Bạn cần biết

TKB KHỐI 4 (2016-2017)

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4 - NĂM HỌC 2016 - 2017( Thực hiện từ tuần 5)

TKB NHÓM SỞ THÍCH KHỐI 1,2,3(2016-2017)

TKB NHÓM SỞ THÍCH KHỐI 1,2,3(2016-2017)

TKB KHỐI MÔN ÍT GIỜ KHỐI 4,5 (2016-2017)

THỜI KHÓA BIỂU MÔN ÍT GIỜ - NĂM HỌC 2016 - 2017 ( Thực hiện từ tuần 5)

TKB KHỐI 1 (2016-2017)

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1 - NĂM HỌC 2016 - 2017 (Thực hiện từ 5 tháng 9 - 2016)

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2016- 2017

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN Năm học : 2016- 2017

Thông Báo công khai thông tin...năm học 2015-2016

Công khai thông tin chất lượng giáo dục,cơ sở vật chất và đội ngũ nhà giáo năm học 2015-2016

TKB KHỐI 2 (2016-2017)

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2 - NĂM HỌC 2016 - 2017 (Thực hiện từ 5 tháng 9 - 2016)

TKB KHỐI 5 (2016-2017)

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5 - NĂM HỌC 2016 - 2017( Thực hiện từ tuần 5)

Thông Báo công khai thông tin...năm học 2014-2015

Công khai thông tin chất lượng giáo, cơ sở vật chất và đội ngũ nhà giáo năm học 2014-2015

TKB MÔN ÍT GIỜ KHỐI 1,2,3 (2016-2017)

TKB MÔN ÍT GIỜ KHỐI 1,2,3 (2016-2017)

TKB KHỐI 3 (2016-2017)

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3 - NĂM HỌC 2016 - 2017 (Thực hiện từ 5 tháng 9 - 2016)
Hà Nam - Nơi tôi sinh ra và lớn lên ♥
HÀ NAM VẺ ĐẸP ĐỒNG CHIÊM
Canh Dep Ha Nam Tu Camera VOV Giao Thong Quoc Gia
Phủ Lý Thành Phố Ngã Ba Sông
  • Ba công khai
  • Thông báo

TKB KHỐI 4 (2016-2017)

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4 - NĂM HỌC 2016 - 2017( Thực hiện từ tuần 5)

TKB NHÓM SỞ THÍCH KHỐI 1,2,3(2016-2017)

TKB NHÓM SỞ THÍCH KHỐI 1,2,3(2016-2017)

TKB KHỐI MÔN ÍT GIỜ KHỐI 4,5 (2016-2017)

THỜI KHÓA BIỂU MÔN ÍT GIỜ - NĂM HỌC 2016 - 2017 ( Thực hiện từ tuần 5)

TKB KHỐI 1 (2016-2017)

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1 - NĂM HỌC 2016 - 2017 (Thực hiện từ 5 tháng 9 - 2016)

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2016- 2017

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN Năm học : 2016- 2017
Xem thêm...
Website Đơn vị