tin tức-sự kiện

Kế hoạch thi 'Chữ Việt đẹp' cấp trường

PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TH XÃ NGUYÊN LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: / KH - NL Nguyên Lý, ngày 10 tháng 12 năm 2014

KẾ HOẠCH HỘI THI “CHỮ VIỆT ĐẸP” CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2014 – 2015

A. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.

Căn cứ Hướng dẫn số 4119/BGDĐT-GDTH ngày 06/8/2014 về việc thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2014 - 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ công văn số 1154/GDĐT-GDTH ngày 26/8/2014 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015, cấp tiểu học của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam;

Căn cứ hướng dẫn số 210/PGDDT-GDTH ngày 04/9/2014 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 cấp Tiểu học.

Căn cứ hướng dẫn số 287/GDĐT-GDTH ngày 23/10/2014 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân về việc hướng dẫn thực hiện phong trào "Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp" năm học 2014 - 2015 cấp Tiểu học.

Căn cứ kết quả Hội thi “Chữ Việt đẹp” cấp trường năm học 2013 - 2014 và tình hình thực tế của nhà trường, của địa phương. Kế hoạch chỉ đạo Hội thi “Chữ Việt đẹp” cấp trường năm học 2014 – 2015 Trường tiểu học xã Nguyên Lý như sau:

B- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Lớp - học sinh:

Khối

Số lớp

Số học sinh

Nữ

Bình quân HS/lớp

Khuyết tật

lưu ban

Con gia

đình nghèo

Con TB, BB

1

3

75

37

25

4

2

7

2

2

67

34

33

2

1

6

3

2

58

24

29

1

6

4

3

70

31

24

5

5

2

68

29

34

5

1

Cộng

12

338

155

28

7

3

29

1

2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên

* Tổng số cán bộ giáo viên :

- Cán bộ quản lý : 2. Trình độ đào tạo: ĐHSP: 2

- Giáo viên trực tiếp đứng lớp: 18

+ Trình độ đào tạo: Đại học: 3

Cao đẳng: 15

+ Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: GVG cấp trường: 7, GVG cấp huyện: 4

- Nhân viên hành chính: 2. Trình độ đào tạo: Trung cấp kế toán

- Đảng viên: 11

- Đoàn viên: 11

3) Cơ sở vật chất

- Diện tích 10879 m2

- Số phòng học: 12 phòng/12 lớp (trong đó 8 phòng học cao tầng, 5 phòng học cấp 4), phòng chức năng: 9 phòng (trong đó 1 phòng Tiếng Anh cao tầng, 8 phòng cấp 4)

- Thư viện đạt chuẩn quốc gia

- Bàn ghế 195 bộ 2 chỗ ngồi đạt chuẩn, 30 bộ bàn ghế 4 chỗ ngồi chưa đạt chuẩn

- Thiết bị dạy học: Đảm bảo mỗi lớp/bộ

- Có công trình vệ sinh riêng cho giáo viên và học sinh. Hệ thống nước sạch đảm bảo vệ sinh an toàn.

- Có 2 sân chơi tổng diện tích 3000 m2, 1 bãi tập với diện tích 320 m2

4/ Đánh giá thành tích đã đạt được trong năm học 2013 - 2014.

- Năm học 2013 – 2014 nhà trường đã thực hiện tốt phong trào “Giữ vở sạch – Viết chữ Đẹp”. Ngay từ đầu năm học, BGH nhà trường đã tổ chức phát động phong trào và được 100% GV và học sinh hưởng ứng nhiệt tình, tham gia phong trào một cách thiết thực và hiệu quả cao. Chính vì vậy năm học 2013 - 2014 nhà trường đã đạt được những thành tích rất đáng khích lệ. Cụ thể:

100% số lớp đạt tiêu chuẩn “Giữ vở sạch – Viết chữ Đẹp”.

30/35 đồng chí giáo viên có bộ hồ sơ chuyên môn được đánh giá xếp loại tốt.

* Kết quả thi “Giữ vở sạch – Viết chữ đẹp” cấp trường:

Đối với học sinh:

- Tổng số 125 học sinh dự thi. 100% học sinh dự thi có điểm bình quân hồ sơ và các bài thi đạt loại tốt. Trong đó có 10 học sinh đạt điểm xuất sắc.

Đối với giáo viên:

- Tổng số 35 đ/c tham gia, Trong đó:

Loại tốt: 20 đ/c

Loại khá: 13 đ/c

Loại TB: 2 đ/c

C. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1/ Mục đích

- Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giáo viên trong phong trào “Giữ vở sạch, rèn chữ đẹp”, trau dồi kĩ năng viết chữ và trình bày bài sạch đẹp; góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục ở Tiểu học.

- Phát huy vai trò trách nhiệm của giáo viên, động viên các thầy cô giáo chăm lo

rèn luyện chữ viết và duy trì nền nếp, thói quen tốt trong học tập của học sinh Tiểu học.

- Huy động sự quan tâm giúp đỡ của phụ huynh học sinh và các tổ chức, lực lượng xã hội đối với việc “Luyện chữ viết, rèn nết người” cho học sinh; góp phần giáo dục thái độ quý trọng và gìn giữ vẻ đẹp của tiếng nói, chữ viết dân tộc.

2/ Yêu cầu

- Đánh giá được phong trào rèn chữ đẹp của các lớp trong trường .

- Tổ chức cuộc thi an toàn, gọn nhẹ, khoa học, chính xác, đảm bảo công bằng khách quan, có ý nghĩa thiết thực.

D. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1/ Thời gian thi: 14h Ngày 18 tháng 12 năm 2014.

2/ Địa điểm: Trường Tiểu học xã Nguyên Lý.

3/ Nội dung thi

a, Đối với giáo viên

- Nội dung 1 (10 điểm): Hồ sơ

- Nội dung 2 (10 điểm): Mỗi giáo viên dự thi viết 1 bài viết về phương pháp dạy Tập Viết trong thời gian 60 phút viết trên giấy A4 có dòng kẻ đơn.

- Nội dung 3 (10 điểm)

Viết bảng lớp: Mỗi giáo viên viết và trình bày sáng tạo, viết đứng hoặc viết nghiêng bằng chữ nét đều hoặc nét thanh nét đậm một đoạn thơ (văn) ngắn trong thời gian 10phút trên bảng chống loá.

b, Đối với học sinh

- Nội dung 1 (10 điểm): Vở Tập viết đối với lớp 1, 2, 3; vở Thực hành luyện viết đối với lớp 4, 5; vở chính tả; vở Toán.

- Nội dung 2(10 điểm): Viết theo mẫu chữ quy định (theo Quyết định số

31/2002 của Bộ Giáo dục - Đào tạo quy định–Kiểu chữ đứng nét đều). Thời gian

20 phút

- Nội dung 3(10 điểm): Viết theo mẫu chữ tham khảo (theo Quyết định số 31/2002 của Bộ Giáo dục - Đào tạo quy định). Thời gian 20 phút

* Giấy thi: Giấy A4 in 4 ô li theo mẫu vở Tập viết ở trường Tiểu học, phách rời. (Nhà trường chuẩn bị)

4. Xét giải và khen thưởng

Nhà trường kết hợp với phụ huynh học sinh thưởng cho giáo viên bằng tiền và học sinh thưởng vở (cơ cấu giải đối với học sinh: mỗi khối có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích; đối với giáo viên: có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích).

5. Công tác chuẩn bị

- Chuẩn bị tốt các điều kiện cho hội thi như: 5 phòng thi viết của học sinh, 1 phòng thi viết của giáo viên, 8 phòng viết bảng (có 8 bảng chống loá kẻ li), phòng chấm thi, các điều kiện khác.

- GV, HS cần thực hiện tốt việc tập huấn và hướng dẫn học sinh luyện tập theo các quy định chung của Bộ GD-ĐT và chuẩn bị các nội dung dự thi.

- Ngày 15/12/2014: Các lớp nộp danh sách học sinh dự thi

- Ngày 17/12/2014: Họp ban giám khảo, các lớp nộp hồ sơ của giáo viên, học sinh dự thi

6. Lịch tổ chức hội thi: 14h Ngày 18 tháng 12 năm 2014.

- Từ 13h30: Khai mạc hội thi.

- Từ 14h 00: Học sinh thi 2 nội dung: Viết 2 bài

+ Chấm hồ sơ của giáo viên.

+ Chấm vở của học sinh.

- Giáo viên thi nội dung 2: Viết bảng (3 đợt, mỗi đợt 8 đ/c)

- Từ 15h: Giáo viên thi nội dung 1: Thi nội dung phương pháp.

- Từ 16h: Chấm bài viết của giáo viên.

Chấm bài viết của học sinh

- Từ 16h 45: Tập hợp kết quả và tổng kết hội thi.

Trên đây là một số nội dung về kế hoạch tổ chức Hội thi Viết chữ đẹp cấp trường của trường tiểu học xã Nguyên Lý.

Nguyên Lý, ngày 10/12/2014

Người viết kế hoạch

Đỗ Thị Thu Thủy
Tác giả: BBT

Xem thêm

Bài giới thiệu sách tháng 9 năm 2018 về chủ đề An toàn giao thông
Bài thới thiệu sách 'Búp sen xanh' trong Ngày Hội đọc sách
Bài giơi thiệu sách tại thư viện lớp học
Hội thi Kể chuyện theo sách
Gioi thieu thu vien