tin tức-sự kiện

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2016-2017

Biểu mẫu 07

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GD&ĐT KIM BẢNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN SƠN

THÔNG B¸O

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2016 - 2017

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học/số lớp

10/10

1,6m2/hsHS

II

Loại phòng học

-

1

Phòng học kiên cố

10

-

2

Phòng học bán kiên cố

-

3

Phòng học tạm

-

4

Phòng học nhờ

-

III

Số điểm trường

1

-

IV

Tổng diện tích đất (m2)

6000m2

24m2/hs

V

Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

3000m2

12m2/hs

VI

Tổng diện tích các phòng

1

Diện tích phòng học (m2)

400m2

1,6m2/hs

2

Diện tích phòng chuẩn bị (m2)

3

Diện tích thư viện (m2)

54m2

0,21m2/hs

4

Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

380m2/hs

1,52m2/hs

5

Diện tích phòng khác (….)(m2)

310m2

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

9

0,9 bộ/lớp

1

Khối lớp 1

2

1

2

Khối lớp 2

2

1

3

Khối lớp 3

2

1

4

Khối lớp 4

2

1

5

Khối lớp 5

1

0,5

VIII

Tổng số máy vi tính đang được sử dụng

phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ)

6

Số học sinh/bộ

IX

Tổng số thiết bị

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

1

2

Cát xét

2

3

Đầu Video/đầu đĩa

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

1

5

Thiết bị khác…

6

…..

Nội dung

Số lượng (m2)

X

Nhà bếp

XI

Nhà ăn

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích

bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho

học sinh bán trú

XIII

Khu nội trú

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

x

x

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu).

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

XVII

Kết nối internet (ADSL)

x

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

x

XIX

Tường rào xây

x

Liên Sơn, ngày 10 tháng 9 năm 2016

Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu)

Trương Thị Duyên

Biểu mẫu 08

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GD&ĐT KIM BẢNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN SƠN

THÔNG B¸O

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2016 - 2017

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

Ghi chú

Tuyển dụng trước

NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

TS

ThS

ĐH

TCCN

Dưới TCCN

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

nhân viên

20

20

7

13

I

Giáo viên

16

16

5

11

Trong đó số giáo viên chuyên biệt:

12

12

3

8

1

Mĩ thuật

1

1

1

2

Thể dục

1

1

1

3

Âm nhạc

1

1

1

4

Tiếng nước ngoài

1

1

1

5

Tin học

II

Cán bộ quản lý

2

2

2

1

Hiệu trưởng

1

1

1

2

Phó hiệu trưởng

1

1

1

III

Nhân viên

1

Nhân viên văn thư

1

1

2

Nhân viên kế toán

1

1

1

3

Thủ quĩ

4

Nhân viên y tế

5

Nhân viên thư viện

6

Nhân viên khác

...

Liên Sơn, ngày 10 tháng 9 năm 2016

Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu)

Trương Thị Duyên

Tác giả: Trường TH Liên Sơn

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường