Bạn cần biết

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TIỂU HỌC MỘC NAM

Năm học: 2017 - 2018

1. Các văn bản tập huấn chuyên môn năm 2018:

+ Công văn số 124/SGDĐT-KHTC ngày 29/01/2018 của Sở GD&ĐT về việc tập huấn hướng dẫn sử dụng thiết bị phòng học tiếng Anh năm 2017.

+ Công văn số 1278/SGDĐT-GDTH ngày 06/8/2018 của Sở GD&ĐT về việc tập huấn chuyên môn cho chuyên viên, giáo viên môn Tiếng Anh tiểu học.

+ Công văn số 1290/SGDĐT-GDTH ngày 06/8/2018 của Sở GD&ĐT về việc triển khai tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cấp tiểu học hè 2018.

+ Công văn số 1610/SGDĐT-GDTrH ngày 26/9/2018 của Sở GD&ĐT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn “Cán bộ quản lý về đổi mới GD và phát triển kế hoạch GD cấp nhà trường”.

+ Công văn số 1732/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 15/10/2018 của Sở GD&ĐT về công việc tập huấn KĐCLGD và công nhận đạt chuẩn Quốc gia năm 2018.

+ Công văn số 1782/SGDĐT-GDTH ngày 23/10/2018 của Sở GD&ĐT về việc tập huấn kĩ thuật đánh giá học sinh Tiểu học theo thông tư 22/2016/TT-BGDĐT đối với môn Tiếng Anh.

+ Quyết định số 2060/QĐ-SGDĐT ngày 30/11/2018 của Sở GD&ĐT về việc cử đại biểu tham dự hội thảo và tập huấn kiểm tra đánh giá học sinh khuyết tật.

2. Kết quả tổng kết cuối năm học 2017-2018.


STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Tổng số học sinh

 230

57 

43 

 48

37 

45 

II

Số học sinh học 2 buổi/ngày

 230

 57

43 

48 

37 

45 

III

Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất

 230

 57

43 

48 

37 

45 

1

Tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

84,7%

 87,2%

 86,3%

83,3% 

81,3% 

84,4% 

2

Đạt

(tỷ lệ so với tổng số)

15,3% 

12,8% 

13,7 %

16,7% 

18,7% 

15,6% 

3

Cần cố gắng

(tỷ lệ so với tổng số)

 0

IV

Số học sinh chia theo kết quả học tập

23 

57 

43 

48 

37 

45 

1

Hoàn thành tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

61,95 %

64,90 %

62,79 %

62,50 %

 59,45%

 57,77%

2

Hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

38,05 %

 35,10%

37,21% 

37,50 %

40,55% 

42,23% 

3

Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

0,86% 

3,50 

 0

V

Tổng hợp kết quả cuối năm

 

 

 

 

 

 

1

Lên lớp

(tỷ lệ so với tổng số)

99,13% 

96,5 

100% 

100% 

100% 

100% 

a

Trong đó:

HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số)

60,9% 

63,2% 

61,23% 

60,07% 

59,45% 

57,77% 

b

HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số)

4,91 %

 

 1,36%

1,32% 

2,23 %

 

2

Ở lại lớp

(tỷ lệ so với tổng số)

0,86% 

3,5% 


 

              Mộc Nam, ngày 30 tháng 5 năm 2018

Thủ trưởng đơn vị
( Đã ký)

Đỗ Thị Thu


                                                    

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỘC NAM
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
Niềm vui ngày khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI BIỂU MẪU 5-6-7-8

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỘC NAM

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH, CƠ SỞ VẬT CHẤT

Trường Tiểu học Mộc Nam

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2016-2017

Biểu mẫu 06 Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Xem thêm...