Bạn cần biết

Phân công chuyên môn năm học 2015-2016

     PHÒNG GD & ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỘC BẮC                  

                                      

                                                                                       BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

          NĂM HỌC 2015 – 2016

A. SỐ TIẾT THEO QUY ĐỊNH DẠY TRONG 1 TUẦN:

1- Định mức tiết dạy các lớp: 344 tiết/tuần

- Khối 1: 4 lớp x 20 tiết/tuần = 80 tiết/tuần

- Khối 2: 3 lớp x 21 tiết/tuần = 63 tiết/tuần

- Khối 3: 3 lớp x 21 tiết/tuần = 63 tiết/tuần

- Khối 4: 3 lớp x 23 tiết/tuần = 69 tiết/tuần

- Khối 5: 3 lớp x 23 tiết/tuần = 69 tiết/tuần

       2-Thời gian quản lý phong trào: 185 tiết/tuần

      * Cán bộ quản lí: 40 tiết/tuần

      - Hiệu trưởng: 21 tiết/tuần

      - Phó hiệu trưởng: 19 tiết/tuần

     * Đối với GV kiêm nhiệm các công việc chuyên môn: 84 tiết/tuần.

      - GV chủ nhiệm lớp: 16 GV x 3 tiết/tuần = 48 tiết/tuần.

      - GV tổ trưởng chuyên môn: 3 GV x 3 tiết/tuần = 9 tiết/tuần.

      - Tổng phụ trách: 12 tiết /tuần

      - Phụ trách công tác văn nghệ: 3 tiết

      - Phụ trách công tác thể dục: 3 tiết

      - Phụ trách phòng Tin học: 3 tiết

      - Phụ trách phòng Tiếng Anh (2 phòng): 6 tiết

    * Đối với GV kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể: 7 tiết/tuần

       - Chủ tịch công đoàn: 1 GV x 3 tiết/tuần = 3 tiết/tuần

       - Thư kí hội đồng trường:1 GV x 2 tiết/tuần = 2 tiết/tuần

       - Trưởng ban TTND trường học: 1 GV x 2 tiết/tuần = 2 tiết/tuần.

     * Hoạt động chuyên môn khác: 54 tiết/tuần.

  - Dạy môn tự chọn Tiếng Anh : 9 lớp x 4 tiết/tuần = 36 tiết/tuần

  - Dạy môn tự chọn Tin học: 9 lớp x 2 tiết/tuần = 18 tiết/tuần

    3. Tổng số tiết/tuần: 529 tiết/tuần

 

        B- SỐ TIÊT CHO CÁN BỘ QUẢN LÍ, GIÁO VIÊN

       1. Tổng số cán bộ, giáo viên: 28 người

       2. Định mức tiết dạy:  23 tiết/tuần x 28= 644 tiết/tuần.

        C - PHÂN CÔNG CỤ THỂ.

     

STT

HỌ VÀ TÊN

CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO

SỐ TIẾT THỰC HIỆN

TỔNG  

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thị Lan Anh

Hiệu trưởng

Dạy 2 tiết lớp 1

21

2

23

 

2

Nguyễn Thị Lan

Phó hiệu trưởng

Dạy 4 tiết lớp 5

19

4

23

 

3

Đỗ Thị Thương

Dạy lớp 1A

Chủ nhiệm lớp 1A

 

17

3

20

 

4

Nguyễn Thị Bẩy

Dạy lớp 1B        

Chủ nhiệm lớp 1B

17

3

20

 

5

Tạ Thị Hồng Thường

Dạy lớp 1C

Chủ nhiệm lớp 1C

Tổ trưởng tổ 1

15

3

3

21

 

6

Nguyễn Thị Thùy Linh

Dạy lớp 1D

Chủ nhiệm lớp 1D

17

3

20

 

7

Nguyễn Thị Oanh

Dạy lớp 2A

Chủ nhiệm lớp 2A

17

3

20

 

8

Nguyễn Thị Xuyến

Dạy lớp 2B

Chủ nhiệm lớp 2B

17

3

20

 

 

9

Phạm Thị Cúc

Dạy lớp 2C

Chủ nhiệm lớp 2C

 

17

3

 

20

 

10

Nguyễn Quyết Dũng

Dạy lớp 3A

Chủ nhiệm lớp 3A

17

3

20

 

11

Chu Thị Mai

Dạy lớp 3B

Chủ nhiệm lớp 3B

17

3

 

20

Nghỉ TS từ 10/01/2016 đến 10/7/2016

12

Lê Thị Doan

Dạy lớp 3C

Chủ nhiệm lớp 3C

Tổ trưởng tổ 2 + 3

17

3

3

23

 

13

Lương Thanh Huyền

Dạy lớp 4A

Chủ nhiệm lớp 4A

 

19

3

 

22

 

14

Lê Thủy Thiệp

Dạy lớp 4B

Chủ nhiệm lớp 4B

 

19

3

 

22

 

15

Nguyễn Thị Huế

Dạy lớp 4C

Chủ nhiệm lớp 4C

 

19

3

 

22

 

16

Nguyễn Thị Quế

Dạy lớp 5A

Chủ nhiệm lớp 5A

 

19

3

 

22

 

17

Nguyễn Thị Hạnh

Dạy lớp 5B

Chủ nhiệm lớp  5B

Tổ trưởng tổ 4 + 5

17

3

3

23

 

18

Hà Thị Thu

Dạy lớp 5C

Chủ nhiệm lớp  5C

17

3

 

20

Nghỉ TS từ 01/12/2015 đến 01/6/2016

19

Nguyễn Thị Ngọc

Dạy Âm Nhạc

Chủ tịch công đoàn

Trưởng ban TTND

16

3

2

21

 

 

 

 

20

Nguyễn Văn Hưng

Dạy Mĩ Thuật

 

16

16

 

21

Hoàng Trung Thông

Dạy Thể dục K1-> K5

Phụ trách  TDTT

14

3

17

 

 

 

22

Lương Thị Thu Phương

Dạy thể dục khối K2-> K5

Thư ký hội đồng trường

 

14

2

16

 

 

23

Nguyễn Thị Dần

Dạy Tiếng Anh 5A, 5B, 5C

Dạy Tiếng Anh 3A, 3B

Phụ trách phòng Tiếng Anh

12

8

3

23

 

 

 

 

24

Phạm Thị Thu Hoài

Dạy Tiếng Anh 3C

Dạy Tiếng Anh  4A, 4B, 4C

Phụ trách phòng Tiếng Anh

4

12

3

19

 

 

 

25

Tống Thị Kim Thơm

Dạy Tin học  K3-> K5

Phụ trách phòng Tin học

18

3

21

 

 

 

26

Nguyễn Thị Kim Huệ

Tổng phụ trách Đội

Phụ trách văn nghệ

12

3

15

 

 

 

27

Hà Thị Thùy Linh

 

 

 

Nghỉ thai sản từ 15/6/2015 đến  15/12/2015

28

Lưu Thị Kim Nhài

 

 

 

Nghỉ thai sản từ 10/7/2015 đến  10/01/2016

Cộng

 

529

529

 

 

D – ĐỐI TRỪ

 

                - Số tiết theo quy định  dạy trong 1 tuần (A): 529 tiết/tuần                                   - Số tiết cho CBQL, GV (B): 644 tiết/tuần

     - Đối trừ: B  -  A  =   644 -   529 =  115 (tiết/tuần )

              (Theo Thông tư 28 còn thiếu 115 tiết)

 

                                                                                                                                            Mộc Bắc, ngày 4  tháng 9 năm 2015

                                NGƯỜI LẬP                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

  

 

                         Nguyễn Thị Lan                                                                                                             Nguyễn Thị Lan Anh

chúc mừng năm mới
  • Ba công khai
  • Thông báo

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2015-2016

Phân công chuyên môn năm học 2015-2016

Bảng phân công chuyên môn - năm học 2015-2016
Xem thêm...