Tin tức/(Trường TH Hòa Mạc)/Hoạt động đội/
Đại Hội liên Đội 2015-2016

           Tham luận về việc Thực hiện chương trình rèn luyện đội viên.