Tin tức/(Trường TH Mộc Bắc)/Hoạt động chuyên môn/
Thời khóa biểu
TRƯỜNG TIỂU HỌC MỘC BẮC THỜI KHOÁ BIỂU DẠY BUỔI 2
          Năm học 2015-2016
Thứ Tiết Khối 1 Khối 2 Khối 3 Khối 4 Khối 5
1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B 4C 5A 5B 5C
2 1 T.Anh Âm nhạc T.Anh T. Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Viết Đạo đức Tin học Thể dục Kĩ thuật T. Việt Thể dục Chính tả Chính tả
2 T.Anh Thể dục T.Anh Toán T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Viết Âm nhạc T.Việt Thể dục Toán Tin học K.chuyện K.chuyện
3 Thể dục T.Anh Âm nhạc T.Anh Toán Toán Toán HĐNGLL Thủ công Thể dục Kĩ thuật Lịch sử Kĩ thuật Tin học T.Việt T.Việt
                                 
3 1 T. Việt T.Việt T. Việt Mĩ thuật T.Anh T. Việt T.Anh Thủ công T. Việt Tin học T. Việt Toán T. Việt Kể chuyện Âm nhạc Âm nhạc
2 Toán T.Việt Toán Âm nhạc T.Anh Toán T.Anh Toán Toán Toán Toán Toán Toán Địa lí Tin học Tin học
3 HĐNGLL T.Anh HĐNGLL T.Anh Mĩ thuật HĐNGLL Âm nhạc HĐNGLL HĐNGLL T.Viết Địa lí Toán Khoa học Toán Tin học Tin học
                                 
4 1 T. Việt T. Việt T.Việt T. Việt T. Việt T.Việt T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt Thể dục Tin học K.chuyện Tập đọc Khoa học Khoa học
2 T. Việt Toán T.Việt Toán Toán T.Việt Toán Thể dục Toán Toán Âm nhạc Tin học TLV Khoa học Lịch sử Lịch sử
3 TN-XH HĐNGLL Thể dục HĐNGLL HĐNGLL Toán HĐNGLL Toán HĐNGLL Thủ công Tin học Âm nhạc Toán T. Việt Toán Toán
                                 
5 1 T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt T.Việt Mĩ thuật T.Việt T. Việt T. Việt T.Việt Toán LTVC Tin học T. Việt Địa lí Địa lí
2 Toán Toán Toán Toán T.Việt T.Anh T.Việt Toán Mĩ thuật T.Việt Khoa học Khoa học Tin học Toán Kĩ thuật Kĩ thuật
3 HĐNGLL TN-XH TN-XH TN-XH Toán T.Anh Toán Tin học Toán HĐNGLL K.chuyện Địa lí Mĩ thuật HĐNGLL T.Việt T.Việt
                                 
6 1 T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt Tin học Âm nhạc Toán TLV T.Việt LTVC Lịch sử Toán Toán
2 Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Âm nhạc Tin học Toán Toán T.Việt Địa lí Kĩ thuật Toán Toán
3 Âm nhạc HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL Thể dục Tin học HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL Toán HĐNGLL HĐNGLL
                                 
    (Thực hiện từ  tuần  03 ngày 21/9/2015)     Mộc Bắc, ngày 18 tháng 9 năm 2015
          Người lập           HIỆU TRƯỞNG  
                                   
     
          Nguyễn Thị Lan           Nguyễn Thị Lan Anh  
Tác giả: thmocbac
chúc mừng năm mới
  • Ba công khai
  • Thông báo

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2015-2016

Phân công chuyên môn năm học 2015-2016

Bảng phân công chuyên môn - năm học 2015-2016
Xem thêm...