• Địa chỉ: Yên Lạc - Mộc Nam - Duy Tiên - Hà Nam
  • Email: thmocnam@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513833553
TT Thông tin
1
Họ tên: Đỗ Thị Thu
Vị trí: Hiệu Trưởng
Email: dtthu67c1bcn@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0989229166
2
Họ tên: Lê Thị Yến
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: ltyen64mn@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01668831708
3
Họ tên: Nguyễn Thị Thảo
Vị trí: Giáo viên
Email: ntthao64mn@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0975576015
4
Họ tên: Nguyễn Thị Hiền
Vị trí: Tổ trưởng tổ 1
Email: nthien76mn@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0982751247
5
Họ tên: Phạm Thị Ngọc Lan
Vị trí: Tổ phó tổ 4,5
Email: ptnlan78mn@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0976124298
6
Họ tên: Nguyễn Thị Dịu
Vị trí: Giáo viên
Email: ntdiu90mn@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0976360825
7
Họ tên: Nguyễn Thị Lý
Vị trí: Giáo viên
Email: ntly61mn@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01663311233
8
Họ tên: Tạ Thị Mai Chinh
Vị trí: Tổ trưởng tổ 2,3
Email: ttmchinh75mn@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01682796559
9
Họ tên: Lương Thị Ánh
Vị trí: Giáo viên
Email: ltanh89mn@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0973831384
10
Họ tên: Trần Hồng Tuân
Vị trí: Tổ trưởng tổ 4,5
Email: thtuan79mn@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0987525557
11
Họ tên: Nguyễn Thị Thủy Trang
Vị trí: Tổ phó tổ 2,3
Email: ntttrang75mn@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0946933730
12
Họ tên: Lê Khắc Đảng
Vị trí: Giáo viên
Email: lkdang78mn@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0977734069
13
Họ tên: Lưu Ngọc Hải
Vị trí: Chủ tịch công đoàn
Email: lnhai77mn@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0987488347
14
Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Thủy
Vị trí: Giáo viên
Email: ntthuy73mn@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0984374860
15
Họ tên: Nguyễn Văn Phượng
Vị trí: Giáo viên
Email: nvphuong84mn@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0913223884
16
Họ tên: Nguyễn Thị Kiều Hoa
Vị trí: Giáo viên
Email: ntkhoa86mn@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0977255376
17
Họ tên: Lê Thị Thu Thủy
Vị trí: Giáo viên
Email: ltthuy88mn@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0987501699
18
Họ tên: Bùi Thị Diệu Thu
Vị trí: Giáo viên
Email: btdthu88mn@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0168232186
19
Họ tên: Nguyễn Thị Huyền
Vị trí: Giáo viên - Tổng phụ trách Đội
Email: nthuyen85mn@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0977530885
20
Họ tên: Chu Thị Mai
Vị trí: Giáo viên
Email: ctmai89mn@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0985212958
21
Họ tên: Đào Thị Hồng Yến
Vị trí: Kế toán
Email: dthyen80mn@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0942577567
22
Họ tên: Phạm Thị Lệ Thu
Vị trí: Nhân viên hành chính
Email: ptlthu75mn@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0943265158
TRƯỜNG TIỂU HỌC MỘC NAM
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
Niềm vui ngày khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI BIỂU MẪU 5-6-7-8

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỘC NAM

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH, CƠ SỞ VẬT CHẤT

Trường Tiểu học Mộc Nam

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2016-2017

Biểu mẫu 06 Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Xem thêm...