Bạn cần biết

Công khai Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018

Biểu số 02: Ban hành kèm theo thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính


Đơn vị: Trường Tiểu học Lương Khánh ThiệnMã chương: 622Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018


(Kèm theo Quyết định số 11/QĐ-CKTC ngày 28/2/2018

Của Hiệu trưởng trường tiểu học Lương Khánh Thiện)
Stt

Nội dung

Dự toán được giaoI

Dự toán ngân sách nhà nước

 


1

Kinh phí thực hiện tự chủ

                   2.834.189.000


 

Chi thường xuyên nhiệm vụ được giao

                   2.834.189.000


 

TN 0129: Chi thanhtoán cá nhân

                   2.521.030.000


 

Mục 6000: Tiền lương

                   1.286.061.000


 

Mục 6050: Tiền công trả cho LĐTX theo HĐ

                        91.728.000


 

Mục 6100: Phụ cấp lương

                      746.629.000


 

Mục 6200: Tiền thưởng

                        10.000.000


 

Mục 6250: Phúc lợi tập thể

                              500.000


 

Mục 6300: Các khoản đóng góp

                      386.112.000


 

TN 0130: Chi về hàng hóa, dịch vụ

                      285.480.000


 

Mục 6500: Thanh toán dịch vụ công cộng

                        32.400.000


 

Mục 6550: Vật tư văn phòng

                        33.000.000


 

Mục 6600: Thông tin tuyên truyền liên lạc

                        16.000.000


 

Mục 6650: Hội nghị

                           3.000.000


 

Mục 6700: Công tác phí

                        20.800.000


 

Mục 6750: Chi phí thuê mướn

                        68.600.000


 

Mục 6900: Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác CM….

                        16.000.000


 

Mục 6950: Mua sắm tài sản phục vụ công tác CM

                        47.400.000


 

Mục 7000: Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành

                        42.280.000


 

Mục 7050: Mua sắm tài sản vô hình

                           6.000.000


 

TN 0132: Các khoản chi khác

                        27.679.000


 

Mục 7750: Chi khác

                        26.679.000


 

Mục 7850: Chi cho công tác Đảng ở TC Đảng cơ sở…

                           1.000.000                                                                                       Ngày 28 tháng 02 năm 2018


                                                                                                                        Thủ trưởng đơn vị                                                                                   Tạ Thu Thủy 

 

https://www.google.com/search?q=th+lkt+sinh+ho%E1%BA%A1t+gi%E1%BB%AFa+gi%E1%BB%9D&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
Liên đội Tiểu học Lương Khánh Thiện tổ chức sinh hoạt giữa giờ cho đội viên, nhi đồng với bài nhảy dân vũ “Nối vòng tay lớn”.
Canh Dep Ha Nam Tu Camera VOV Giao Thong Quoc Gia
TIẾT DẠY THEO MÔ HÌNH VNEN - MÔN TOÁN LỚP 2
  • Ba công khai
  • Thông báo

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của nhà trường năm

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học Lương Khánh Thiện năm học 2016-2017

THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học

THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2018-2019

Công khai Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018

Công khai Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2017-2018

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017-2018
Xem thêm...
Website Đơn vị