Tin tức/(Trường TH Mộc Bắc)/Hoạt động chuyên môn/
Thời khóa biểu
TRƯỜNG TIỂU HỌC MỘC BẮC THỜI KHOÁ BIỂU DẠY BUỔI 1
          Năm học 2015-2016
Thứ Tiết Khối 1 Khối 2 Khối 3 Khối 4 Khối 5
1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B 4C 5A 5B 5C
2   Chào cờ
1 Đạo đức Đạo đức Đạo đức Toán Thể dục T.Việt Đạo đức TĐ-KC TĐ-KC TĐ-KC Toán Đạo đức Toán T.Anh Toán Toán
2 T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt Thể dục Toán TĐ-KC TĐ-KC TĐ-KC Đạo đức Toán Đạo đức T.Anh Tập đọc Tập đọc
3 T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt Toán Thể dục Toán Tập đọc Tập đọc Tập đọc Toán T.Anh T.Anh
4         T.Việt T.Việt T.Việt Đạo đức Toán Đạo đức Khoa học Khoa học Khoa học Tập đọc T.Anh T.Anh
3 1 T.Việt Toán Toán Toán Đạo đức Đạo đức T.Việt Toán Toán Mĩ thuật T.Anh Toán Toán T.Anh Thể dục Thể dục
2 T.Việt T.Việt Mĩ thuật Đạo đức Toán Thủ công T.Việt Chính tả Chính tả Thể dục T.Anh K.chuyện Chính tả T.Anh Tập đọc Tập đọc
3 Toán T.Việt T.Việt T.Việt Toán Toán Thể dục T.Anh Tập đọc T.Anh Toán Tập đọc LTVC Toán Toán Toán
4 Thủ công Thủ công T.Việt T.Việt TN-XH Toán Toán T.Anh TN-XH T.Anh LTVC Chính tả Thể dục LTVC LTVC LTVC
4 1 Toán Mĩ thuật T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt Thể dục Tập đọc LTVC Toán T.Anh TLV Toán TLV T.Anh T.Anh
2 Mĩ thuật Toán T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt Toán Toán Toán Chính tả T.Anh Toán Tập đọc Thể dục T.Anh T.Anh
3 T.Việt T.Việt Toán Toán T.Việt T.Việt T.Việt Mĩ thuật T.Anh T.Anh Toán Thể dục Âm nhạc Toán Toán Toán
4 T.Việt T.Việt TN-XH TN-XH Toán Toán T.Việt TN-XH T.Anh T.Anh Tập đọc Mĩ thuật Thể dục Chính tả TLV TLV
5 1 T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt Âm nhạc TN-XH Toán LTVC T.Anh Tập đọc Mĩ thuật Toán T.Anh LTVC Toán Toán
2 T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt Toán Âm nhạc Mĩ thuật Toán T.Anh Toán Tin học LTVC T.Anh Toán LTVC LTVC
3 Toán Toán Toán Toán Toán Toán T.Việt T.Anh Toán LTVC Toán T.Anh Toán Âm nhạc Mĩ thuật Mĩ thuật
4 TN-XH TN-XH Thủ công Thủ công Thủ công Toán TN-XH T.Anh TN-XH TN-XH LTVC T.Anh Lịch sử Mĩ thuật Thể dục Thể dục
6 1 T.Việt T.Việt T.Việt Thể dục T.Việt T.Việt T.Việt Toán Toán TLV Toán T.Anh Toán TLV Toán Toán
2 T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt Thể dục T.Việt Chính tả TLV Toán Chính tả T.Anh TLV Toán TLV TLV
3 Toán Toán Toán T.Việt T.Việt T.Việt Thủ công TN-XH Thể dục Chính tả TLV Toán T.Anh Khoa học Khoa học Khoa học
4 SHTT Thể dục T.Việt Toán TLV Chính tả TN-XH Lịch sử TLV T.Anh Đạo đức Đạo đức Đạo đức
5         SHTT
    (Thực hiện từ  tuần  03 ngày 21/9/2015)     Mộc Bắc, ngày 18 tháng 9 năm 2015
          Người lập           HIỆU TRƯỞNG  
                                   
     
          Nguyễn Thị Lan           Nguyễn Thị Lan Anh  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
Tác giả: thmocbac
chúc mừng năm mới
  • Ba công khai
  • Thông báo

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2015-2016

Phân công chuyên môn năm học 2015-2016

Bảng phân công chuyên môn - năm học 2015-2016
Xem thêm...