Tin tức/(Trường THCS Nguyên Lý)/Công nghệ thông tin/
kế hoạch CNTT

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM

 TRƯỜNG THCS NGUYÊN LÝ                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            

         Số    06 / KHCNTT                          Nguyên lý, ngày     tháng 9 năm 2016

                            

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NĂM HỌC 2016-2017

 

 

          I. Đánh giá kết quả công nghệ thông tin nắm học 2015-2016

           1/ Ưu điểm

           Năm học2015- 2016 trường THCS Nguyên lý thực hiên nghiêm túc, đầy đủ  nội dung  nhiệm vụ theo  các văn bản  hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT Lý Nhân về  nhiệm vụ công nghệ thông tin  trong đó kết quả đã đạt được đó là:

          + Bám sát   nội dung các văn bản hướng dẫn để xây dựng  kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT phù hợp với  tình hình thực tế của nhà trường.

           + Tu bổ hệ thống mạng lan, WPIs của nhà trường; đã lắp đặt 3 đèn chiếu tại 3 phòng học lớp 9 để cán bộ, giáo viên thuận tiện cho việc truy cập tài liệu  tham khảo , sử dụng trình chiếu dạy học.
           + 100% đội ngũ giáo viên sử dụng thành thạo công nghệ thông tin và ứng dụng vào việc giảng dạy

          +Thamchiếu đầy đủ các kỳ thi qua mạng internet  do cấp trên tổ chức cho giáo viên và học sinh (tiếng Anh, giải toán, thiết kế bài giảng,…)
          + Tăng cường hoạt động website của trường. 

 

           2/ Khó khăn

          - Cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu, chưa có phòng học tin, hệ thống máy tính mua từ lâu nên tốc độ đường truyền kém

          - Giáo viên phụ trách công nghệ thông tin : là giáo viên kiêm nhiệm nên còn nhiều hạn chế

          II/ Triển khai kế hoạch công nghệ thông tin năm học 2016-2017

           1/ SỐ LIỆU CƠ BẢN

           -Số lớp học : 12

          -Số học sinh :446

          - Đội ngũ giáo viên : Nam ( 7) ; Nữ (( 22) trong đó có Nữ:      ; Nam  :           

 đã có chứng chỉ tin học

          -Cơ sở vật chất của nhà trường  tương đối đầy đủ để thực hiện cơ bản nhiệm vụ CNTT phục vụ công tác quản lý và dạy học
                    + 04 máy tính xách tay.
                    + Hệ thống máy tính của BGH, Tổ CM, Hành chính và các bộ phận khác đều có nối mạng internet
                    + Có website với tên miền

           2/NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
          - Căn cứ công văn số 3031/ CT-BGDDT ngày 26/ 8/ 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “V/v  hướng dẫn  nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2016- 2017”
          - Căn cứ công văn số 1406 /SGD&ĐT-CNTT ngày 23/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam và công văn số 698/ PGDDT-CNTT  V/v  hướng dẫn  nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2016- 2017;

           Căn cứ kế hoạch năm học và thực tế nhà trường năm học 2016-2017, Trường THCS  Nguyên Lý  xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016-2017 với nội dung  cụ thể sau:
           3 . ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

          3.1. Thuận lợi:
          + Được sự quan tâm của Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT huyện Lý nhân  của BGH nhà trường.Nên CSVC tạm đủ để thực hiện cơ bản nhiệm vụ CNTT phục vụ công tác dạy và học
           + Đội ngũ GV trẻ, nhiệt huyết trong công tác dạy học; có tinh thần ham học hỏi.
          3.2.Khó khăn:
          - Vẫn còn  có thầy, cô giáo việc ứng dụng CNTT vào dạy và học còn hạn chế, chưa  thường xuyên.

          - Cơ sở vật chất còn thiếu nên chưa đáp ứng được nhiệm vụ CNTT.

            4.KẾ HOẠCH THỰC HIỆN.

             4.1.Về tổ chức

          - Đ/c Phạm Đức Toanh,  Hiệu trưởng trực tiếp phụ trách CNTT.

           - Đ/c Phạm Thị Hằng, GV kiêm nhiệm phụ trách CNTT:

          + Quản lý Sổ điểm điện tử

          +  Quản lý  Wesail của nhà trường;

          +  Quản lý phần mềm phổ cập.

          4.2.Triển khai hạ tầng, thiết bị CNTT.

          a.Chỉ tiêu

          - Có máy tính kết nối Internet, có máy in, webcam và một điện thoại đàm thoại đặt tại phòng họp hội đồng để giáo viên khai thác, sử dụng, mỗi tổ bộ môn trong trường có máy tính dùng riêng.

          - Sử dụng tối đa phòng học Tiếng đã được lắp đặt trong các giờ học Tiếng Anh.

          - Nối mạng Internet tại các phòng của BGH, Tổ CM, Hành chính và các bộ phận khác

b.Biện pháp

- Mua máy ảnh kỹ thuật số để phục vụ việc lấy tư liệu đưa lên website

               - Tiết kiệm và đầu tư kinh phí để mua sắm thêm máy tính và thiết bị ngoại vi để giáo viên có điều kiện tiếp cận với CNTT, Internet và phục vụ công tác giảng dạy, quản lý giáo dục và ứng dụng CNTT theo hướng tích hợp trực tiếp vào trong các môn học do mình giảng dạy.

          4.3.Ứng dụng CNTT trong điều hành, chỉ đạo, quản lý giáo dục và triển khai chính phủ điện tử  

            + Trường THCS  Nguyên Lý tiếp tục triển khai có hiệu quả Website và  thư điện tử theo thông tư số 53/2012/TT-BGDDT ngày 20/12/2012

           +Tiếp tục đẩy mạnh sử dụng và khai thác các phần mềm đã được Bộ GD&ĐT tạo cung cấp miễn phí và dùng thống nhất trên toàn quốc:

  • Phần mềm phổ cập giáo dục – chống mù chữ (tức Hệ thống thông tin quản chữ) tại:http://pcgd.moet.gov.vn và http://pcgd.moet.edu.vn.  
  • Phần mềm hỗ trợ sắp xếp thời khóa biểu được tải về miễn phí tại http://edu.net.vn.

          + Tiếp tục sử dụng các phần mềm để hỗ trợ quản lý, giảng dạy trong các nhà trường như: V.EMIS, các phần mềm kế toán, phổ cập,......

          +Tổ chức công bố công khai trên website:

           - Đăng tải tất cả các mẫu đơn hành chính, mẫu đơn dịch vụ công (như đơn xin vào lớp đầu cấp, nếu có);

          - Đưa file kết quả học tập và điểm thi lên website.

             a.Chỉ tiêu:

            - Hoàn thiện trang website theo mô hình mới, tích hợp các phần mềm quản lý giáo dục trực tuyến.  Thực hiện việc đăng thông tin công khai trên website của trường mình theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT, ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, và  Quy chế sử dụng cổng thông tin điện tử và thư điện tử trong các hoạt động giáo dục của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện ban hành kèm theo Quyết định số 54 /QĐ GDĐT- CNTT  ngày 26/3/2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân.

         - Khai thác nội dung trên website của Phòng,Sở của Bộ GDĐT tại các địa chỉ: 

         - 100% các trường tiếp túc triển khai hệ thống email theo tên miền hanam.edu.vn

          b.Biện pháp:

           - Tham gia tập huấn tạo lập và quản trị các website, sử dụng các phần mềm quản lý giáo dục trực tuyến.

           - Kiện toàn Ban biên tập website, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên: quản trị website, biên tập viên...

           - Tích cực khai thác, sử dụng, tra cứu thông tin trên hệ thống website của Bộ GDĐT

          4.4.Ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới nội dung, phương pháp dạy học

            a.Chỉ tiêu:

          - Tham gia cuộc thi “Thiết kế hồ sơ bài giảng e-Learning” do Bộ GDĐT và Quỹ Laurence S.Ting tổ chức.

          -  Các hoạt động về ứng dụng CNTT trong dạy và học: 

          + Phấn đấu tỷ lệ giáo viên soạn giáo án vi tính là trên 98 %.

          + Tổ chức cho học sinh tham gia các cuộc thi do Bộ GD&ĐT, Sở và Phòng GD&ĐT  tổ chức như: Tiếng Anh qua mạng, Tin học trẻ, Giải toán qua mạng...

+ Tích cực áp dụng các phần mềm hỗ trợ dạy học và thí nghiệm ảo.

                *. Biện pháp

          - Nhà trường triển khai tập huấn, hướng dẫn tham gia các cuộc thi ứng dụng CNTT do Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nam, Phòng GD&ĐT Lý Nhân tổ chức .

          - Tổ chức cho cán bộ, giáo viên xây dựng các bài giảng điện tử (E - Learning) ngay sau khi Phòng GDĐT tập huấn; Phân công cán bộ, giáo viên phụ trách các đội tuyển dự thi.

          - Huy động giáo viên tham gia đóng góp các bài trình chiếu, bài giảng e-Learning về Phòng GDĐT. Sau đó, Phòng GDĐT tuyển chọn và gửi về Sở GDĐT, Bộ GDĐT (qua Cục CNTT) để tổ chức đánh giá, trao giải thưởng toàn quốc và đưa lên mạng chia sẻ dùng chung. Theo đó, học sinh có thể khai thác thư viện bài giảng e-Learning để tự học.

          - Giáo viên  nhà trường tích cực soạn bài trình chiếu và bài giảng điện tử bằng các phần mềm công cụ e-Learning.

          - Đầu tư kinh phí mua các thiết bị phục vụ soạn bài giảng điện tử E - Learning.

          4.5. Khai thác, sử dụng và dạy học bằng mã nguồn mở

          Quán triệt và triển khai Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 của Bộ GD&ĐT quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục. Khuyến khích các trường, cán bộ, giáo viên cài đặt và sử dụng phần mềm mã nguồn mở như:

          - Sử dụng bộ phần mềm văn phòng Open Office Org đáp ứng đầy đủ nhu cầu văn phòng và dạy tin học;

          - Các hệ điều hành trên nền Linux như Ubuntu;

          - Trình duyệt web Google Chrome, Firefox;

          - Bộ gõ tiếng Việt unikey phiên bản 4.0 trở lên;

           4.6.Bồi dưỡng kỹ năng  về  CNTT cho  giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên.

          a.Chỉ tiêu:

          - 100% giáo viên tham gia đủ số lượng các lớp bồi dưỡng, tập huấn Tin học do nhà trường phân công, chọn cử.

          - Sử dụng các phần mềm trường học theo quy định.

         b.Biện Pháp:

          - Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ và giáo viên về hiệu quả của việc ứng dụng CNTT trong quản lý và nâng cao chất lượng giảng dạy.

          - Tạo điều kiện cho cán bộ quản lý và giáo viên được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về CNTT.

          - Tổ chức thảo luận gắn với các buổi sinh hoạt chuyên môn, Hội thi giáo viên giỏi cấp trường về ứng dụng CNTT trong việc nâng cao chất lượng dạy và học.

           4.7.Xây dựng mô hình giáo dục điện tử, trường học điện tử

          Bước đầu làm quen với mô hình giáo dục điện tử (e - education), trường học điện tử (e - school) là mô hình với các cấu phần chủ yếu dựa trên công nghệ trực tuyến, trên nền Internet. Mô hình trường học điện tử bao gồm các hoạt động cơ bản sau:

Cơ sở pháp lý và các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở. Có các quy định, quy chế của cơ sở giáo dục;

     - Hạ tầng CNTT (trang thiết bị CNTT cơ bản như máy tính, máy in, webcam, mạng LAN, màn chiếu bằng tivi… và một số trang thiết bị tiên tiến, được bố trí trong phòng có đủ diện tích, ánh sáng và bàn ghế phù hợp);

     - Hạ tầng Internet:  Kết nối Internet tốc độ cao, đảm bảo hoạt động ứng dụng CNTT qua đường kết nối bằng cáp quang.

     - Hạ tầng ứng dụng trên Internet: Hoàn thành các nhiệm vụ được hướng dẫn trong Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT ngày 20/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở GDMN, GDPT và GDTX.

     - Ứng dụng CNTT trong quản lý và điều hành hoạt động:

          - Các hệ thống quản lý nhà trường trực tuyến;

          - Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến phục vụ phụ huynh và học sinh như:

          + Cung cấp đầy đủ các loại mẫu đơn, thí dụ như đơn xét tuyển vào lớp đầu cấp và công khai danh sách đăng ký, kết quả xét tuyển;

           + Cung cấp miễn phí thông báo điểm học tập và rèn luyện qua SMS và qua cổng thông tin. Không nên sử dụng hệ thống nhắn tin thu phí qua điện thoại di động;

           - Ứng dụng sổ sách điện tử thay vì in ấn;

            -Ứng dụng CNTT trong dạy và học ứng dụng trong lớp học và ngoài lớp

học, ứng dụng công nghệ e-Learning, sách điện tử, thí nghiệm ảo, thí nghiệm mô phỏng… để bài học hấp dẫn, hiệu quả, thiết thực, phong phú hơn.

          - Năng lực ứng dụng CNTT của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.

          - Đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực đối với học sinh, giáo viên, phụ huynh và các cấp trong quản lý giáo dục;

            - Ưu tiên sử dụng công nghệ phần mềm mã nguồn mở.

           a.Chỉ Tiêu

           - Phấn đấu có đầy đủ cơ sở hạ tầng như máy tính, máy in, webcam, mạng LAN, màn chiếu bằng tivi… và một số trang thiết bị tiên tiến, được bố trí trong phòng có đủ diện tích, ánh sáng và bàn ghế phù hợp);

           b.Biện pháp

          - Huy động giáo viên tham gia đóng góp và công tác xã hội hóa trong nhân dân

          - Tạo điều kiện cho cán bộ quản lý và giáo viên được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về mô hình trường học mới

          5. Công tác thông tin, báo cáo.

          a. Chỉ tiêu.

          - Thường xuyên báo cáo kịp thời với hiệu trưởng nhà trường về tiến độ, nền nếp cập nhật việc  cập nhật thông tin, nhập điểm vào  sổ điểm của cán bộ, giáo viên theo quy định.

          - Đăng tải thông tin acsc hoạt động giáo dục trên trang mạng của WEsaWe của nhà trường theo quy định.

          - Báo cáo định kỳ với lãnh đạo cấp trên theo kế hoạch.

          b. Biện pháp.

          - Thường xuyên kiểm tra, rà soát các nội dung công việc vả báo cáo kịp thời với Hiệu trưởng để có các giải pháp chỉ đạo.

          - Tham mưu với lãnh đạo phụ trách  casc biện pháp theo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

          6. MỐC THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 Tháng

Nội dung công việc

Thời gian

Người thựchiện

Điều chỉnh

 

 

 

8

Đẩy danh sách học sinh k7-k9, tạo  danh sách học sinh k6 và sắp xếp theo thứ tự a,b...

Phân công chuyên môn và sắp xếp tời khóa biểu cho giáo viên

 

 

Tạo lai bannơ của nhà trường

 

 

Đưa tin tức lên trang website như vận động học sinh ra lớp và công tác chuẩn bị khai giảng

 

20/8

 

 

20/8

 

 

27/8

 

 

 

27/8

 

Đ/c Điện

 

 

Đ/c Hằng

 

 

Đ/c liên

 

 

 

Đ/c liên

 

 

 

 

 

  

 9

 

 

Đưa tin bài về khai giảng năm học 2016-2017

Đưa các văn bản, Thông tư,....về giáo dục và đào tao

 

 

 

Xây dựng kế hoạch về công nghệ thông tin

5/9

 

10/9

 

 

 

28/9

Đ/c liên

 

Đ/c liên

 

 

 

Đ/c Hằng

 

 

 

10

Quay tư liệu , hình ảnh về Hội nghị cán bộ công nhân viên chức

Quay tư liệu , hình ảnh  lễ Đón thư bác

 

 

 

Quay tư liệu , hình ảnh  Kỷ niệm 20/10

 

 

 

Quay tư liệu , hình ảnh Sinh hoạt chuyên đề

 

 

6/10

 

 

15/10

 

 

20/10

 

 

 

2/10-20/10

Đ/ Liên

 

 

Đ/ Liên

 

 

Đ/ Liên

 

 

 

Đ/ Liên

 

 

 

 

11

 

 

12

 

       
   
 
 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

5

Đôn đốc, kiểm tra về việc vào điểm và điểm danh hs

 

 

Quay tư liệu , hình ảnh  Kỷ niệm về ngày nhà giáo việt nam  

 Quay tư liệu , hình ảnh  kỷ niệm Ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam 

Đưa thời khóa biểu ( Có sự thay đổi

 

Kiểm tra về việc vào điểm và hạnh kiểm của học sinh

 

 

Quay tư liệu mừng  Đảng, mừng xuân

 

Kỷ niệm ngày 8/3

 

Đôn đốc, kiểm tra về việc vào điểm và điểm danh hs

 

- Tổng kết  điểm,  nhập điểm cuối năm học  và hoàn thành kết quả học tập và rèn luyện hạnh kiểm của học sinh

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ CNTT về phòng GD&ĐT

 

 

4/10

 

 

20/11

 

22/12

 

 

 

12/12

 

 

20/1

 

 

 

 

 

 

 

 

8/3

 

Đ/c Hằng

 

 

Đ/ Liên

Đ/c Hằng

 

Đ/ Liên

Đ/c Hằng

 

Đ/ Liên

 

 

Đ/c Hằng

 

 

 

 

 

Đ/ Liên

 

 

Đ/c Hằng

 

 

Đ/c Hằng

 

 

 

Đ/c Hằng

 

 


  HIỆU TRƯỞNG DUYỆT                                   NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

                 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

      Phạm Đức Toanh                                                       Phạm Thị Hằng

 

Tác giả: thcsnly
Bài giới thiệu sách tháng 9 năm 2018 về chủ đề An toàn giao thông
Bài thới thiệu sách 'Búp sen xanh' trong Ngày Hội đọc sách
Bài giơi thiệu sách tại thư viện lớp học
Hội thi Kể chuyện theo sách
Gioi thieu thu vien