Phòng ban trực thuộc

  • Tổng số : - Giáo viên: 17
  • Địa chỉ: TỔ 2 LÊ LỢI, P.LƯƠNG KHÁNH THIỆN, TP.PHỦ LÝ, HÀ NAM
  • Email: thluongkhanhthien@phuly.edu.vn
  • Điện thoại: (0351)3852531
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Thị Bích Thuỷ
Vị trí: Giáo viên
Email: nguyenthibichthuy@phuly.edu.vn
Điện thoại: 0
2
Họ tên: Trần Thị Thu
Vị trí: Giáo viên
Email: tranthithu@phuly.edu.vn
Điện thoại: 0
3
Họ tên: Hoàng Thị Huê
Vị trí: Giáo viên
Email: hoangthihue@phuly.edu.vn
Điện thoại: (0351)3852531
4
Họ tên: Phạm Thị Phương Hoa
Vị trí: Giáo viên
Email: phamthiphuonghoa@phuly.edu.vn
Điện thoại: 0
5
Họ tên: Nguyễn Thị Minh Hương
Vị trí: Giáo viên
Email: nguyenthiminhhuong@phuly.edu.vn
Điện thoại: 0
6
Họ tên: Nguyễn Thanh Phương
Vị trí: Giáo viên
Email: nguyenthanhphuong@phuly.edu.vn
Điện thoại: 0
7
Họ tên: Trần Thị Lý
Vị trí: Giáo viên
Email: tranthily@phuly.edu.vn
Điện thoại: 0
8
Họ tên: Ngô Thị Huyền
Vị trí: Giáo viên
Email: ngothihuyen@phuly.edu.vn
Điện thoại: 0
9
Họ tên: Hoàng Thị Kim Thoa
Vị trí: Giáo viên
Email: hoangthikimthoa@phuly.edu.vn
Điện thoại: 0
10
Họ tên: Nguyễn Thanh Vân
Vị trí: Giáo viên
Email: nguyenthanhvan@phuly.edu.vn
Điện thoại: 0
11
Họ tên: Nguyễn Thị Vinh
Vị trí: Giáo viên
Email: nguyenthivinh@phuly.edu.vn
Điện thoại: 0
12
Họ tên: Trần Thị Thu Trang
Vị trí: Giáo viên
Email: tranthithutrang@phuly.edu.vn
Điện thoại: 0
13
Họ tên: Lê Thị Lan
Vị trí: Giáo viên
Email: lethilan@phuly.edu.vn
Điện thoại: 0
14
Họ tên: Nguyễn Thị Huyền Linh
Vị trí: Giáo viên
Email: nguyenthihuyenlinh@phuly.edu.vn
Điện thoại: 0
15
Họ tên: Hà Thị Mùi
Vị trí: Giáo viên
Email: hathimui@phuly.edu.vn
Điện thoại: 0
16
Họ tên: Ngô Thanh Thủy
Vị trí: Giáo viên
Email: ngothanhthuy@phuly.edu.vn
Điện thoại: 0
17
Họ tên: Quách Thị Phương Nga
Vị trí: Giáo viên
Email: quachthiphuongnga@phuly.edu.vn
Điện thoại: 0
Canh Dep Ha Nam Tu Camera VOV Giao Thong Quoc Gia
TIẾT DẠY THEO MÔ HÌNH VNEN - MÔN TOÁN LỚP 2
  • Ba công khai
  • Thông báo

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của nhà trường năm

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học Lương Khánh Thiện năm học 2016-2017

Công khai thông tin về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên năm

Công khai thông tin về đội ngũ cán bộ , giáo viên, nhân viên nhà trường năm học 2015-2016

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học
Xem thêm...
Website Đơn vị