Bạn cần biết

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của nhà trường năm học 2016-2017

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của nhà trường, năm học 2016-2017

 

Biểu mẫu 05

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

 PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG KHÁNH THIỆN

 

 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của nhà trường, năm học 2016-2017

 STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 1

1ớp 2

1ớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

 Điều kiện tuyển sinh 

Tuyển mới

Duy trì sĩ số học sinh lớp 1 lên lớp

Duy trì sĩ số học sinh lớp 2 lên lớp

Duy trì sĩ số học sinh lớp 3 lên lớp

Duy trì sĩ số học sinh lớp 4 lên lớp

II

 Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ 

Theo PPCT Bộ Giáo dục

Theo Ctrình  mô hình trường tiểu học mới 

Theo Ctrình  mô hình trường tiểu học mới 

Theo PPCT Bộ Giáo dục

Theo PPCT Bộ Giáo dục

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

CMHS hoặc người giám hộ Đón trả HS theo nội quy

CMHS hoặc người giámhộ Đón trả HS theo nội quy

CMHS hoặc người giám hộ có trách nhiệm quản lý 

 

CMHS hoặc người giám hộ có trách nhiệm quản lý  

CMHS hoặc người giám hộ có trách nhiệm quản lý  

IV

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)

Đáp ứng được các hoạt động giáo dục

Đáp ứng được các hoạt động giáo dục

Đáp ứng được các hoạt động giáo dục

Đáp ứng được các hoạt động giáo dục

Đáp ứng được các hoạt động giáo dục

V

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

Đảm bảo CSVC , An toàn phòng chống TNTT

Đảm bảo CSVC,An toàn phòng chống TNTT

Đảm bảo CSVC,An toàn phòng chống TNTT

Đảm bảo CSVC,An toàn phòng chống TNTT

Đảm bảo CSVC,An toàn phòng chống TNTT

VI

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục 

Đáp ứng được nhu cầu các hoạt động giáo dục toàn diện

Đáp ứng được nhu cầu các hoạt động giáo dục toàn diện

Đáp ứng được nhu cầu các hoạt động giáo dục toàn diện

Đáp ứng được nhu cầu các hoạt động giáo dục toàn diện

Đáp ứng được nhu cầu các hoạt động giáo dục toàn diện

VII

 

Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

 

-Phẩm chất: Đạt: 90=100%

-100% Đảm bảo sức khỏe

-Các môn học và HĐGD Hoàn thành 89=98,89%

Chưa Hoàn thành 1=1,11%

-Năng lực:

 Đạt 90=100%

Chưa đạt: 0

-HS đạt thành tích xuất sắc trong học tập và các PTTĐ: 20=22,22%

-HS đạt thành tích tốt trong học tập và các PTTĐ: 45=50%

-Phẩm chất: Đạt: 104=100%

- 100% Đảm bảo sức khỏe

-Các môn học và HĐGD: Hoàn thành 104=100%

Chưa Hoàn thành = 0.

-Năng lực:

 Đạt=104 =100%

Chưa đạt 0

-HS đạt thành tích xuất sắc trong học tập và các PTTĐ: 25=24,04%

-HS đạt thành tích tốt trong học tập và các PTTĐ: 48=46,15%

-Phẩm chất: Đạt:89=

100%

-100% Đảm bảo sức khỏe

-Các môn học và HĐGD: Hoàn thành 89=100%

Chưa Hoàn thành=0

-Năng lực:

 Đạt=89 =100%

Chưa đạt =0

-HS đạt thành tích xuất sắc trong học tập và các PTTĐ: 20=22,22%

-HS đạt thành tích tốt trong học tập và các PTTĐ: 45=50%

-Phẩm chất:  Đạt

91=100%

-100% Đảm bảo sức khỏe

-Các môn học và HĐGD: Hoàn thành 90=98,91%

Chưa Hoàn thành=1=1,09%

-Năng lực:

Đạt 91=100%

Chưa đạt =0

-HS đạt thành tích xuất sắc trong học tập và các PTTĐ: 21=23%

-HS đạt thành tích tốt trong học tập và các PTTĐ: 46=50,55%

-Phẩm chất:

Đạt

61 =100%

-100% Đảm bảo sức khỏe

-Các môn học và HĐGD:

Hoàn thành 61=100%

Chưa Hoàn thành=0

-Năng lực:

Đạt=61 =100%

Chưa đạt =0

-HS đạt thành tích xuất sắc trong học tập và các PTTĐ: 12=19,67%

-HS đạt thành tích tốt trong học tập và các PTTĐ: =50,82%

 VIII

 Khả năng học tập tiếp tục của học sinh 

100% học sinh đủ các điều kiện để tiếp tục học tập

100% học sinh đủ các điều kiện để tiếp tục học tập

100% học sinh đủ các điều kiện để tiếp tục học tập

100% học sinh đủ các điều kiện để tiếp tục học tập

100% học sinh đủ các điều kiện để tiếp tục học tập

             

Lương Khánh Thiện, ngày 8  tháng 9 năm 2016

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

                                         Tạ Thu Thủy

 

 

Tải tệp đính kèm
Canh Dep Ha Nam Tu Camera VOV Giao Thong Quoc Gia
TIẾT DẠY THEO MÔ HÌNH VNEN - MÔN TOÁN LỚP 2
  • Ba công khai
  • Thông báo

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của nhà trường năm

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học Lương Khánh Thiện năm học 2016-2017

Công khai thông tin về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên năm

Công khai thông tin về đội ngũ cán bộ , giáo viên, nhân viên nhà trường năm học 2015-2016

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học
Xem thêm...
Website Đơn vị