thiểu đối với mỗi học sinh ở mỗi lớp.

- Xây dựng tủ sách dùng chung; bảo đảm ngay từ khi bước vào năm học mới tất cả học sinh đều có sách giáo khoa để học tập.

- Giáo viên hướng dẫn sử dụng sách, vở hàng ngày để học sinh không phải mang theo nhiều sách, vở khi tới trường; sử dụng có hiệu quả sách và tài liệu của thư viện nhà trường. Tổ chức cho học sinh để sách vở, đồ dùng học tập tại lớp.

2. Thiết bị dạy học:

- Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành.

- Tham mưu và huy động mua mới, thay thế, sửa chữa bàn ghế đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy.

- Khai thác các nguồn lực nhằm tăng cường các TBDH hiện đại, thiết bị dạy học có yếu tố công nghệ thông tin, phần mềm dạy học môn Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên và Xã hội.

- Bảo quản tốt và sử dựng hiệu quả đàn piano kĩ thuật số trong giờ học âm nhạc và hoạt động giáo dục khác.

- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác TBDH, tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học thông qua các hoạt động làm mới, cải tiến, sửa chữa đồ dùng dạy học.

- Tiếp tục triển khai Đề án “Phát triển thiết bị dạy học tự làm giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2010-2016” theo Quyết định số 4045/QĐ-BGDĐT ngày 16/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

IV/ Dạy học đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn

- Số học sinh khuyết tật hòa nhập: 10 học sinh

+ Chỉ tiêu: Tạo điều kiện cho 10 học sinh khuyết tật được học tập bình đẳng trong các lớp.

+ Biện pháp: Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ khuyết tật, tạo điều kiện để trẻ khuyết tật được học tập bình đẳng trong các cơ sở giáo dục. Giáo dục trẻ khuyết tật phải phù hợp đối tượng, chủ động điều chỉnh linh hoạt về tổ chức dạy học, chương trình, phương pháp dạy học, đánh giá, xếp loại học sinh khuyết tật.

Thực hiện Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC Quy định về chính sách giáo dục đối với người khuyết tật. Tạo điều kiện để trẻ khuyết tật được học tập bình đẳng trong các lớp. Nắm chắc số liệu trẻ em khuyết tật trong độ tuổi, huy động tối đa số trẻ khuyết tật học hòa nhập.

V/ Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và xây dựng trường chuẩn quốc gia

  1. Quy mô phát triển:

Duy trì 10/10 lớp với tổng số 252 học sinh.

Khối 1 có 53 HS/2 lớp; Số HS nữ:17

Khối 2 có 60 HS/2 lớp; Số HS nữ:31

Khối 3 có 43 HS/2 lớp; Số HS nữ:22

Khối 4 có 47 HS/2 lớp; Số HS nữ:21

Khối 5 có 49 HS/2 lớp. Số HS nữ:26

Số học sinh có hoàn cảnh khó khăn: 21 học sinh

Số học sinh khuyết tật hòa nhập:10 HS .Trong đó: Khối 1: 5; Khối 2:0; Khối 3: 0 . Khối 4: 2. KHối 5: 3

2. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học:

a) Chỉ tiêu:

- Huy động 100% (51/51) số trẻ 6 tuổi ra lớp.

- Phấn đấu 98% (48 / 49) trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học.

- Đội ngũ GV đảm bảo về số lượng, có 16 GV/10 lớp, đạt tỷ lệ 1,6 giáo viên/lớp. Có 100 % giáo viên đạt trình độ chuẩn đào tạo, trong đó có 93 % giáo viên đạt trình độ trên chuẩn.

- Cơ sở vật chất: Có 10 phòng học/10 lớp, 2 phòng phục vụ học tập và đủ phòng chức năng theo quy định. Có 147 bộ bàn ghế HS (Trong đó có 107 bộ bàn ghế 2 chỗ ngồi). Có đầy đủ bàn ghế cho cán bộ giáo viên. Trường duy trì đạt chuẩn PCGDTH mức độ 2

b) Biện pháp:

- Thực hiện nghiêm túc việc tự kiểm tra để đảm bảo phản ánh đúng tình hình thực tế.Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu thập, quản lí số liệu về PCGDTH. Triển khai phần mềm phổ cập theo Công văn số 7475/BGDĐT-KHTC ngày 14/10/2013 về việc Hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin điện tử quan lý PCGD-XMC.

- Vận động triệt để học sinh đi học đúng độ tuổi ra lớp. Rà soát, điều tra khảo sát chất lượng phổ cập và phân loại chính xác ở các mức: Đạt chuẩn, đạt chuẩn vững chắc và tỉ lệ đạt chuẩn cao.

- Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về phổ cập giáo dục, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, duy trì chất lượng và hiệu quả PCGDTH đúng độ tuổi.

- Tiếp tục thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục, thực hiện xã hội hoá công tác phổ cập giáo dục.

- Điều tra tổng hợp phổ cập một cách chính xác, khoa học. Tổ chức điều tra vào tháng 8 và 9.

Căn cứ vào tình hình thực tế; tích cực, chủ động tham mưu với các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, tập trung mọi nguồn lực với giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục, củng cố, duy trì đạt chuẩn vững chắc PCGDTH mức độ 3.

3. Giữ vững các tiêu chuẩn của trường tiểu học chuẩn quốc gia mức 1

a) Chỉ tiêu:

-Xây mới 6 phòng học chức năng .

- Mua sắm trang thiết bị dạy học: Bổ sung thiết bị dạy học cho các lớp.

- Tiếp tục duy trì, nâng cao hoạt động của thư viện chuẩn

b) Biện pháp:

- Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương trong việc bổ sung thêm CSVC, cảnh quan xanh, sạch, đẹp, tăng cường thiết bị dạy học.

4. Xây dựng thư viện thư viện tiên tiến, thư viên xanh

a) Chỉ tiêu :

- Phấn đấu giữ vững thư viện đạt chuẩn.

- Phấn đấu đề đạt thư viện tiên tiến năm học 2017-2018.

b) Biện pháp

- Phát huy tối đa cơ sở vật chất của trường chuẩn quốc gia để xây dựng CSVC thư viện.

- Nâng cao năng lực, nghiệp vụ của cán bộ thư viện.

- Tuyên truyền sâu rộng trong giáo viên và học sinh trong trường để phát huy hiệu quả và sự hoạt động của thư viện.

- Huy động sự ủng hộ của phụ huynh, học sinh, giáo viên để tăng cường số đầu sách cho thư viện.

- Bố trí nguồn kính phí hợp lý để nâng cao chất lượng và duy trì hoạt động thư viện.

- Chú trọng duy trì, giữ vững các tiêu chuẩn, nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt chất lượng tham gia các hội thi, sân chơi trí tuệ, tu sửa CSVC và cảnh quan trường lớp xanh, sạch, đẹp; tăng cường TBDH theo hướng hiện đại.

- Huy động mọi nguồn lực từ địa phương, các tổ chức đoàn thể và cha mẹ học sinh trên địa bàn đầu tư về CSVC, phối hợp tốt trong việc quản lý, giáo dục học sinh.

VI/ Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục

1. Chỉ tiêu:

- Phấn đấu 100 % số giáo viên đạt loại khá trở lên về đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học (trong đó loại xuất sắc đạt trên 25%), 100% CBQL xếp loại khá trở lên về đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng.

- Thi giáo viên dạy giỏi các cấp: Tổ chức tốt Hội thi giáo viên dạy giỏi môn Tự nhiên xã hội-khoa học, môn Âm nhạc cấp trường, phấn đấu có 2 giáo viên được công nhận giáo viên giỏi cấp huyện.

2. Biện pháp thực hiện:

- Chú trọng bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên về: Nội dung, quan điểm đổi mới công tác quản lí, chỉ đạo cấp học nói chung, công tác chỉ đạo và quản lí việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng nói riêng. Đồng thời đẩy mạnh việc bồi dưỡng nâng cao năng lực theo Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại giáo viên theo Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

- Bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giáo viên về ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao thực chất chất lượng giáo dục; Thực hiện công tác bồi dưỡng giáo viên theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011) và Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012).

- Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Chú trọng bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên về nội dung, quan điểm đổi mới công tác quản lí, chỉ đạo cấp học nói chung, công tác chỉ đạo và quản lí việc dạy học nói riêng. Tiếp tục quan tâm đánh giá và bồi dưỡng nâng cao năng lực theo Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới quản lí chỉ đạo và trong đổi mới phương pháp dạy học. Triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011) và Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012).

- Tích cực đổi mới công tác quản lí: thực hiện hiệu quả chủ trương phân cấp quản lí và giao quyền tự chủ cho cơ sở, xã hội hoá giáo dục, “ba công khai”, kiểm định chất lượng trường tiểu học; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kì và đột xuất; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới công tác quản lý, sử dụng phần mềm EQMS trong công tác báo cáo số liệu thống kê chất lượng giáo dục tiểu học; sử dụng phần mềm phổ cập về việc hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC; sử dụng phần mềm quản lý trường về việc triển khai sử dụng thống nhất hệ thống phần mềm quản lý trường học (VEMIS) trong các trường phổ thông.

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/07/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

VII/ Một số hoạt động khác

1. Tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh về các lĩnh vực giáo dục:

a/Chỉ tiêu:.

- Thi giao lưu sân chơi trí tuệ tuổi thơ các môn: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Mĩ thuật... vào tháng 4 năm 2016.

- Có học sinh tham gia thi bóng bàn cấp cụm, huyện.

- Tham gia thi Olympic các môn học, giải toán, Tiếng Anh qua mạng internet, các hoạt động giao lưu Tiếng Anh cho giáo viên và học sinh, …

- Giải Toán qua mạng khối 5 cấp Huyện phấn đấu 6 giải .Cấp Tỉnh 1 giải

- Giải Tiếng Anh qua mạng khối 5 cấp Huyện phấn đấu 6 giải .Cấp Tỉnh 1 giải

- Giao lưu Olympic Toán khối 5 cấp Huyện phấn đấu 3 giải Cấp Tỉnh 1 giải

- Giao lưu Olympic TViệt khối 5 cấp Huyện phấn đấu 3 giảiCấp Tỉnh 1 giải

- Khuyến khích tổ chức thi vận dụng kiến thức tổng hợp giải quyết các tình huống thực tiễn (mới) cho giáo viên, ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin trong dạy học và đổi mới phương pháp dạy học.

- 100% giáo viên tham gia tập huấn và thực hiện phần mềm trường tiểu học kết nối

Không thành lập đội tuyển, không tổ chức ôn luyện, tập huấn gây áp lực và căng thẳng cho học sinh; không căn cứ vào kết quả của học sinh khi tham gia các hoạt động giao lưu và sân chơi để xếp loại thi đua với các lớp, giáo viên trong trường mà chỉ đánh giá việc tổ chức tham gia các sân chơi.

b/ Biện pháp.

-Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, nhi đồng Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường.

-. Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về công tác giáo dục để các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện và cùng phối hợp chăm lo, giáo dục học sinh.

- Tích cực đổi mới công tác quản lí: thực hiện hiệu quả chủ trương phân cấp quản lí. Thực hiện tốt “ba công khai”, kiểm định chất lượng trường tiểu học; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kì và đột xuất..

- Phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng của xã tổ chức tuyên truyền về đổi mới căn bản toàn diện gáo dục và đào tạo nhằm tạo sự đồng thuận của cha mẹ học sinh với nhà trường (đổi mới chương trình, SGK phổ thông sau năm 2015; một số vấn đề đổi mới đánh giá học sinh tiểu học,...). Tổ chức các lớp hướng dẫn cha mẹ, ông bà giáo dục chăm sóc trẻ ở nhà, phù hợp với nội dung giáo dục ở trường nhằm thực hiện phương châm kết hợp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội

2, Công tác Đảng:

a, Chỉ tiêu:

- Phấn đấu trong năm học kết nạp một quần chúng ưu tú vào Đảng.

b, Biện pháp:

- Giúp đỡ, chọn cử các đ/c CBGV, nhân viên ưu tú có nguyện vọng đi học lớp đối tượng Đảng.

3, Công tác công đoàn:

- 100% công đoàn viên thực hiện tốt cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.

- Công đoàn đề nghị công đoàn giáo dục Huyện tặng giấy khen

4, Công tác kiểm tra:

* Mục tiêu: Nhằm xây dựng nề nếp, kỉ cương trong dạy và học và accs hoạt động ngoại khóa khác, có kế hoạch ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục.

a. Chỉ tiêu: Kiểm tra chuyên đề 100% giáo viên, tổ chuyên môn, các lớp và các hoạt động khác.

- Kiểm tra nhiệm vụ giáo viên:16/16= 100%

- Tăng cường kiểm tra cơ sở vật chất thiết bị thư viện, công tác quản lí tài chính thu góp dạy thêm – học thêm 2 lần/năm.

- Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua. ( 2 lần/năm)

b. Biện pháp:

-Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ của đơn vị cụ thể từng tuàn,tháng.

-Chỉ đạo các tổ chuyên môn thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra.

-Tăng cường kiểm tra việc thực hiện nề nếp kỷ cương. Quy chế chuyên môn của giáo viên .việc thực hiện nề nếp nội quy nhà trường của học sinh.

-Kiểm tra việc sử dụng thiết bị và quản lý TBDH của GV giúp giáo viên sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học trong giờ lên lớp.

-Tăng cường kiểm tra hoạt động Đội.sao nhi đồng.hoạt động tổ chuyên môn ,các hoạt động ngoại khóa và việc thực hiện các cuộc vận động,phong trào thi đua của ngành.

5/ Công tác kiểm định chất lượng:

-Tiếp tục nghiên cứu các văn bản chỉ đạo về công tác kiểm định chất lượng của BGD, Sở, Phòng GD&ĐT.

Tiếp tục hoàn thành báo cáo và các minh chứng phục vụ cho công tác KĐCL.

Tổ chức đánh giá KĐCL nhà trường theo đúng kế hoạch.

6/Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học:

- Tiếp tục quán triệt giáo viên về vai trò của CNTT trong giáo dục và đào tạo.

-Tăng cường công tác đào tào bồi dưỡng nawng cao trình độ tin học cho CBQL và giáo viên nhân viên trong nhà trường .Cử giáo viên lớp tin học để hướng dấn.giúp đỡ giáo viên khác trong ứng dụng công nghệ thông tin

-Từng bước sử dụng phần mềm quản lý học sinh CBGV,quản lý thư viên,tài chính đáp ứng nhu cầu của ngành. Chủ động mua sắm trang thiết bị dạy học có yếu tố CNTT.

-Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học .Khuyển khích giáo viên soạn giáo án trên máy vi tính.

-Khuyến khích giáo viên sưu tầm tài liệu tham khảo trên mạng.

-Thực hiện quy định về báo cáo các số liệu văn bản về các cấp qua thư điện tử.

7/ Công tác quản lý tài chính.

Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý theo luật ngân sách nhà nước.Chi trả đúng lương và các khoản trợ cấp cho giáo viên,các khoản chi cho chuyên môn và các hoạt động khác trong nhà trường, sử dụng tiết kiệm mua sắm trang thiết bị dạy học.

- Công tác quản lí nguồn xã hội hóa giáo dục; Thực hiện thu-chi các nguồn ngân sách đúng quy định, đúng mục đích đề hỗ trợ các hoạt động giáo dục.

- Tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ tài chính và sử dụng kinh phí để có kế hoạch điều chỉnh kịp thời.

- Thực hiện “ba công khai” trong nhà trường: công khai về chất lượng giáo dục, công khai về đội ngũ, CSVC, trang thiết bị phục vụ dạy và học, công khai về tài chính và quản lí về tài chính.

- Thực hiện quy chế dân chủ trong việc thực hiện thu các khoản thu đúng mục đích, đúng quy định.

VIII/ Đăng ký thi đua:

1. Danh hiệu tập thể:

- Trường: Tập thể Lao động tiên tiến.

- Công đoàn: Vững mạnh đề công đoàn giáo dục Huyện tặng giấy khen.

- Công tác Đội: Đề nghị Tỉnh đoàn tặng giấy khen.

2. Danh hiệu cá nhân:

*Chiến sĩ thi đua cấp cơ s: 6 đ/c.

- Nguyễn Thị Chuyên.

- Nguyễn Thị Thu Hương

- Hoàng Thị Bích Hằng.

- Nguyễn Thị Kim Thoan.

- Phạm Thị lệ Hà

- Bùi Thị Mơ.

*Giấy khen của UBND Huyện: 5 đ/c

- Trương Thị Duyên.

- Nguyễn Thị Xoài.

- Phạm Thị Bình.

- Trịnh Thị Hoa.

- Đinh Văn Tùng

* Lao động tiên tiến : 19 đ/c

Ngày tháng năm 2016

PHÒNG GD&ĐT KIM BẢNG

HIỆU TRƯỞNG

Trương Thị Duyên

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Stt

Họ và tên
Chức vụ

Nhiệm vụ được giao

Ghi chú

1

Trương Thị Duyên

HT

Quản lý chỉ đạo mọi hoạt động.

2

Nguyễn Thị Chuyên

HP

Phụ trách chuyên môn.phổ cập giáo dục

3

Nguyễn T Thu Hương

Giáo viên

Dạy lớp 1A

4

Nguyễn Thị Xoài

Giáo viên

Dạy lớp 1 BTổ trưởng tổ 1

5

Nguyễn Thị Hường

Giáo viên

Day lớp 2A

6

Phạm Thị Bình

Giáo viên

Day lớp 2B Khối trưởng k 2

7

Trịnh Thị Hoa

Giáo viên

Dạy lớp 3B

8

Hoàng Thị Bích Hằng

Giáo viên

Dạy lớp 3A TT tổ 23

9

Nguyễn T Thu Thủy

Giáo viên

Dạy lớp 4A Khối trưởng k4

10

Bùi Thị Mơ

Giáo viên

Dạy lớp 5 A TT tổ 45

11

Nguyễn Thị Phương

Giáo viên

Dạy lớp 5B

12

Phạm Thị Lệ Hà

Giáo viên

Dạy môn Tiếng Anh

13

Nguyễn T Kim Thoan

Giáo viên

Dạy môn Âm nhạc-Tổng PTĐ

14

Đinh Văn Tùng

Giáo viên

Dạy môn Thể dục

15

Nguyễn T Vân Trang

Giáo viên

Dạy môn Âm nhạc

16

Nguyễn Thúy Linh

Giáo viên

Dạy lớp 5A,5B, ATGT

17

Lê Thị Thúy

Giáo viên

Dạy lớp 4B

18

Nguyễn Thị Tuyết

Văn Thư

19

Lại Thị Dung

Kế toán

MỐC THỜI GIAN VÀ NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH NĂM HỌC 2016-2017

THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CHI CHÚ

8/2016

- Học tập nhiệm vụ năm học

- Tập luyện chuẩn bị KG. Tiến hành kiểm tra lại HS

- Tập huấn Tiếng Việt công nghệ lớp 1,VNEN khối 2

- Tập huấn GV Tiếng Anh

9/2016

- Tổ chức tốt “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” và khai giảng năm học mới

- Tập huấn phương pháp “Bàn tay nặn bột”;

- Ðiều tra, thống kê phổ cập, đón đoàn kiểm tra công nhận cấp huyện

- Xây dựng kế hoạch năm học và duyệt với PGD

- Làm báo cáo thống kê đầu năm học EQMS

- Sinh hoạt chuyên môn liên trường.

10/2016

- Phát động hội giảng, hội học; Tổ chức thi GV dạy giỏi môn TNXH-KH cấp huyện

- Tham dự hội nghị XD tiêu chí đánh giá thi đua trường TH

- Đón đoàn kiểm tra công nhận PCGDTH mức độ 2 của Tỉnh

- Tổ chức cho học sinh thi giải toán, Tiếng Anh trên mạng Internet

- Tham gia tập huấn GV Mĩ thuật

- Kiểm tra 3 GV, kiểm tra công tác tài vụ quý III/2014

- Sinh hoạt chuyên môn liên trường

11/2016

-Sinh hoạt chuyên môn liên trường

- Tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

-Tham dự thi GVG môn TNXH-KH, Âm nhạc cấp Huyện

- Kiểm tra 2 giáo viên

12/206

- Tham gia thi GV dạy giỏi môn TNXH-KH, Âm nhạc cấp huyện

- Tham gia thi GV làm tổng phụ trách giỏi cấp huyện

- Tiếp thu các lớp tập huấn chuyên môn

-Sở GD & DT thăm và kiểm tra trường VNEN

- Sinh hoạt chuyên môn cấp Huyện

- Kiểm tra 3 giáo viên

01/2017

- Tham gia thi GV dạy giỏi môn TNXH-KH, Âm nhạc cấp tỉnh

- Tham gia thi giải toán, Tiếng Anh trên mạng Internet cấp huyện.

- Ôn tập và kiểm tra học kỳ I

- Làm báo cáo thống kê giữa năm học EQMS

-Sinh hoạt chuyên môn liên trường.

- Sơ kết học kỳ I

- Kiểm tra 1 giáo viên, kiểm tra công tác tài vụ quý IV/2016

02/2017

- Tiếp thu các lớp tập huấn chuyên môn

- Tham dự SHCM cấp cụm huyện

- Kiểm tra 3 giáo viên

3/2017

- Tham dự thi giải Toán,Tiếng Anh qua mạng Internet cấp Tỉnh

- Tham dự OLympic môn Tiếng Viết, Toán, Tiếng Anh cấp Huyện

-Sinh hoạt chuyên môn liên trường

- Kiểm tra 3 giáo viên

4/2017

-Sinh hoạt chuyên môn liên trường

- Tham dự thi giải Toán,Tiếng Anh trên mạng Internet cấp Quốc gia

- Đón đoàn thanh tra chuyên ngành

- Tham dự OLympic môn Tiếng Viết, Toán, Tiếng Anh cấp tỉnh

- Kiểm tra 1 giáo viên, kiểm tra công tác tài vụ quý I/2017

5/2017

- Kiểm tra định kỳ cuối năm học

- Làm báo cáo thống kê cuối năm học EQMS

- Xét duyệt hoàn thành chương trình lớp học, hoàn thành CTTH

6/2017

- Bàn giao học sinh về thôn xóm

- Duyệt thi đua các đoàn thể của nhà trường.

- Xét duyệt xếp loại công chức năm học 2016-2017.

- Tổng kết năm học

7/2017

Tiếp thu các lớp bồi dưỡng chuyên môn hè và chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới

Tác giả: Trường Tiểu học Liên Sơn

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường