Tin tức/(Trường TH Mộc Nam)/Trao đổi KN - PPDH/
HƯỚNG DẪN RA ĐỀ KTĐK THEO TT22/2016

HƯỚNG DẪN RA ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ THEO TT22/2016

1. Cấu trúc ma trận đề

- Lập một bảng có hai chiều, một chiều là nội dung, chủ đề hay mạch kiến thức chính cần đánh giá, một chiều là các các mức độ nhận thức của học sinh: Mức 1 (nhận biết); mức 2 ( thông hiểu); mức 3 ( vận dụng thấp); mức 4 ( vận dụng nâng cao)

- Trong mỗi ô là chuẩn kiến thức kĩ năng chương trình môn học cần đánh giá, tỉ lệ % số điểm, số lượng câu hỏi và tổng số điểm (TSĐ) của các câu hỏi.

- Số lượng câu hỏi của từng ô phụ thuộc vào mức độ quan trọng của mỗi chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đánh giá, lượng thời gian làm bài kiểm tra và số điểm quy định cho từng mạch kiến thức, từng cấp độ nhận thức.

2. Các bước cơ bản thiết kế ma trận đề kiểm tra

Bước 1: Liệt kê các nội dung/chủ đề/ mạch kiến thức và kĩ năng cần kiểm tra.

Bước 2: Viết các chuẩn cần đánh giá đối với mỗi mức độ nhận thức;

Bước 3: Xác định tỉ lệ % số điểm, số câu cho mỗi nội dung/chủ đề/ mạch kiến thức tương ứng với tỉ lệ %.

Bước 4: Tính tổng số điểm và số câu cho mỗi cột và kiểm tra tỉ lệ % tổng số điểm phân phối cho mỗi cột

Bước 5: Rà soát lại ma trận và chỉnh sửa nếu thấy cần thiết.

3.Gợi ý quy trình xây dựng câu hỏi/BT theo 4 mức độ

Bước 1: Xác định mục tiêu cần kiểm tra (nội dung và yêu cầu cần đạt) => Từ đó xác định mức độ (bằng cách đối chiếu với 4 mức độ) và dự kiến câu hỏi/BT.

Bước 2: Xây dựng hướng dẫn chấm câu hỏi/BT.

Bước 3: Điều chỉnh câu hỏi/bài tập nếu cần thiết.

Bước 4: Thử nghiệm trên lớp học để đánh giá tính khả thi của câu hỏi/BT (nếu có điều kiện).

4. Khung ma trận đề kiểm tra kết hợp hai hình thức:

Tên các nội dung, chủ đề, mạch kiến thức

Mức1(Nhận biết)

Mức2(thông hiểu)

Mức3(Vận dụng)

Mức 4 ( vận dụng nâng cao)

Tổng cộng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Chủ đề 1

Chuẩn KT, KN cần KT

Chuẩn KT, KN cần KT

Chuẩn KT, KN cần KT

Chuẩn KT, KN cần KT

 

Tên ……..

Số câu

Số câu

Số câu

Số câu

Số câu

Số câu

Số câu

Số câu

Số câu

Số câu …

Số điểm

Số điểm

Số điểm

Số điểm

Số điểm

Số điểm

Số điểm

Số điểm

Số điểm

điểm …

Tỉ lệ %

Tỉ lệ %

Tỉ lệ %

Tỉ lệ %

Tỉ lệ %

Tỉ lệ %

Tỉ lệ %

Tỉ lệ %

Tỉ lệ %

……%

Chủ đề 2

Chuẩn KT, KN cần KT

Chuẩn KT, KN cần KT

Chuẩn KT, KN cần KT

Chuẩn KT, KN cần KT

 

Tên ……..

Số câu

Số câu

Số câu

Số câu

Số câu

Số câu

Số câu

Số câu

Số câu

Số câu …

Số điểm

Số điểm

Số điểm

Số điểm

Số điểm

Số điểm

Số điểm

Số điểm

Số điểm

điểm …

Tỉ lệ %

Tỉ lệ %

Tỉ lệ %

Tỉ lệ %

Tỉ lệ %

Tỉ lệ %

Tỉ lệ %

Tỉ lệ %

Tỉ lệ %

……%

Một số hình ảnh triển khai sinh hoạt chuyên môn tại trường TH Mộc Nam:

 

Tác giả: Lê Thị Yến
TRƯỜNG TIỂU HỌC MỘC NAM
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
Niềm vui ngày khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI BIỂU MẪU 5-6-7-8

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỘC NAM

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH, CƠ SỞ VẬT CHẤT

Trường Tiểu học Mộc Nam

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2016-2017

Biểu mẫu 06 Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Xem thêm...